Iru­zur gehia­go­rik ez! /​¡No más fraudes!

[EUS]

Esta­tus berria­ren hitzau­rrea­re­kin edo Ara­ba, Biz­kaia eta Gipuz­koa­ra­ko esta­tu­tu poli­ti­koa­ren sina­du­ra­re­kin bate­ra (Eus­kal Herria­ren zati­ke­ta­tik sor­tua eta horre­tan oina­rri­tua), bes­te deri­ba-mugi­men­du bat ger­ta­tu da hala­beha­rrez. Ez ahaz­tu Eus­kal Herriak uko egin zio­la esta­tu­tua­ri eta haren bitar­tez Espai­nia­ko dik­ta­du­ra bur­ges dik­ta­du­ra bihur­tu zela (monar­ki­koa eta par­la­men­ta­rioa), penin­tsu­la­ko, kon­ti­nen­te­ko eta nazioar­te­ko kapi­ta­la­ren aginduetara.

Atze­ra begi­ra­tuz gero, eta nahiz eta gataz­ka orain­dik kon­pon­du gabe egon, baten batzuek gure etsai espai­nia­rra­ren alder­dien legea onar­tu eta gataz­ka ondo­ko jokoan segitze­ko hau­tua egin zuten, horren­bes­tez, gure etsaien ideia nagu­siak oina­rritzat har­tu zituz­ten, ale­gia, «gataz­ka­ren ondo­rioak» (kon­pon­du gabe­ko gataz­ka iza­nik, dio­gu berri­ro ere), «bik­ti­mak» (lehe­nen­go bik­ti­ma Eus­kal Herria dela ahaz­tu­rik, eta eus­kal herri lan­gi­lea­ren etor­ki­zu­na eta bizi­rau­pe­na kon­pon­du gabe ego­nik), «ez zen inoiz ger­ta­tu behar…» (gure herri lan­gi­lea­ren eta gure hur­koen defen­tsan jar­dun bes­te­rik ez dugu egin, egi­ten eta egin­go) eta abar. Izu­ga­rria da… lor­tu nahi omen dute­la entzu­tea, egia esan, ez daki­gu zer den, bai­na, ustez, Eus­kal Herria­ren «aska­pe­naz» ari dira.

Orain­go Ezker Aber­tza­le Ofi­zia­la­ri dago­kio­nez, espai­niar eta fran­tses sis­te­me­tan txer­tatze­ko hari horrek EH Bil­du­ko boze­ra­mai­leak adie­ra­zi­ta­ko azken ideia, pro­po­sa­me­na, eki­me­na eta pos­tu­reoa eka­rri diz­ki­gu. Dio­gu, lehe­nik eta behin, zori­gaiz­to­ko adie­raz­pe­na izan dela Eus­kal Herria­ren­tzat, eta, bere­zi­ki, Eus­kal Herri Langilearentzat.

Labur­bil­duz, EH Bil­duk, hurren­go hau­tes­kun­de oro­ko­rrei begi­ra eta PP, Cs eta Vox‑i aurre egi­te alde­ra, EAJ­tik CUPe­ra­ko alian­tza han­dia osatze­ko pro­po­sa­me­na egin du, bai eta, ondo jakin arren, Espai­niak eta Fran­tziak Eus­kal Herria­ri uko egin­go dio­ten alda­rri­ka­pe­na eta haie­kin alia­tu­rik dau­den baz­ki­deek borro­ka­tu­ko ez dute­na ere. Horre­ta­ra­ko, nahas­te-borras­te erre­for­mis­taz balia­tu izan da eta espai­niar eta fran­tses esta­tue­ki­ko men­pe­ta­su­na era­kus­ten du Eus­kal Herria­ren etor­ki­zu­na­ri dago­kio­nez, gure oku­patzai­le eta esplo­tatzai­lea­ren lege­rian oina­rri­tu­rik bai­ta­go. Horrez gain, nazio eta sub­jek­tu bere­zi­tu gisa ukatzen gai­tu eta per secu­la secu­lorum baino gehia­go­tan erre­pre­sioa jasa­te­ko pro­me­sa egi­ten digu.

Hots, bizitza­ko une haue­tan, Eus­kal Herria­ren­tzat urrats kua­li­ta­ti­bo eta estra­te­gi­kotzat jotzen dugu sozial­de­mo­kra­zia eus­ko-espai­nia­rra­re­kin, kata­la­na­re­kin eta gale­goa­re­kin elkar­tzea, era berean, eus­kal bur­ge­sia­re­kin, pro­gre­sis­mo espai­no­lis­ta­re­kin, inde­pen­den­tis­tak eta ezke­rre­koak diren (?) sen­tsi­bi­li­ta­tee­kin ere fun­tsez­ko lema bai «demo­kra­zia­ri» edo ez espai­niar eskui­na­ri edo hala­ko zer­bait dela­rik. Hau da, PSOE, adi­bi­dez, eta labur iza­tea­rren, bide­la­gun ego­kia izan­go da…

Age­ri­koa da kla­sear­te­ko mugi­men­du horrek, bur­ge­sia eta sozial­de­mo­kra­zia buru dire­la, ezin due­la ezta urra­du­ra­rik txi­kie­na ere sor­tu etsaia­ren hor­man, akats eta gora­behe­ra uga­riz osa­tu­rik bada­go ere. Bada, kapi­tal han­diak eta espai­niar, fran­tses eta eus­ko-espai­niar bur­ge­siak onar­tze­ko modu­ko bes­te mugi­men­du bat dugu hori, azken finean, prak­ti­kan ez bai­tu­te inon­go arris­ku­rik sor­tzen euren sis­te­man edo esta­tus quo-an.

Ez dago nazio eta gizar­te aska­pe­nik Eus­kal Herri Lan­gi­lea­ren orain­go eta etor­ki­zu­ne­ko intere­sen alde­ko bide­tik kan­po. Bes­tal­de, eus­kal sozial­de­mo­kra­ziak eta bur­ge­siak (are gutxia­go bes­te batzuek) ez dute inoiz haien intere­sen aur­ka­ko ezer egingo.

Ados gau­de gau­za batean, eta hor dago gakoa, bada, zer egin dai­te­ke? Nola joka­tu deza­ke­gu? Nore­kin? Noiz? Ekio­gun lana­ri! Modu apa­lean eta ira­do­ki­zun gisa, ez deza­gun lote­rian joka­tu, lau­ri solik ego­ki­tu ohi baitzaie, eta oinak lurrean edu­ki­rik, pen­t­sa deza­gun elkar­la­nean jar­dun­go dugu­la. Bihar ez bai­na lor­tu egin­go dugu. Erai­ki deza­gun nazio eta gizar­te aska­pe­ne­ra­ko Eus­kal Mugi­men­du Sozia­lis­ta eta Iraul­tzai­lea! Aurrera!

Jon Iurre­ba­so Atutxa

2019ko urria­ren 8an

[ES]

Des­pués de la fir­ma del preám­bu­lo del nue­vo esta­tus o esta­tu­to polí­ti­co para vas­con­ga­das, ema­na­do y sus­ten­ta­do en la par­ti­ción de Eus­kal Herria, no podía venir sino otro movi­mien­to de deri­va. Y no olvi­de­mos que aquel esta­tu­to (recha­za­do en Eus­kal Herria) trans­for­mó la dic­ta­du­ra espa­ño­la en una dic­ta­du­ra bur­gue­sa (en cla­ve monár­qui­ca y par­la­men­ta­ria) ser­vil a los dic­ta­dos del capi­tal penin­su­lar, con­ti­nen­tal e internacional.

Miran­do un poco hacia atrás, algu­nos acep­ta­ron la ley de par­ti­dos de nues­tro enemi­go espa­ñol. Acep­ta­ron seguir el jue­go post-con­flic­to (aún sin resol­ver) en base a las ideas fuer­za de nues­tros enemi­gos. Esto es, «con­se­cuen­cias del con­flic­to» (irre­suel­to, repe­ti­mos), «vic­ti­mas» (obvian­do que la pri­me­ra vic­ti­ma es Eus­kal Herria, y estan­do sin resol­ver el futu­ro y super­vi­ven­cia del PTV), «no tenia que haber ocu­rri­do…» (Sólo hemos defen­di­do, defen­de­mos y defen­de­re­mos a nues­tro pue­blo tra­ba­ja­dor y a nues­tros seme­jan­tes), etc. Es terri­ble cuan­do se dice per­se­guir… en ver­dad, no sabe­mos qué, pero se supo­ne que la «libe­ra­ción» de Eus­kal Herria.

Y ese hilo de inser­ción en los sis­te­mas espa­ñol y fran­cés del con­jun­to de la actual Izquier­da Aber­tza­le Ofi­cial, nos con­du­ce a la últi­ma idea, pro­pues­ta, ini­cia­ti­va, pos­tu­reo pro­cla­ma­da por el por­ta­voz de EHBil­du. De entra­da deci­mos que es funes­ta para Eus­kal Herria y, sobre todo, para su Pue­blo Tra­ba­ja­dor Vasco.

Sere­mos bre­ves. EHBil­du pide una gran alian­za elec­to­ral que inclu­ya des­de PNV a la CUP de cara a las pró­xi­mas elec­cio­nes gene­ra­les, para hacer fren­te al PP, Cs y Vox… y recla­man­do lo que sabe que Espa­ña y Fran­cia (y sus socios alia­dos no pelea­rán) nega­rán a Eus­kal Herria. Arti­cu­la un gali­ma­tías refor­mis­ta y sier­vo de los Esta­dos espa­ñol y fran­cés con res­pec­to al futu­ro de Eus­kal Herria, basa­do en la ley del que nos ocu­pa y explo­ta y nos nie­ga como nación, como suje­to dife­ren­cia­do y nos pro­me­te repre­sión secu­la secu­lorum no, lo siguiente.

Es decir, a estas altu­ras de la vida, arti­cu­la­mos como paso cua­li­ta­ti­vo estra­té­gi­co para Eus­kal Herria, aso­ciar­nos con la social demo­cra­cia vas­co espa­ño­la, cata­la­na, galle­ga, bur­gue­sía vas­ca, pro­gre­sía espa­ño­lis­ta, algu­na sen­si­bi­li­dad inde­pen­den­tis­ta y de izquier­da (¿)… y el lema de fon­do es algo así como «demo­cra­cia» sí o dere­cha espa­ño­la no. Esto es, el PSOE, por ejem­plo y por ser bre­ves, es un buen com­pa­ñe­ro de fatigas…

Es evi­den­te que ese movi­mien­to inter­cla­sis­ta y aban­de­ra­do por la bur­gue­sía y por la social­de­mo­cra­cia no pue­de ni siquie­ra ara­ñar una pared enemi­ga por muchas impu­re­zas y ava­ta­res que ten­ga en su com­po­si­ción. Es otro movi­mien­to más que el gran capi­tal y la bur­gue­sía espa­ño­la, fran­ce­sa y vas­co-espa­ño­la pue­den acep­tar pues al fin y al cabo, y en la prác­ti­ca, nada de ello soca­va su sis­te­ma y esta­tus quo.

No hay camino de libe­ra­ción nacio­nal y social fue­ra de los intere­ses actua­les y futu­ros del Pue­blo Tra­ba­ja­dor Vas­co. Jamás la social­de­mo­cra­cia ni la bur­gue­sía vas­cas (aún menos otras) lucha­rán sino es por sus intereses.

Con­ve­ni­mos en que la madre del cor­de­ro es qué hacer, cómo hacer, con quién hacer y cuán­do. Pon­gá­mo­nos manos a la obra y, modes­ta­men­te, una suge­ren­cia, no jugue­mos a la lote­ría pues sólo les toca a cua­tro y, con los pies en el sue­lo, pen­se­mos que entre todos y todas lo hare­mos. No maña­na, pero lo con­se­gui­re­mos. Por la cons­truc­ción del Movi­mien­to socia­lis­ta revo­lu­cio­na­rio vas­co de libe­ra­ción nacio­nal y social, adelante.

Jon Iurre­ba­so Atutxa

8 de enero de 2019

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *