Nor­tzuk gara – Quie­nes somos

📞 631318375
bilbokoautodefentsa@​riseup.​net https://​bil​bo​ko​lan​gi​leau​to​de​fen​tsa​sa​rea​.word​press​.com https://​mobi​le​.twit​ter​.com/​b​i​l​b​o​kos https://​www​.face​book​.com/​B​i​l​b​o​k​o​-​L​a​n​g​i​l​e​-​A​u​t​o​d​e​f​e​n​t​s​a​-​S​a​r​e​a​-​1​1​7​9​4​2​2​1​6​2​5​6​8​38/

Nor­tzuk gara – Quie­nes somos

Bada­ki­gu ez ditu­gu­la joan eta eto­rri egi­ten diren kri­sial­diak bizi, bai­zik eta sis­te­ma kapi­ta­lis­ta bera dagoe­la eten­ga­be­ko kri­si egoe­ran; eta lan­gi­le kla­seak pai­ratzen ditue­la kri­sial­di horiek gain…

Itu­rria /​Ori­gen

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *