Inde­pen­den­tzia eta sozia­lis­moa Eus­kal Herria­ren­tzat /​Inde­pen­den­cia y socia­lis­mo para Eus­kal Herria

[EUS]

Zahar­ki­tu­rik al gau­de hel­bu­ru horie­kin bat egi­ten dugu­nok? Zer-nola­ko pre­mi­sak eta dina­mi­kak inple­men­ta genitza­ke Eus­kal Herria­ren inde­pen­den­tzia eta sozia­lis­moa lor­tze­ko? Aipa­tu hel­bu­ruak lor­tu ahal iza­te­ko, zer da inolaz ere egin behar­ko ez genu­kee­na? Saia­tu­ko gara modu labu­rrean gal­de­roi eran­tzu­ten, bai­na, aldi berean, zen­bait «zer­ga­tik?» utzi­ko ditu­gu tin­ton­tzian.

«Zahar­ki­tu­rik ote gau­den» gal­de­raz

Prak­ti­kan, Eus­kal Herri­ko sozial­de­mo­kra­tak, erre­for­mis­tak, buro­kra­tak eta bur­ges txi­kiak, ipa­rral­de­koak zein hegoal­de­koak, dago­kien neu­rrian, demo­kra­zia bur­ge­sa (kapi­ta­la­ren dik­ta­du­ra) zabal­tzeaz eta babes­teaz ardu­ratzen dira, horren ordai­ne­tan onu­rak eta erre­for­mak jasoz. Horre­ta­ra­ko, nora­bi­de anitze­ko filo­so­fia eta jar­due­ra-ildo poli­ti­ko tra­ketsaz baliatzen dira, horre­ta­ra, sis­te­ma kapi­ta­lis­ta esplo­tatzai­lea­ri eus­tea eta kla­se borro­ka­ren teo­ria zien­ti­fi­koa indar­ga­betzea dituz­te azken xedetzat. Bes­tal­de, eus­kal lan­gi­le kla­seak eta herri sek­to­reek bote­rea har­tze­ko ezin­ta­su­na ziur­tatzen dute, eta iritzi bere­koa ez den oro hala­beha­rrez zahar­ki­tu­rik dago, gutxie­nez.

Modu horre­ta­ra, labur­bil­duz, hone­la­ko argu­dioak dara­bil­tza­te: ezi­ne­kotzat jotzen dute espai­niar eta fran­tses esplo­ta­zioa­ren eta oku­pa­zioa­ren kon­tra borro­katzea beraien men­pe­ratze egi­tu­re­ta­tik kan­po (eus­kal bur­ge­sia­ren esplo­ta­zioaz gain). Horren aurrean, behe­kook bote­rea gure esku har­tzen ez badu­gu, txi­roak geroz eta pobrea­goak eta uga­ria­goak izan­go dira, eta asko gara iritzi bere­koak. Gau­zak horre­la, kapi­ta­lis­moa kri­sial­dian mur­gil­du egin­go da, eta hain larria izan­go da, ezen mili­oi­ka per­tso­nen bizi­rau­pe­na arris­kuan jarri­ko bai­ta, kal­ku­latze­ko zai­la den kopu­rua dela­rik. Orain dagoen fasean kon­tuan edu­ki­rik, kapi­ta­lis­moa­ren berez­ko kon­trae­sa­nak ezin izan­go dira «kon­pon­du» mun­du­ko gerra­rik gabe, eta aurre­ko bi mun­du­ko gerrek era­gin­da­ko tra­ge­diak txi­ki gera­tu­ko dira hone­kin alde­ra­tu­rik.

Bi posi­zio dau­de mun­du mai­lan hala­ko egoe­ra katas­tro­fi­koa­ri begi­ra: alde bate­tik, ger­ta­tu­ko ez dela­koan dau­de­nak, sis­te­mak babes­tu­ko gai­tue­la­ko, izan ere, bera­ren zer­bitza­ri iza­ki, bera­ren para­me­troe­tan joka­tu behar dugu, eta, horrez gain, gure fide­li­ta­te poli­ti­koa­ren tru­ke, zer­bait lor­tu­ko dugu, geroz eta ideo­lo­gi­koa den fide­li­ta­tea, hain jus­tu.

Bes­tal­de­tik, errea­li­ta­tea­ri buruz­ko ana­li­si objek­ti­bo, dia­lek­ti­ko eta zien­ti­fi­koak adie­raz­ten digu­na dau­ka­gu. Hots, gaur egun ez dago egoe­ra aldatze­ko auke­ra­rik zapal­du eta esplo­tatzen gai­tuen sis­te­ma­ren barruan, erre­for­ma­ren bat edo bes­te egin dai­te­keen arren, betie­re kapi­ta­la­ren nagu­si­ta­su­na bene­tan kues­tio­natzen ez bada.

Plan­te­atu­ta­koa­ren ara­be­ra, oina­rri gisa, sis­te­ma­tik kan­po eta geu­re inda­rre­kin joka­tu behar dugu­la ondo­rioz­tatzen dugu. Dio­gu­nez, gure dina­mi­ke­tan nahiz ildo poli­ti­koe­tan ez da, fun­tsean, kapi­ta­la­ren lege­rik ain­tzat har­tu­ko, bera­ren onu­ra­ra­ko egi­na bai­ta­go gehien­bat. Era berean, sis­te­ma­ren apa­ra­tu poli­ti­ko, admi­nis­tra­ti­bo eta judi­zia­lak, kues­tio­na­tuak eta mehatxa­tuak sen­ti­tuz gero, guri kon­de­natzea­ri ekin­go dio­te. Aldi berean, hel­bu­ru nagu­sien alde­ko borro­ka aurre­ra era­ma­te­ko, ezin­bes­tez, jaki­te­ra eman behar dira eta haien defen­t­sa egin. Haiek ala gu. Ez dago erdi­bi­de­rik eta ondo­rio horre­ta­ra aile­gatze­ko den­bo­ra kon­tua bes­te­rik ez da.

Gure hel­bu­ru nagu­siak lor­tzea­ri begi­ra­ko pre­mi­sei eta dina­mi­kei dago­kie­nez

Eus­kal iraul­tza­ren sub­jek­tua nor den zehaz­tea da lehen­ta­su­nez­ko gaie­ta­ko bat, guretzat inde­pen­den­tzia eta sozia­lis­mo­ra­ko bidea posi­ble izan dadin. Eus­kal lan­gi­le herria da, hain zuzen, lan­gi­le­ria eta sek­to­re aurre­ra­tue­nak aurreal­dean dau­de­la­rik. Eus­kal Nazio Aska­pe­ne­ra­ko Mugi­men­dua­ren his­to­riak inter­kla­sis­moa­ren mugak era­kutsi diz­ki­gu, batez ere, kla­se aska­pe­na­ri dago­kio­nez.

Begi­bis­tan dago egu­nez egu­ne­ko egoe­ra­ri buruz­ko ana­li­si zien­ti­fi­koak zehaz­tu­ko digu­la nola joka­tu behar dugun mai­la guz­tie­tan. Hala eta guz­tiz ere, ezin­bes­te­kotzat jotzen ditu­gu zen­bait pun­tu azpi­ma­rratzea.

Ezin dugu inoiz kues­tio­na­tu etor­ki­zu­ne­ko bote­rea­ren bene­ta­ko titu­lar­ta­su­na. Ale­gia, eus­kal lan­gi­le herria­ren sek­to­re kon­tzien­tzia­tue­nek eta lan­gi­le­riak edu­ki­ko dute bote­re poli­ti­ko, eko­no­mi­ko eta horie­ta­tik era­to­rri­ta­ko guz­tiak.

Aldi berean, tak­ti­ka­ri eta estra­te­gia­ri dago­kie­nez, ez dugu tra­tu edo alian­tza poli­ti­ko garran­tzitsu­rik egin­go eus­kal, fran­tses edo espai­niar bur­ge­sia­re­kin. Argi eta gar­bi edu­ki behar dugu eus­kal iraul­tza sozia­lis­ta soi­lik behe­ko eus­kal herri­ta­rrei intere­satzen zaie­la.

Hala­ko hel­bu­ruak aurre­ra era­ma­te­ko ari­tu­ko diren aban­goar­dia­ko era­kun­deek kla­se izae­ra edu­ki behar­ko dute. Eus­kal lan­gi­le kla­se inde­pen­den­tea da Eus­kal Esta­tu Sozia­lis­ta erai­kitze­ko behar dugu­na, bai eta, sin­di­ka­tue­ta­tik inde­pen­den­te iza­tea ere (sal­bues­pe­nik gabe gaur egun­go eus­kal poli­ti­ka­gin­tzan) eta abar.

Enega­rre­nez berriz dio­gu ezin­bes­te­kotzat jotzen dugu­la kla­se era­kun­de iraul­tzai­le guz­tiak bil­tzen dituen Eus­kal Nazio Aska­pe­ne­ra­ko Mugi­men­du Sozia­lis­ta eta Iraul­tzai­lea sor­tzea.

Kon­ple­xu­ta­sun han­di­ko gai batez oso modu tele­gra­fi­koan ari gare­la jaki­tun iza­nik, eus­kal lan­gi­le eta herri bote­rea har­tze­ko zen­bait borro­ka tres­na behar­ko dire­la esan­go dugu, horren­bes­tez, une­ko koiun­tu­ra­ren bal­din­tza objek­ti­boek eta sub­jek­ti­boek zehaz­tu­ko dute egin beha­rre­koa, hau da, zer egin, nola eta noiz.

Aipa­tu hel­bu­ruak lor­tze­ko egin behar­ko ez genu­kee­naz

Bur­ge­sia eus­ko-espai­nia­rra edo auto­no­mis­ta ahaz­tu gabe, esta­tu oku­patzai­le eta esplo­tatzai­leen eskue­ta­ra ez erren­ditzea edo gure burua ez entre­gatzea izan­go litza­te­ke egin behar­ko ez genu­keen lehen gau­za, eta gai­ne­ra­koak bar­ne har­tzen ditu. Kapi­ta­la­ren dik­ta­du­ra onar­tzea­re­kin bate­ra, eus­kal iraul­tza sozia­lis­ta­ren alde borro­katze­ko gogoa lur­pe­ratzen dugu. Itzu­le­ra­rik gabe­ko bide horrek sun­tsi­ke­ta baino ez dakar­ki­gu geuk hala era­ba­ki­ta, eta gure burua­ren sun­tsi­ke­ta horrek nazio eta kla­se izae­ra­re­na dakar bere­kin.

«Zer­ga­tik?» gal­detzai­lea­ren ingu­ruan (kasu prak­ti­koak)

Zer­ga­tik entre­gatzen dira armak eta teo­ria iraul­tzai­lea (inde­pen­den­tzia eta sozia­lis­moa) alde­ba­kar­ta­sun iru­zur­tia­ren aitza­kiaz eta ez da era­ba­kitzen alde baka­rrez Espai­nia­tik eta Fran­tzia­tik alden­tzea Eus­kal Erre­pu­bli­ka Sozia­lis­ta erai­kitze­ko?

Hain urru­ti­ra jo gabe, zer­ga­tik ez da, alde baka­rrez, des­obe­dien­tzia inple­men­tatzen dina­mi­ka poli­ti­ko gisa ezker aber­tza­lea­ren beti­ko hel­bu­ruak alda­rri­ka­tu eta lor­tze­ko? Aldiz, alde­ba­kar­ta­su­ne­tik onar­tzen da Espai­nia­ko «alder­dien legea» eta, horre­ta­ra, eki­men poli­ti­koa gure oku­patzai­le eta esplo­tatzai­lea­ren sokaz ama­rra­tu­rik geratzen da.

Zer­ga­tik deitzen zaio «bake pro­ze­sua» entre­ga poli­ti­ko-mili­tar horri? Zer­ga­tik mun­du osoan zehar­ko «bake pro­ze­sue­tan» matxi­na­tuek aurre­ti­ko posi­zioa aban­do­natzen dute eta kapi­ta­la­ren esku jar­tzen dira kon­fron­ta­zioa­ren ondo­rio batzue­ta­ra­ko kon­pon­bi­dea bilatze­ko, bai­na ez, ordea, jato­rriz­ko arra­zoi poli­ti­koe­ta­ra­ko? Eus­kal afe­ran arra­zoi poli­ti­koak eta ondo­rioak kon­pon­du gabe gera­tu dira, hor eus­kal pre­so poli­ti­koez, depor­ta­tuez, ihes­la­riez, inde­pen­den­tziaz eta sozia­lis­moz ari gara.

Bal­din eta «Inde­pen­den­tis­tak» tal­dea inde­pen­den­tzia­ren alda­rri­ka­pe­na egi­tu­ratze­ko ele­men­tu bul­tzatzai­le gisa jaio bazen… bene­ta­ko gel­di­ke­ta egi­tea era­ba­ki zen, zer­ga­tik? Zer­ga­tik ez da esa­ten egia? Eus­kal bur­ge­sia­ren egi­tu­ra poli­ti­ko eta eko­no­mi­koa ez da inde­pen­den­tis­ta, Eus­kal Herria­ren inde­pen­den­tziak bere interes eko­no­mi­koen kon­tra egi­ten due­la­ko, zer­ga­tik ezku­tatzen da hori? Bada, jarraian EH Bil­duk Ara­ba, Biz­kaia eta Gipuz­koa­ra­ko esta­tu­tua­ren hitzau­rrea sinatzen du EAJ­re­kin (Eus­ka­di­ko esta­tu­tua EAJen­tzat), Mon­cloa­ko esta­tua egu­ne­ra­tu egin­go due­na, dik­ta­du­ra faxis­ta­tik 1978ko erre­gi­men monar­ki­ko­ra­ko tran­tsi­zioa­ren emaitza.

Zer­ga­tik sor­tu zen «Esait» eta geroa­go desegin eus­kal kiro­la egi­tu­ratze­ko nazio orga­nis­moa iza­nik? «Eus­kal poli­ti­kan izan­da­ko alda­ke­tak dire­la kau­sa, alder­dien arte­ko akor­dioak ahal­bi­de­tu egin­go dira…» esa­ten omen zuten. Naiz-ek hone­la zioen: «ESAI­Tek amai­tutzat eman du bere ibil­bi­dea; hasi­ta­ko guz­tia, amai­tu egi­ten dela jaki­tun iza­nik, eta sigla guz­tiak beti kau­sa nagu­si baten zer­bitzu­ra dau­de­la bai­na inoiz ez dire­la jomu­ga» kon­ben­tzi­tu­rik. Bada, ondo, bai­na aipa­tu behar dugu begi­bis­tan dagoe­na: ezer ez dela amai­tu eta dena egi­te­ke dagoe­la eus­kal selek­zioei dago­kie­nez. Era berean, dena Sor­tu­ren zer­bitzu­ra dagoe­na­ren kon­tu hori, bar­ka, kau­sa nagu­si baten zer­bitzu­ra… Nazio eta herri orga­nis­mo anitza bada, alder­di baten zer­bitzu­ra egon gabe izan dai­te­ke inde­pen­den­te eta, horren ezean, alder­diak herri ezta­bai­da zin­tzoa edu­ki behar­ko luke.

Zer­ga­tik sor­tu da «Udal­bil­tza» nazioa egi­tu­ratze­ko ele­men­tu gisa, eta geroa­go gel­di­tu Ezker Aber­tza­le Ofi­zial eta Erre­for­mis­tak dina­mi­za­tu beha­rre­ko ele­men­tu gisa? Hegoal­dea eta Ipa­rral­dea har­tzen dituen Udal­bil­tza eta esta­tu­tu berria­ri buruz­ko akor­dioa­ren arte­ko kon­trae­san gain­die­zi­na da bene­tan ezku­tatzen dute­na, Ara­ba, Biz­kaia eta Gipuz­koa soi­lik sar­tzen dire­la­ko, eta EH Bil­duk akor­dioa lehe­nes­ten due­la­ko. Udal­bil­tzak, iza­te­ko­tan ere, Ara­ba, Biz­kaia eta Gipuz­koa­ko gober­nu auto­no­moa­ren gai­ne­tik egon behar­ko luke, soil-soi­lik duen nazio arti­ku­la­zioa­ga­tik.

Zer­ga­tik onar­tzen da Hegoal­de­ko zati­ke­ta, hau da, Ara­ba, Biz­kaia eta Gipuz­koa alde bate­tik eta Nafa­rroa Garaia bes­te­tik? Fun­tsean, 1978ko erre­for­ma espai­nia­rra­ren hasie­ran baino oke­rra­go gau­de. Ordu­ko Ezker Aber­tza­leak ez zuen onar­tu dik­ta­du­ra espai­nia­ren mar­ka-alda­ke­ta, bes­teak bes­te, Hego Eus­kal Herria bitan zatitzen zue­la­ko. Orain, ordea, zati­ke­ta onar­tu eta, aldi berean, hiru errai­ta­ko estra­te­gia erai­kitzen da errit­mo des­ber­di­ne­kin…, «2026rako Eus­kal Erre­pu­bli­ka Kon­fe­de­ra­la» jomu­ga due­na. Hori guz­tia, uler­tzen dugu, kar­tze­la­tik pasa­tu gabe eta fran­tses nahiz espai­niar demo­kra­zien ones­pe­na­re­kin, bai eta, nazioar­te­ko komu­ni­ta­te poli­ti­ko homo­lo­goen ones­pe­na­re­kin ere. «Bake pro­ze­sua­ren» egi­leek hain­bes­te aldiz aipatzen zuten komu­ni­ta­te bera. ETA­ren arma­ga­betzea ger­ta­tu­ta­koan, Eus­kal Herria kapi­ta­la­ren nazioar­te­ko orde­na­ren ara­be­ra kokatzea izan da (nola gai­ne­ra!) ahal­bi­de­tu duten gau­za baka­rra.

«Gure Esku Dago» dela eta, zer­ga­tik eskatzen da era­ba­kitze­ko bai­me­nik eta ez da sor­tzen inde­pen­den­tzia zuze­nean alda­rri­katze­ko dina­mi­ka­rik, batez ere, Espai­niak eta Fran­tziak ondo­rioz­ko erre­fe­ren­du­mik bai­men­du­ko ez luke­te­la jaki­tun iza­nik? Gure burua sun­tsitzea da hori, eta horre­taz ari gara, adi­bi­dez, «gure burua sun­tsitzea geuk hala era­ba­ki­ta» aipatzen dugu­nean. Haus­nar­tu behar dugu horren ingu­ruan. Zer­ga­tik inda­rrak gal­tzea gure kal­te­ra­ko eta, aldi berean, etsaien mese­de­ra­ko? Hori ez da, apur­ka-apur­ka, eskai­le­ra­tik gora egi­tea, eskai­le­ra­tik behe­ra egi­tea bai­zik, gai­ne­ra, era­bat labain­ko­rra den eskai­le­ra­tik.

Erre­pre­sioa­ri begi­ra, noiz arte bal­din­tza­tu­ko gai­tu gure ildo poli­ti­koa eta nazio zein kla­se hel­bu­ruak inple­men­ta­tu ahal iza­te­ko? Bes­tal­de, noraino iritsi­ko gara «posi­ble» teo­ria­re­kin? Hau da, posible/​bideragarri da armen eta hel­bu­ruen entre­ga egi­tea doan ate­ratzen zai­gu­la­ko eta, aldiz, ez da posible/​bideragarri gure hel­bu­ruak alda­rri­katzea erre­pre­sioa dakar­ki­gu­la­ko. Hala­ko ekua­zio­ri jarrai­ki, sis­te­ma eta etsaia­ren legez­ko­ta­su­na besar­katzen ditu­gu, eta horre­kin bat ez dato­rre­nak borro­ka arma­tua itzu­li nahi du, nos­tal­gi­koa da, ezi­nez­koa, des­fa­sa­tu­rik dago, bes­te garai batzue­tan bizi da…

Eus­kal Esta­tu Sozia­lis­ta­ren alde! Aurre­ra beti!

Jon Iurre­ba­so Atutxa

2019ko abuz­tua­ren 27an

[ES]

¿Los que pre­ten­de­mos estos obje­ti­vos esta­mos tras­no­cha­dos? ¿Qué pre­mi­sas y diná­mi­cas podría­mos imple­men­tar con el fin de con­se­guir la inde­pen­den­cia y el socia­lis­mo para Eus­kal Herria? ¿Qué es lo que de nin­gu­na mane­ra debié­ra­mos hacer para con­se­guir dichos obje­ti­vos? Inten­ta­re­mos res­pon­der bre­ve­men­te a dichas pre­gun­tas a la vez que deja­re­mos en el tin­te­ro unos cuan­tos «¿por qué?»

Acer­ca de si esta­mos trasnochados/​as

En la prác­ti­ca, los social­de­mó­cra­tas, refor­mis­tas, buró­cra­tas y peque­ños bur­gue­ses del nor­te y sur de Eus­kal Herria son los encar­ga­dos, en la par­te que les toca, de difun­dir o pro­te­ger la demo­cra­cia bur­gue­sa (dic­ta­du­ra del capi­tal) a cam­bio de algu­nos bene­fi­cios y refor­mas. Esto lo hacen median­te una bas­ta y mul­ti­di­rec­cio­nal filo­so­fía y línea polí­ti­ca de actua­ción cuyo últi­mo obje­ti­vo es sos­te­ner el sis­te­ma capi­ta­lis­ta de explo­ta­ción y des­vir­tuar la teo­ría cien­tí­fi­ca de la lucha de cla­ses. A su vez, ase­gu­ran que la toma del poder por la cla­se tra­ba­ja­do­ra y sec­to­res popu­la­res vas­cos es impo­si­ble. Quien no lo sus­ten­te está irre­me­dia­ble­men­te tras­no­cha­do, cuan­do menos.

Para ello man­tie­nen diver­sos argu­men­tos que los podría­mos resu­mir en lo siguien­te: Es impo­si­ble luchar con­tra la explo­ta­ción y ocu­pa­ción espa­ño­la y fran­ce­sa (ade­más de la explo­ta­ción de la bur­gue­sía vas­ca) des­de fue­ra de sus diver­sas estruc­tu­ras de domi­na­ción. Ante ello, muchos y muchas pen­sa­mos que, si los/​as de aba­jo no toma­mos el poder en nues­tras manos, los pobres son y serán, cada día que pase, más pobres y más nume­ro­sos. Tal y como están las cosas, el capi­ta­lis­mo se sumer­gi­rá en tal cri­sis que inclu­so pon­drá en peli­gro la pro­pia super­vi­ven­cia de millo­nes de un núme­ro de per­so­nas difí­cil de cal­cu­lar. Las con­tra­dic­cio­nes inhe­ren­tes al capi­ta­lis­mo en su actual fase no podrán «resol­ver­se» sin una con­fla­gra­ción mun­dial, don­de las dos ante­rio­res gue­rras mun­dia­les que­da­rían peque­ñas en cuan­to la mag­ni­tud de la tra­ge­dia.

Ante esa catas­tró­fi­ca situa­ción tene­mos dos posi­cio­nes a nivel glo­bal. Por una par­te, pen­sar que esa terri­ble situa­ción no se dará, que el sis­te­ma nos pro­te­ge­rá pues a él le ser­vi­mos y que, por lo tan­to, debe­mos actuar den­tro de sus pará­me­tros. Enci­ma algo con­se­gui­re­mos a cam­bio de nues­tra fide­li­dad polí­ti­ca y, cada vez más, ideo­ló­gi­ca.

Por otra par­te, el aná­li­sis obje­ti­vo, dia­léc­ti­co y cien­tí­fi­co de la reali­dad nos indi­ca que des­de den­tro del sis­te­ma que nos opri­me y explo­ta nada pode­mos hacer para cam­biar nues­tra actual situa­ción, sal­vo algu­na refor­ma que no cues­tio­ne real­men­te la supre­ma­cía del capi­tal.

Con ese plan­tea­mien­to lo que dedu­ci­mos es que tene­mos que actuar bási­ca­men­te des­de fue­ra del sis­te­ma y con­tan­do con nues­tras pro­pias fuer­zas. Como ya veni­mos hacien­do, nues­tras diná­mi­cas y líneas polí­ti­cas no tie­nen en cuen­ta ni ten­drán, en lo fun­da­men­tal, las leyes del capi­tal hechas prin­ci­pal­men­te para su bene­fi­cio. De igual modo, sere­mos con­de­na­dos por el apa­ra­to polí­ti­co, admi­nis­tra­ti­vo, polí­ti­co y judi­cial del sis­te­ma que se sien­te cues­tio­na­do y ame­na­za­do. Al mis­mo tiem­po, no pode­mos luchar por nues­tros obje­ti­vos máxi­mos si no los hace­mos públi­cos y asi­mis­mo los defen­de­mos. O ellas o noso­tras. No hay tér­mino medio y lle­gar a esta con­clu­sión solo será cues­tión de tiem­po.

En cuan­to a pre­mi­sas y diná­mi­cas cara a con­se­guir nues­tros obje­ti­vos máxi­mos

Uno de los asun­tos de pri­mer orden es deter­mi­nar quién es el suje­to de la revo­lu­ción vas­ca que nos posi­bi­li­te la inde­pen­den­cia y el socia­lis­mo. Este no es otro que el pue­blo tra­ba­ja­dor vas­co con la cla­se obre­ra y sec­to­res más avan­za­dos del mis­mo al fren­te. El inter­cla­sis­mo de una gran par­te de la his­to­ria del MLNV nos ha ense­ña­do cuá­les son sus lími­tes, sobre todo, en cuan­to a la libe­ra­ción de cla­se se refie­re.

Es evi­den­te que el aná­li­sis cien­tí­fi­co de cada situa­ción que nos toque vivir será el que deter­mi­ne nues­tra actua­ción en todos los nive­les. Aún y todo, sí pode­mos mar­car una serie de pun­tos que nos pare­cen impres­cin­di­bles.

No pode­mos cues­tio­nar en nin­gún momen­to la titu­la­ri­dad real del futu­ro poder. Esto es, la cla­se obre­ra vas­ca y los sec­to­res más con­cien­cia­dos del pue­blo tra­ba­ja­dor vas­co serán las que deten­ten el poder polí­ti­co, eco­nó­mi­co y todos los que de estos se deri­ven.

Al mis­mo tiem­po, no hare­mos tra­tos o alian­zas polí­ti­cas de cala­do, tan­to si son tác­ti­cas como estra­té­gi­cas, con la bur­gue­sía, sea esta vas­ca, fran­ce­sa o espa­ño­la. Tene­mos que tener abso­lu­ta­men­te cla­ro que la revo­lu­ción socia­lis­ta vas­ca solo le intere­sa a las vas­cas y vas­cos de aba­jo.

Las orga­ni­za­cio­nes de van­guar­dia que se ocu­pen de las dife­ren­tes tareas para lle­var ade­lan­te tales obje­ti­vos ten­drán que tener un carác­ter de cla­se. La cla­se tra­ba­ja­do­ra vas­ca tie­ne que ser inde­pen­dien­te para poder lle­var ade­lan­te la cons­truc­ción del Esta­do Socia­lis­ta Vas­co. Lo mis­mo que el movi­mien­to obre­ro tie­ne que ser inde­pen­dien­te de los sin­di­ca­tos (sin excep­ción en la actua­li­dad polí­ti­ca vas­ca), etc.

Por enési­ma vez nos reafir­ma­mos en el hecho de que es impres­cin­di­ble la crea­ción de un Movi­mien­to Socia­lis­ta Revo­lu­cio­na­rio Vas­co de Libe­ra­ción Nacio­nal que aglu­ti­ne a todas las orga­ni­za­cio­nes de cla­se y revo­lu­cio­na­rias.

Sabien­do que tra­ta­mos un tema tan com­ple­jo de una mane­ra más que tele­grá­fi­ca, dire­mos que la toma del poder obre­ro y popu­lar vas­co reque­ri­rá de dife­ren­tes ins­tru­men­tos de lucha y solo la coyun­tu­ra con­cre­ta con sus espe­cí­fi­cas con­di­cio­nes obje­ti­vas y sub­je­ti­vas deter­mi­na­rá qué, cómo y cuán­do hacer lo que haya que hacer.

Sobre lo que no debié­ra­mos hacer para con­se­guir dichos obje­ti­vos

Qui­zá la pri­me­ra cues­tión, que abar­ca al res­to, sería la de no ren­dir­se o entre­gar­se a los Esta­dos que nos ocu­pan y explo­tan (sin olvi­dar a la bur­gue­sía vas­co-espa­ño­la o auto­no­mis­ta). Des­de el momen­to que aca­ta­mos la dic­ta­du­ra del capi­tal, ente­rra­mos nues­tra volun­tad de luchar por la revo­lu­ción socia­lis­ta vas­ca. Ese camino sin retorno no hará más que des­truir­nos por nues­tra pro­pia deci­sión. Y la auto des­truc­ción pasa por nues­tro carác­ter nacio­nal y de cla­se.

Acer­ca de «¿por qué?» (cues­tio­nes prác­ti­cas)

¿Por qué se entre­gan las armas y la teo­ría revo­lu­cio­na­ria (inde­pen­den­cia y socia­lis­mo) bajo la tram­po­sa uni­la­te­ra­li­dad y no se deci­de uni­la­te­ral­men­te irse de Espa­ña y Fran­cia y cons­ti­tuir la Repú­bli­ca Socia­lis­ta Vas­ca?

Sin ir tan lejos ¿por qué no se imple­men­ta uni­la­te­ral­men­te la des­obe­dien­cia como diná­mi­ca polí­ti­ca para rei­vin­di­car y lograr los obje­ti­vos que siem­pre se ha mar­ca­do la izquier­da aber­tza­le? En cam­bio, se acep­ta uni­la­te­ral­men­te la «ley de par­ti­dos» espa­ño­la que ama­rra la acción polí­ti­ca con la cuer­da del que nos ocu­pa y explo­ta.

¿Por qué se lla­ma «pro­ce­so de paz» a la cita­da entre­ga polí­ti­co-mili­tar? ¿Por qué a lo lar­go y ancho del mun­do «los pro­ce­sos de paz» se desa­rro­llan cuan­do la par­te insur­gen­te aban­do­na su posi­ción ante­rior y se pone en manos del capi­tal a resol­ver cier­tas con­se­cuen­cias del enfren­ta­mien­to, pero no las cau­sas polí­ti­cas que lo ori­gi­nan? En el caso vas­co no se han resuel­to ni las cau­sas ni las con­se­cuen­cias. Esta­mos hablan­do de las pre­sas y pre­sos polí­ti­cos vas­cos, de los depor­ta­dos, de los hui­dos, de la inde­pen­den­cia y del socia­lis­mo.

Si «Inde­pen­den­tis­tak» nació como un ele­men­to ver­te­bra­dor para dar un impul­so a la rei­vin­di­ca­ción de la inde­pen­den­cia vas­ca… ¿Por qué real­men­te se deci­dió estan­car­lo? ¿Por qué no se dice la ver­dad? La bur­gue­sía vas­ca no es inde­pen­den­tis­ta en su estruc­tu­ra polí­ti­ca y eco­nó­mi­ca por­que eco­nó­mi­ca­men­te no le intere­sa la inde­pen­den­cia de Eus­kal Herria. ¿Por qué se ocul­ta esto? Pre­ci­sa­men­te por­que a ren­glón segui­do EHBil­du fir­ma con el PNV el preám­bu­lo de un esta­tu­to para las Vas­con­ga­das (Eus­ka­di le lla­ma el PNV) que sig­ni­fi­ca­rá el esta­tu­to actua­li­za­do de la Mon­cloa, fru­to de la tran­si­ción de la dic­ta­du­ra fas­cis­ta al monár­qui­co régi­men de 1978.

¿Por qué se crea «Esait» y lue­go se disuel­ve, sien­do un orga­nis­mo ver­te­bra­dor nacio­nal del depor­te vas­co? Por los cam­bios que ha habi­do en la polí­ti­ca vas­ca que posi­bi­li­ta­rán acuer­dos entre los par­ti­dos…, se dice que decían. Naiz lo con­ta­ba así: «ESAIT anun­cia aho­ra el final de su camino; sabien­do que todo lo que empie­za, ter­mi­na, y des­de el con­ven­ci­mien­to de que todas las siglas están siem­pre al ser­vi­cio de una cau­sa mayor y nun­ca son un fin en sí mis­mas». Bien. Tene­mos que decir algo obvio: nada ha ter­mi­na­do y todo está por hacer en cuan­to a las selec­cio­nes vas­cas se refie­re. Asi­mis­mo, lo de que todo está al ser­vi­cio de Sor­tu, per­dón, de una cau­sa mayor… Un orga­nis­mo nacio­nal, popu­lar, plu­ral, etc. bien pue­de ser inde­pen­dien­te y no estar al ser­vi­cio de un par­ti­do en con­cre­to. Y si lo estu­vie­ra sería por­que se lo habría gana­do en un deba­te sin­ce­ro y popu­lar.

¿Por qué se crea «Udal­bil­tza» como ele­men­to para la ver­te­bra­ción nacio­nal y des­pués se estan­ca como ele­men­to a dina­mi­zar por la Izquier­da Aber­tza­le Ofi­cial y Refor­mis­ta? Real­men­te lo que ocul­tan es que hay una con­tra­dic­ción insal­va­ble entre Uda­bil­tza (que com­pren­de el nor­te y sur de Eus­kal Herria) y el acuer­do de nue­vo esta­tu­to vas­con­ga­do que es lo que EHBil­du está prio­ri­zan­do. Udal­bil­tza, en todo caso, debie­ra ser un ente supe­rior al gobierno autó­no­mo vas­con­ga­do sim­ple­men­te por su arti­cu­la­ción nacio­nal.

¿Por qué se acep­ta la par­ti­ción del sur de Eus­kal Herria entre Vas­con­ga­das y Nafa­rroa? En lo fun­da­men­tal esta­mos peor que en el ini­cio de la refor­ma espa­ño­la de 1978. En aquel enton­ces la Izquier­da Aber­tza­le no reco­no­ció el cam­bio de mar­ca de la dic­ta­du­ra espa­ño­la que entre otras cosas par­tía en dos el sur de Eus­kal Herria. Aho­ra se acep­ta la par­ti­ción y, a la vez, se cons­tru­ye una estra­te­gia de tres carri­les dife­ren­cia­dos en sus rit­mos… con el obje­ti­vo de lograr una «Repú­bli­ca Con­fe­de­ral Vas­ca para el 2026». Todo esto, enten­de­mos, sin tener que pasar por la cár­cel y con el bene­plá­ci­to de las demo­cra­cias fran­ce­sas, espa­ño­las y sus homó­lo­gos de la comu­ni­dad polí­ti­ca inter­na­cio­nal. Comu­ni­dad de la que tan­to habla­ban los artí­fi­ces del «pro­ce­so de paz» y que lo úni­co que ha posi­bi­li­ta­do, des­pués de la entre­ga de armas por par­te de ETA, es acomodar/​situar a Eus­kal Herria (¡y de qué mane­ra!), según el orden inter­na­cio­nal del capi­tal.

«Gure esku dago», ¿por qué se pide per­mi­so para deci­dir y no se crean diná­mi­cas para rei­vin­di­car direc­ta­men­te la inde­pen­den­cia, sobre todo cuan­do ya se sabe que ni Espa­ña ni Fran­cia auto­ri­za­rían el con­si­guien­te refe­rén­dum? Esto es auto­des­truir­nos. A eso nos refe­ri­mos, por ejem­plo, cuan­do deci­mos lo de «des­truir­nos por nues­tra pro­pia deci­sión». Hemos de refle­xio­nar sobre ello. ¿Por qué per­der fuer­zas que nos per­ju­di­can y, a su vez, bene­fi­cian a nues­tros enemi­gos? Esto no es una esca­le­ra hacia arri­ba, pasi­to a paso, sino una esca­le­ra hacia aba­jo y ade­más res­ba­la­di­za en extre­mo.

¿Has­ta cuán­do nos va a con­di­cio­nar la repre­sión a la hora de imple­men­tar nues­tra línea polí­ti­ca y nues­tros obje­ti­vos nacio­na­les y de cla­se? Por otro lado, ¿has­ta dón­de vamos a lle­gar con la teo­ría de lo posi­ble? Es decir, es posible/​viable entre­gar las armas y obje­ti­vos pues nos sale gra­tis, pero, en cam­bio, no es posible/​viable rei­vin­di­car nues­tros obje­ti­vos por­que nos supo­ne la repre­sión. Y con esa ecua­ción nos abra­za­mos al sis­te­ma y la lega­li­dad del enemi­go. Y el que dis­cre­pe es que quie­re vol­ver a lucha arma­da, es una nos­tál­gi­ca, es impo­si­ble, está des­fa­sa­do, son otros tiem­pos…

Por la con­se­cu­ción del Esta­do Socia­lis­ta Vas­co. Siem­pre ade­lan­te.

Jon Iurre­ba­so Atutxa

27 de agos­to de 2019

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *