G7-aren kon­tra­gai­lu­rra­ren hari­ra /​Sobre la con­tra­cum­bre del G7

[EUS]

Miguel Angel Lla­ma­sek Nai­zen argi­ta­ra­tu­ta­ko arti­ku­lua ira­ku­rri eta gero («Refle­xio­nes tras el G7», 2019/​08/​27, https://​www​.naiz​.eus/​e​s​/​i​r​i​t​z​i​a​/​a​r​t​i​c​u​l​o​s​/​r​e​f​l​e​x​i​o​n​e​s​-​t​r​a​s​-​e​l​-​g​7​-​d​e​s​d​e​-​e​l​-​g​h​e​t​t​o​-​a​-​l​a​-​p​o​l​i​t​i​c​a​-​c​o​n​-​m​a​y​u​s​c​u​las), ezin izan dio­gu eran­tzu­te­ko gogoa­ri eutsi. Gogo hau ez dator­ki­gu gure iritzia­re­kin bat egi­ten ez duen oro­ri eran­tzun behar zaio­la uste dugu­la­ko, bai­zik eta Sor­tu­tik aspal­di zabal­tzen ari diren zen­bait ideia jasotzen ditue­la eta, horre­taz gain, bes­te sek­to­re batzuk kri­mi­na­li­zatze­ko saia­ke­ra jasotzen due­la uste dugulako.

Has­te­ko azal­du­ko dizu­gu zein den sozial­de­mo­kra­zia­ren pape­ra Herri Mugi­men­dua­re­ki­ko eta, hauek exis­titzen dire­nean, adie­raz­pen iraul­tzai­lee­ki­ko. Ez dizu­gu ez daki­zun ezer azal­du­ko supo­satzen dugu­la­ko bes­te garai batean zuk ere sozial­de­mo­kra­ten jarre­ra kri­ti­ka­tu duzu­la, izan ere kapi­ta­lis­moa­ren gai­lur ezber­di­nen aur­ka­ko pro­tes­tak ezer ezean uzten saiatze­ko fun­tzioa betetzen bai­tu­te aspal­di­tik, denok, zu bar­ne, «super­irual­tzai­leen» zaku berean sar­tzen gin­tuz­ten garai haie­tan ere.

Sozial­de­mo­kra­zia­ren pape­ra Herri Mugi­men­dua des­ak­ti­batzea eta zapal­tzen gai­tuz­te­nen lege­dia­ren espa­rru­tik inor ez ate­ratzea da. Horre­ta­ra­ko Herri Mugi­men­dua­ren espa­rru natu­ra­lak oku­patzen, kon­tro­latzen, bere mezuak bere­ga­natzen eta hauek, posi­bi­lis­moa eta bake­za­le­ta­su­na­ren ize­nean, eslo­gan hus­tuak bihur­tzen ditu. Eta hori nola egi­ten da? Diruz, komu­ni­ka­bi­deen kon­pli­zi­ta­tea­re­kin eta zapal­tzai­lea­ren arauak zain­tzea­ren konpromisoarekin.

Sozial­de­mo­kra­zia kapi­ta­lis­moak era­kus­ten digun aze­na­rioa da, maki­la poli­ziak eskuan dara­man borra den bitar­tean. Biak elkar­tu dira Bia­rritzen G7aren gai­lu­rrean, eta biek bilatzen dute Herri Mugi­men­dua des­ak­ti­batzea. Lehe­nen­goek asi­mi­la­zioa­ren bitar­tez, eta biga­rre­nek bel­du­rra eraginez.

Sozial­de­mo­kra­ziak ez du onar­tzen bere ezke­rre­ra dagoen ezer, eta horre­ta­ra­ko ezke­rre­ko pare­ta eta euren artean gel­ditzen den espa­zioa kakaz betetzen du. Zelan? Espa­zioa oku­pa­tu nahi duten jen­dea eta mugi­men­duak mes­pretxa­tuz eta kari­ka­tu­ra bihur­tuz. «Super­iraul­tzai­leak», «errea­li­ta­te­tik urrun dau­de», «etsaia­ri intere­satzen zaio» eta antze­ko adie­raz­pe­ne­kin. Segu­rue­nik, Miguel Angel, hau ere eza­gu­na egin­go zai­zu, izan ere antze­ko mezuak hedatzen bai­ti­tu­zu zure arti­ku­luan. Hege­mo­nia man­ten­tze­ko sozial­de­mo­kra­zia­ri ezin­bes­te­koa zaio ezke­rrean gel­ditzen zaion guz­tia deu­sez­tatzea. Beraiek dira ezkerra.

G7 ez! pla­ta­for­ma­ren joka­bi­dea azal­tze­ko Eus­kal Herria­ren tes­tuin­gu­ru poli­ti­koa eta «bake pro­ze­sua» aipatzen ditu­zu. Para­gra­fo berean poli­ziek eza­rri­ta­ko sal­bues­pen egoe­ra azal­tzen duzu. Orduan, ze bake pro­ze­su eta ze demon­tre! Hemen egon dena Herri Mugi­men­dua­ren eta ildo iraul­tzai­lea­ren des­ak­ti­ba­zio­ra­ko pro­ze­sua izan da, sis­te­ma­ren kudeatzai­leen bio­len­tzia­ren mono­po­li­oa­ren onar­pe­na­re­kin bate­ra. Pro­ze­su hau inpe­ria­lis­moa­ren esku­tik Eus­kal Herri­ra eto­rri­ta­ko sasi-bake­za­leen ahol­kuei jarrai­ki ger­ta­tu zen 2009tik aurre­ra, eta ezin­bes­te­koa izan du erre­for­mis­moa­ren lagun­tza, Ote­gik Bate­ra­gu­ne auzi­ko epai­ke­tan azal­du zuen beza­la. Mili­tan­tzia­ri ez bai­na epai­lea­ri ondo azal­du zion pro­ze­sua, «onen» eta «txa­rren» arte­ko marra mar­ka­tuz. Marra hori zeuk ere mar­katzen duzu arti­ku­luan, eta ez da bate­re poli­ta gel­ditzen: «Ni ez naiz izan, andereño!»

Urte gutxi­tan Herri Mugi­men­dua sun­tsitze­ko bereak eta bi egin dituz­te batzuek, ardi­te­gian sar­tzen ez den oro­re­kin harre­ma­nak apur­tu, sis­te­ma bur­ge­sa­ren erre­min­tak era­bi­liz egoitzak lapur­tze­ra iritsi dira, poli­zia­re­kin elka­rriz­ke­ta­tu (orain­dik Are­se­kin egin­da­ko bil­ku­ra­ren ingu­ru­ko azal­pe­nen zain gau­de), gaz­teak jipio­tu, zen­tsu­ra­tu… eta orain­dik, Miguel Angel, arra­roa iru­ditzen zai­zu «disi­den­tziak» G7aren aur­ka ezer anto­latze­ko inda­rrik edu­ki ez iza­na. Komu­ne­ko pape­ra lapur­tu digu­zue eta orain gure etxean ipur­dia gar­bitze­rik ez dagoe­la salatzen duzue.

G7aren aur­ka ezer anto­latze­ko gai­ta­su­nik izan ez dugu­nok badau­ka­gu zer haus­nar­tu eta zer lan­du. Eten­ga­be­ko auto­kri­ti­kan bizi gara. Bide horre­tan bai­ko­rrak iza­te­ko zan­tzuak dau­de­la uste dugu, eta etor­ki­zu­nean borro­ka ildo indar­be­rri­tua garatze­ko auke­ra izan­go dugu­la deritzo­gu. Zuek, Miguel Angel, nahi duzuen bidea egi­te­ko esku­bi­dea dau­ka­zue, bes­te­rik ez genuen fal­ta. Jarrai­tu mila­ka euro­ko eki­tal­di are­toak alo­katzen, jarrai­tu etsaia­re­kin zuen jar­due­ra poli­ti­koa pak­tatzen, jarrai­tu Espai­nia­ko Gober­nua­ri egon­kor­ta­su­na ema­ten, jarrai­tu libe­ra­tuak fun­tzio­na­rio poli­ti­koak bihur­tzen, jarrai­tu ban­ketxeak babes­te­ko giza-kor­doiak jar­tzen, jarrai­tu seni­deek pre­soei harre­ra espa­rru pri­ba­tuan egin die­zaie­ten kon­ben­tzitze­ko saia­ke­ran, bai­na mese­dez, utzi aspal­di aban­do­na­tu zenu­ten aul­kia oine­kin okupatzeari.

Sen­doa Jura­do eta Zior­tza Fdez Larra­za­bal, super­iraul­tzai­leak

2019ko abuz­tua­ren 28an

[ES]

Des­pués de el artícu­lo de Miguel Ángel Lla­mas publi­ca­do en Naiz («Refle­xio­nes tras el G7», 27 de agos­to de 2019, https://​www​.naiz​.eus/​e​s​/​i​r​i​t​z​i​a​/​a​r​t​i​c​u​l​o​s​/​r​e​f​l​e​x​i​o​n​e​s​-​t​r​a​s​-​e​l​-​g​7​-​d​e​s​d​e​-​e​l​-​g​h​e​t​t​o​-​a​-​l​a​-​p​o​l​i​t​i​c​a​-​c​o​n​-​m​a​y​u​s​c​u​las), no hemos podi­do aguan­tar­nos sin res­pon­der. Estas ganas no vie­nen de que crea­mos que hay que res­pon­der a todo aquel que no coin­ci­da con nues­tra opi­nión, sino por­que reco­ge algu­nas ideas que des­de hace tiem­po Sor­tu está pro­pa­gan­do y, ade­más, por­que cree­mos que reco­ge un inten­to por inten­tar cri­mi­na­li­zar a otros sectores.

Para empe­zar te expli­ca­re­mos cuál es el papel de la social­de­mo­cra­cia res­pec­to al Movi­mien­to Popu­lar y, cuan­do estas exis­ten, res­pec­to a las expre­sio­nes revo­lu­cio­na­rias. No te vamos a expli­car nada que no sepas por­que supo­ne­mos que en otra épo­ca tú tam­bién has cri­ti­ca­do la acti­tud de los social­de­mó­cra­tas, ya que des­de hace tiem­po tie­nen la fun­ción de dejar en nada las pro­tes­tas con­tra las dife­ren­tes cum­bres capi­ta­lis­tas, tam­bién en aque­llas épo­cas en las que a todos y todas, inclui­do a ti, nos metían en el mis­mo saco de «super­re­vo­lu­cio­na­rios».

El papel de la social­de­mo­cra­cia es des­ac­ti­var el Movi­mien­to Popu­lar y hacer que nadie se sal­ga de los mar­cos de la lega­li­dad de quie­nes nos piso­tean. Para ello ocu­pa y con­tro­la los espa­cios natu­ra­les del Movi­mien­to Popu­lar, se hace con su men­sa­je y con­vier­te estos, en nom­bre del posi­bi­lis­mo y del paci­fis­mo, en slo­gans vacíos.

La social­de­mo­cra­cia es la zanaho­ria que nos mues­tra el capi­ta­lis­mo, mien­tras que el palo es la porra de la poli­cía. Las dos se han uni­do en Bia­rritz en la cum­bre del G7 y las dos bus­can des­ac­ti­var el Movi­mien­to Popu­lar. Los pri­me­ros por medio de la asi­mi­la­ción y los segun­dos por medio del miedo.

La social­de­mo­cra­cia no acep­ta nada que esté a su izquier­da y para ello lle­na de mier­da todo el espa­cio que que­da entre la pared y ellos. ¿Cómo? Des­pre­cian­do y con­vir­tien­do en cari­ca­tu­ra a la gen­te y a los movi­mien­tos que quie­ren ocu­par ese espa­cio. Con expre­sio­nes como «super­re­vo­lu­cio­na­rios», «están lejos de la reali­dad», «le intere­sa al enemi­go» y otras simi­la­res. Segu­ra­men­te, Miguel Ángel, esto tam­bién te resul­ta fami­liar, por­que se pare­cen a expre­sio­nes que tam­bién tú usas en tu artícu­lo. Para man­te­ner la hege­mo­nía, a la social­de­mo­cra­cia le resul­ta impres­cin­di­ble des­tro­zar todo lo que le que­da a su izquier­da. Ellos son la izquierda.

Para expli­car el pro­ce­der de la pla­ta­for­ma G7 ez! men­cio­nas el con­tex­to polí­ti­co de Eus­kal Herria y el «pro­ce­so de paz». En el mis­mo párra­fo expli­cas el esta­do de excep­ción impues­to por los poli­cías. Enton­ces, ¡qué pro­ce­so de paz ni que hos­tias! Aquí lo que ha habi­do es un pro­ce­so para la des­ac­ti­va­ción del Movi­mien­to Popu­lar y de la línea revo­lu­cio­na­ria, jun­to a la acep­ta­ción del mono­po­lio de la vio­len­cia para los ges­to­res del sis­te­ma. Este pro­ce­so se pro­du­jo de 2009 en ade­lan­te siguien­do los con­se­jos de los fal­sos paci­fis­tas veni­dos a Eus­kal Herria de la mano del impe­ria­lis­mo y ha teni­do la impres­cin­di­ble ayu­da del refor­mis­mo, como expli­có Ote­gi en el jui­cio del caso Bate­ra­gu­ne. Al con­tra­rio que a la mili­tan­cia, al juez sí se lo expli­có bien, mar­can­do una línea entre «bue­nos» y «malos». Esa línea tam­bién la mar­cas tú en el artícu­lo y no que­da nada boni­to: «¡Yo no he sido, seño!»

En pocos años algu­nos han hecho lo inde­ci­ble para reven­tar el Movi­mien­to Popu­lar, han roto rela­cio­nes con cual­quie­ra que no entra­ra en el redil, han lle­ga­do a robar sedes uti­li­zan­do las herra­mien­tas de la lega­li­dad bur­gue­sa, se han entre­vis­ta­do con la poli­cía (toda­vía esta­mos espe­ran­do expli­ca­cio­nes sobre la reu­nión man­te­ni­da con Ares), han apa­lea­do a jóve­nes, han cen­su­ra­do… y toda­vía, Miguel Ángel, te pare­ce raro que la «disi­den­cia» no haya teni­do fuer­zas para orga­ni­zar nada con­tra el G7. Nos habéis roba­do el papel higié­ni­co y aho­ra denun­ciáis que en nues­tra casa no hay como lim­piar­se el culo.

Quie­nes no hemos teni­do capa­ci­dad para orga­ni­zar nada con­tra el G7 tene­mos sobre qué refle­xio­nar y sobre qué tra­ba­jar. Vivi­mos en una auto­crí­ti­ca cons­tan­te. Cree­mos que en ese camino exis­ten indi­cios para ser opti­mis­tas y cree­mos que en el futu­ro podre­mos desa­rro­llar una línea revo­lu­cio­na­ria refor­za­da. Voso­tros, Miguel Ángel, tenéis dere­cho a hacer el camino que que­ráis, solo fal­ta­ba. Seguid alqui­lan­do salas de actos que cues­tan miles de euros, seguid pac­tan­do vues­tra acti­vi­dad polí­ti­ca con el enemi­go, seguid dan­do esta­bi­li­dad al Gobierno de Espa­ña, seguid con­vir­tien­do a los libe­ra­dos en fun­cio­na­rios polí­ti­cos, seguid ponien­do cor­do­nes huma­nos para pro­te­ger ban­cos, seguid tra­tan­do de con­se­guir que los fami­lia­res reci­ban a los pre­sos en pri­va­do, pero por favor, dejad de ocu­par con los pies esa silla que hace tiem­po abandonasteis.

Sen­doa Jura­doZior­tza Fdez Larra­za­bal, super­re­vo­lu­cio­na­rixs

28 de agos­to de 2019

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *