Inde­pen­den­tzia eta sozia­lis­moa Eus­kal Herria­ren­tzat /​Inde­pen­den­cia y socia­lis­mo para Eus­kal Herria

[EUS]

Zahar­ki­tu­rik al gau­de hel­bu­ru horie­kin bat egi­ten dugu­nok? Zer-nola­ko pre­mi­sak eta dina­mi­kak inple­men­ta genitza­ke Eus­kal Herria­ren inde­pen­den­tzia eta sozia­lis­moa lor­tze­ko? Aipa­tu hel­bu­ruak lor­tu ahal iza­te­ko, zer da inolaz ere egin behar­ko ez genu­kee­na? Saia­tu­ko gara modu labu­rrean gal­de­roi eran­tzu­ten, bai­na, aldi berean, zen­bait «zer­ga­tik?» utzi­ko ditu­gu tintontzian.

«Zahar­ki­tu­rik ote gau­den» galderaz

Prak­ti­kan, Eus­kal Herri­ko sozial­de­mo­kra­tak, erre­for­mis­tak, buro­kra­tak eta bur­ges txi­kiak, ipa­rral­de­koak zein hegoal­de­koak, dago­kien neu­rrian, demo­kra­zia bur­ge­sa (kapi­ta­la­ren dik­ta­du­ra) zabal­tzeaz eta babes­teaz ardu­ratzen dira, horren ordai­ne­tan onu­rak eta erre­for­mak jasoz. Horre­ta­ra­ko, nora­bi­de anitze­ko filo­so­fia eta jar­due­ra-ildo poli­ti­ko tra­ketsaz baliatzen dira, horre­ta­ra, sis­te­ma kapi­ta­lis­ta esplo­tatzai­lea­ri eus­tea eta kla­se borro­ka­ren teo­ria zien­ti­fi­koa indar­ga­betzea dituz­te azken xedetzat. Bes­tal­de, eus­kal lan­gi­le kla­seak eta herri sek­to­reek bote­rea har­tze­ko ezin­ta­su­na ziur­tatzen dute, eta iritzi bere­koa ez den oro hala­beha­rrez zahar­ki­tu­rik dago, gutxienez.

Modu horre­ta­ra, labur­bil­duz, hone­la­ko argu­dioak dara­bil­tza­te: ezi­ne­kotzat jotzen dute espai­niar eta fran­tses esplo­ta­zioa­ren eta oku­pa­zioa­ren kon­tra borro­katzea beraien men­pe­ratze egi­tu­re­ta­tik kan­po (eus­kal bur­ge­sia­ren esplo­ta­zioaz gain). Horren aurrean, behe­kook bote­rea gure esku har­tzen ez badu­gu, txi­roak geroz eta pobrea­goak eta uga­ria­goak izan­go dira, eta asko gara iritzi bere­koak. Gau­zak horre­la, kapi­ta­lis­moa kri­sial­dian mur­gil­du egin­go da, eta hain larria izan­go da, ezen mili­oi­ka per­tso­nen bizi­rau­pe­na arris­kuan jarri­ko bai­ta, kal­ku­latze­ko zai­la den kopu­rua dela­rik. Orain dagoen fasean kon­tuan edu­ki­rik, kapi­ta­lis­moa­ren berez­ko kon­trae­sa­nak ezin izan­go dira «kon­pon­du» mun­du­ko gerra­rik gabe, eta aurre­ko bi mun­du­ko gerrek era­gin­da­ko tra­ge­diak txi­ki gera­tu­ko dira hone­kin alderaturik.

Bi posi­zio dau­de mun­du mai­lan hala­ko egoe­ra katas­tro­fi­koa­ri begi­ra: alde bate­tik, ger­ta­tu­ko ez dela­koan dau­de­nak, sis­te­mak babes­tu­ko gai­tue­la­ko, izan ere, bera­ren zer­bitza­ri iza­ki, bera­ren para­me­troe­tan joka­tu behar dugu, eta, horrez gain, gure fide­li­ta­te poli­ti­koa­ren tru­ke, zer­bait lor­tu­ko dugu, geroz eta ideo­lo­gi­koa den fide­li­ta­tea, hain justu.

Bes­tal­de­tik, errea­li­ta­tea­ri buruz­ko ana­li­si objek­ti­bo, dia­lek­ti­ko eta zien­ti­fi­koak adie­raz­ten digu­na dau­ka­gu. Hots, gaur egun ez dago egoe­ra aldatze­ko auke­ra­rik zapal­du eta esplo­tatzen gai­tuen sis­te­ma­ren barruan, erre­for­ma­ren bat edo bes­te egin dai­te­keen arren, betie­re kapi­ta­la­ren nagu­si­ta­su­na bene­tan kues­tio­natzen ez bada.

Plan­te­atu­ta­koa­ren ara­be­ra, oina­rri gisa, sis­te­ma­tik kan­po eta geu­re inda­rre­kin joka­tu behar dugu­la ondo­rioz­tatzen dugu. Dio­gu­nez, gure dina­mi­ke­tan nahiz ildo poli­ti­koe­tan ez da, fun­tsean, kapi­ta­la­ren lege­rik ain­tzat har­tu­ko, bera­ren onu­ra­ra­ko egi­na bai­ta­go gehien­bat. Era berean, sis­te­ma­ren apa­ra­tu poli­ti­ko, admi­nis­tra­ti­bo eta judi­zia­lak, kues­tio­na­tuak eta mehatxa­tuak sen­ti­tuz gero, guri kon­de­natzea­ri ekin­go dio­te. Aldi berean, hel­bu­ru nagu­sien alde­ko borro­ka aurre­ra era­ma­te­ko, ezin­bes­tez, jaki­te­ra eman behar dira eta haien defen­t­sa egin. Haiek ala gu. Ez dago erdi­bi­de­rik eta ondo­rio horre­ta­ra aile­gatze­ko den­bo­ra kon­tua bes­te­rik ez da.

Gure hel­bu­ru nagu­siak lor­tzea­ri begi­ra­ko pre­mi­sei eta dina­mi­kei dagokienez 

Eus­kal iraul­tza­ren sub­jek­tua nor den zehaz­tea da lehen­ta­su­nez­ko gaie­ta­ko bat, guretzat inde­pen­den­tzia eta sozia­lis­mo­ra­ko bidea posi­ble izan dadin. Eus­kal lan­gi­le herria da, hain zuzen, lan­gi­le­ria eta sek­to­re aurre­ra­tue­nak aurreal­dean dau­de­la­rik. Eus­kal Nazio Aska­pe­ne­ra­ko Mugi­men­dua­ren his­to­riak inter­kla­sis­moa­ren mugak era­kutsi diz­ki­gu, batez ere, kla­se aska­pe­na­ri dagokionez.

Begi­bis­tan dago egu­nez egu­ne­ko egoe­ra­ri buruz­ko ana­li­si zien­ti­fi­koak zehaz­tu­ko digu­la nola joka­tu behar dugun mai­la guz­tie­tan. Hala eta guz­tiz ere, ezin­bes­te­kotzat jotzen ditu­gu zen­bait pun­tu azpimarratzea.

Ezin dugu inoiz kues­tio­na­tu etor­ki­zu­ne­ko bote­rea­ren bene­ta­ko titu­lar­ta­su­na. Ale­gia, eus­kal lan­gi­le herria­ren sek­to­re kon­tzien­tzia­tue­nek eta lan­gi­le­riak edu­ki­ko dute bote­re poli­ti­ko, eko­no­mi­ko eta horie­ta­tik era­to­rri­ta­ko guztiak.

Aldi berean, tak­ti­ka­ri eta estra­te­gia­ri dago­kie­nez, ez dugu tra­tu edo alian­tza poli­ti­ko garran­tzitsu­rik egin­go eus­kal, fran­tses edo espai­niar bur­ge­sia­re­kin. Argi eta gar­bi edu­ki behar dugu eus­kal iraul­tza sozia­lis­ta soi­lik behe­ko eus­kal herri­ta­rrei intere­satzen zaiela.

Hala­ko hel­bu­ruak aurre­ra era­ma­te­ko ari­tu­ko diren aban­goar­dia­ko era­kun­deek kla­se izae­ra edu­ki behar­ko dute. Eus­kal lan­gi­le kla­se inde­pen­den­tea da Eus­kal Esta­tu Sozia­lis­ta erai­kitze­ko behar dugu­na, bai eta, sin­di­ka­tue­ta­tik inde­pen­den­te iza­tea ere (sal­bues­pe­nik gabe gaur egun­go eus­kal poli­ti­ka­gin­tzan) eta abar.

Enega­rre­nez berriz dio­gu ezin­bes­te­kotzat jotzen dugu­la kla­se era­kun­de iraul­tzai­le guz­tiak bil­tzen dituen Eus­kal Nazio Aska­pe­ne­ra­ko Mugi­men­du Sozia­lis­ta eta Iraul­tzai­lea sortzea.

Kon­ple­xu­ta­sun han­di­ko gai batez oso modu tele­gra­fi­koan ari gare­la jaki­tun iza­nik, eus­kal lan­gi­le eta herri bote­rea har­tze­ko zen­bait borro­ka tres­na behar­ko dire­la esan­go dugu, horren­bes­tez, une­ko koiun­tu­ra­ren bal­din­tza objek­ti­boek eta sub­jek­ti­boek zehaz­tu­ko dute egin beha­rre­koa, hau da, zer egin, nola eta noiz.

Aipa­tu hel­bu­ruak lor­tze­ko egin behar­ko ez genukeenaz

Bur­ge­sia eus­ko-espai­nia­rra edo auto­no­mis­ta ahaz­tu gabe, esta­tu oku­patzai­le eta esplo­tatzai­leen eskue­ta­ra ez erren­ditzea edo gure burua ez entre­gatzea izan­go litza­te­ke egin behar­ko ez genu­keen lehen gau­za, eta gai­ne­ra­koak bar­ne har­tzen ditu. Kapi­ta­la­ren dik­ta­du­ra onar­tzea­re­kin bate­ra, eus­kal iraul­tza sozia­lis­ta­ren alde borro­katze­ko gogoa lur­pe­ratzen dugu. Itzu­le­ra­rik gabe­ko bide horrek sun­tsi­ke­ta baino ez dakar­ki­gu geuk hala era­ba­ki­ta, eta gure burua­ren sun­tsi­ke­ta horrek nazio eta kla­se izae­ra­re­na dakar berekin.

«Zer­ga­tik?» gal­detzai­lea­ren ingu­ruan (kasu praktikoak)

Zer­ga­tik entre­gatzen dira armak eta teo­ria iraul­tzai­lea (inde­pen­den­tzia eta sozia­lis­moa) alde­ba­kar­ta­sun iru­zur­tia­ren aitza­kiaz eta ez da era­ba­kitzen alde baka­rrez Espai­nia­tik eta Fran­tzia­tik alden­tzea Eus­kal Erre­pu­bli­ka Sozia­lis­ta eraikitzeko?

Hain urru­ti­ra jo gabe, zer­ga­tik ez da, alde baka­rrez, des­obe­dien­tzia inple­men­tatzen dina­mi­ka poli­ti­ko gisa ezker aber­tza­lea­ren beti­ko hel­bu­ruak alda­rri­ka­tu eta lor­tze­ko? Aldiz, alde­ba­kar­ta­su­ne­tik onar­tzen da Espai­nia­ko «alder­dien legea» eta, horre­ta­ra, eki­men poli­ti­koa gure oku­patzai­le eta esplo­tatzai­lea­ren sokaz ama­rra­tu­rik geratzen da.

Zer­ga­tik deitzen zaio «bake pro­ze­sua» entre­ga poli­ti­ko-mili­tar horri? Zer­ga­tik mun­du osoan zehar­ko «bake pro­ze­sue­tan» matxi­na­tuek aurre­ti­ko posi­zioa aban­do­natzen dute eta kapi­ta­la­ren esku jar­tzen dira kon­fron­ta­zioa­ren ondo­rio batzue­ta­ra­ko kon­pon­bi­dea bilatze­ko, bai­na ez, ordea, jato­rriz­ko arra­zoi poli­ti­koe­ta­ra­ko? Eus­kal afe­ran arra­zoi poli­ti­koak eta ondo­rioak kon­pon­du gabe gera­tu dira, hor eus­kal pre­so poli­ti­koez, depor­ta­tuez, ihes­la­riez, inde­pen­den­tziaz eta sozia­lis­moz ari gara.

Bal­din eta «Inde­pen­den­tis­tak» tal­dea inde­pen­den­tzia­ren alda­rri­ka­pe­na egi­tu­ratze­ko ele­men­tu bul­tzatzai­le gisa jaio bazen… bene­ta­ko gel­di­ke­ta egi­tea era­ba­ki zen, zer­ga­tik? Zer­ga­tik ez da esa­ten egia? Eus­kal bur­ge­sia­ren egi­tu­ra poli­ti­ko eta eko­no­mi­koa ez da inde­pen­den­tis­ta, Eus­kal Herria­ren inde­pen­den­tziak bere interes eko­no­mi­koen kon­tra egi­ten due­la­ko, zer­ga­tik ezku­tatzen da hori? Bada, jarraian EH Bil­duk Ara­ba, Biz­kaia eta Gipuz­koa­ra­ko esta­tu­tua­ren hitzau­rrea sinatzen du EAJ­re­kin (Eus­ka­di­ko esta­tu­tua EAJen­tzat), Mon­cloa­ko esta­tua egu­ne­ra­tu egin­go due­na, dik­ta­du­ra faxis­ta­tik 1978ko erre­gi­men monar­ki­ko­ra­ko tran­tsi­zioa­ren emaitza.

Zer­ga­tik sor­tu zen «Esait» eta geroa­go desegin eus­kal kiro­la egi­tu­ratze­ko nazio orga­nis­moa iza­nik? «Eus­kal poli­ti­kan izan­da­ko alda­ke­tak dire­la kau­sa, alder­dien arte­ko akor­dioak ahal­bi­de­tu egin­go dira…» esa­ten omen zuten. Naiz-ek hone­la zioen: «ESAI­Tek amai­tutzat eman du bere ibil­bi­dea; hasi­ta­ko guz­tia, amai­tu egi­ten dela jaki­tun iza­nik, eta sigla guz­tiak beti kau­sa nagu­si baten zer­bitzu­ra dau­de­la bai­na inoiz ez dire­la jomu­ga» kon­ben­tzi­tu­rik. Bada, ondo, bai­na aipa­tu behar dugu begi­bis­tan dagoe­na: ezer ez dela amai­tu eta dena egi­te­ke dagoe­la eus­kal selek­zioei dago­kie­nez. Era berean, dena Sor­tu­ren zer­bitzu­ra dagoe­na­ren kon­tu hori, bar­ka, kau­sa nagu­si baten zer­bitzu­ra… Nazio eta herri orga­nis­mo anitza bada, alder­di baten zer­bitzu­ra egon gabe izan dai­te­ke inde­pen­den­te eta, horren ezean, alder­diak herri ezta­bai­da zin­tzoa edu­ki behar­ko luke.

Zer­ga­tik sor­tu da «Udal­bil­tza» nazioa egi­tu­ratze­ko ele­men­tu gisa, eta geroa­go gel­di­tu Ezker Aber­tza­le Ofi­zial eta Erre­for­mis­tak dina­mi­za­tu beha­rre­ko ele­men­tu gisa? Hegoal­dea eta Ipa­rral­dea har­tzen dituen Udal­bil­tza eta esta­tu­tu berria­ri buruz­ko akor­dioa­ren arte­ko kon­trae­san gain­die­zi­na da bene­tan ezku­tatzen dute­na, Ara­ba, Biz­kaia eta Gipuz­koa soi­lik sar­tzen dire­la­ko, eta EH Bil­duk akor­dioa lehe­nes­ten due­la­ko. Udal­bil­tzak, iza­te­ko­tan ere, Ara­ba, Biz­kaia eta Gipuz­koa­ko gober­nu auto­no­moa­ren gai­ne­tik egon behar­ko luke, soil-soi­lik duen nazio artikulazioagatik.

Zer­ga­tik onar­tzen da Hegoal­de­ko zati­ke­ta, hau da, Ara­ba, Biz­kaia eta Gipuz­koa alde bate­tik eta Nafa­rroa Garaia bes­te­tik? Fun­tsean, 1978ko erre­for­ma espai­nia­rra­ren hasie­ran baino oke­rra­go gau­de. Ordu­ko Ezker Aber­tza­leak ez zuen onar­tu dik­ta­du­ra espai­nia­ren mar­ka-alda­ke­ta, bes­teak bes­te, Hego Eus­kal Herria bitan zatitzen zue­la­ko. Orain, ordea, zati­ke­ta onar­tu eta, aldi berean, hiru errai­ta­ko estra­te­gia erai­kitzen da errit­mo des­ber­di­ne­kin…, «2026rako Eus­kal Erre­pu­bli­ka Kon­fe­de­ra­la» jomu­ga due­na. Hori guz­tia, uler­tzen dugu, kar­tze­la­tik pasa­tu gabe eta fran­tses nahiz espai­niar demo­kra­zien ones­pe­na­re­kin, bai eta, nazioar­te­ko komu­ni­ta­te poli­ti­ko homo­lo­goen ones­pe­na­re­kin ere. «Bake pro­ze­sua­ren» egi­leek hain­bes­te aldiz aipatzen zuten komu­ni­ta­te bera. ETA­ren arma­ga­betzea ger­ta­tu­ta­koan, Eus­kal Herria kapi­ta­la­ren nazioar­te­ko orde­na­ren ara­be­ra kokatzea izan da (nola gai­ne­ra!) ahal­bi­de­tu duten gau­za bakarra.

«Gure Esku Dago» dela eta, zer­ga­tik eskatzen da era­ba­kitze­ko bai­me­nik eta ez da sor­tzen inde­pen­den­tzia zuze­nean alda­rri­katze­ko dina­mi­ka­rik, batez ere, Espai­niak eta Fran­tziak ondo­rioz­ko erre­fe­ren­du­mik bai­men­du­ko ez luke­te­la jaki­tun iza­nik? Gure burua sun­tsitzea da hori, eta horre­taz ari gara, adi­bi­dez, «gure burua sun­tsitzea geuk hala era­ba­ki­ta» aipatzen dugu­nean. Haus­nar­tu behar dugu horren ingu­ruan. Zer­ga­tik inda­rrak gal­tzea gure kal­te­ra­ko eta, aldi berean, etsaien mese­de­ra­ko? Hori ez da, apur­ka-apur­ka, eskai­le­ra­tik gora egi­tea, eskai­le­ra­tik behe­ra egi­tea bai­zik, gai­ne­ra, era­bat labain­ko­rra den eskaileratik.

Erre­pre­sioa­ri begi­ra, noiz arte bal­din­tza­tu­ko gai­tu gure ildo poli­ti­koa eta nazio zein kla­se hel­bu­ruak inple­men­ta­tu ahal iza­te­ko? Bes­tal­de, noraino iritsi­ko gara «posi­ble» teo­ria­re­kin? Hau da, posible/​bideragarri da armen eta hel­bu­ruen entre­ga egi­tea doan ate­ratzen zai­gu­la­ko eta, aldiz, ez da posible/​bideragarri gure hel­bu­ruak alda­rri­katzea erre­pre­sioa dakar­ki­gu­la­ko. Hala­ko ekua­zio­ri jarrai­ki, sis­te­ma eta etsaia­ren legez­ko­ta­su­na besar­katzen ditu­gu, eta horre­kin bat ez dato­rre­nak borro­ka arma­tua itzu­li nahi du, nos­tal­gi­koa da, ezi­nez­koa, des­fa­sa­tu­rik dago, bes­te garai batzue­tan bizi da…

Eus­kal Esta­tu Sozia­lis­ta­ren alde! Aurre­ra beti!

Jon Iurre­ba­so Atutxa

2019ko abuz­tua­ren 27an

[ES]

¿Los que pre­ten­de­mos estos obje­ti­vos esta­mos tras­no­cha­dos? ¿Qué pre­mi­sas y diná­mi­cas podría­mos imple­men­tar con el fin de con­se­guir la inde­pen­den­cia y el socia­lis­mo para Eus­kal Herria? ¿Qué es lo que de nin­gu­na mane­ra debié­ra­mos hacer para con­se­guir dichos obje­ti­vos? Inten­ta­re­mos res­pon­der bre­ve­men­te a dichas pre­gun­tas a la vez que deja­re­mos en el tin­te­ro unos cuan­tos «¿por qué?»

Acer­ca de si esta­mos trasnochados/​as

En la prác­ti­ca, los social­de­mó­cra­tas, refor­mis­tas, buró­cra­tas y peque­ños bur­gue­ses del nor­te y sur de Eus­kal Herria son los encar­ga­dos, en la par­te que les toca, de difun­dir o pro­te­ger la demo­cra­cia bur­gue­sa (dic­ta­du­ra del capi­tal) a cam­bio de algu­nos bene­fi­cios y refor­mas. Esto lo hacen median­te una bas­ta y mul­ti­di­rec­cio­nal filo­so­fía y línea polí­ti­ca de actua­ción cuyo últi­mo obje­ti­vo es sos­te­ner el sis­te­ma capi­ta­lis­ta de explo­ta­ción y des­vir­tuar la teo­ría cien­tí­fi­ca de la lucha de cla­ses. A su vez, ase­gu­ran que la toma del poder por la cla­se tra­ba­ja­do­ra y sec­to­res popu­la­res vas­cos es impo­si­ble. Quien no lo sus­ten­te está irre­me­dia­ble­men­te tras­no­cha­do, cuan­do menos.

Para ello man­tie­nen diver­sos argu­men­tos que los podría­mos resu­mir en lo siguien­te: Es impo­si­ble luchar con­tra la explo­ta­ción y ocu­pa­ción espa­ño­la y fran­ce­sa (ade­más de la explo­ta­ción de la bur­gue­sía vas­ca) des­de fue­ra de sus diver­sas estruc­tu­ras de domi­na­ción. Ante ello, muchos y muchas pen­sa­mos que, si los/​as de aba­jo no toma­mos el poder en nues­tras manos, los pobres son y serán, cada día que pase, más pobres y más nume­ro­sos. Tal y como están las cosas, el capi­ta­lis­mo se sumer­gi­rá en tal cri­sis que inclu­so pon­drá en peli­gro la pro­pia super­vi­ven­cia de millo­nes de un núme­ro de per­so­nas difí­cil de cal­cu­lar. Las con­tra­dic­cio­nes inhe­ren­tes al capi­ta­lis­mo en su actual fase no podrán «resol­ver­se» sin una con­fla­gra­ción mun­dial, don­de las dos ante­rio­res gue­rras mun­dia­les que­da­rían peque­ñas en cuan­to la mag­ni­tud de la tragedia.

Ante esa catas­tró­fi­ca situa­ción tene­mos dos posi­cio­nes a nivel glo­bal. Por una par­te, pen­sar que esa terri­ble situa­ción no se dará, que el sis­te­ma nos pro­te­ge­rá pues a él le ser­vi­mos y que, por lo tan­to, debe­mos actuar den­tro de sus pará­me­tros. Enci­ma algo con­se­gui­re­mos a cam­bio de nues­tra fide­li­dad polí­ti­ca y, cada vez más, ideológica.

Por otra par­te, el aná­li­sis obje­ti­vo, dia­léc­ti­co y cien­tí­fi­co de la reali­dad nos indi­ca que des­de den­tro del sis­te­ma que nos opri­me y explo­ta nada pode­mos hacer para cam­biar nues­tra actual situa­ción, sal­vo algu­na refor­ma que no cues­tio­ne real­men­te la supre­ma­cía del capital.

Con ese plan­tea­mien­to lo que dedu­ci­mos es que tene­mos que actuar bási­ca­men­te des­de fue­ra del sis­te­ma y con­tan­do con nues­tras pro­pias fuer­zas. Como ya veni­mos hacien­do, nues­tras diná­mi­cas y líneas polí­ti­cas no tie­nen en cuen­ta ni ten­drán, en lo fun­da­men­tal, las leyes del capi­tal hechas prin­ci­pal­men­te para su bene­fi­cio. De igual modo, sere­mos con­de­na­dos por el apa­ra­to polí­ti­co, admi­nis­tra­ti­vo, polí­ti­co y judi­cial del sis­te­ma que se sien­te cues­tio­na­do y ame­na­za­do. Al mis­mo tiem­po, no pode­mos luchar por nues­tros obje­ti­vos máxi­mos si no los hace­mos públi­cos y asi­mis­mo los defen­de­mos. O ellas o noso­tras. No hay tér­mino medio y lle­gar a esta con­clu­sión solo será cues­tión de tiempo.

En cuan­to a pre­mi­sas y diná­mi­cas cara a con­se­guir nues­tros obje­ti­vos máximos

Uno de los asun­tos de pri­mer orden es deter­mi­nar quién es el suje­to de la revo­lu­ción vas­ca que nos posi­bi­li­te la inde­pen­den­cia y el socia­lis­mo. Este no es otro que el pue­blo tra­ba­ja­dor vas­co con la cla­se obre­ra y sec­to­res más avan­za­dos del mis­mo al fren­te. El inter­cla­sis­mo de una gran par­te de la his­to­ria del MLNV nos ha ense­ña­do cuá­les son sus lími­tes, sobre todo, en cuan­to a la libe­ra­ción de cla­se se refiere.

Es evi­den­te que el aná­li­sis cien­tí­fi­co de cada situa­ción que nos toque vivir será el que deter­mi­ne nues­tra actua­ción en todos los nive­les. Aún y todo, sí pode­mos mar­car una serie de pun­tos que nos pare­cen imprescindibles.

No pode­mos cues­tio­nar en nin­gún momen­to la titu­la­ri­dad real del futu­ro poder. Esto es, la cla­se obre­ra vas­ca y los sec­to­res más con­cien­cia­dos del pue­blo tra­ba­ja­dor vas­co serán las que deten­ten el poder polí­ti­co, eco­nó­mi­co y todos los que de estos se deriven.

Al mis­mo tiem­po, no hare­mos tra­tos o alian­zas polí­ti­cas de cala­do, tan­to si son tác­ti­cas como estra­té­gi­cas, con la bur­gue­sía, sea esta vas­ca, fran­ce­sa o espa­ño­la. Tene­mos que tener abso­lu­ta­men­te cla­ro que la revo­lu­ción socia­lis­ta vas­ca solo le intere­sa a las vas­cas y vas­cos de abajo.

Las orga­ni­za­cio­nes de van­guar­dia que se ocu­pen de las dife­ren­tes tareas para lle­var ade­lan­te tales obje­ti­vos ten­drán que tener un carác­ter de cla­se. La cla­se tra­ba­ja­do­ra vas­ca tie­ne que ser inde­pen­dien­te para poder lle­var ade­lan­te la cons­truc­ción del Esta­do Socia­lis­ta Vas­co. Lo mis­mo que el movi­mien­to obre­ro tie­ne que ser inde­pen­dien­te de los sin­di­ca­tos (sin excep­ción en la actua­li­dad polí­ti­ca vas­ca), etc.

Por enési­ma vez nos reafir­ma­mos en el hecho de que es impres­cin­di­ble la crea­ción de un Movi­mien­to Socia­lis­ta Revo­lu­cio­na­rio Vas­co de Libe­ra­ción Nacio­nal que aglu­ti­ne a todas las orga­ni­za­cio­nes de cla­se y revolucionarias.

Sabien­do que tra­ta­mos un tema tan com­ple­jo de una mane­ra más que tele­grá­fi­ca, dire­mos que la toma del poder obre­ro y popu­lar vas­co reque­ri­rá de dife­ren­tes ins­tru­men­tos de lucha y solo la coyun­tu­ra con­cre­ta con sus espe­cí­fi­cas con­di­cio­nes obje­ti­vas y sub­je­ti­vas deter­mi­na­rá qué, cómo y cuán­do hacer lo que haya que hacer.

Sobre lo que no debié­ra­mos hacer para con­se­guir dichos objetivos

Qui­zá la pri­me­ra cues­tión, que abar­ca al res­to, sería la de no ren­dir­se o entre­gar­se a los Esta­dos que nos ocu­pan y explo­tan (sin olvi­dar a la bur­gue­sía vas­co-espa­ño­la o auto­no­mis­ta). Des­de el momen­to que aca­ta­mos la dic­ta­du­ra del capi­tal, ente­rra­mos nues­tra volun­tad de luchar por la revo­lu­ción socia­lis­ta vas­ca. Ese camino sin retorno no hará más que des­truir­nos por nues­tra pro­pia deci­sión. Y la auto des­truc­ción pasa por nues­tro carác­ter nacio­nal y de clase.

Acer­ca de «¿por qué?» (cues­tio­nes prácticas)

¿Por qué se entre­gan las armas y la teo­ría revo­lu­cio­na­ria (inde­pen­den­cia y socia­lis­mo) bajo la tram­po­sa uni­la­te­ra­li­dad y no se deci­de uni­la­te­ral­men­te irse de Espa­ña y Fran­cia y cons­ti­tuir la Repú­bli­ca Socia­lis­ta Vasca?

Sin ir tan lejos ¿por qué no se imple­men­ta uni­la­te­ral­men­te la des­obe­dien­cia como diná­mi­ca polí­ti­ca para rei­vin­di­car y lograr los obje­ti­vos que siem­pre se ha mar­ca­do la izquier­da aber­tza­le? En cam­bio, se acep­ta uni­la­te­ral­men­te la «ley de par­ti­dos» espa­ño­la que ama­rra la acción polí­ti­ca con la cuer­da del que nos ocu­pa y explota.

¿Por qué se lla­ma «pro­ce­so de paz» a la cita­da entre­ga polí­ti­co-mili­tar? ¿Por qué a lo lar­go y ancho del mun­do «los pro­ce­sos de paz» se desa­rro­llan cuan­do la par­te insur­gen­te aban­do­na su posi­ción ante­rior y se pone en manos del capi­tal a resol­ver cier­tas con­se­cuen­cias del enfren­ta­mien­to, pero no las cau­sas polí­ti­cas que lo ori­gi­nan? En el caso vas­co no se han resuel­to ni las cau­sas ni las con­se­cuen­cias. Esta­mos hablan­do de las pre­sas y pre­sos polí­ti­cos vas­cos, de los depor­ta­dos, de los hui­dos, de la inde­pen­den­cia y del socialismo.

Si «Inde­pen­den­tis­tak» nació como un ele­men­to ver­te­bra­dor para dar un impul­so a la rei­vin­di­ca­ción de la inde­pen­den­cia vas­ca… ¿Por qué real­men­te se deci­dió estan­car­lo? ¿Por qué no se dice la ver­dad? La bur­gue­sía vas­ca no es inde­pen­den­tis­ta en su estruc­tu­ra polí­ti­ca y eco­nó­mi­ca por­que eco­nó­mi­ca­men­te no le intere­sa la inde­pen­den­cia de Eus­kal Herria. ¿Por qué se ocul­ta esto? Pre­ci­sa­men­te por­que a ren­glón segui­do EHBil­du fir­ma con el PNV el preám­bu­lo de un esta­tu­to para las Vas­con­ga­das (Eus­ka­di le lla­ma el PNV) que sig­ni­fi­ca­rá el esta­tu­to actua­li­za­do de la Mon­cloa, fru­to de la tran­si­ción de la dic­ta­du­ra fas­cis­ta al monár­qui­co régi­men de 1978.

¿Por qué se crea «Esait» y lue­go se disuel­ve, sien­do un orga­nis­mo ver­te­bra­dor nacio­nal del depor­te vas­co? Por los cam­bios que ha habi­do en la polí­ti­ca vas­ca que posi­bi­li­ta­rán acuer­dos entre los par­ti­dos…, se dice que decían. Naiz lo con­ta­ba así: «ESAIT anun­cia aho­ra el final de su camino; sabien­do que todo lo que empie­za, ter­mi­na, y des­de el con­ven­ci­mien­to de que todas las siglas están siem­pre al ser­vi­cio de una cau­sa mayor y nun­ca son un fin en sí mis­mas». Bien. Tene­mos que decir algo obvio: nada ha ter­mi­na­do y todo está por hacer en cuan­to a las selec­cio­nes vas­cas se refie­re. Asi­mis­mo, lo de que todo está al ser­vi­cio de Sor­tu, per­dón, de una cau­sa mayor… Un orga­nis­mo nacio­nal, popu­lar, plu­ral, etc. bien pue­de ser inde­pen­dien­te y no estar al ser­vi­cio de un par­ti­do en con­cre­to. Y si lo estu­vie­ra sería por­que se lo habría gana­do en un deba­te sin­ce­ro y popular.

¿Por qué se crea «Udal­bil­tza» como ele­men­to para la ver­te­bra­ción nacio­nal y des­pués se estan­ca como ele­men­to a dina­mi­zar por la Izquier­da Aber­tza­le Ofi­cial y Refor­mis­ta? Real­men­te lo que ocul­tan es que hay una con­tra­dic­ción insal­va­ble entre Uda­bil­tza (que com­pren­de el nor­te y sur de Eus­kal Herria) y el acuer­do de nue­vo esta­tu­to vas­con­ga­do que es lo que EHBil­du está prio­ri­zan­do. Udal­bil­tza, en todo caso, debie­ra ser un ente supe­rior al gobierno autó­no­mo vas­con­ga­do sim­ple­men­te por su arti­cu­la­ción nacional.

¿Por qué se acep­ta la par­ti­ción del sur de Eus­kal Herria entre Vas­con­ga­das y Nafa­rroa? En lo fun­da­men­tal esta­mos peor que en el ini­cio de la refor­ma espa­ño­la de 1978. En aquel enton­ces la Izquier­da Aber­tza­le no reco­no­ció el cam­bio de mar­ca de la dic­ta­du­ra espa­ño­la que entre otras cosas par­tía en dos el sur de Eus­kal Herria. Aho­ra se acep­ta la par­ti­ción y, a la vez, se cons­tru­ye una estra­te­gia de tres carri­les dife­ren­cia­dos en sus rit­mos… con el obje­ti­vo de lograr una «Repú­bli­ca Con­fe­de­ral Vas­ca para el 2026». Todo esto, enten­de­mos, sin tener que pasar por la cár­cel y con el bene­plá­ci­to de las demo­cra­cias fran­ce­sas, espa­ño­las y sus homó­lo­gos de la comu­ni­dad polí­ti­ca inter­na­cio­nal. Comu­ni­dad de la que tan­to habla­ban los artí­fi­ces del «pro­ce­so de paz» y que lo úni­co que ha posi­bi­li­ta­do, des­pués de la entre­ga de armas por par­te de ETA, es acomodar/​situar a Eus­kal Herria (¡y de qué mane­ra!), según el orden inter­na­cio­nal del capital.

«Gure esku dago», ¿por qué se pide per­mi­so para deci­dir y no se crean diná­mi­cas para rei­vin­di­car direc­ta­men­te la inde­pen­den­cia, sobre todo cuan­do ya se sabe que ni Espa­ña ni Fran­cia auto­ri­za­rían el con­si­guien­te refe­rén­dum? Esto es auto­des­truir­nos. A eso nos refe­ri­mos, por ejem­plo, cuan­do deci­mos lo de «des­truir­nos por nues­tra pro­pia deci­sión». Hemos de refle­xio­nar sobre ello. ¿Por qué per­der fuer­zas que nos per­ju­di­can y, a su vez, bene­fi­cian a nues­tros enemi­gos? Esto no es una esca­le­ra hacia arri­ba, pasi­to a paso, sino una esca­le­ra hacia aba­jo y ade­más res­ba­la­di­za en extremo.

¿Has­ta cuán­do nos va a con­di­cio­nar la repre­sión a la hora de imple­men­tar nues­tra línea polí­ti­ca y nues­tros obje­ti­vos nacio­na­les y de cla­se? Por otro lado, ¿has­ta dón­de vamos a lle­gar con la teo­ría de lo posi­ble? Es decir, es posible/​viable entre­gar las armas y obje­ti­vos pues nos sale gra­tis, pero, en cam­bio, no es posible/​viable rei­vin­di­car nues­tros obje­ti­vos por­que nos supo­ne la repre­sión. Y con esa ecua­ción nos abra­za­mos al sis­te­ma y la lega­li­dad del enemi­go. Y el que dis­cre­pe es que quie­re vol­ver a lucha arma­da, es una nos­tál­gi­ca, es impo­si­ble, está des­fa­sa­do, son otros tiempos…

Por la con­se­cu­ción del Esta­do Socia­lis­ta Vas­co. Siem­pre adelante.

Jon Iurre­ba­so Atutxa

27 de agos­to de 2019

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *