Boli­via­ko Esta­tu kol­pea­ren aurrean | Ante el gol­pe de Esta­do en Boli­via

[EUS]

Azke­nik, Evo Mora­le­sen gober­nua­ren aur­ka­ko Esta­tu kol­pea gau­za­tu da. Esan behar da kol­pe hau 2019ko urria­ren 20ko hau­tes­kun­deak baino lehen eratzen ari zela. San­ta Cru­zen bere oina­rri nagu­sia dau­kan Boli­via­ko oli­gar­kia­ren eta inpe­ria­lis­mo yan­kia­ren saia­ke­ren emaitza da kol­pe hau; his­to­ri­ko­ki gutxietsi­ta eta baz­ter­tu­ta izan diren sek­to­reen alde (nagu­si­ki jato­rriz­ko herriak eta neka­za­ri eta lan­gi­le apa­lak) alda­ke­ta garran­tzitsuak egin dituen gober­nua­ren aur­ka­ko kol­pea, hain zuzen ere. Balia­bi­de natu­ra­len ustiatzea­ren kon­tro­la eta lor­tu­ta­ko ete­ki­nak pobre­zia gutxitze­ko eta herria­ren beha­rrak asetze­ko era­bil­tzea ez dira bate­ra­ga­rriak kapi­ta­lis­moak ete­ki­na­ren maxi­mi­za­zioa­re­kin, herrien, per­tso­nen eta natu­ra­ren gai­ne­tik. Horre­ga­tik, herria­ren alde gober­natzea­ga­tik, eli­te eko­no­mi­koen eta Washing­to­nen agin­duak ez betetzea­ga­tik, ere­du alter­na­ti­bo bat erai­kitzen saiatzea­ga­tik, Boli­via gober­natze­ra ohi­tu­ta zegoen bur­ge­sia zuria­ren arra­zis­moa­ren aurrean jato­rriz­ko pre­si­den­te bat iza­tea­ga­tik («indio” bat, supre­ma­zis­ta boli­viar­ta­rrek mes­pretxuz deitzen dute­nen moduan), Boli­via­ko pro­ze­su eral­datzai­lea sun­tsitzea beren lehe­ne­ta­su­na zen. Saia­tu ziren La Paz-eko gober­nua higatzen eta ken­tzen 2007 eta 2008an San­ta Cru­ze­tik anto­la­tu­ta­ko era­soal­dia­re­kin, izae­ra arra­zis­ta eta erreak­zio­na­rioa duten mugi­men­du seze­sio­nis­ten bidez. Ez zuten orduan lor­tu bai­na oste­ko hamar­ka­dan, era dis­kre­toa­goan, jarrai­tu dute lanean hel­bu­ru bera­re­kin. Urri­ko hau­tes­kun­deak ziren gober­nua botatze­ko momen­tua, botoen bidez ala indar­ke­ria­ren bidez. Hau­tes­kun­deak baino lehen Car­los Mesak eta eskui­na­ren bes­te buru­za­gi batzuek esan zuten iru­zu­rra egon­go zela. Hau­tes­kun­deen behin beti­ko emaitzak eza­gu­nak izan baino lehen Mesak ira­ga­rri zuen biga­rren buel­ta egon­go zela; iru­zu­rra­ren eku­za­zioa eta kan­pai­na desegon­kor­tzai­lea martxan jarri baino ordu batzuk lehe­na­go. Hau­tes­kun­de tri­bu­nal gore­na­ren akats batzuk eta zen­ba­ke­ta­ren kudea­ke­ta oso txa­rrak eskui­na­ri bidea erraz­tu zion, bera baka­rrik biga­rren buel­ta­ra joa­tea onar­tze­ko prest zegoe­la­rik.

Oli­gar­kia­ren ofen­tsi­ba inten­tsi­fi­ka­tu da bai­ta bio­len­to­ago bila­ka­tu, batez ere ultra­es­kui­ne­ko sek­to­reen par­te-har­tzea­ga­tik, Comi­té Pro San­ta Cruz-eko buru­za­giak, Luis Fer­nan­do Cama­chok gida­tu­ta. Hasie­ra batean emaitzak azter­tze­ko OEA eskuhar­tzea eskatzen zuten. Gober­nuak, inpe­ria­lis­mo yan­kiak his­to­ri­ko­ki kon­tro­la­tu­ta­ko era­kun­de honen audi­to­ria lotes­lea onar­tu zue­nean, eskui­nak erre­fu­sa­tu egin zuen. OEA­ren batzor­deak irre­gu­lar­ta­su­nak detek­ta­tu zitue­la jaki­na­ra­zi ostean Gober­nuak Hau­tes­kun­de Tri­bu­nal Gore­na aldatzea eta hau­tes­kun­de berrie­ta­ra deitzea ira­ga­rri iza­na, ez zen nahi­koa izan. Evo eta Alva­ro Gar­cía Line­ra­ren burua eskatzen zuten. Gober­nua­ren elka­rriz­ke­ta eta bakea­ren alde­ko mezuei ezetz esan die­te behin eta berri­ro. Gober­nua­ren amo­re ema­teak, ahul­ta­sun egoe­ra naba­ri bate­tik, erreak­zioa eli­ka­tu baino ez du egin. Boli­via­ko kol­pis­moa, batez ere sek­to­re­rik faxis­te­ne­nak, bote­rea har­tzea du jomu­gan. Haien asmoak ez dute zeri­ku­si­rik demo­kra­zia­re­kin, bai­zik eta 2005ean gal­du zuten bote­rea berres­ku­ratze­ra­re­kin. Azken astee­tan izan­da­ko egin­ki­zu­na pro­gre­si­bo­ki gara­tu den plan baten jarrai­pe­na da, non EEB­Be­ta­ko enba­xa­da­ren eskua antze­ma­ten den. Ezer berri­rik. Poli­zia­ren matxi­na­da (lan-alda­rri­ka­pe­nen osa­gai garran­tzitsu bate­kin, gober­nua­ren ahul­ta­su­naz apro­betxa­tuz) eta, azke­nik, Indar Arma­tuak kol­pea­re­kin lerro­katzeak kol­pea atze­rae­zi­nez­ko bihur­tu dute.

Eskuin­mu­tu­rrak ez du ara­zo­rik izan indar­ke­ria faxis­ta era­bil­tze­ko MASe­tik ger­tu­ko per­tso­na eta era­kun­deen kon­tra, etxe­bi­zitzak, egoitzak eta alka­tetzak errez, bai­ta gober­nua­ren alde­ko komu­ni­ka­bi­deak era­so­tuz. Eta orain erre­bantxa­ren ordua hel­du da, non gor­de­ta­ko gorro­toa­ri bidea eman­go dio­ten. Gober­nu­ki­de eta beren seni­tar­te­koen etxean inda­rrez sar­tzeak eta sua ema­teak, gober­nu­ki­deen seni­tar­te­koen bahi­ke­tak, Vene­zue­la eta Kuba­ko emba­xa­den kon­tra­ko jazar­pe­nak mugi­men­du honen bene­ta­ko izae­ra faxis­ta era­kus­ten dute.

Nahiz eta hau­tes­kun­deak dei­tu, joko-arauak (hurren­go hau­tes­kun­deak bar­ne) eskui­nak mar­ka­tu­ko ditu (La Paz – San­ta Cru­ze­tik, bai­ta Washing­to­ne­tik ere) eta ez dute ahal­bi­de­tu­ko MAS, Evo-Alva­ro­re­kin edo bes­te hau­ta­gaie­kin, berri­ro ira­baz­tea.

Eus­kal inter­na­zio­na­lis­tak garen hei­nean, Esta­tu kol­pe hau gogor­ki salatzen dugu bai­ta MASi lotu­ta­ko per­tso­nak eta sek­to­re sozia­lak jasotzen ari diren era­so faxis­tak, eta gai­non­tze­ko eus­kal era­gi­le poli­ti­ko eta sozia­lei eskatzen die­gu kol­pea­ren kon­tra publi­ko­ki ager­tzea.

Era berean, eus­kal jen­dar­tea gon­bi­datzen dugu kol­pea salatze­ko asmoz hurren­go egu­ne­tan gara­tu­ko ditu­gun eki­me­ne­tan par­te har­tze­ra.

Aitor­pen eta elkar­ta­sun mezu bat bida­li nahi die­gu Evo Mora­les, Alva­ro Gar­cía Line­ra bai­ta MAS eta era­kun­de poli­ti­ko, sozial eta sin­di­ka­lei, azken urte haue­tan jus­ti­zian eta herri apa­la­ren pro­ta­go­nis­moan aurre­ra egi­te­ko egin duten borro­ka­ga­tik. Kon­tzien­te gara, porro­ta gogo­rra izan bada ere, herrien aska­pe­ne­ra­ko borro­kak diraue­la. Boli­via­ko Esta­tu Plu­ri­na­zio­na­lean ere.

Inpe­rio espai­nia­rrez askatze­ko matxi­na­da men­dean har­tu ostean, 1781ean kolo­ni­zatzai­le espai­nia­rrek zati­ka­tua izan baino lehen, Tupak Kata­ri­ren hitzak gogo­ra­tu zituen Alva­ro Gar­cía Line­rak bere kar­gu-uzte dis­kur­tsoan: «buel­ta­tu­ko gara eta mili­oiak izan­go gara”.

Aska­pe­na

Eus­kal Herrian, 2019ko aza­roa­ren 12an

Eus­kal Herria Boli­via­ko herria­re­kin!
Jalla­lla Boli­via! (Gora Boli­via!)
Hamai­ka herri, borro­ka baka­rra!

[ES]

Final­men­te se ha con­su­ma­do el gol­pe de Esta­do con­tra el gobierno de Evo Mora­les. Es nece­sa­rio indi­car que dicho gol­pe venía ges­tán­do­se des­de antes de las elec­cio­nes del 20 de octu­bre de este año. El gol­pe es la plas­ma­ción de los inten­tos por par­te de la oli­gar­quía boli­via­na que tie­ne su prin­ci­pal base en San­ta Cruz y del impe­ria­lis­mo yan­qui para derro­car a un gobierno que ha lle­va­do a cabo impor­tan­tes trans­for­ma­cio­nes a favor de los sec­to­res his­tó­ri­ca­men­te olvi­da­dos y menos­pre­cia­dos de Boli­via, como los pue­blos ori­gi­na­rios y los sec­to­res de cam­pe­si­nos y tra­ba­ja­do­res más humil­des. El con­trol por par­te del Esta­do de la explo­ta­ción de los recur­sos natu­ra­les y la inver­sión de los bene­fi­cios obte­ni­dos para dis­mi­nuir la pobre­za y aten­der las nece­si­da­des de la pobla­ción no son com­pa­ti­bles con la lógi­ca capi­ta­lis­ta de maxi­mi­za­ción del bene­fi­cio por enci­ma de pue­blos, per­so­nas y de la natu­ra­le­za. Por eso, por gober­nar para el pue­blo, por desa­fiar a las éli­tes eco­nó­mi­cas y a los dic­ta­dos de Washing­ton, por inten­tar cons­truir un mode­lo alter­na­ti­vo, por ser un pre­si­den­te ori­gi­na­rio (un «indio», como lo lla­man des­pec­ti­va­men­te los supre­ma­cis­tas boli­via­nos) fren­te al racis­mo de una bur­gue­sía blan­ca acos­tum­bra a gober­nar Boli­via, abor­tar el pro­ce­so boli­viano era una prio­ri­dad des­de sus ini­cios. Lo inten­ta­ron en 2007 y 2008 con los movi­mien­tos sece­sio­nis­tas de natu­ra­le­za racis­ta y reac­cio­na­ria que, des­de San­ta Cruz, bus­ca­ban des­gas­tar y derro­car el gobierno de La Paz. No lo con­si­guie­ron enton­ces, pero la déca­da trans­cu­rri­da no ha sido sino un perio­do duran­te el cual se ha con­ti­nua­do, de mane­ra algo más dis­cre­ta, tra­ba­jan­do con este pro­pó­si­to. Las elec­cio­nes de octu­bre debían ser el momen­to para derri­bar el gobierno, median­te los votos o median­te la vio­len­cia. Ya antes de las elec­cio­nes Car­los Mesa y otros diri­gen­tes de la dere­cha habla­ban de frau­de. Ya antes de pro­cla­mar­se los resul­ta­dos elec­to­ra­les defi­ni­ti­vos, Mesa anun­ció que habría segun­da vuel­ta; horas antes de lan­zar la acu­sa­ción de frau­de y la con­si­guien­te cam­pa­ña des­es­ta­bi­li­za­do­ra. Diver­sos erro­res y una pési­ma ges­tión del recuen­to por par­te del Tri­bu­nal Supre­mo Elec­to­ral faci­li­ta­ron las cosas a una dere­cha que iba a des­co­no­cer los resul­ta­dos si no daban paso a una segun­da vuel­ta.

La ofen­si­va de la oli­gar­quía ha ido inten­si­fi­cán­do­se y vol­vién­do­se más vio­len­ta, espe­cial­men­te por la par­ti­ci­pa­ción de sec­to­res ultra­de­re­chis­tas cuya cabe­za visi­ble es Luis Fer­nan­do Cama­cho, pre­si­den­te del Comi­té Pro San­ta Cruz. Ini­cial­men­te soli­ci­ta­ban la inter­ven­ción de la OEA para com­pro­bar los resul­ta­dos elec­to­ra­les. Cuan­do el Gobierno acep­to una audi­to­ría vin­cu­lan­te de este orga­nis­mo his­tó­ri­ca­men­te con­tro­la­do por el impe­ria­lis­mo yan­qui, la dere­cha la recha­zó. Cuan­do la OEA hizo públi­co un infor­me que seña­la­ba irre­gu­la­ri­da­des en el pro­ce­so elec­to­ral y el gobierno boli­viano acep­tó reno­var las y los miem­bros del Tri­bu­nal Supre­mo Elec­to­ral y con­vo­car nue­vas elec­cio­nes, tam­po­co ha sido sufi­cien­te. Pedían la cabe­za de Evo y Alva­ro Gar­cía Line­ra. Los lla­ma­dos al diá­lo­go y a la paz por par­te del gobierno han sido per­ma­nen­te­men­te recha­za­dos. Las con­ce­sio­nes rea­li­za­das por el gobierno, des­de una posi­ción de debi­li­dad evi­den­te, no han hecho sino ali­men­tar a la reac­ción. El gol­pis­mo boli­viano, espe­cial­men­te los sec­to­res más fas­cis­tas, no se con­ten­tan con otra cosa que no sea tomar el poder. Nada tie­nen que ver sus inten­cio­nes con la demo­cra­cia, sino con la recu­pe­ra­ción del poder polí­ti­co que per­die­ron en 2005. Su accio­nar en las últi­mas sema­nas res­pon­de a un plan que se ha ido eje­cu­tan­do de for­ma pro­gre­si­va, y tras el cual se per­ci­be de for­ma bas­tan­te evi­den­te la par­ti­ci­pa­ción de la Emba­ja­da de Esta­dos Uni­dos. Nada nue­vo. El amo­ti­na­mien­to de la poli­cía (con un fuer­te com­po­nen­te de rei­vin­di­ca­cio­nes labo­ra­les, apro­ve­chan­do la debi­li­dad del gobierno) y, final­men­te, el ali­nea­mien­to de las Fuer­zas Arma­das con el gol­pis­mo, han ter­mi­na­do por hacer irre­ver­si­ble el gol­pe.

La ultra­de­re­cha no ha duda­do en uti­li­zar la vio­len­cia fas­cis­ta con­tra per­so­nas y orga­ni­za­cio­nes cer­ca­nas al MAS, que­man­do casas, sedes y alcal­días y ata­can­do medios de comu­ni­ca­ción pro-guber­na­men­ta­les. Y aho­ra lle­ga la hora de la revan­cha, en la que darán rien­da suel­ta al odio acu­mu­la­do. El alla­na­mien­to y que­ma de vivien­das de miem­bros del gobier­nos y fami­lia­res, el secues­tro de fami­lia­res de car­gos guber­na­men­ta­les, el ase­dio a las emba­ja­das de Vene­zue­la y Cuba mues­tran la ver­da­de­ra natu­ra­le­za fas­cis­ta de este movi­mien­to.

Al mar­gen de que anun­cien que con­vo­ca­rán elec­cio­nes, las reglas del jue­go (inclui­das las de unas pró­xi­mas elec­cio­nes) las mar­ca­rá la dere­cha (des­de La Paz-San­ta Cruz y des­de Washing­ton) y no van a per­mi­tir­se la posi­bi­li­dad de que el MAS, con Evo-Alva­ro o con cual­quier otra/​o candidata/​o, pue­da vol­ver a ganar.

Como inter­na­cio­na­lis­tas vascas/​os denun­cia­mos enér­gi­ca­men­te este gol­pe de Esta­do y las agre­sio­nes fas­cis­tas de que están sien­do obje­to per­so­nas liga­das al MAS y sus sec­to­res socia­les, y pedi­mos a los demás agen­tes polí­ti­cos y socia­les vas­cos a mani­fes­tar­se públi­ca­men­te en con­tra del mis­mo.

Asi­mis­mo, ani­ma­mos al pue­blo vas­co a par­ti­ci­par en las ini­cia­ti­vas que desa­rro­lla­re­mos en Eus­kal Herria los pró­xi­mos días para denun­ciar el gol­pe.

Tam­bién que­re­mos trans­mi­tir un men­sa­je de reco­no­ci­mien­to y soli­da­ri­dad a Evo Mora­les, Álva­ro Gar­cía Line­ra y demás compañeras/​os del MAS y de los movi­mien­tos polí­ti­cos, socia­les y sin­di­ca­les boli­via­nos que duran­te estos años han lucha­do para mate­ria­li­zar la jus­ti­cia y el pro­ta­go­nis­mo del pue­blo humil­de. Somos cons­cien­tes de que, a pesar de esta dura derro­ta, la lucha por la libe­ra­ción de los pue­blos sigue. Tam­bién en el Esta­do plu­ri­na­cio­nal de Boli­via.

Para­fra­sean­do a Tupak Kata­ri antes de ser des­mem­bra­do por los colo­ni­za­do­res espa­ño­les en 1781 tras sofo­car la revuel­ta en con­tra el yugo espa­ñol, el pro­pio Alva­ro Gar­cía Line­ra lo ha indi­ca­do en su dis­cur­so de dimi­sión: «vol­ve­re­mos y sere­mos millo­nes”.

¡Eus­kal Herria con el Pue­blo boli­viano!
Jalla­lla Boli­via! (¡Viva Boli­via!)
¡Muchos pue­blos, una mis­ma lucha!

Aska­pe­na

Eus­kal Herria, 11 de noviem­bre de 2019

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Una respuesta

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *