Denok gara Mara­vi­llas | Mara­vi­llas somos todas

[EUS]

Denok Mara­vi­llas gare­la dio­gu eta aldi berean ez dela gaz­tetxe bat, mun­dua uler­tze­ko modu bat bai­zik. Jada hauek lema hutsak iza­tea­ri utzi dio­te eta gure prak­ti­kan mate­rial­tze­ra pasa­tu dira. Bat gara gure proiek­tuak gure auzo eta herrie­tan erai­kitze­ko orduan, eta bat gara hauek defen­datze­ko orduan. Eta izan behar zen moduan guz­tiok elkar­lo­tu­rik har­tu dugu par­te eta egi­ten jarrai­tu­ko dugu Mara­vi­lla­se­ko borro­ka ere­du­ga­rrian. Hori dela eta beha­rrez­koa ikus­ten dugu aho batez haien defen­tsan ahot­sa goratzea azken asteo­ta­ko ger­ta­ka­riei begi­ra eta mani­fes­ta­zio jen­detsua eta gero espa­zioa­ren erre­ku­pe­ra­zio eta ondo­ren­go des­alo­joa­ren atze­tik egon diren posi­zio­na­men­du poli­ti­ko jakin batzuen harira.

Lehe­nik eta behin, ez dugu onar­tu­ko gaz­tetxe batzuk arma gisa era­bil­tzea bes­te batzuen aurrean hauei zile­gi­ta­su­na ken­tze­ko, on eta txa­rren artean lerro zatitzai­le bat marratze­ko asmoz gu kon­tra­ja­rri eta erra­za­go zan­patze­ko. Ez dugu onetsi­ko ustez­ko pro­ze­su idi­li­koen ere­du bat gure ize­nean sal­tzea muki­zu ardu­ra­ga­been bes­te baten kon­tra. Ez dute lor­tu­ko, nor­bai­tek zalan­tza­ren bat iza­nez gero, ber­be­rak gara eta ber­di­nean gabil­tza. Lerro berean, gaz­tetxee­ki­ko egi­ten ari diren des­po­li­ti­za­zio eta asi­mi­la­zio saia­ke­rek ez dute ezer egi­te­ko hauek azken aldian Iru­ñe­rria zein Eus­kal Herri mai­lan espe­ri­men­tatzen ari diren gara­pen kuan­ti­ta­ti­bo eta kua­li­ta­ti­boa­ren aurrean. Plan­te­atzen dugun auto­ges­tio inte­gra­la ez da kabitzen gaz­teen­tza­ko diren kal­te­ga­be­ko lokal homo­lo­ga­tuen neu­tral­ta­sun fal­tsuan, eta gaz­tetxeak kapi­ta­la­re­ki­ko anta­go­ni­koak diren eta kla­se lan­gi­lea­ren intere­sei eran­tzu­ten die­ten hei­nean, hain zuzen ere horre­ga­tik dira eten­ga­be era­so­tuak bide ezberdinetatik.

Zen­tzu hone­tan nor­mal­ta­sun eta bizi­ki­detza­ren itzu­le­ra eskatzen dituz­ten ahotsak entzun ditu­gu, indar erre­pre­si­boen eta hamai­ka gaz­te kol­pa­tu, atxi­lo­tu, pro­ze­su judi­zial ire­kie­kin eta abar luze baten arte­ko dis­tan­tzia­ki­de­ta­sun nahi bate­tik. Honen aurrean, zapal­tzai­leen eta zapal­duon arte­ko dis­tan­tzia­ki­de­ta­su­na, zapal­tzai­lee­kin egin­da­ko hitzar­tze eta esku har­tze huts bat dela da esa­te­ko dau­ka­gun baka­rra. Modu berean, erre­pre­sio poli­zial eta judi­zia­la­ren iner­tzia apro­betxatzea poli­ti­ko­ki pre­sio­natze­ko, kasu hone­tan gaz­tetxe bati hau baz­ter­tu eta arte­gi ins­ti­tu­zio­nal eta lega­li­ta­te bur­ge­sa­ren barruan asi­mi­latze­ko, ez da inuzen­tea, eta onar­te­zi­na ger­tatzen da. Haren modu zakar eta itxu­raz­koe­ta­tik urru­tia­go doan meka­nis­mo erre­pre­si­bo ber­di­na­ren zati da. Gober­nua­ren gezu­rrak eta itxu­raz­ko ins­pek­zioen modu­ra, edo eki­men publi­koak egi­tea­ren debe­ku zein mehatxuak uda­la­ren par­te­tik, honen adie­raz­le Errotxa­pea­ko Gaz­tetxe­ko ber­tso-afa­ria­ren kasua, ber­tan behe­ra uzte­ra behar­tua izan zena. Erre­pre­sioak mila­ka aur­pe­gi ditu, eta ez dira guz­tiak uni­for­me eta porre­kin janz­ten. Hauen guz­tien aurrean, beha­rrez­koa da auto­de­fen­tsa­ren anto­la­kun­tza kolek­ti­bo eta koor­di­na­tuan sakontzea.

Bukatze­ko, Mara­vi­lla­sen borro­kan sos­ten­gu gare­la berretsi nahi dugu, zei­nen espi­ri­tuak inoiz baino indar gehia­go dau­kan eta, lehe­na­go edo geroa­go bada ere, espa­zioa lor­tu­ko duen. Elkar­ta­sun kei­nu bat ere bidal­tzen dio­gu des­alo­jo arris­kuan dagoen Donos­tia­ko Kije­ra Gaztetxeari.

DENOK GARA MARAVILLAS! AUZO BAT, GAZTETXE BAT!
AUTOGESTIOA HEDATU, GAZTETXEAK DEFENDATU!

Bara­ñain­go Gaz­tetxea, Bur­la­ta­ko Gaz­tetxea, CSOA Espa­rru Gaz­tetxea (Zizur), Errotxa­pea­ko Gaz­tetxea CSOA, Mara­vi­llas Gaz­tetxea (Alde Zaha­rra), Tau­pa­da Gaz­tetxea (Berrio­zar) – Iru­ñe­rri­ko gaztetxeak

[ES]

Deci­mos que Mara­vi­llas somos todas y al mis­mo tiem­po que no se tra­ta de un gaz­tetxe, sino de una mane­ra de enten­der el mun­do. Hace ya tiem­po que éstas deja­ron de ser sim­ples con­sig­nas para pasar a mate­ria­li­zar­se en la prác­ti­ca. Somos uno a la hora de cons­truir nues­tros pro­yec­tos en nues­tros pue­blos y barrios, y somos uno a la hora de defen­der­los. Y como no podía ser de otra mane­ra, todas hemos par­ti­ci­pa­do codo con codo en la ejem­plar lucha de Mara­vi­llas y segui­re­mos hacién­do­lo. Es por ello que vemos nece­sa­rio alzar la voz al uní­sono en su defen­sa res­pec­to a lo acon­te­ci­do en las últi­mas sema­nas y a deter­mi­na­dos posi­cio­na­mien­tos polí­ti­cos que hemos oído de nue­vo tras la recu­pe­ra­ción del espa­cio tras una masi­va mani­fes­ta­ción y a su pos­te­rior nue­vo desalojo.

En pri­mer lugar, no vamos a per­mi­tir que se use a unos gaz­tetxes como arma arro­ja­di­za con­tra otros para des­le­gi­ti­mar­los, tra­tan­do de tra­zar una linea divi­so­ria entre bue­nos y malos para enfren­tar­nos y aplas­tar­nos más fácil­men­te. No vamos a acep­tar que se use nues­tro nom­bre para ven­der un mode­lo de supues­tos pro­ce­sos idí­li­cos fren­te a otro de niña­tos irres­pon­sa­bles. No lo van a con­se­guir, ya que por si alguien tenía algu­na duda, somos las mis­mas y esta­mos en lo mis­mo. En la mis­ma linea, vemos que los inten­tos de des­po­li­ti­za­ción y asi­mi­la­ción de los gaz­tetxes no tie­nen nada que hacer fren­te al desa­rro­llo cuan­ti­ta­ti­vo y cua­li­ta­ti­vo que estos están expe­ri­men­tan­do en los últi­mos tiem­pos tan­to en Iru­ñe­rria como en el con­jun­to de Eus­kal Herria. Que la auto­ges­tión inte­gral que plan­tea­mos no cabe en la fal­sa neu­tra­li­dad de unos ino­fen­si­vos loca­les homo­lo­ga­dos para jóve­nes, y que en la medi­da en que los gaz­tetxes son anta­gó­ni­cos al capi­tal y res­pon­den a los intere­ses de la cla­se tra­ba­ja­do­ra, es pre­ci­sa­men­te por ello que son cons­tan­te­men­te ata­ca­dos por dis­tin­tos medios.

En ese sen­ti­do hemos oído voces pidien­do el retorno a la nor­ma­li­dad y la con­vi­ven­cia des­de una pre­ten­di­da equi­dis­tan­cia entre las fuer­zas repre­si­vas y las dece­nas de jóve­nes gol­pea­das, dete­ni­das, con pro­ce­sos judi­cia­les abier­tos y un lar­go etcé­te­ra. Ante esto, no tene­mos más que decir que la equi­dis­tan­cia entre opre­so­res y opri­mi­dos no es tal, sino con­ni­ven­cia y cola­bo­ra­ción con los opre­so­res. De la mis­ma mane­ra, apro­ve­char la iner­cia de la repre­sión poli­cial y judi­cial para pre­sio­nar polí­ti­ca­men­te en este caso a un gaz­tetxe para arrin­co­nar­lo y asi­mi­lar­lo den­tro del redil ins­ti­tu­cio­nal y de la lega­li­dad bur­gue­sa, no es ino­cen­te y resul­ta into­le­ra­ble. For­ma par­te del mis­mo meca­nis­mo repre­si­vo, que va mucho más allá de sus for­mas más bur­das y apa­ren­tes. Al igual que las men­ti­ras y supues­tas ins­pec­cio­nes téc­ni­cas del gobierno, o las prohi­bi­cio­nes de acti­vi­da­des y ame­na­zas del pro­pio ayun­ta­mien­to, como en el recien­te caso de la ber­tso-afa­ria que final­men­te tuvo que sus­pen­der­se en Errotxa­pea­ko Gaz­tetxea. La repre­sión tie­ne mil caras, y no todas vis­ten uni­for­me y porra. Y fren­te a todas ellas es nece­sa­rio que pro­fun­di­ce­mos en la orga­ni­za­ción colec­ti­va y coor­di­na­da de la autodefensa.

Para aca­bar, que­re­mos reafir­mar­nos en el apo­yo a Mara­vi­llas en su lucha, cuyo espí­ri­tu tie­ne hoy más fuer­za que nun­ca y que antes o des­pués con­se­gui­rá un espa­cio. Envia­mos tam­bién un salu­do soli­da­rio a Kije­ra Gaz­tetxea de Donos­tia, el cual se encuen­tra en ries­go de desalojo.

DENOK GARA MARAVILLAS! AUZO BAT, GAZTETXE BAT!
AUTOGESTIOA HEDATU, GAZTETXEAK DEFENDATU!

Bara­ñain­go Gaz­tetxea, Bur­la­ta­ko Gaz­tetxea, CSOA Espa­rru Gaz­tetxea (Zizur), Errotxa­pea­ko Gaz­tetxea CSOA, Mara­vi­llas Gaz­tetxea (Alde Zaha­rra), Tau­pa­da Gaz­tetxea (Berrio­zar) – Iru­ñe­rri­ko gaztetxeak

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *