Denok gara Mara­vi­llas | Mara­vi­llas somos todas

[EUS]

Denok Mara­vi­llas gare­la dio­gu eta aldi berean ez dela gaz­tetxe bat, mun­dua uler­tze­ko modu bat bai­zik. Jada hauek lema hutsak iza­tea­ri utzi dio­te eta gure prak­ti­kan mate­rial­tze­ra pasa­tu dira. Bat gara gure proiek­tuak gure auzo eta herrie­tan erai­kitze­ko orduan, eta bat gara hauek defen­datze­ko orduan. Eta izan behar zen moduan guz­tiok elkar­lo­tu­rik har­tu dugu par­te eta egi­ten jarrai­tu­ko dugu Mara­vi­lla­se­ko borro­ka ere­du­ga­rrian. Hori dela eta beha­rrez­koa ikus­ten dugu aho batez haien defen­tsan ahot­sa goratzea azken asteo­ta­ko ger­ta­ka­riei begi­ra eta mani­fes­ta­zio jen­detsua eta gero espa­zioa­ren erre­ku­pe­ra­zio eta ondo­ren­go des­alo­joa­ren atze­tik egon diren posi­zio­na­men­du poli­ti­ko jakin batzuen harira.

Lehe­nik eta behin, ez dugu onar­tu­ko gaz­tetxe batzuk arma gisa era­bil­tzea bes­te batzuen aurrean hauei zile­gi­ta­su­na ken­tze­ko, on eta txa­rren artean lerro zatitzai­le bat marratze­ko asmoz gu kon­tra­ja­rri eta erra­za­go zan­patze­ko. Ez dugu onetsi­ko ustez­ko pro­ze­su idi­li­koen ere­du bat gure ize­nean sal­tzea muki­zu ardu­ra­ga­been bes­te baten kon­tra. Ez dute lor­tu­ko, nor­bai­tek zalan­tza­ren bat iza­nez gero, ber­be­rak gara eta ber­di­nean gabil­tza. Lerro berean, gaz­tetxee­ki­ko egi­ten ari diren des­po­li­ti­za­zio eta asi­mi­la­zio saia­ke­rek ez dute ezer egi­te­ko hauek azken aldian Iru­ñe­rria zein Eus­kal Herri mai­lan espe­ri­men­tatzen ari diren gara­pen kuan­ti­ta­ti­bo eta kua­li­ta­ti­boa­ren aurrean. Plan­te­atzen dugun auto­ges­tio inte­gra­la ez da kabitzen gaz­teen­tza­ko diren kal­te­ga­be­ko lokal homo­lo­ga­tuen neu­tral­ta­sun fal­tsuan, eta gaz­tetxeak kapi­ta­la­re­ki­ko anta­go­ni­koak diren eta kla­se lan­gi­lea­ren intere­sei eran­tzu­ten die­ten hei­nean, hain zuzen ere horre­ga­tik dira eten­ga­be era­so­tuak bide ezberdinetatik.

Zen­tzu hone­tan nor­mal­ta­sun eta bizi­ki­detza­ren itzu­le­ra eskatzen dituz­ten ahotsak entzun ditu­gu, indar erre­pre­si­boen eta hamai­ka gaz­te kol­pa­tu, atxi­lo­tu, pro­ze­su judi­zial ire­kie­kin eta abar luze baten arte­ko dis­tan­tzia­ki­de­ta­sun nahi bate­tik. Honen aurrean, zapal­tzai­leen eta zapal­duon arte­ko dis­tan­tzia­ki­de­ta­su­na, zapal­tzai­lee­kin egin­da­ko hitzar­tze eta esku har­tze huts bat dela da esa­te­ko dau­ka­gun baka­rra. Modu berean, erre­pre­sio poli­zial eta judi­zia­la­ren iner­tzia apro­betxatzea poli­ti­ko­ki pre­sio­natze­ko, kasu hone­tan gaz­tetxe bati hau baz­ter­tu eta arte­gi ins­ti­tu­zio­nal eta lega­li­ta­te bur­ge­sa­ren barruan asi­mi­latze­ko, ez da inuzen­tea, eta onar­te­zi­na ger­tatzen da. Haren modu zakar eta itxu­raz­koe­ta­tik urru­tia­go doan meka­nis­mo erre­pre­si­bo ber­di­na­ren zati da. Gober­nua­ren gezu­rrak eta itxu­raz­ko ins­pek­zioen modu­ra, edo eki­men publi­koak egi­tea­ren debe­ku zein mehatxuak uda­la­ren par­te­tik, honen adie­raz­le Errotxa­pea­ko Gaz­tetxe­ko ber­tso-afa­ria­ren kasua, ber­tan behe­ra uzte­ra behar­tua izan zena. Erre­pre­sioak mila­ka aur­pe­gi ditu, eta ez dira guz­tiak uni­for­me eta porre­kin janz­ten. Hauen guz­tien aurrean, beha­rrez­koa da auto­de­fen­tsa­ren anto­la­kun­tza kolek­ti­bo eta koor­di­na­tuan sakontzea.

Bukatze­ko, Mara­vi­lla­sen borro­kan sos­ten­gu gare­la berretsi nahi dugu, zei­nen espi­ri­tuak inoiz baino indar gehia­go dau­kan eta, lehe­na­go edo geroa­go bada ere, espa­zioa lor­tu­ko duen. Elkar­ta­sun kei­nu bat ere bidal­tzen dio­gu des­alo­jo arris­kuan dagoen Donos­tia­ko Kije­ra Gaztetxeari.

DENOK GARA MARAVILLAS! AUZO BAT, GAZTETXE BAT!
AUTOGESTIOA HEDATU, GAZTETXEAK DEFENDATU!

Bara­ñain­go Gaz­tetxea, Bur­la­ta­ko Gaz­tetxea, CSOA Espa­rru Gaz­tetxea (Zizur), Errotxa­pea­ko Gaz­tetxea CSOA, Mara­vi­llas Gaz­tetxea (Alde Zaha­rra), Tau­pa­da Gaz­tetxea (Berrio­zar) – Iru­ñe­rri­ko gaztetxeak

[ES]

Deci­mos que Mara­vi­llas somos todas y al mis­mo tiem­po que no se tra­ta de un gaz­tetxe, sino de una mane­ra de enten­der el mun­do. Hace ya tiem­po que éstas deja­ron de ser sim­ples con­sig­nas para pasar a mate­ria­li­zar­se en la prác­ti­ca. Somos uno a la hora de cons­truir nues­tros pro­yec­tos en nues­tros pue­blos y barrios, y somos uno a la hora de defen­der­los. Y como no podía ser de otra mane­ra, todas hemos par­ti­ci­pa­do codo con codo en la ejem­plar lucha de Mara­vi­llas y segui­re­mos hacién­do­lo. Es por ello que vemos nece­sa­rio alzar la voz al uní­sono en su defen­sa res­pec­to a lo acon­te­ci­do en las últi­mas sema­nas y a deter­mi­na­dos posi­cio­na­mien­tos polí­ti­cos que hemos oído de nue­vo tras la recu­pe­ra­ción del espa­cio tras una masi­va mani­fes­ta­ción y a su pos­te­rior nue­vo desalojo.

En pri­mer lugar, no vamos a per­mi­tir que se use a unos gaz­tetxes como arma arro­ja­di­za con­tra otros para des­le­gi­ti­mar­los, tra­tan­do de tra­zar una linea divi­so­ria entre bue­nos y malos para enfren­tar­nos y aplas­tar­nos más fácil­men­te. No vamos a acep­tar que se use nues­tro nom­bre para ven­der un mode­lo de supues­tos pro­ce­sos idí­li­cos fren­te a otro de niña­tos irres­pon­sa­bles. No lo van a con­se­guir, ya que por si alguien tenía algu­na duda, somos las mis­mas y esta­mos en lo mis­mo. En la mis­ma linea, vemos que los inten­tos de des­po­li­ti­za­ción y asi­mi­la­ción de los gaz­tetxes no tie­nen nada que hacer fren­te al desa­rro­llo cuan­ti­ta­ti­vo y cua­li­ta­ti­vo que estos están expe­ri­men­tan­do en los últi­mos tiem­pos tan­to en Iru­ñe­rria como en el con­jun­to de Eus­kal Herria. Que la auto­ges­tión inte­gral que plan­tea­mos no cabe en la fal­sa neu­tra­li­dad de unos ino­fen­si­vos loca­les homo­lo­ga­dos para jóve­nes, y que en la medi­da en que los gaz­tetxes son anta­gó­ni­cos al capi­tal y res­pon­den a los intere­ses de la cla­se tra­ba­ja­do­ra, es pre­ci­sa­men­te por ello que son cons­tan­te­men­te ata­ca­dos por dis­tin­tos medios.

En ese sen­ti­do hemos oído voces pidien­do el retorno a la nor­ma­li­dad y la con­vi­ven­cia des­de una pre­ten­di­da equi­dis­tan­cia entre las fuer­zas repre­si­vas y las dece­nas de jóve­nes gol­pea­das, dete­ni­das, con pro­ce­sos judi­cia­les abier­tos y un lar­go etcé­te­ra. Ante esto, no tene­mos más que decir que la equi­dis­tan­cia entre opre­so­res y opri­mi­dos no es tal, sino con­ni­ven­cia y cola­bo­ra­ción con los opre­so­res. De la mis­ma mane­ra, apro­ve­char la iner­cia de la repre­sión poli­cial y judi­cial para pre­sio­nar polí­ti­ca­men­te en este caso a un gaz­tetxe para arrin­co­nar­lo y asi­mi­lar­lo den­tro del redil ins­ti­tu­cio­nal y de la lega­li­dad bur­gue­sa, no es ino­cen­te y resul­ta into­le­ra­ble. For­ma par­te del mis­mo meca­nis­mo repre­si­vo, que va mucho más allá de sus for­mas más bur­das y apa­ren­tes. Al igual que las men­ti­ras y supues­tas ins­pec­cio­nes téc­ni­cas del gobierno, o las prohi­bi­cio­nes de acti­vi­da­des y ame­na­zas del pro­pio ayun­ta­mien­to, como en el recien­te caso de la ber­tso-afa­ria que final­men­te tuvo que sus­pen­der­se en Errotxa­pea­ko Gaz­tetxea. La repre­sión tie­ne mil caras, y no todas vis­ten uni­for­me y porra. Y fren­te a todas ellas es nece­sa­rio que pro­fun­di­ce­mos en la orga­ni­za­ción colec­ti­va y coor­di­na­da de la autodefensa.

Para aca­bar, que­re­mos reafir­mar­nos en el apo­yo a Mara­vi­llas en su lucha, cuyo espí­ri­tu tie­ne hoy más fuer­za que nun­ca y que antes o des­pués con­se­gui­rá un espa­cio. Envia­mos tam­bién un salu­do soli­da­rio a Kije­ra Gaz­tetxea de Donos­tia, el cual se encuen­tra en ries­go de desalojo.

DENOK GARA MARAVILLAS! AUZO BAT, GAZTETXE BAT!
AUTOGESTIOA HEDATU, GAZTETXEAK DEFENDATU!

Bara­ñain­go Gaz­tetxea, Bur­la­ta­ko Gaz­tetxea, CSOA Espa­rru Gaz­tetxea (Zizur), Errotxa­pea­ko Gaz­tetxea CSOA, Mara­vi­llas Gaz­tetxea (Alde Zaha­rra), Tau­pa­da Gaz­tetxea (Berrio­zar) – Iru­ñe­rri­ko gaztetxeak

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *