Bil­bo­ko erron­da kale­ko egoitza­ren hari­ra, Ikas­le Aber­tza­leak anto­la­kun­dea­ren oharra

Ira­kur­ke­ta honen bitar­tez Bil­bo­ko alde zaha­rre­ko Erron­da kale­ko ikas­leon egoitza­ren ingu­ruan ema­ten ari diren ger­tae­rak sala­tu nahi ditu­gu. Izan ere, argi­ta­ra ate­ratze­ko beha­rrean aur­ki­tu gara.

Urte hone­ta­ko martxoan komu­ni­ka­tu baten bitar­tez adie­ra­zi genuen Ezker Aber­tza­le­ko eta Nazio Aska­pen Mugi­men­du­ko era­gi­leon artean erres­pe­tuz­ko harre­ma­nak erai­kitze­ko beha­rra dugu­la; espa­rru ezber­di­ne­tan aritzen garen era­gi­leon auto­no­mia poli­ti­koa defen­da­tuz. Era berean, ikas­leon aur­ka­ko inola­ko era­so­rik ez genue­la onar­tu­ko ere esan genuen, eta tama­lez orain­go hone­tan berri­ro ere Ikas­le Aber­tza­leon kon­tra­ko mugi­men­duak ema­ten ari dira Bil­bo­ko egoitza­ren harira.

Bil­bo­ko alde zaha­rre­ko Erron­da kale­ko egoitza aski eza­gu­na da ikas­le mugi­men­duan ari­tu diren zein egun honen par­te garen kideon­tzat. Urtee­ta­ko ibil­bi­dea du eta hamar­ka­de­tan zehar era­bi­lia izan da Ikas­le Aber­tza­leon par­te­tik. Bile­rak, komu­ni­ka­zio lanak, mate­ria­la bil­tze­ko gunea… dugu Bil­bo­ko egoitza. Ikas­le Aber­tza­leak anto­la­kun­deak, due­la hain­bat urte­ta­tik eko­no­mi­ko­ki auto­ges­tio­na­tua den era­gi­le poli­ti­koa iza­ki, ezin­bes­te­koa du espa­zio honen era­bi­le­ra bere akti­bi­ta­te poli­ti­koa burutze­ko. Atzo­ko eta gaur­ko belau­nal­dien kon­pro­mi­so eta esfor­tzu mili­tan­tea­ren emaitza dira herri mugi­men­du­ko era­gi­leon balia­bi­deak, gure egoitza bar­ne. Oina­rri horie­tan berres­ten garen hei­nean, eta horiek iza­nik gure indar itu­rri baka­rra, ezin­bes­te­koa dugu gure azpie­gi­tu­rak defendatzea.

Sor­tu alder­dia­ren par­te­tik egoitza hus­te­ko agin­dua iritsi zai­gu. Egoitza due­la hogei­ta­zor­tzi urte ero­si zuen nazio aska­pen mugi­men­du­ko koor­di­na­do­ra inde­pen­den­tis­ta eta sozia­lis­ta­ren par­te zen gaz­te anto­la­kun­deak (Sor­tu orduan ez zen exis­titzen), eta ordu­tik era­bi­le­ra kon­par­ti­tua izan du hez­kun­tza espa­rru­ko herri mugi­men­du­ko zen­bait era­gi­le­ren artean. Ikas­le Aber­tza­leok ber­tan egon gara egoitza ire­ki zene­tik gaur egu­ne­ra arte, eta gure gain har­tu dugu egoitza­ren kudea­ke­ta, man­te­nua, gas­tuen ordain­ke­ta eta ardura.

Egoitza kudea­tu zuten ikas­le anto­la­kun­de­ko kideek «Eus­kal Ikas­leen Era­kun­dea» dei­tu­ri­ko elkar­te baten ize­nean jarri zuten espa­zioa. Urtee­tan zehar elkar­te horren zuzen­da­ritza batzor­dea Ikas­le Aber­tza­leak anto­la­kun­de­ko mili­ti­tan­te­ek osa­tu izan dute. Hala ere, ordu­ko bal­din­tza mili­tan­teen era­gi­nez, 2006 urteaz geroz­tik ez da zuzen­da­ritza batzor­dea berri­tu. Azken hila­be­tean ordea, Sor­tu alder­diak, Ikas­le Aber­tza­leon eta espa­zioa egu­ne­ro­koan era­bil­tzen dugu­non biz­ka­rre­ra, mugi­men­du guz­tiak ezku­ta­tuz, «Eus­kal Ikas­leen Era­kun­dea­ren» zuzen­da­ritza batzor­dea alda­tu du. Ikas­le anto­la­kun­dea­ren par­te ez diren hiru per­tso­na izen­da­tu dituz­te zuzen­da­ritza batzor­de berrian. Behin egoitza­ren jabetza juri­di­koa esku­ra­tu­ta bile­ra bate­ra dei­tu gin­tuz­ten espa­zio hau irai­la bukae­ra baino lehen utzi behar genue­la hela­raz­te­ko, eta hala ez egi­te­ko­tan erre­pa­ro­rik gabe ber­ta­tik bota­ko gin­tuz­te­la mehatxatuz.

Sor­tu alder­dia­ren eta herri mugi­men­dua­ren artean ger­ta dai­tez­keen tal­kek mere­zi duten erres­pe­tuz­ko kudea­ke­ta­ren ordez esta­tu apa­ra­tu juri­di­koe­ta­ra jotzea gure egoitza bere­ga­natze­ko ez zai­gu onar­ga­rria iru­ditzen.

Sor­tu asko­ta­ri­ko balia­bi­de eko­no­mi­ko eta poli­ti­koak dituen alder­dia da. Egoitza hau zehaz­ki ez du seku­la era­bi­li eta ez du honen beha­rrik adie­ra­zi. Ideia hone­kin jarrai­tuz, Ikas­le Aber­tza­leok ez dugu uste hona­koa denik lehen aldia Sor­tu­re­ki­ko auto­no­miaz aritzen garen asko­ta­ri­ko herri mugi­men­du­ko era­gi­leok tra­bak aur­kitzen ditu­gu­na hauen par­te­tik. Gure iritziz, herri mugi­men­dua­ren ikus­pe­gi poli­ti­ko eta sozial ezber­di­ne­ki­ko mes­fi­dan­tza zein era­soak erre­pi­ka­tu dira azken urteo­tan, izan gaz­tetxee­kin –bur­ge­sia eus­kal-espai­no­la­re­kin akor­dioen ondo­rioz– ikas­le mugi­men­dua­re­kin, herri mugi­men­du­ko eta nazio aska­pen mugi­men­du­ko bes­te zen­bait era­gi­le­re­kin eta abar. Ira­kas­pen bat ate­ra dugu ger­tae­ra haue­ta­tik: Sor­tuk ez du bere estra­te­gia­tik kan­po egon dai­te­keen herri mugi­men­du­rik aitor­tzen eta bere ildo poli­ti­koa­ri zuzen­ki ego­kitzen ez zaiz­kion herri mugi­men­dua­ren espre­sio auto­no­moe­ki­ko jarre­ra era­so­ko­rra adie­raz­ten du.

Tes­tua­ren hasie­ra­ra itzu­liz, uste dugu egu­ne­ro­ko ere­mu poli­ti­koan harre­ma­na dugun herri mugi­men­du­ko era­gi­leen artean erres­pe­tuz­ko joka­mol­deak erai­ki beha­rrean gare­la, era­gi­le bakoitza­ren posi­zioek zen­bait bideo­rri ezber­din badi­tuz­te ere. Hone­kin bate­ra, alder­di poli­ti­koen momen­tu­ko bideo­rri tak­ti­koen gai­ne­tik herri mugi­men­du­ko era­gi­leon era­ba­kitze­ko ahal­men auto­no­moan berres­ten gara, elkar uler­tze­ko bideak ire­kiaz, beti ere ipa­rro­rratz estra­te­gi­koa inde­pen­den­tzian, sozia­lis­moan eta femi­nis­moa­ren gau­za­pe­nean dugu­non artean. Etsaia ez bai­ta herri mugi­men­duan aur­kitzen, salatzen gabil­tzan gisa­ko jarre­rek ez dute leku­rik erai­kitzen gabil­tzan Eus­kal Herri berrian.

Azke­nik, argi esan nahi dugu Ikas­le Mugi­men­duak eta Ikas­le Aber­tza­leok espa­zio hau era­bil­tzen jarraitze­ko asmoa dau­ka­gu­la, erre­gis­troan jabetza esku­bi­dea ukatzen badi­gu­te ere. Gu egoitza­ren era­bil­tzai­le legi­ti­moak gare­nez, beren defen­t­sa burutze­ko deter­mi­na­zioa osoa adie­raz­ten dugu.

Ikas­le Abertzaleak

2018ko Urrian

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *