Indar­ke­ria­ren hari­ra /​Sobre la violencia

[EUS]

Indar­ke­ria tres­na gisa eta bera­ren kon­tzep­tua­ri nahiz era­bil­pe­na­ri buruz­ko kon­tsi­de­ra­zio batzuk egi­te­ra ausar­tu­ko gara. Indar­ke­ria­rik gabe ez litza­te­ke esplo­ta­zio­rik izan­go, ezta gai­ne­ra­koen sor­bu­ru den indar­ke­ria patriar­ka­lik ere, kapi­ta­la­ren fun­tsez­ko zuta­be eta, batez ere, ema­ku­meen men­de­ratzai­le dena zen­tzu guz­tie­tan. Indar­ke­ria­rik gabe kapi­ta­la ez litza­te­ke pira­mi­de kul­tu­ral, poli­ti­ko, sozial eta eko­no­mi­koen gai­lu­rrean izan­go. Indar­ke­ria­rik gabe ez litza­te­ke inpe­ria­lis­mo­rik izan­go. Indar­ke­ria eta kapi­ta­lis­mo­rik gabe mer­kan­tzia ez litza­te­ke gure bizitze­tan izango.

Zer da, bada, indar­ke­ria? Zer­tan datzan uler­tu, azal­du edo for­mu­latze­ko zail­ta­su­nak sor­tzen tema­tu­ta dau­de batzuk. Bai­na esan­go genu­ke, ego­ki­tu zaiz­ki­gun egun haue­tan, indar­ke­ria defi­nitze­ko ez dela buruhaus­te han­di­rik har­tu beha­rrik, batik bat esplo­ta­tuoi kal­te gehien egi­ten digun zen­tzuan, kapi­ta­la­ri edo bere edo­zein filia­li lan inda­rra sal­tzen dio­gu­nak gare­la­ko. Indar­ke­riak lotu­ra estua du kla­se borro­ka­re­kin, bai eta, kla­se bote­rea lor­tze­ko borro­ka­re­kin ere.

Hau da, kapi­ta­la indar­ke­riaz baliatzen da anti­do­to nagu­si gisa (ez baka­rra) pri­bi­le­gioei eta, are gehia­go, pro­duk­zio-bideen jabetza­ri dagoz­kion alder­di guz­tiei eus­te­ko. Hala­ko tres­na erre­pre­si­bo­rik ezean, kla­seen arte­ko harre­ma­nak guz­tiz bes­te­la­koak izan­go lira­te­ke aspal­di­da­nik. Horre­ga­tik, kapi­ta­lak aha­le­gi­nak egi­ten ditu ezin­bes­te­ko zaion balia­bi­de bote­retsu hori men­pe­ratzen eta hobetzen. Hori guz­tia dela eta, egi­tu­raz­ko eta eten­ga­be­ko indar­ke­riaz baliatzen da eta, aldi berean, indar­ke­ria­ren bene­ta­ko jabe bakar­tzat har­tzen du bere burua.

Bote­re egi­tu­re­ki­ko auto­no­mo, inde­pen­den­te eta bere burua­ren jabe iza­te­ko indar­ke­ria era­bil­tzen duen oro terro­ris­tatzat har­tua izan­go da. Hala­ber, auto­de­fen­t­sa femi­nis­taz ari gara, indar­ke­ria matxis­ta­ri aurre egi­te­ko sor­tua eta tra­tu pri­bi­le­gia­tua due­na, zeren, kul­tu­ra patriar­ka­le­tik era­tor­tzeaz gain, lehen mai­la­ko ele­men­tua bai­ta kapi­ta­la­ren men­de­ratze sisteman.

Azter deza­gun, aza­le­tik bada ere, espai­niar eta fran­tses esta­tuek Eus­kal Herria­ren kon­tra dara­bil­ten indar­ke­ria. Nazio bat iza­nik, oku­patzen gai­tuz­ten esta­tuek indar­ke­ria era­bil­tzen dute gure kul­tu­ra­ren, gure hiz­kun­tza­ren, gure lurral­dea­ren, gure his­to­ria­ren aur­ka eta, batez ere, entzun­gor egi­ten dute Eus­kal Herria­ren aska­ta­sun alda­rri­ka­pe­na­ren aurrean.

Eman­tzi­pa­zioa alda­rri­ka­pen terro­ris­tatzat jotzen dute nazio eta kla­se gisa oku­pa­tu eta esplo­tatzen gai­tuz­te­nek, hau da, terro­ris­ta da esta­tu oku­patzai­leen kon­tra altxatzen den oro. Hau­xe dugu kapi­ta­la­ren mezua: izua: bel­du­rra: babes eska­ria: Esta­tua geroz eta garaie­zi­na­go eta sos­ten­ga­tua­go egi­ten da zapal­duen­tzat eta esplotatuentzat.

Nazio eta gizar­te inde­pen­den­tzia­ren kasue­tan era­bi­li beha­rre­ko indar­ke­ria­ri dago­kio­nez, gure iritzi­ra­ko, fetitxis­ta, mili­ta­ris­ta edo terro­ris­ta izan beha­rrean, indar­ke­ria iraul­tzai­lea da.

Hau da, kapi­ta­lak hona­ko hauek bil­tzen ditu: esta­tu indar­tsu bat (inte­li­gen­tzia apa­ra­tu ede­rrez eta erre­pre­si­boz hor­ni­tu­rik), zapal­tzen gai­tuen sis­te­ma demo­kra­ti­koan txer­ta­tu­rik dau­den komu­ni­ka­bi­deak eta alder­diak, hez­kun­tza sis­te­ma eta abar, modu horre­ta­ra, urte asko­tan ero­so bizi izan­go da gure eta bes­te batzuen sufri­men­dua­ri esker.

Zein da terro­re hitza­ren esa­nahia (terro­ris­moa, terro­ris­tak, gaiz­toa…) judeo-kris­tauen edo Ipar Ame­ri­ka­ko yan­kien gizar­tee­tan, gida­ri espi­ri­tual gisa, hala­beha­rrez, pla­ne­ta­ren «ongi­rantz» bide­ra­tu behar gai­tuz­te­nak? Mezu argiak dira, batzue­tan, bal­da­rrak eta eskan­da­la­ga­rriak, eta gehie­ne­tan mis­te­riotsuak, horre­ta­ra, bar­ne­ra­tuz joa­ten gara, kasu asko­tan, ia ohar­tu gabe.

Hori dela eta, eta tris­tea da hori aitor­tu beha­rra, pobre sen­titzen dena beti­ra­ko kon­tua dela kon­ben­tzi­tu­rik dago, Jain­koak edo kapi­ta­lak edo Lour­des­ko Ama Bir­ji­nak edo «ni baino jakin­tsua­goak dire­nek» hala nahi izan dute­la­ko. Alde bate­tik, egoe­ra eski­zo­fre­ni­ko hori dugu, bai­na nazio inpo­sa­ke­ta, esplo­ta­zioa eta oku­pa­zioa ere ger­tatzen dira, horren­bes­tez, badau­de borro­katze­ko nahi­koa arra­zoi objek­ti­bo, unean-unean ego­kitzat jotzen diren tres­nak erabiliz.

Horrek esan nahi du edo­zein naziok, oso txi­kia edo pobrea izan arren, nazio zein gizar­te aska­pe­ne­ra­ko esku­bi­dea due­la, eta inork ezin due­la hala­ko­rik gala­ra­zi inozo­ke­riak argu­dia­tuz, azke­nez, mili­oi­ka hil­da­ko era­gi­ten dituz­te (kasua­li­ta­tez beti Lurre­ko kon­de­na­tue­nak izan ohi dira), bai eta, mili­oi asko­ta­ko ira­ba­ziak enpo­rio eta per­tso­na ospetsu jakin batzuen­tzat eta esta­blish­ment osoa­ren­tzat ere.

Barack Oba­ma­ren agin­du­pean («I have a dream») Guan­ta­na­mo ez ixteaz gain (egin zuen pro­me­sik aurre­ra­koie­na), yan­kiek inba­di­tu, terro­rea zabal­du, mili­oi­ka per­tso­na gar­bi­tu eta sei herrial­de sun­tsi­tu egin zuten, nola deitzen zaio horri? «hiru­ga­rren mun­du gerra» ala kapi­ta­lis­moak era­gin­da­ko desas­treak arin­tze­ko urte­ro nahiz urtean hain­ba­te­tan yan­kiek egi­ten dituz­ten gerrak? Ez al da hori terrorismoa?

Ez al da indar­ke­ria 10 mili­oi yemen­dar, gutxie­nez, kole­raz kutsatzear edo kasu asko­tan dagoe­ne­ko kutsa­tu­rik dau­de­la jaki­tea, Sau­di Ara­biak, Israe­lek, USAk eta Espai­niak (leher­gai­luak bidal­tzen) Yemen­go zibi­len aur­ka burutzen duten setioa dela kausa?

Ara­zo han­dia egin dira Eus­kal Herrian fabri­ka­tu­ta­ko bon­bak, zibi­len kon­tra era­bil­tzen dire­la­ko, nahiz eta Celaá espai­niar minis­troak, bon­ba adi­men­duak dire­la argu­dia­tuz, kon­tra­koa adie­ra­zi jen­dau­rrean. Ala­bai­na, Sau­di Ara­bia hala­ko bon­bez baliatzen da Yemen­go zibi­lak hil eta aur­ka­riak erail­tze­ko, are­rioa mili­tar­ki garaitze­ko zail­ta­sun han­diak ditue­la­ko, eta Celaá minis­troak ongi daki hori.

Eus­kal Herrian lot­sa eman behar­ko ligu­ke eus­kal enpre­sek, zibi­lak hil­tze­ko armak bidal­tzean, kola­bo­ratzen dute­la­ko. Berri­ro dio­gu: kapi­ta­lak ez du abe­rri­rik zein eti­ka­rik ezta lotsa­rik ere, eus­kal kapi­ta­la, edo eus­ko-espai­nia­rra edo yan­kia…, eta hori herri­tar xumeok ez genu­ke ahaz­tu beharko.

Gau­za bat da ISIS-en terro­rea (DAHES) Gol­ko­ko petro­lio-monar­kiek sor­tua, sos­ten­ga­tua eta zuzen­dua, bai eta, Ipar Ame­ri­ka­ko Esta­tu Batuak, Fran­tzia, Ale­ma­nia, Inga­la­te­rra, Espai­nia­ren eta bes­te batzuen lagun­tza eta Israel sio­nis­ta eta terro­ris­ta. Bai­na bes­te gau­za des­ber­din bat da kul­tu­ra­ra­ko, nor­ta­su­ne­ra­ko, gizar­te ongi­za­te­ra­ko, nazio inde­pen­den­tzia­ra­ko… eskubidea.

Beraz, zer ger­tatzen da hemen? Ez al dira hain ber­di­nak batzuen esku­bi­deak eta gureak? Urtez urte­ko gerra inpe­ria­lis­tek era­gin­da­ko kal­teak iku­si­rik, hala nola, mili­oi­ka hil­da­ko, gose­tea, des­pla­za­tuak, herrial­dee­ta­ko azpie­gi­tu­ra sun­tsi­tuak…, zer­ga­tik ez dugu egi­ten hori gala­raz­te­ko esfor­tzu minimorik?

Eti­ka eta duin­ta­su­na dira plan­te­atzen dugu­na. Azke­nean, denok zertxo­bait «harra­patzen» bai­tu­gu «gure» gober­nuek Ekial­de Ertai­nean, Afri­kan eta Asian lapur­tu­ta­ko­tik, eta elkar uler­tzen dugu­la­koan nago. Hor­taz, bur­ge­siak asma­tu­ta­ko jarre­ra gutxia­go eta kon­pro­mi­so han­dia­goa giza­kie­ki­ko, edo­non­goak izan­da ere. Bes­te­la, hobe da patxa­daz­ko bizi­mo­du irri­ba­rretsua ez iza­tea eta, gai­ne­ra, pro­gre itxu­ra ematen.

Beti egon dira kon­pro­me­ti­tu edo kola­bo­ratze­ko kate­go­riak edo mai­lak, bai­na guz­tiz lotsa­ga­rria da bes­te herrial­de batzue­tan «zure abe­rriak» egi­ten dituen sarras­kie­kin kola­bo­ratzea (gerrak egi­ten dituz­ten gober­nuak sus­ten­gatzea da modu­rik soti­le­na, baka­rra ez bada ere) eta han­dik ihes egi­te­ko auke­ra izan­go duen gutxien­go bat geu­re Eus­kal Herrian har­tu nahi iza­tea, haie­ta­ko batzuk kirol­de­gie­tan lo egin eta, ins­ti­tu­zioen lagun­tza­rik eza dela eta, soli­da­rioen elkar­la­na­ren bidez auzoz auzo dabil­tzan bitar­tean eta abar.

Indar­ke­ria tres­na bat da. Isi­lik ego­te­ko jarre­ra hor dago bai, bai­na sala­tu ez eta egi­tu­raz­ko indar­ke­ria estal­tzen lagun­tzen badu­gu, indar­ke­riaz­ko jarre­ra bila­katzen da. Ez da tres­na itsua, ez eta, jarre­ra bat gehia­go ere. Hone­xe­ta­ra­ko da kapi­ta­lak dara­bi­len indar­ke­ria: kla­se sozial jakin bat babes­tu eta kla­se bere­koak ez dire­nen kon­tra bote­rea era­bil­tze­ko. Kapi­ta­lak eta indar atze­ra­koiek dara­bil­ten indar­ke­ria giza­te­ria­ren aur­ka­ko kri­me­na da, eta bel­du­rra eta segur­ta­su­nik eza era­gi­tea du hel­bu­ru. Horren­bes­tez, entzun eta isil, baiez­ko biri­bil, egi­tu­raz­ko indar­ke­ria beha­rrez­kotzat jotzen dute­la­ko edo indar­ke­ria­ri aurre egi­te­ko ado­re­rik gabe dau­de­la­ko. Bi zer­ga­tiak, neu­rri han­dia­go edo txi­kia­goan, kon­tu larriak dira.

Indar­ke­ria da ere, honen kri­si han­dia­ren aurrean, abe­ratsak geroz ere abe­ratsa­goak iza­tea eta askoz ere pobre gehia­go ego­tea. Indar­ke­ria da zure seme-ala­bek uni­ber­tsi­ta­te­ra joa­te­ko auke­ra­rik ez iza­tea, etxe­bi­zitza­ren alo­kai­rua ordain­tze­ko, jate­ko eta aba­rre­ra­ko diru­rik ez dagoe­la­ko. Edo nes­ka-muti­lak bes­teak baino gutxia­go dire­la sen­titzea, azken belau­nal­di­ko mugi­ko­rra ez dau­ka­te­la­ko eta haien gura­soek ezin die­te­la­ko hala­ko­rik ero­si. Ez da hus­ke­ria, kapi­ta­la­ren esku luzea bai­zik, pobreak euren esplo­tatzai­leak beza­la­koak iza­te­ra bul­tzatzen ditue­na, horre­taz ohar­tu gabe.

Esan nahi dugu behe­ko aldean gau­de­nok (inor ez dadi­la solai­ruz nahas­tu) elkar­tu, elka­rri infor­ma­tu, elka­rre­kin kon­tak­ta­tu, ezta­bai­da­tu eta sen­titzen dugu­na jen­dau­rrean adie­ra­zi behar dugu­la, hala­ber, inork maneiatzen ez gai­tue­la pen­tsa­tu beha­rra dau­ka­gu, aldiz­ka gure auzoan, herrian edo lan­to­kian ger­tatzen dena­ren berri dugu­la­ko. Aurre­ra beti Eus­kal Herria­ren eta mun­du­ko herri guz­tien inde­pen­den­tzia eta sozia­lis­moa, eus­kal lan­gi­leak euren egu­ne­ro­koa­ren eta patua­ren eran­tzu­le izan dai­te­zen, borro­ka tres­na bat ere baz­ter­tu­ko ez dugu­la jakinik.

Nota. Extrac­to del pró­lo­go de Arga­la al libro de Jokin Apa­la­te­gi Los vas­cos de la nación al Esta­do:

Como resul­ta­do de ambos fac­to­res ‑estu­dio del mar­xis­mo y resur­gir nacio­nal vasco‑, tomé con­cien­cia cla­ra de la exis­ten­cia de Eus­ka­di como nación dife­ren­cia­da, inte­gra­da por sie­te regio­nes sepa­ra­das por las armas de los esta­dos opre­so­res, espa­ñol y fran­cés; de la divi­sión de la socie­dad en cla­ses enfren­ta­das por intere­ses irre­con­ci­lia­bles; de que Eus­ka­di mis­ma no era una excep­ción en este sen­ti­do, com­pren­dí lo que fue la «evan­ge­li­za­ción de Amé­ri­ca» por los espa­ño­les y lo que fue­ron «las cru­za­das», lo que fue­ron «los rojos» y el «glo­rio­so alza­mien­to nacio­nal»; que no se tra­ta de que los ricos ayu­den a los pobres, ni úni­ca­men­te de que se aumen­ten los sala­rios de la cla­se obre­ra, sino de socia­li­zar los medios de pro­duc­ción; que para lograr la soli­da­ri­dad social es pre­ci­sa una pro­fun­da revo­lu­ción cul­tu­ral, y que, para ello, no bas­ta con la bue­na volun­tad, sino que es pre­ci­sa una trans­for­ma­ción del modo de pro­duc­ción capi­ta­lis­ta actual­men­te domi­nan­te por otro socia­lis­ta; que para ello es pre­ci­so que la cla­se obre­ra obten­ga el poder polí­ti­co; que un apa­ra­to de esta­do no es neu­tral y que esto obli­ga a la cla­se obre­ra a des­truir el esta­do bur­gués para crear otro pro­pio; que la bur­gue­sía recu­rre a las armas cuan­do ve en peli­gro sus pri­vi­le­gios, lo que indu­ce a pen­sar que, sí la cla­se obre­ra no se plan­tea el pro­ble­ma en tér­mi­nos seme­jan­tes, ten­dre­mos oca­sión de pre­sen­ciar muchas matan­zas y pocas revoluciones

.

Jon Iurre­ba­so Atutxa

2018ko aben­dua­ren 17an

[ES]

Vamos a atre­ver­nos a hacer algu­nas con­si­de­ra­cio­nes sobre este ins­tru­men­to, con­cep­to y uso. Sin vio­len­cia no habría explo­ta­ción nin­gu­na, ni siquie­ra la patriar­cal ori­gen del res­to de vio­len­cias, de la cual el capi­tal hace su pilar fun­da­men­tal, sobre todo sub­yu­gan­do a la mujer en todos los sen­ti­dos posi­bles. Sin vio­len­cia no esta­ría el capi­tal en la cús­pi­de de todas las pirá­mi­des cul­tu­ra­les, polí­ti­cas, socia­les y eco­nó­mi­cas. Sin vio­len­cia no habría impe­ria­lis­mo. Sin vio­len­cia y capi­ta­lis­mo, la mer­can­cía no esta­ría en el medio de nues­tras vidas.

¿Qué es pues la vio­len­cia? Hay quien se empe­ña en hacer difí­cil for­mu­lar algu­nas de las mane­ras de enten­der o expli­car qué es la vio­len­cia. En los días que nos ha toca­do vivir diría­mos que tam­po­co hay que rom­per­se mucho la cabe­za para defi­nir la vio­len­cia, sobre todo en el sen­ti­do que más nos per­ju­di­ca a los explo­ta­dos que ven­de­mos nues­tra fuer­za de tra­ba­jo al capi­tal o a cual­quie­ra de sus filia­les. La vio­len­cia es con­sus­tan­cial a la lucha de cla­ses. A la lucha por el poder de clase.

Es decir la vio­len­cia es el antí­do­to prin­ci­pal (no el úni­co) váli­do para el capi­tal en cuan­to a seguir man­te­nien­do sus pri­vi­le­gios y, aún más, en todo lo que con­cier­ne a la pro­pie­dad sobre los medios de pro­duc­ción. Sin ese ins­tru­men­to coer­ci­ti­vo hacía tiem­po que las dife­ren­tes rela­cio­nes entre cla­ses se darían de una mane­ra muy dife­ren­te. Por eso el capi­tal se esfuer­za en domi­nar y per­fec­cio­nar ese medio tan pode­ro­so y vital. Por eso ha con­ver­ti­do la vio­len­cia en estruc­tu­ral y per­ma­nen­te a la vez que se eri­ge como úni­co pro­pie­ta­rio legí­ti­mo de la misma.

Todos los que prac­ti­quen la vio­len­cia, fue­ra de las estruc­tu­ras de poder, con el fin de lle­gar a ser autó­no­mos, inde­pen­dien­tes y sobe­ra­nos de esas mis­mas estruc­tu­ras, serán til­da­dos de terro­ris­tas. Nos refe­ri­mos tam­bién a la auto­de­fen­sa femi­nis­ta que hace fren­te a la vio­len­cia machis­ta la cual tie­ne un tra­to pri­vi­le­gia­do en tan­to que devie­ne de la cul­tu­ra patriar­cal y ele­men­to de pri­mer orden en el sis­te­ma de domi­na­ción del capital.

Ana­li­ce­mos, aun­que sea some­ra­men­te, el tema de la vio­len­cia que se prac­ti­ca por los Esta­dos espa­ñol y fran­cés con­tra una nación como es Eus­kal Herria. Los Esta­dos que ocu­pan nues­tra nación vio­len­tan nues­tra cul­tu­ra, nues­tra len­gua, nues­tro terri­to­rio, nues­tra his­to­ria y, sobre todo, son sor­dos cuan­do la volun­tad del pue­blo vas­co recla­ma su libertad.

Los que nos ocu­pan y explo­tan, como cla­se y como nación, rela­cio­nan la rei­vin­di­ca­ción eman­ci­pa­do­ra como terro­ris­ta. Es decir, todo el que se alce con­tra los Esta­dos que nos ocu­pan es terro­ris­ta. Este es el men­sa­je del capi­tal: terror: mie­do: deman­da de pro­tec­ción: el Esta­do se hace cada vez mas inven­ci­ble y sus­ten­ta­do por los que opri­me y explota.

En estos casos de inde­pen­den­cia nacio­nal y social, en los cua­les haya que uti­li­zar la vio­len­cia, noso­tras y noso­tros lo cono­ce­mos como vio­len­cia revo­lu­cio­na­ria. Ni feti­chis­ta, ni mili­ta­ris­ta ni terro­ris­ta: vio­len­cia revolucionaria.

Esto es, si el capi­tal tie­ne un Esta­do fuer­te (con bue­nos apa­ra­tos de inte­li­gen­cia y coer­ci­ti­vos), los medios de comu­ni­ca­ción, los par­ti­dos inser­ta­dos en el sis­te­ma demo­crá­ti­co que nos aplas­ta, el entra­ma­do del sis­te­ma edu­ca­ti­vo, etc. tie­ne gana­da su como­di­dad y nues­tro sufri­mien­to, y el de otros y otras, por muchos años.

¿Qué sig­ni­fi­ca el tér­mino terror (terro­ris­mo, terro­ris­tas, maligno/​a…) en las socie­da­des judeo-cris­tia­nas o en las de las Amé­ri­cas del nor­te (yan­quis) que están des­ti­na­das a ser los guías espi­ri­tua­les que con­duz­can al pla­ne­ta hacia el «bien»? Los men­sa­jes son cla­ros. A veces escan­da­lo­sa­men­te bur­dos y la mayo­ría de las veces sibi­li­nos, de tal mane­ra que van pene­tran­do en nues­tras men­tes, en muchos casos, sin ape­nas percibirlo.

Esto quie­re decir, y es tris­te reco­no­cer­lo, sen­tir­se pobre y estar con­ven­ci­do que lo será para siem­pre por­que Dios o el capi­tal o la Vir­gen de Lour­des, o «los que saben más que yo», lo han que­ri­do. Y ante esa situa­ción esqui­zo­fré­ni­ca por una par­te, pero tam­bién de impo­si­ción, explo­ta­ción y ocu­pa­ción como nación es de don­de nacen razo­nes obje­ti­vas sufi­cien­tes para luchar con los ins­tru­men­tos que en cada momen­to se con­si­de­ren oportunos.

Eso sig­ni­fi­ca que una nación por peque­ña o pobre que se sea tie­ne el dere­cho a su libe­ra­ción nacio­nal y social y no pue­de haber nadie que lo impi­da argu­men­tan­do san­de­ces que final­men­te traen millo­nes de muer­tos (casua­li­dad, siem­pre de los más parias de la tie­rra), millo­na­rias ganan­cias para cier­tos empo­rios, per­so­na­li­da­des y esta­blish­ment en general.

Bajo el man­da­to de Barak Oba­ma («I have a dream») no se cerró Guan­tá­na­mo (su pro­me­sa más pro­gre­sis­ta) sino que los yan­quis inva­die­ron, sem­bra­ron el terror, mata­ron a millo­nes de per­so­nas y des­tro­za­ron seis paí­ses ¿Cómo lla­ma­mos a eso? «¿ter­ce­ra gue­rra mun­dial?» ¿O gue­rras que los yan­quis hacen cada año o varias veces en el mis­mo año para paliar los desas­tres que ori­gi­na el capi­ta­lis­mo? ¿No es eso terrorismo?

¿No será vio­len­cia saber que hay posi­bi­li­da­des de que no menos de 10 millo­nes de yeme­níes estén a pun­to (o ya lo estén en muchos casos) de con­traer el cóle­ra por el cer­co que Ara­bia Sau­dí, Israel, Esta­dos Uni­dos, Espa­ña (envío de explo­si­vos) hace a pobla­cio­nes de civi­les yeme­níes? Des­de el fin de la Segun­da Gue­rra Mun­dial has­ta el día de hoy se esti­ma que los Esta­dos Uni­dos de Amé­ri­ca del Nor­te han ase­si­na­do entre 20 y 30 millo­nes de per­so­nas por todo el mun­do, sin con­tar los heri­dos, des­truc­ción de paí­ses ente­ros etc. ¿Qué es terro­ris­mo pues?

Las bom­bas que se fabri­can en Eus­kal Herria y que la minis­tra espa­ño­la Celaá dice que no son pro­ble­ma por­que son inte­li­gen­tes, son un pro­ble­ma por­que las uti­li­zan con­tra la pobla­ción civil por­que no pue­den ven­cer mili­tar­men­te a sus opo­nen­tes. Celaá lo sabe. Esta minis­tra sabe que Ara­bia Sau­dí uti­li­za la inte­li­gen­cia de las bom­bas para matar a pobla­ción civil yeme­ní, para ase­si­nar a sus opositores.

Ver­güen­za ten­dría­mos que tener en Eus­kal Herria al cola­bo­rar empre­sas vas­cas en envíos de ins­tru­men­tos de gue­rra para ase­si­nar a pobla­ción civil. Y, para los de a pie, repe­ti­mos que no debié­ra­mos olvi­dar que el capi­tal no tie­ne patria, éti­ca ni ver­güen­za, sea vas­co o vas­co-espa­ñol, vas­co o yanqui…

Una cosa es el terror del ISIS (DAHES) crea­do, sus­ten­ta­do y diri­gi­do por las monar­quías petro­le­ras del Gol­fo y Esta­dos Uni­dos de Ame­ri­ca del Nor­te, Fran­cia, Ale­ma­nia, Ingla­te­rra, la ayu­da de Espa­ña y otros, el sio­nis­ta y terro­ris­ta Israel, etc. Otra cosa bien dife­ren­te es el dere­cho a la cul­tu­ra, a la iden­ti­dad, al bien­es­tar social, a la inde­pen­den­cia nacional…

Enton­ces ¿qué ocu­rre aquí? ¿Es que otros y otras no son tan igua­les ni tie­nen tan­tos dere­chos como noso­tras y noso­tros? ¿Por qué no hace­mos ni lo más míni­mo para impe­dir las gue­rras impe­ria­lis­tas que se suce­den año tras año pro­vo­can­do millo­nes de muer­tos, de ham­bre, de des­pla­za­dos, paí­ses con infra­es­truc­tu­ras destrozadas…?

Plan­tea­mos éti­ca y dig­ni­dad. Por­que de lo que «nues­tros» gobier­nos roban en Orien­te Medio, Áfri­ca y Asia, al final, un poqui­to «pilla­mos» todas y todos. Ima­gino que nos enten­de­mos. Menos pos­tu­ras idea­das por la bur­gue­sía y más com­pro­mi­so con el géne­ro humano sea de don­de sea. Y si no, no vaya­mos son­rien­do y tranquilos/​as por la vida y, enci­ma, de progres.

Siem­pre ha habi­do cate­go­rías o nive­les de com­pro­mi­so o de cola­bo­ra­ción. Lo que es inde­cen­te es cola­bo­rar con «tu país» para masa­crar a otros (sus­ten­ta­do los gobier­nos que hacen las gue­rras es la mane­ra mas sutil, pero no la úni­ca) de los que algu­nas per­so­nas, las menos, podrán huir y pre­ten­der aco­ger­los en nues­tra Eus­kal Herria cuan­do cier­ta par­te mal duer­me en poli­de­por­ti­vos, con gen­te soli­da­ria que enla­za para cam­biar­los de barrio ante la inasis­ten­cia ins­ti­tu­cio­nal, etc.

La vio­len­cia es un ins­tru­men­to. Callar es una acti­tud, sí, pero devie­ne en vio­len­ta mien­tras que no denun­cia y ayu­da a ocul­tar la vio­len­cia estruc­tu­ral. No es un ins­tru­men­to cie­go y no es una acti­tud más. La vio­len­cia del capi­tal sig­ni­fi­ca pre­ser­var a una cla­se social deter­mi­na­da para que man­ten­ga su poder y lo uti­li­ce con­tra quien no per­te­ne­ce a dicha cla­se. La vio­len­cia que el capi­tal y las fuer­zas retro­gra­das uti­li­zan para crear mie­do e inse­gu­ri­dad es un cri­men de lesa huma­ni­dad. Y los que callan, por­que entien­den que tie­ne que haber una vio­len­cia estruc­tu­ral o por­que no se sien­ten con fuer­zas para com­ba­tir­la, otor­gan. De una mane­ra u otra, más o menos gravemente.

Es vio­len­cia que ante tama­ña cri­sis haya ricos mucho más ricos y muchí­si­mos más pobres. Es vio­len­cia que tus hijas no pue­dan ir a la Uni­ver­si­dad por­que no hay dine­ro para pagar el alqui­ler del piso, comer, etc. O cuan­do unos cha­va­les se sien­tan menos ante otros por­que no tie­nen no sé que móvil de últi­ma gene­ra­ción y enci­ma sus padres sien­tan no poder dár­se­lo. Y eso no es una ton­te­ría, es la lar­ga mano del capi­tal que hace a los pobres que­rer ser como los que les explo­tan sin dar­se cuen­ta de ello.

Que­re­mos decir que los de aba­jo, y que nadie se equi­vo­que con el piso, nos tene­mos que unir, infor­mar, con­tac­tar, deba­tir, mos­trar públi­ca­men­te lo que sen­ti­mos, pen­sar que nadie nos mane­ja por­que perió­di­ca­men­te esta­mos al tan­ti­to de todo lo que ocu­rre en nues­tro barrio, pue­blo o tajo. Siem­pre ade­lan­te por la inde­pen­den­cia y el socia­lis­mo para Eus­kal Herria y todos los pue­blos del mun­do, sabien­do que no dese­cha­re­mos nin­gún ins­tru­men­to de lucha para lle­var al pue­blo tra­ba­ja­dor vas­co a ser res­pon­sa­ble de su día a día y de su destino.

Nota. Extrac­to del pró­lo­go de Arga­la al libro de Jokin Apa­la­te­gi Los vas­cos de la nación al Esta­do:

Como resul­ta­do de ambos fac­to­res ‑estu­dio del mar­xis­mo y resur­gir nacio­nal vasco‑, tomé con­cien­cia cla­ra de la exis­ten­cia de Eus­ka­di como nación dife­ren­cia­da, inte­gra­da por sie­te regio­nes sepa­ra­das por las armas de los esta­dos opre­so­res, espa­ñol y fran­cés; de la divi­sión de la socie­dad en cla­ses enfren­ta­das por intere­ses irre­con­ci­lia­bles; de que Eus­ka­di mis­ma no era una excep­ción en este sen­ti­do, com­pren­dí lo que fue la «evan­ge­li­za­ción de Amé­ri­ca» por los espa­ño­les y lo que fue­ron «las cru­za­das», lo que fue­ron «los rojos» y el «glo­rio­so alza­mien­to nacio­nal»; que no se tra­ta de que los ricos ayu­den a los pobres, ni úni­ca­men­te de que se aumen­ten los sala­rios de la cla­se obre­ra, sino de socia­li­zar los medios de pro­duc­ción; que para lograr la soli­da­ri­dad social es pre­ci­sa una pro­fun­da revo­lu­ción cul­tu­ral, y que, para ello, no bas­ta con la bue­na volun­tad, sino que es pre­ci­sa una trans­for­ma­ción del modo de pro­duc­ción capi­ta­lis­ta actual­men­te domi­nan­te por otro socia­lis­ta; que para ello es pre­ci­so que la cla­se obre­ra obten­ga el poder polí­ti­co; que un apa­ra­to de esta­do no es neu­tral y que esto obli­ga a la cla­se obre­ra a des­truir el esta­do bur­gués para crear otro pro­pio; que la bur­gue­sía recu­rre a las armas cuan­do ve en peli­gro sus pri­vi­le­gios, lo que indu­ce a pen­sar que, sí la cla­se obre­ra no se plan­tea el pro­ble­ma en tér­mi­nos seme­jan­tes, ten­dre­mos oca­sión de pre­sen­ciar muchas matan­zas y pocas revoluciones

.

Jon Iurre­ba­so Atutxa

17 de diciem­bre de 2018

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *