Eus­kal lan­gi­le­ria­ren proiek­tu nazio­na­la­ren uka­pe­na­ri eta esplo­ta­zioan oina­rri­tu­ta­ko makro eki­tal­dia­ri aurre egi­te­ko Bil­bao 2020 Euro­co­pa honi ez dina­mi­ka abia­tu dute

Des­kar­gak /​Des­car­gas (642 aldiz/​veces)

Archi­voAcción
[PDF] A4Des­car­gar 
[PDF] A5Des­car­gar 
[PDF] Let­terDes­car­gar 
[ePub]Des­car­gar 
[mobi] Kind­leDes­car­gar 

2020ko ekai­na eta uztai­la artean, UEFAk Euro­co­pa­ko 16. edi­zioa ospa­tu­ko du. «Espai­nia­ko fut­bol fede­ra­zioak bere pro­po­sa­me­na egin ondo­ren, Bil­bo­ko San Mames zelaian tal­deen fase­ko 3 par­ti­du eta final zor­tzi­re­ne­ta­ko par­ti­du bat joka­tu­ko dira» dina­mi­ka­ko kideek argi­tu dute­nez.

Gaur­ko age­rral­dian argi adie­ra­zi dute ez dute­la hala­ko Euro­co­pa­rik nahi. Sala­tu dute Eus­kal lan­gi­le­ria­ren proiek­tu nazio­na­la ukatzeaz gain, » Eus­kal Selek­zioa uka­tua den bitar­tean Bil­bo Espai­nia­ko hiri gisa» sal­du nahi due­la eki­tal­di honek. Guz­ti honek «EAJk ordez­katzen duen bur­ge­sia auto­no­mis­ta­ren kon­pli­zi­ta­tea dau­ka­la» azpi­ma­rra­tu dute.

«Fut­bol espa­rruaz gain­di­ko» ana­li­si baten beha­rra alda­rri­ka­tu dute dina­mi­ka­ko kideek. Hala nola, azal­du dute bur­ge­siak haren «kla­se intere­sen neu­rri­ra mol­da­tu­ta­ko eska­pa­ra­te hiri» bihur­tu nahi due­la Bil­bo. Izan ere, deitzai­leen abu­ruz eki­tal­di honek lan­gi­le kla­sea­ren esplo­ta­zioa du oina­rrian: «gure bizitzen pre­ka­ri­za­zioa­ren eta espa­zio publi­koa­ren mer­kan­ti­li­za­zioa­ren bidez».

Horren aurrean, «duin­ta­su­nez» eran­tzu­te­ko kon­pro­mi­soa adie­ra­zi dute dina­mi­ka­ko kideek, «kaleak eta bizitzak berres­ku­ra­tuz». Era berean, sala­tu dute jaki­tun dire­la eki­tal­di honen aur­ka abia­tu­ko den «edo­zein mugi­men­du» erre­pri­mitze­ko «tres­na guz­tie­taz» balia­tu­ko dire­la. Horre­ga­tik, dei egin dio­te Eus­kal Herri Lan­gi­lea­ri «kapi­tal basa­tia­ren era­soa­ri eta bera­re­kin daka­rren nazio zapal­kun­tza­ren sakon­tzea­ri» aurre egi­te­ko hurren­go deial­die­tan

Ema­ku­me lan­gi­leak orain ere kol­pa­tuen

Deitzai­leek azpi­ma­rra bere­zia jarri nahi izan dute ema­ku­me lan­gi­leen egoe­ran; ema­ku­me horiek izan­go bai­ti­ra «gehien sufri­tu­ko dituz­te­nak» dimen­tsio haue­ta­ko eki­men baten ondo­riak: «gar­bitzai­leak edo eta osta­la­riak esa­te­ra­ko». Makroe­ki­tal­di hauek ema­ku­me lan­gi­leek burutzen duten lana «gutxies­te­ko» meka­nis­mo iza­teaz hara­ta­go «sek­to­re honen pre­ka­ri­za­zioa area­gotze­ko» tres­na ere badie­re­la azal­du nahi izan dute: «kiro­lean eta bere­zi­ki fut­bo­lean».

Finean, martxan jarri berri duten dina­mi­ka honek ohi­koan fut­bo­la­ren espa­rrua­ren bai­tan egi­ten diren alda­rri­ka­pe­ne­ta­tik hara­ta­go joa­te­ko boron­da­te poli­ti­ko naba­ria era­kutsi du bere lehen adie­raz­pe­nean.

Ira­ku­rri­ta­ko agi­riak eus­ka­ra, espai­nol eta fran­tse­sez:

[EUS]

2020ko ekai­na eta uztai­la artean , UEFAk Euro­ko­pa­ko 16. edi­zioa ospa­tu­ko du. Espai­nia­ko fut­bol fede­ra­zioak bere pro­po­sa­me­na egin ondo­ren, Bil­bo­ko San Mames fut­bol zelaian tal­deen fase­ko 3 par­ti­da eta final zor­tzi­re­ne­ta­ko par­ti­da bat joka­tu­ko dire­la era­ba­ki dute.

Egoe­ra honen aurrean eta hamai­ka arra­zoien­ga­tik zera adie­ra­zi nahi dugu: Euro­ko­pa hau ez dugu­la nahi, ez Bil­bon ez Eus­kal Herri­ko bes­te edo­zein hiri­tan.

Eus­kal selek­zioa­ri ofi­zial­ta­su­na ukatzen zaion bitar­tean, gure zapal­tzai­le zuze­nak diren Espai­nia­ko eta Fran­tzia­ko Esta­tu bur­ge­sen selek­zioek Bil­bon jokatze­ko auke­ra izan­go dute, eus­kal bur­ge­sia­ren babe­sa­re­kin nahi ez dugun txa­pel­ke­ta inpo­sa­tuz. G7arekin edo Espai­nia­ko Itzu­lia­re­kin egin duten beza­la, espai­nia eta fran­tzia­ko esta­tuek auke­ra guz­tiak balia­tu­ko dituz­te Eus­kal lan­gi­le­ria­ren proiek­tu nazio­na­la berriz ukatze­ko. Izan ere, espai­nia­ko esta­tuak Eus­kal Selek­zioa­ri ateak ixten diz­kion bitar­tean, Bil­bo espai­nia­ko hiria bai­litzan sal­tzen du nazioar­tean, EAJk ordez­katzen duen bur­ge­sia auto­no­mis­ta­ren kon­pli­zi­ta­tea­re­kin.

Gai­ne­ra, uler­gaitza egi­ten zai­gu nazio zapal­duak onar­tuak ez diren bitar­tean, Tur­kia eta Israel beza­la­ko esta­tu geno­zi­dek par­te har­tze­ko auke­ra iza­tea.

Bide­na­bar, egu­ne­ro­koan eus­kal­du­non hiz­kun­tza esku­bi­deak gutxietsiak zaiz­ki­gu eta eus­ka­raz bizitze­ko hau­tua egin dugu­nok mila ozto­po gain­di­tu behar ditu­gu.

UEFA 2020 bur­ge­sia vas­co-espa­no­lak gure hiri­ra eka­rri­ko duen hurren­go makro-eben­tua izan­go da. Orain­goan, fut­bo­la izan­go da nego­zio egi­te­ko aitzai­kia – sorre­raz eta jato­rriz lan­gi­le kla­sea­ren onda­re izan dena-. Bai­na ezin dugu ana­li­sia fut­bo­le­ra muga­tu. Izan ere, guz­ti hori estra­te­gia kon­ple­xua­go baten bai­tan kokatzen da. Bur­ge­siak haien kla­se intere­sen neu­rri­ra erai­ki­ta­ko era­kus­leiho-hiri bihur­tu nahi bai­tu.

Sal­du­ko digu­ten dis­kur­tso fal­tsua­ren aurrean, Euro­ko­pa honek ez du inola­ko abe­ras­ta­su­nik eka­rri­ko eus­kal lan­gi­le­ria­ren­tzat. Haien argi dis­ti­ratsu, irri­ba­rre hipo­kri­ta eta lelo hutsen atzean lan­gi­le kla­sea­ren esplo­ta­zioa, gure bizitzen pre­ka­ri­za­zioa eta espa­zio publi­koa­ren mer­kan­ti­li­za­zioa eta pri­ba­ti­za­zioa baino ez da egon­go. Bai­na ez dira pasa­ko; kapi­ta­la­ren metro­po­li­ari, bizitza ere­du bur­ge­sa­ri, makro-eben­tuei eta gure bizitzen mer­kan­ti­li­za­zioa­ri, duin­ta­su­nez eran­tzun­go die­gu, gure kaleak eta bizitzak berres­ku­ra­tuz, haien abe­ras­ta­su­nak gure mise­ria daka­rre­la­ko.

Beti­ko legez eta bai­ta Euro­ko­pan ere, kapi­ta­lis­moak sis­te­ma hete­ro­pa­triar­kal eta bina­rioa ema­ku­mea­ren iru­dia dara­bil gizo­nez­koen kon­tsu­mo­ra­ko, ira­gar­ki matxis­ten bidez kasu. Aurre­tik aipa­tu­ta­ko men­pe­ratzea­ren bai­tan, ema­ku­me pre­ka­ri­za­tue­nak izan­go dira ber­tan gehien sufri­tu­ko dute­nak (gar­bitzai­leak, osta­la­riak, putak,…). Makroe­ki­tal­di hauek dira hain zuzen ere ema­ku­me lan­gi­leen pre­ka­ri­za­zioa area­gotze­ko eta burutzen duten lana gutxies­te­ko modua kiro­lean eta bere­zi­ki fut­bo­lean. Horren­bes­tez, Euro­ko­pak ustia­tu­ko dituen espa­zioen oku­pa­zioak, mas­ku­li­ni­za­zioa eta lan pre­ka­rie­ta­tea sus­ta­tu­ko ditu, horre­kin bate­ra indar­ke­ria eta era­so matxis­tak area­gotze­ko arris­kua nabar­men­du­ko dela­rik. Ema­ku­me lan­gi­leen aur­ka­ko era­so eta bor­tiz­ke­ria­ri bide egi­nez.

Euro­ko­pa honen bidez ere, kapi­ta­lak era­gin­da­ko ema­ku­meen­ga­na­ko zapal­kun­tza eran­tsia­ren aur­ka ager­tzen gara guz­tiz. Izan ere, nabar­men age­rian uzten ditu zapal­kun­tza hauek.

Guz­ti hau gutxi izan­go balitz, inpo­si­zio honen aur­ka sor­tu­ko diren mugi­men­duak erre­pre­si­bo­ki kol­patze­ko tres­na guz­tiez balia­tu­ko dira Eus­kal Herria bes­te behin esta­tu poli­zial bat bila­ka­tuz. Gure kaleak zipaioz, gur­dia zibi­lez, zein bes­te­la­ko indar poli­zia­lez bete­ko dira. Hauen egin­ki­zu­na bote­re­du­nen intere­sak eta Eus­kal Herri­ra eto­rri­ko diren faxis­tak babes­tea izan­go dela­rik.

Hone­ga­tik eta bes­te arra­zoi asko­ren­ga­tik batu gara gaur hemen Euro­co­pa honi ez esa­te­ko eta dei egi­ten dio­gu Eus­kal Herri lan­gi­lea­ri kapi­tal basa­tia­ren era­so eta nazio zapal­kun­tza berri honi aurre egi­te­ra hurren­go deial­die­tan!!

[ES]

Entre junio y julio de 2020, la UEFA va a cele­brar la 16 edi­ción de la Euro­co­pa. A raíz de la pro­pues­ta de la fede­ra­ción de fút­bol espa­ño­la, han deci­di­do que se cele­bren 3 par­ti­dos de la fase de gru­pos y un par­ti­do de los octa­vos de final en San Mamés.

Fren­te a esta situa­ción por muchas razo­nes nos vemos en la nece­si­tad de decir que no que­re­mos esta Euro­co­pa, ni en Bil­bao ni en nin­gu­na otra ciu­dad de Eus­kal Herria.

Mien­tras que se le nie­ga la ofi­cia­li­dad a la selec­ción vas­ca, las selec­cio­nes bur­gue­sas de nues­tros esta­dos opre­so­res Espa­ña y Fran­cia esta­rán jugan­do en Bil­bao en esta com­pe­ti­ción apo­ya­da por la bur­gue­sía vas­ca. Tal y como lo hacen con el G7 o la Vuel­ta a Espa­ña, los esta­dos fran­cés y espa­ñol apro­ve­cha­ran cada oca­sión para negar el pro­yec­to nacio­nal del pue­blo tra­ba­ja­dor vas­co. Cier­ta­men­te, mien­tras que el esta­do espa­ñol le cie­rra las puer­tas a la selec­ción vas­ca, ven­de Bil­bao como ciu­dad espa­ño­la con el bene­plá­ci­to de la bur­gue­sía auto­no­mis­ta que repre­sen­ta el PNV.

Ade­más se nos hace incom­pren­si­ble que mien­tras las nacio­nes opri­mi­das no somos admi­ti­das, esta­dos geno­ci­das como Tur­quía e Israel sí lo sean.

Lo mis­mo ocu­rre con nues­tra len­gua que es nin­gu­nea­da y las per­so­nas que toma­mos la deter­mi­na­ción de vivir en eus­ke­ra sufri­mos miles de tra­bas.

La UEFA 2020 será el siguien­te macro-even­to que la bur­gue­sía vas­co-espa­ño­la va a traer a nues­tra ciu­dad. Esta vez será el fút­bol (la que en su ini­cio fue patri­mo­nio de la cla­se tra­ba­ja­do­ra) la excu­sa para hacer nego­cio. Pero no pode­mos limi­tar el aná­li­sis al fút­bol ya que todo esto se encuen­tra den­tro de una estra­te­gia más com­ple­ja. La bur­gue­sía quie­re crear una ciu­dad esca­pa­ra­te que se adap­te a sus intere­ses de cla­se.

Con el fal­so dis­cur­so que nos quie­ren ven­der, esta Euro­co­pa no va a traer nin­gu­na rique­za al trabajador/​a vasco/​a. Detrás de sus luces bri­llan­tes, son­ri­sas fal­sas y esló­ga­nes vacíos se encuen­tra la explo­ta­ción de cla­se, pre­ca­ri­za­ción de nues­tras vidas y la pri­va­ti­za­ción y mer­can­ti­li­za­ción de los espa­cios públi­cos. No pasa­rán; vamos a res­pon­der dig­na­men­te a la metró­po­li del capi­tal, al modo de vida bur­gués, a la mer­can­ti­li­za­ción de nues­tras vidas y los macro-even­tos recu­pe­ran­do nues­tras calles y nues­tras vidas por­que su rique­za nos trae mise­ria.

Como siem­pre, tam­bién en la Euro­co­pa el sis­te­ma capi­ta­lis­ta es hete­ro­pa­triar­cal y bina­rio y uti­li­za la ima­gen de la mujer para el con­su­mo mas­cu­lino, por ejem­plo con publi­ci­dad machis­ta. Den­tro de este sis­te­ma las muje­res pre­ca­ri­za­das (lim­pia­do­ras, hos­te­le­ras, pros­ti­tu­tas…) serán las que más lo sufran. Estos macro-even­tos son los que pre­ca­ri­zan el tra­ba­jo de las muje­res tra­ba­ja­do­ras e infra­va­lo­ran el tra­ba­jo que rea­li­zan en el depor­te y espe­cial­men­te en el fút­bol. Por ello, los espa­cios ocu­pa­dos por la Euro­co­pa fomen­ta­rán la mas­cu­li­ni­za­ción y la pre­ca­rie­dad labo­ral. Con ello, pre­ve­mos la posi­bi­li­dad de aumen­to de agre­sio­nes machis­tas, con agre­sio­nes y vio­len­cia con­tra las muje­res tra­ba­ja­do­ras.

Con esta Euro­co­pa, nos mos­tra­mos total­men­te en con­tra de la opre­sión aña­di­da que el capi­tal hace con­tra las muje­res que que­dan en evi­den­cia. Si todo esto fue­ra poco, se hará uso de todos los recur­sos repre­si­vos para gol­pear a los movi­mien­tos crea­dos en con­tra de esta impo­si­ción, con­vier­tien­do otra vez Eus­kal Herria en un esta­do poli­cial. Nues­tras calles se lle­na­ran de cipa­yos, guar­dias civi­les y demás fuer­zas poli­cia­les. Su come­ti­do va a ser defen­der los intere­ses de los pode­ro­sos y a los fas­cis­tas.

Por eso y otras razo­nes nos reuni­mos hoy aquí para decir no a esta Euro­co­pa y hacer un lla­ma­mien­to al pue­blo tra­ba­ja­dor vas­co a unir­se en con­tra de esta nue­va agre­sión del sal­va­je capi­tal y de opre­sión nacio­nal.

[FR]

Durant les mois de juin et jui­llet 2020, va se tenir la 16ème édi­tion du cham­pion­nat d’europe orga­ni­sé par l’UEFA. Sui­te à la can­di­da­tu­re de la fédé­ra­tion espag­no­le de foot­ball, 3 matchs de pha­se de grou­pe ain­si qu’un match de hui­tiè­me de fina­le vont se jouer au sta­de San Mames de Bil­bo (Pays Bas­que).

Face à cet­te situa­tion et muni de dizai­nes de rai­sons nous vou­lons décla­rer que : Nous ne vou­lons pas de ce cham­pion­nat d’europe, ni à Bil­bo, ni en Eus­kal Herri, ni ailleurs.

Pen­dant que la sélec­tion bas­que se voit l’officialisation refu­sée, les sélec­tions des états oppres­seurs espag­nol et fra­nçais auront la pos­si­bi­li­té de jouer à Bil­bo, et ce avec le sou­tien de la bour­geo­isie bas­que tout en nous impo­sant une com­pé­ti­tion que nous refu­sons. Tout com­me ils l’ont fait avec le G7 et le tour de Fran­ce, les Etats fra­nçais et espag­nol pro­fi­tent de tou­tes les occa­sions pour refu­ser à nou­veau le pro­jet de nation du peu­ple tra­vai­lleur bas­que. En effet, l’état espag­nol pré­sen­te Bil­bo com­me ville espag­no­le

l’international avec la com­pli­ci­té de la bour­geo­isie auto­no­mis­te repré­sen­tée par le PNB, tout en fer­mant les por­tes à la sélec­tion bas­que.

De plus, il nous est incom­préhen­si­ble que les états tur­que et israé­lien, res­pon­sa­bles de géno­ci­des, aient la pos­si­bi­li­té d’y par­ti­ci­per alors que les états oppres­sés sont refu­sés.

Par la même occa­sion, les droits lin­guis­ti­ques nous sont mépri­sés au quo­ti­dien et nous, qui avons déci­dé de vivre en lan­gue bas­que, devons tra­ver­ser un par­cours semé d’embûches.

L’UEFA 2020 va être le pro­chain macro-évè­ne­ment qui va envahir notre ville de la main de la bour­geo­isie bas­co-espag­no­le. Cet­te fois-ci, le foot­ball sera le pré­tex­te pour s’enrichir – qui à l’origine est l’héritage de la clas­se ouvriè­re-. Mais nous ne pou­vons pas limi­ter l’analyse au foot­ball. En effet, tout ceci entre dans une stra­té­gie plus com­ple­xe. La bour­geo­isie veut cons­trui­re un ville-vitri­ne à la hau­teur de ses inté­rêts.

Face aux faux dis­cours qu’ils vont nous ven­dre, ce cham­pion­nat ne va appor­ter aucu­ne riches­se au peu­ple tra­vai­lleur bas­que. Sous Sous leurs lumiè­res, sou­ri­res hypo­cri­tes, et slo­gans vides se cachent l’exploitation de la clas­se ouvriè­re, la pré­ca­ri­sa­tion de nos vies et la mer­can­ti­li­sa­tion et pri­va­ti­sa­tion de l’espace public. Mais on ne va pas se lais­ser fai­re ; nous allons répon­dre avec dig­ni­té à la métro­po­le du capi­tal, au modè­le de vie bour­geo­is, aux macro-évè­ne­ments et à la mer­can­ti­li­sa­tion de nos vies en récu­pé­rant nos rues et nos vies car leur riches­se est notre misè­re.

Com­me à l’habitude le cham­pion­nat d’europe n’étant pas excep­tion, le capi­ta­lis­me sys­tè­me hété­ro­pa­triar­cal et binai­re uti­li­se l’image de la fem­me pour la con­som­ma­tion des hom­mes à tra­vers les publi­ci­tés machis­tes. Au sein de l’oppression évo­quée pré­cé­dem­ment, les fem­mes les plus pré­ca­ri­sées seront celles qui vont souff­rir le plus (hôte­liè­res, fem­mes de ména­ge, putes,…). Ce sont pré­ci­sé­ment ces macro-évè­ne­ments spor­tifs qui pré­ca­ri­sent enco­re plus et qui mépri­sent le tra­vail réa­li­sé par les fem­mes ouvriè­res. Par con­sé­quent, l’occupation de l’espace exploi­té par le cham­pion­nat d’europe va pro­mo­uvoir la mas­cu­li­ni­sa­tion et la pré­ca­ri­té, ce qui entrai­ne une aug­men­ta­tion du ris­que d’agressions machis­tes. Lais­sant pla­ce à la vio­len­ce con­tre les fem­mes ouvriè­res.

A tra­vers ce cham­pion­nat aus­si, nous nous posi­tion­nons tota­le­ment con­tre l’oppression ajou­tée exer­cée par le capi­tal sur les fem­mes. En effet, il fait appa­ra­itre clai­re­ment ces oppres­sions.

Si cela ne suffi­sait pas, ils vont user de tou­tes leurs for­ces répres­si­ves pour fai­re face aux mou­ve­ments qui se sont cons­ti­tués con­tre ce macro-évè­ne­ment, tout en impo­sant une fois de plus un état poli­cier à notre pays. Nos rues vont être envahies de guar­dia civi­les, poli­ce trai­tre «bas­que», et autres for­ces poli­ciè­res, leur tâche étant de pro­té­ger les déten­teurs du pou­voir et les fas­cis­tes venus en Eus­kal Herri.

Pour cela et pout tout plein d’autres rai­sons nous nous som­mes réu­nis ici pour dire non à ce cham­pion­nat d’europe et nous fai­sons appel au peu­ple tra­vai­lleur bas­que à fai­re face à ce nou­veau déni natio­nal et cet­te atta­que du capi­tal sau­va­ge.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *