Con­si­de­ra­cions d’Arran en defen­sa de la revol­ta catalana

[CAT]

Fa nou dies es va fer públi­ca la sen­tèn­cia del Tri­bu­nal Suprem al pro­cés sobi­ra­nis­ta, amb això, es van sen­ten­ciar drets fona­men­tals i es va mar­car un punt d’inflexió en l’acceleració de la repres­sió. Ara, qual­se­vol mobi­litza­ció que com­por­ti que els cos­sos poli­cials desis­tei­xin de com­plir una ordre judi­cial pot ser con­si­de­ra­da sedició.

Alho­ra, però, la sen­tèn­cia ha gene­rat un esclat de revol­ta popu­lar des del pri­mer dia i, nou dies des­prés, enca­ra hi con­ti­nua. Nou dies de mobi­litza­ció, nou dies de repres­sió. En aques­ta revol­ta el jovent està tenint un paper clau, un paper de pun­ta de lla­nça. Aques­ta revol­ta és, tam­bé, l’expressió de la llui­ta de clas­ses en un terri­to­ri i un moment con­cret: des­enes de milers de per­so­nes als carrers per fer una esme­na a la tota­li­tat de la seva reali­tat. En aquest sen­tit, des d’Arran, l’organització juve­nil de l’Esquerra Inde­pen­den­tis­ta, fem tot un seguit de consideracions:

En pri­mer lloc, posem en valor el com­po­nent juve­nil de totes les mobi­litza­cions. Agrair a tot el jovent que està llui­tant als carrers, és un jovent que no clau­di­ca i que con­ti­nua ava­nçant. Alho­ra, enviar tot el suport i la soli­da­ri­tat a les detin­gu­des, a les 28 empre­so­na­des i a les més de 600 per­so­nes feri­des a cau­sa de la bru­ta­li­tat policial.

El con­text d’acceleració repres­si­va en gene­ral i, la publi­ca­ció de la sen­tèn­cia del Tri­bu­nal Suprem en par­ti­cu­lar, ha pro­vo­cat l’esclat de ràbia d’una gene­ra­ció que ha cres­cut amb la repres­sió al movi­ment popu­lar, la vio­lèn­cia poli­cial de l’1 d’Octubre, l’atur juve­nil, els des­no­na­ments, la cri­si eco­nò­mi­ca ini­cia­da en 2008, les refor­mes labo­rals i tants altres exem­ples on el jovent ha vist com era sot­mès a no tenir futur. Així doncs, es dóna un con­text on una gene­ra­ció ha per­dut la por: el jovent diu prou i deci­deix llui­tar per una vida dig­na i tren­car amb un Estat capi­ta­lis­ta que no ens ofe­reix cap tipus de futur.

Posem de mani­fest que ens tro­bem en una revol­ta, mal­grat que no és cap bata­lla final sí que cal remar­car que es trac­ta d’un perío­de insu­rrec­cio­nal. Ni són sim­ples alda­rulls ni hi ha “300 vio­lents” –com alguns ens volen fer creu­re – , hi ha des­enes de milers les joves als carrers que hem per­dut la por i hem deci­dit legí­ti­ma­ment no clau­di­car davant la injus­tí­cia. Orga­nitzar la ràbia, arti­cu­lar i des­ple­gar la resposta.

Rebut­gem la vio­lèn­cia poli­cial exer­ci­da con­tra mani­fes­tants i el poble orga­nitzat durant tots aquests dies de mobi­litza­ció cons­tant al carrer. En aquest, sen­tit, cal exi­gir dimis­sions i que assu­mei­xin res­pon­sa­bi­li­tats; dimis­sió del Con­se­ller Buch; expul­sió d’agents; dis­so­lu­ció de BRIMO i UIP; i la reti­ra­da imme­dia­ta de la Poli­cia Nacio­nal i la Guàr­dia Civil dels Paï­sos Cata­lans. Davant uns governs i uns cos­sos poli­cials i mili­tars al ser­vei dels pode­ro­sos, al poble només li que­da l’organització. El govern auto­nò­mic del Prin­ci­pat és corres­pon­sa­ble de la repres­sió i de la cri­mi­na­litza­ció del jovent i el poble mobi­litzat. És un govern, doncs, que ha de cau­re: dimis­sió en bloc.

Rebut­gem, tam­bé, la cri­mi­na­litza­ció cons­tant al jovent i al poble mobi­litzat per part dels governs i totes les for­ces reac­cio­nà­ries. L’única vio­lèn­cia és la poli­cial. Pro­te­gir-se i defen­sar-se de la bru­ta­li­tat poli­cial no és vio­lèn­cia, sinó autodefensa.

La revol­ta cata­la­na no és la bata­lla final, però és impres­cin­di­ble que con­ti­nuï per no ser tre­pit­ja­des com a poble. La llui­ta serà llar­ga i calen espais que expres­sin totes les for­mes de llui­ta: una res­pos­ta mas­si­va, con­tun­dent i desobedient.

L’empeny dels carrers cal cata­litzar-lo, per una ban­da, en una res­pos­ta anti­re­pres­si­va mas­si­va per l’amnistia i l’autodeterminació i, per una altra ban­da, en l’articulació de la Uni­tat Popu­lar com a úni­ca estra­tè­gia per la cons­truc­ció del socia­lis­me i la super­ació del patriar­cat als Paï­sos Cata­lans. Ava­nçar cap a la victòria.

Per últim, exi­gim la lli­ber­tat de totes les pre­ses polí­ti­ques i emplaçar al jovent que estan donant la cara als carrers a con­ver­tir la ràbia en orga­nitza­ció: Jove, organitza’t i lluita!

Arran, l’organització juve­nil de l’Esquerra Independentista

Paï­sos Cata­lans, 23 de setem­bre de 2019

[ES]

Hace nue­ve días se hizo públi­ca la sen­ten­cia del Tri­bu­nal Supre­mo al pro­ce­so sobe­ra­nis­ta, con esto, se sen­ten­cia­ron dere­chos fun­da­men­ta­les y se mar­có un pun­to de infle­xión en la ace­le­ra­ción de la repre­sión. Aho­ra, cual­quier movi­li­za­ción que com­por­te que los cuer­pos poli­cia­les desis­tan de cum­plir una orden judi­cial pue­de ser con­si­de­ra­da sedición.

A la vez, pero, la sen­ten­cia ha gene­ra­do un esta­lli­do de revuel­ta popu­lar des­de el pri­mer día y, nue­ve días des­pués, toda­vía con­ti­núa. Nue­ve días de movi­li­za­ción, nue­ve días de repre­sión. En esta revuel­ta la juven­tud está tenien­do un papel cla­ve, un papel de pun­ta de lan­za. Esta revuel­ta es, tam­bién, la expre­sión de la lucha de cla­ses en un terri­to­rio y un momen­to con­cre­to: dece­nas de miles de per­so­nas a las calles para hacer una enmien­da a la tota­li­dad de su reali­dad. En este sen­ti­do, des­de Arran, la orga­ni­za­ción juve­nil de la Esque­rra Inde­pen­den­tis­ta, hace­mos una serie de consideraciones:

En pri­mer lugar, pone­mos en valor el com­po­nen­te juve­nil de todas las movi­li­za­cio­nes. Agra­de­cer a toda la juven­tud que está luchan­do en las calles, es una juven­tud que no clau­di­ca y que con­ti­núa avan­zan­do. A la vez, enviar todo el apo­yo y la soli­da­ri­dad a las dete­ni­das, a las 28 encar­ce­la­das y a las más de 600 per­so­nas heri­das a cau­sa de la bru­ta­li­dad policial.

El con­tex­to de ace­le­ra­ción repre­si­va en gene­ral y la publi­ca­ción de la sen­ten­cia del Tri­bu­nal Supre­mo, en par­ti­cu­lar, ha pro­vo­ca­do el esta­lli­do de rabia de una gene­ra­ción que ha cre­ci­do con la repre­sión al movi­mien­to popu­lar, la vio­len­cia poli­cial del 1 de octu­bre, el paro juve­nil, los desahu­cios, la cri­sis eco­nó­mi­ca ini­cia­da en 2008, las refor­mas labo­ra­les y tan­tos otros ejem­plos don­de la juven­tud ha vis­to como era con­de­na­do a no tener futu­ro. Así pues, se da un con­tex­to don­de una gene­ra­ción ha per­di­do el mie­do: la juven­tud dice bas­ta y deci­de luchar por una vida dig­na y rom­per con un Esta­do capi­ta­lis­ta que no nos ofre­ce nin­gún tipo de futuro.

Pone­mos de mani­fies­to que nos encon­tra­mos en una revuel­ta, a pesar de que no es la bata­lla final sí que hay que remar­car que se tra­ta de un perio­do insu­rrec­cio­nal. Ni son sim­ples dis­tur­bios ni hay «300 vio­len­tos» –como algu­nos nos quie­ren hacer creer – , hay dece­nas de miles las jóve­nes a las calles que hemos per­di­do el mie­do y hemos deci­di­do legí­ti­ma­men­te no clau­di­car ante la injus­ti­cia. Orga­ni­zar la rabia, arti­cu­lar y des­ple­gar la respuesta.

Recha­za­mos la vio­len­cia poli­cial ejer­ci­da con­tra mani­fes­tan­tes y el pue­blo orga­ni­za­do duran­te todos estos días de movi­li­za­ción cons­tan­te en la calle. En este, sen­ti­do, hay que exi­gir dimi­sio­nes y que asu­man res­pon­sa­bi­li­da­des; dimi­sión del Con­se­je­ro Buch, expul­sión de agen­tes, diso­lu­ción de BRIMO y UIP, y la reti­ra­da inme­dia­ta de la Poli­cía Nacio­nal y la Guar­dia Civil de los Paï­sos Cata­lans. Ante unos gobier­nos y unos cuer­pos poli­cia­les y mili­ta­res al ser­vi­cio de los pode­ro­sos, al pue­blo solo le que­da la orga­ni­za­ción. El gobierno auto­nó­mi­co del Prin­ci­pat es corres­pon­sa­ble de la repre­sión y de la cri­mi­na­li­za­ción de la juven­tud y el pue­blo movi­li­za­do. Es un gobierno, pues, que tie­ne que caer: dimi­sión en bloque.

Recha­za­mos, tam­bién, la cri­mi­na­li­za­ción cons­tan­te de la juven­tud y del pue­blo movi­li­za­do por par­te de los gobier­nos y todas las fuer­zas reac­cio­na­rias. La úni­ca vio­len­cia es la poli­cial. Pro­te­ger­se y defen­der­se de la bru­ta­li­dad poli­cial no es vio­len­cia, sino autodefensa.

La revuel­ta cata­la­na no es la bata­lla final, pero es impres­cin­di­ble que con­ti­núe para no ser piso­tea­das como pue­blo. La lucha será lar­ga y hacen fal­ta espa­cios que expre­sen todas las for­mas de lucha: una res­pues­ta masi­va, con­tun­den­te y desobediente.

El empu­je que exis­te en las calles hay que cata­li­zar­lo, por un lado, en una res­pues­ta anti­re­pres­si­va masi­va por la amnis­tía y la auto­de­ter­mi­na­ción y, por otra ban­da, en la arti­cu­la­ción de la Uni­dad Popu­lar como úni­ca estra­te­gia por la cons­truc­ción del socia­lis­mo y la supera­ción del patriar­ca­do en los Paï­sos Cata­lans. Avan­zar hacia la victoria.

Por últi­mo, exi­gi­mos la liber­tad de todas las pre­sas polí­ti­cas y empla­zar a la juven­tud que están dan­do la cara a las calles a con­ver­tir la rabia en orga­ni­za­ción: ¡Joven, orga­ní­za­te y lucha!

Arran, la orga­ni­za­ción juve­nil de la Esque­rra Independentista

Paï­sos Cata­lans, 23 de sep­tiem­bre de 2019

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *