Valo­ra­ció dels resul­tats elec­to­rals del 21D /​Valo­ra­ción de los resul­ta­dos elec­to­ra­les del 21D


[CAT]

El govern espan­yol va con­vo­car les elec­cions auto­nò­mi­ques amb l’objectiu de derro­tar elec­to­ral­ment l’independentisme i subs­ti­tuir el govern auto­nò­mic per un nou govern for­mat per par­tits d’àmbit espan­yol. Amb els resul­tats a la mà, el govern espan­yol ha fracassat.

L’independentisme ha estat capaç de resis­tir aques­ta ofen­si­va i obte­nir una sego­na vic­tò­ria elec­to­ral con­se­cu­ti­va en unes elec­cions auto­nò­mi­ques, que es sumen a la vic­tò­ria social i elec­to­ral del refe­rèn­dum de l’1 d’octubre.

Com mate­ria­litzem la República?

Ara bé, l’independentisme con­ti­nua tenint el mateix pro­ble­ma que es va plan­te­jar el 27 d’octubre. Mal­grat que hi hagi una majo­ria social con­tras­ta­da par­ti­dà­ria del pro­jec­te inde­pen­den­tis­ta, no hi ha la sufi­cient corre­la­ció de for­ces, ni res­pec­te l’estat ni en el sí de l’independentisme, per a poder trans­for­mar aques­tes vic­tò­ries elec­to­rals i aques­ta majo­ria social en una repú­bli­ca independent.

Els resul­tats elec­to­rals han pre­miat, en el sí de l’independentisme, la can­di­da­tu­ra de Car­les Puig­de­mont. Per tant, és ell a qui per­to­ca donar res­pos­ta a com es pre­tén mate­ria­litzar la Repú­bli­ca. És ell qui ha d’explicar qui­nes estra­tè­gies pro­po­sa per a cap­gi­rar la corre­la­ció de for­ces que actual­ment impe­deix mate­ria­litzar la Repú­bli­ca. És ell qui ha de res­pon­dre amb sin­ce­ri­tat si pre­tén man­te­nir una via uni­la­te­ral per mate­ria­litzar la Repú­bli­ca o bé la seva estra­tè­gia pas­sa per ges­tio­nar l’autonomia i man­te­nir l’enfrontament polí­tic amb l’estat en vis­ta a forçar un pro­cés de nego­cia­ció. És ell qui ha de res­pon­dre amb sin­ce­ri­tat si plan­te­ja que el pro­cés cons­ti­tuent només es pot fer amb pos­te­rio­ri­tat a la rup­tu­ra o bé es vol con­ver­tir el pro­cés cons­ti­tuent en un debat polí­tic col·lectiu sen­se tra­duc­ció efec­ti­va direc­ta en el marc d’una ges­tió auto­nò­mi­ca. Ja no val dema­nar con­fia­nça cega a un poble que ha posat el seu cos per a defen­sar els seus drets fonamentals.

Per tant, con­si­de­rem que par­lar de «govern repu­bli­cà» sen­se tenir aques­tes res­pos­tes és un error i és tor­nar a cau­re en la tram­pa emo­cio­nal que explo­ta les pors de l’independentisme a tra­vés de l’espantall del fra­càs per cul­pa de «man­ca d’unitat». Creiem que l’esquerra inde­pen­den­tis­ta només pot afron­tar el debat sobre el «govern repu­bli­cà» un cop tin­gui res­pos­ta sobre qui­na és l’estratègia que plan­te­ja Car­les Puig­de­mont, de for­ma públi­ca i trans­pa­rent, evi­tant el secre­tis­me dels últims temps i les deci­sions a por­ta tan­ca­da a Palau que han por­tat a xan­tat­ges i a dis­jun­ti­ves entre el «tot o res».

Els resul­tats des d’una òpti­ca d’esquerres

Els resul­tats elec­to­rals no per­me­ten mos­trar la dimen­sió real de la volun­tat de can­vi social en un sen­tit d’esquerres, ja que aquest no s’ha tra­duït auto­mà­ti­ca­ment en un vot a opcions que tin­gues­sin un pro­gra­ma explí­cit de can­vi social. Així, bona part dels votants d’ERC i JxCAT han assu­mit un dis­curs anti­oli­gàr­quic i una crí­ti­ca a la UE estran­yes a aques­tes dues tra­di­cions polí­ti­ques. De la matei­xa mane­ra, Ciu­ta­dans ha silen­ciat com­ple­ta­ment el seu pro­gra­ma neo­li­be­ral per a pre­sen­tar-se com el vot útil i cir­cums­tan­cial per atu­rar la independència.

Sí que és evi­dent que amb els resul­tats elec­to­rals la capa­ci­tat de fer val­dre els plan­te­ja­ments d’esquerres en el debat par­la­men­ta­ri que­da­ran toca­des, però l’experiència dels darrers cinc anys ens demos­tra que aques­ta capa­ci­tat depèn molt més de la con­flic­ti­vi­tat que es pot gene­rar al carrer que no pas de la corre­la­ció de for­ces par­la­men­tà­ries. Els decrets i lleis sus­pe­ses pel TC sobre pobre­sa ener­gè­ti­ca, habi­tat­ge, frac­king o impos­tos a les nuclears van ser eme­ses en la legis­la­tu­ra 2012 – 2015, quan el pes deter­mi­nant de l’esquerra al par­la­ment era menor però la mobi­litza­ció al carrer era molt major.

Pel que fa als resul­tats elec­to­rals de Ciu­ta­dans, cons­ta­tem la capa­ci­tat d’una opció pro­pul­sa­da pels mit­jans de comu­ni­ca­ció per a cap­tar vot de dre­tes i d’esquerres, en zones riques i zones pobres, en base a la capi­ta­litza­ció de la iden­ti­tat nacio­nal espanyola.

La can­di­da­tu­ra de Ciu­ta­dans ha reco­llit un vot que difí­cil­ment hagues­sin reco­llit con­jun­ta­ment PSOE i PP amb tota la motxi­lla que por­ten des­prés de nou anys de cri­si. Aquest triomf creiem que es basa en dos fac­tors, i en cap d’ells exis­teix una recep­ta màgi­ca per a rever­tir-lo. D’una ban­da, la potèn­cia i l’arrelament de la iden­ti­tat nacio­nal espan­yo­la entre amplis sec­tors de la pobla­ció cata­la­na. De l’altra, la difi­cul­tat de pene­tra­ció dels dis­cur­sos d’esquerres en un con­text de des­apa­ri­ció o mino­ritza­ció de les orga­nitza­cions popu­lars a les zones metro­po­li­ta­nes de clas­se tre­ba­lla­do­ra. Aquests dos fac­tors, que als Paï­sos Cata­lans sota admi­nis­tra­ció espan­yo­la està capi­ta­litzant actual­ment Ciu­ta­dans, són simi­lars a pro­ces­sos que es viuen en altres paï­sos euro­peus i als quals l’esquerra cata­la­na sovint hem pres­tat poca atenció.

Rebut­gem fron­tal­ment el dis­curs que cul­pa­bi­litza l’independentisme, i en espe­cial la CUP, de la puja­da de Ciu­ta­dans. I rebut­gem igual­ment la tesi que si no hi hagués obert el con­flic­te nacio­nal les for­ces d’esquerres hagues­sin estat les cla­res ven­ce­do­res de les elec­cions. Creu­re això és en pri­mer lloc negar cap opció a un pro­gra­ma de rup­tu­ra ‑que sem­pre gene­ra for­tes opo­si­cions en con­tra, i molt sovint pro­vi­nents d’una part de les clas­ses popu­lars. I en segon lloc, és tan­car els ulls davant l’evidència que des­prés de l’experiència gre­ga de l’estiu de 2015 els pro­gra­mes polí­tics de l’esquerra sobi­ra­nis­ta tenen unes enor­mes difi­cul­tats per a gene­rar adhe­sions i credibilitat.

En aques­ta con­jun­tu­ra, els resul­tats elec­to­rals tor­nen a demos­trar la neces­si­tat que el pro­jec­te de Repú­bli­ca comp­ti amb un pro­gra­ma clar de millo­ra de les con­di­cions mate­rials de vida. Només des d’una pro­pos­ta polí­ti­ca cla­ra i con­cre­ta que abor­di temes estruc­tu­rals com els ser­veis públics, les pen­sions, l’habitatge, els sala­ris i les con­di­cions de tre­ball des d’un punt de vis­ta de recu­pe­ra­ció de les sobi­ra­nies serà pos­si­ble tren­car els dics de con­ten­ció que les dife­rents cares de l’espanyolisme han sabut posar a l’expansió del pro­jec­te independentista.

Valo­ra­ció dels resul­tats elec­to­rals de la CUP-Cri­da Constituent

Els resul­tats elec­to­rals que hem obtin­gut la CUP-Cri­da Cons­ti­tuent són uns mals resul­tats elec­to­rals. Ho són per­què la nos­tra posi­ció deter­mi­nant en l’articulació de majo­ries par­la­men­tà­ries ha per­dut força i ven­tall de pos­si­bi­li­tats. I ho són per­què no hem pogut arri­bar a nous seg­ments d’electorat situats fora del bloc inde­pen­den­tis­ta. Asso­lir aquests dos objec­tius era molt impor­tant per a cap­gi­rar la corre­la­ció de for­ces, con­cre­tar la rup­tu­ra i mate­ria­litzar la Repú­bli­ca de l’1 d’octubre.

Per con­tra, cal posar en valor que mal­grat el con­text elec­to­ral­ment advers en tots els sen­tits, gai­re­bé 200.000 per­so­nes hagin optat per la CUP-CC. Aques­ta és la base sobre la qual podem cons­truir les noves pas­ses i a la qual hem de donar eines d’enquadrament, par­ti­ci­pa­ció i auto­or­ga­nitza­ció que vagin més enllà de votar cada qua­tre anys o par­ti­ci­par pas­si­va­ment a les assem­blees ober­tes de la candidatura.

Al nos­tre enten­dre, els mals resul­tats elec­to­rals no són fruit de cap càs­tig a l’estratègia de la CUP-CC en matè­ria d’autodeterminació, sinó de fac­tors de con­jun­tu­ra i de plan­te­ja­ment de l’oferta electoral.

El vot per­dut per la CUP-CC ha estat un vot que en bona mesu­ra ha esco­llit refo­rçar les opcions majo­ri­tà­ries en la pug­na amb Ciu­ta­dans i tam­bé expres­sar una lògi­ca anti­rre­pres­si­va i anti155. Però aquest mateix vot que al final no ha optat per la CUP, molt majo­ri­tà­ria­ment creu que la CUP ha estat deter­mi­nant per a que hi hagi hagut 1 d’octubre i 27 d’octubre, i ava­la la tas­ca feta per la CUP en matè­ria d’autodeterminació en aques­ta darre­ra legis­la­tu­ra. Això no només és l’apreciació sub­jec­ti­va que rep la nos­tra mili­tàn­cia en les con­ver­ses quo­ti­dia­nes d’aquests darrers dies, sinó que tam­bé es plas­ma en tots els estu­dis demos­cò­pics de les darre­res set­ma­nes, on l’índex de sim­pa­tia i la valo­ra­ció de les cares visi­bles de la CUP és molt ele­vat en bona part del votant independentista.

Hi havia un ampli con­sens al sí de l’esquerra inde­pen­den­tis­ta sobre el fet que capi­ta­litza­ríem elec­to­ral­ment haver estat claus en la con­vo­ca­tò­ria del refe­rèn­dum. Aques­ta per­cep­ció s’ha demos­trat equi­vo­ca­da. En un con­text en què hem arros­se­gat, amb el reco­nei­xe­ment i l’aprovació de la majo­ria de l’independentisme, el govern auto­nò­mic a man­te­nir obert el con­flic­te amb l’estat, aques­ta majo­ria inde­pen­den­tis­ta ha optat per refo­rçar elec­to­ral­ment aquest govern auto­nò­mic. Per con­tra, tenim el con­ven­ci­ment que si Puig­de­mont hagués con­vo­cat elec­cions el 26 d’octubre, els resul­tats de la CUP-CC hagues­sin super­at amb escreix els obtin­guts l’any 2015. Però alesho­res la derro­ta de l’independentisme hagués estat molt difí­cil d’esmenar i de poc hagues­sin ser­vit uns excel·lents resul­tats elec­to­rals de la CUP-CC.

Esme­nar els errors, con­ti­nuar la cons­truc­ció de la uni­tat popular

Per tant, creiem que cal que fem un pro­cés d’anàlisi pro­fund sobre les cau­ses que no ens han per­mès asso­lir els objec­tius polí­tics que ens plan­te­jà­vem en aques­tes elec­cions, i tam­bé sobre com dur a ter­me tàc­ti­ques polí­ti­ques i orga­nitza­ti­ves que ens per­me­tin cons­truir i ampliar la uni­tat popular.

Aquest pro­cés d’anàlisi i debat, però, creiem que no pot basar-se en lec­tu­res esbiai­xa­des o en lec­tu­res sim­plis­tes que aca­ben refo­rçant tòpics que para­litzen qual­se­vol ave­nç tàc­tic. I sobre­tot pen­sem que aquest pro­cés no pot donar ales a cap pul­sió liquidacionista.

Avui podem afir­mar que obte­nir bons resul­tats en el con­text en que ens movíem era molt difí­cil. Però sí que creiem poder assen­ya­lar ja alguns errors que, de no haver-los fet, ens hagues­sin de ben segur per­mès acos­tar-nos més als nos­tres objec­tius. Aquests errors no podem atri­buir-los en exclu­si­va al dis­seny tèc­nic-pro­pa­gan­dís­tic de la cam­pan­ya elec­to­ral, sinó que en essèn­cia pro­ve­nen d’inèrcies i plan­te­ja­ments que fa dos o tres anys que estan en marxa.

Creiem que els errors que hem comès són prin­ci­pal­ment quatre:

 • No haver sabut posar el nos­tre pro­jec­te de rup­tu­ra al cen­tre del debat polí­tic, de mane­ra que interpel·lés i posés en con­tra­dic­ció les for­ces majo­ri­tà­ries, i així refor­cés la idea que el vot a la CUP-CC era impres­cin­di­ble per a garan­tir que es mate­ria­litza­ria la República.

 • Un tan­ca­ment de files mono­lí­tic amb la res­ta de bloc inde­pen­den­tis­ta que ens ha impe­dit poder dispu­tar seg­ments elec­to­rals nous. La con­jun­tu­ra anti­re­pres­si­va i la lògi­ca de col·laboració amb el govern des de l’aprovació dels pres­su­pos­tos pel 2017 han difi­cul­tat reva­li­dar la imat­ge de la CUP com una orga­nitza­ció que ata­ca de cara els polí­tics corrup­tes i els poders fàc­tics, sobre­tot en aquells seg­ments de pobla­ció que no com­par­tei­xen el dis­curs inde­pen­den­tis­ta majoritari.

 • Un plan­te­ja­ment del dis­curs mas­sa enfo­cat a remar­car els aspec­tes demo­crà­tics en detri­ment dels aspec­tes mate­rials del con­flic­te obert amb l’estat. Hem cre­gut, per­què ho hem patit, que la repres­sió i la con­cul­ca­ció dels drets demo­crà­tics de la pobla­ció serien un motor prou potent per a poder arri­bar a nous seg­ments, però això no ha estat així. L’efecte de la pro­pa­gan­da tele­vi­si­va sobre el «cop d’estat sepa­ra­tis­ta» ha con­tra­rres­tat les imat­ges de l’1 d’octubre. En can­vi, un dis­curs molt més enfo­cat als aspec­tes mate­rials, molt més anti­oli­gàr­quic i d’atac al poder eco­nò­mic ens hagués per­mès posar en major difi­cul­tat el dis­curs espanyolista.

 • Una renún­cia implí­ci­ta a sor­tir a dispu­tar-li a Ciu­ta­dans un deter­mi­nat vot jove, urbà i de clas­se tre­ba­lla­do­ra. Això, a més, hagués per­mès impri­mir un aire nou al nos­tre dis­curs i resol­dre bona part de les man­can­ces pro­vo­ca­des pels ante­riors errors, ja que hagués obli­gat a tren­car la lògi­ca dis­cur­si­va de l’independentisme majo­ri­ta­ri i intro­duir molts més aspec­tes mate­rials en el dis­curs polític.

Per poder esme­nar aquests qua­tre errors, creiem que les cau­ses cal anar a bus­car-les en inèr­cies polí­ti­ques que fa més de dos anys que ens arros­se­guen. Pen­sem que aques­tes són:

 • La des­mo­bi­litza­ció de les estruc­tu­res d’autoorganització social cons­trui­des entre 2010 – 2013, que tan­ta impor­tàn­cia van tenir en l’èxit elec­to­ral de 2012, ha difi­cul­tat poder con­ti­nuar incor­po­rant nous seg­ments socials a la cons­truc­ció de la uni­tat popular.

 • Un dis­curs i una pràc­ti­ca cada vega­da més reclo­sa i endo­gà­mi­ca en l’àmbit par­la­men­ta­ri. En aques­ta sego­na legis­la­tu­ra hem tin­gut una cer­ta difi­cul­tat en ampli­fi­car les pro­ble­mà­ti­ques del carrer a tra­vés de l’altaveu par­la­men­ta­ri. Això ha estat fruit tant d’una des­mo­bi­litza­ció del carrer com d’una inèr­cia que ha foca­litzat la tas­ca de l’esquerra inde­pen­den­tis­ta exces­si­va­ment en l’àmbit ins­ti­tu­cio­nal, ja sigui muni­ci­pal o autonòmic.

 • Mal­grat haver cri­ti­cat l’independentisme màgic, hem prac­ti­cat el «pro­cés-cons­ti­tuen­tis­me» màgic. És a dir, hem subli­mat les qües­tions de clas­se que pro­vo­ca­ven con­tra­dic­cions en la nos­tra tàc­ti­ca d’autodeterminació en un pro­cés cons­ti­tuent que ho havia de resol­dre tot. Creiem que això ens ha allun­yat de fer creï­bles o de tre­ba­llar amb més rigor diver­sos fronts de llui­ta social.

 • La difi­cul­tat per a expo­sar pro­jec­tes i estra­tè­gies polí­ti­ques alter­na­ti­ves o anta­gò­ni­ques a l’independentisme majo­ri­ta­ri sen­se que això supo­si un con­flic­te intern que aca­ba des­di­bui­xant aques­tes pro­pos­tes i la prò­pia imat­ge del movi­ment. Més enllà de les deci­sions con­jun­tes amb la can­di­da­tu­ra de Junts pel Sí i les vota­cions tàc­ti­ques de cada moment, la crí­ti­ca als dife­rents pas­sos fets per les dues for­ma­cions majo­ri­tà­ries que inte­gra­ven la can­di­da­tu­ra (ERC i PDe­CAT) amb els quals no està­vem d’acord s’ha que­dat mas­sa vega­des por­tes endins i no s’han visua­litzat les dis­cre­pàn­cies clau amb deter­mi­na­des apos­tes del Govern.

Totes aques­tes erra­des i inèr­cies ens interpel·len i són res­pon­sa­bi­li­tat de tota la mili­tàn­cia i totes les orga­nitza­cions del movi­ment, i des d’Endavant les assu­mim amb totes les seves con­se­qüèn­cies. Tot i que algu­nes d’elles ja les havíem assen­ya­lat ante­rior­ment, no hem tin­gut la capa­ci­tat o l’encert per a rever­tir-les a la pràc­ti­ca. Ara toca resol­dre-les entre tots i totes.

I mal­grat que els resul­tats no han estat bons, creiem que no cal per­dre de vis­ta que el paper de l’esquerra inde­pen­den­tis­ta al par­la­ment ha estat clau per a poder plan­te­jar la bata­lla que el nos­tre poble està lliu­rant con­tra l’estat. Sen­se qües­tio­nar la pre­si­dèn­cia d’Artur Mas, sen­se haver fet una lec­tu­ra crí­ti­ca del 9N, sen­se haver-nos plan­tat i ame­naçat que o es con­vo­ca­va un refe­rèn­dum o s’acabava la legis­la­tu­ra, sen­se la pres­sió feta per tal que el refe­rèn­dum es mate­ria­litzés… tenim el con­ven­ci­ment que l’escenari que esta­ríem vivint no seria l’actual sinó algun de molt més des­fa­vo­ra­ble per als inter­es­sos del pro­jec­te inde­pen­den­tis­ta d’esquerres. I aques­ta és la tas­ca que creiem que con­ti­nua­ran fent els dipu­tats i dipu­tades de la CUP-CC al par­la­ment de Catalunya.

Paï­sos Cata­lans, 2 de gener de 2018

Enda­vant

[ES]

El Gobierno con­vo­có a las elec­cio­nes auto­nó­mi­cas con el obje­ti­vo de derro­tar elec­to­ral­men­te el inde­pen­den­tis­mo y sus­ti­tuir el gobierno auto­nó­mi­co por un nue­vo gobierno for­ma­do por par­ti­dos de ámbi­to espa­ñol. Con los resul­ta­dos en la mano, el gobierno espa­ñol ha fracasado.

El inde­pen­den­tis­mo ha sido capaz de resis­tir esta ofen­si­va y obte­ner una segun­da vic­to­ria elec­to­ral con­se­cu­ti­va en unas elec­cio­nes auto­nó­mi­cas, que se suman a la vic­to­ria social y elec­to­ral del refe­rén­dum del 1 de octubre.

¿Como mate­ria­li­za­mos la República?

Aho­ra bien, el inde­pen­den­tis­mo sigue tenien­do el mis­mo pro­ble­ma que se plan­teó el 27 de octu­bre. A pesar de que haya una mayo­ría social con­tras­ta­da par­ti­da­ria del pro­yec­to inde­pen­den­tis­ta, no hay la sufi­cien­te corre­la­ción de fuer­zas, ni res­pec­to del esta­do ni en el seno del inde­pen­den­tis­mo, para poder trans­for­mar estas vic­to­rias elec­to­ra­les y esa mayo­ría social en una repú­bli­ca independiente.

Los resul­ta­dos elec­to­ra­les han pre­mia­do, en el seno del inde­pen­den­tis­mo, la can­di­da­tu­ra de Car­les Puig­de­mont. Por lo tan­to, es él a quien corres­pon­de dar res­pues­ta a cómo se pre­ten­de mate­ria­li­zar la Repú­bli­ca. Es él quien debe expli­car qué estra­te­gias pro­po­ne para cam­biar la corre­la­ción de fuer­zas que actual­men­te impi­de mate­ria­li­zar la Repú­bli­ca. Es él quien debe res­pon­der con sin­ce­ri­dad si pre­ten­de man­te­ner una vía uni­la­te­ral para mate­ria­li­zar la Repú­bli­ca o bien su estra­te­gia pasa por ges­tio­nar la auto­no­mía y man­te­ner el enfren­ta­mien­to polí­ti­co con el esta­do en orden a for­zar un pro­ce­so de nego­cia­ción. Es él quien debe res­pon­der con sin­ce­ri­dad si plan­tea que el pro­ce­so cons­ti­tu­yen­te sólo pue­de hacer­se con pos­te­rio­ri­dad a la rup­tu­ra o bien se quie­re con­ver­tir el pro­ce­so cons­ti­tu­yen­te en un deba­te polí­ti­co colec­ti­vo sin tra­duc­ción efec­ti­va direc­ta en el mar­co de una ges­tión auto­nó­mi­ca. Ya no vale pedir con­fian­za cie­ga a un pue­blo que ha pues­to su cuer­po para defen­der sus dere­chos fundamentales.

Por lo tan­to, con­si­de­ra­mos que hablar de «gobierno repu­bli­cano» sin tener estas res­pues­tas es un error y es vol­ver a caer en la tram­pa emo­cio­nal que explo­ta los mie­dos del inde­pen­den­tis­mo a tra­vés del espan­ta­jo del fra­ca­so por cul­pa de «fal­ta de uni­dad ». Cree­mos que la izquier­da inde­pen­den­tis­ta solo pue­de afron­tar el deba­te sobre el «gobierno repu­bli­cano» una vez ten­ga res­pues­ta sobre cuál es la estra­te­gia que plan­tea Car­les Puig­de­mont, de for­ma públi­ca y trans­pa­ren­te, evi­tan­do el secre­tis­mo de los últi­mos tiem­pos y las deci­sio­nes a puer­ta cerra­da en Palau que han lle­va­do a chan­ta­jes y dis­yun­ti­vas entre el «todo o nada».

Los resul­ta­dos des­de una ópti­ca de izquierdas

Los resul­ta­dos elec­to­ra­les no per­mi­ten mos­trar la dimen­sión real de la volun­tad de cam­bio social en un sen­ti­do de izquier­das, ya que este no se ha tra­du­ci­do auto­má­ti­ca­men­te en un voto a opcio­nes que tuvie­ran un pro­gra­ma explí­ci­to de cam­bio social. Así, bue­na par­te de los votan­tes de ERC y JxCAT han asu­mi­do un dis­cur­so anti­oli­gár­qui­ca y una crí­ti­ca a la UE extra­ñas a estas dos tra­di­cio­nes polí­ti­cas. Del mis­mo modo, Ciu­da­da­nos ha silen­cia­do com­ple­ta­men­te su pro­gra­ma neo­li­be­ral para pre­sen­tar­se como el voto útil y cir­cuns­tan­cial para dete­ner la independencia.

Sí es evi­den­te que con los resul­ta­dos elec­to­ra­les la capa­ci­dad de hacer valer los plan­tea­mien­tos de izquier­das en el deba­te par­la­men­ta­rio que­da­rán toca­das, pero la expe­rien­cia de los últi­mos cin­co años nos demues­tra que esta capa­ci­dad depen­de mucho más de la con­flic­ti­vi­dad que se pue­de gene­rar en el calle que de la corre­la­ción de fuer­zas par­la­men­ta­rias. Los decre­tos y leyes sus­pen­di­das por el TC sobre pobre­za ener­gé­ti­ca, vivien­da, frac­king o impues­tos a las nuclea­res fue­ron emi­ti­das en la legis­la­tu­ra 2012 – 2015, cuan­do el peso deter­mi­nan­te de la izquier­da en el par­la­men­to era menor pero la movi­li­za­ción en la calle era mucho mayor.

En cuan­to a los resul­ta­dos elec­to­ra­les de Ciu­da­da­nos, cons­ta­ta­mos la capa­ci­dad de una opción pro­pul­sa­da por los medios de comu­ni­ca­ción para cap­tar voto de dere­chas y de izquier­das, en zonas ricas y zonas pobres, en base a la capi­ta­li­za­ción de la iden­ti­dad nacio­nal española.

La can­di­da­tu­ra de Ciu­da­da­nos ha reco­gi­do un voto que difí­cil­men­te hubie­ran reco­gi­do con­jun­ta­men­te PSOE y PP con toda la mochi­la que lle­van tras nue­ve años de cri­sis. Este triun­fo cree­mos que se basa sobre dos fac­to­res, y en nin­guno de ellos exis­te una rece­ta mági­ca para rever­tir­lo. Por un lado, la poten­cia y el arrai­go de la iden­ti­dad nacio­nal espa­ño­la entre amplios sec­to­res de la pobla­ción cata­la­na. Por otro, la difi­cul­tad de pene­tra­ción de los dis­cur­sos de izquier­das en un con­tex­to de des­apa­ri­ción o mino­ri­za­ción de las orga­ni­za­cio­nes popu­la­res en las zonas metro­po­li­ta­nas de cla­se tra­ba­ja­do­ra. Estos dos fac­to­res, que en los Paï­sos Cata­lans bajo admi­nis­tra­ción espa­ño­la está capi­ta­li­zan­do actual­men­te Ciu­da­da­nos, son simi­la­res a pro­ce­sos que se viven en otros paí­ses euro­peos y los que la izquier­da cata­la­na menu­do hemos pres­ta­do poca atención.

Recha­za­mos fron­tal­men­te el dis­cur­so que cul­pa­bi­li­za al inde­pen­den­tis­mo, y en espe­cial la CUP, de la subi­da de Ciu­da­da­nos. Y recha­za­mos igual­men­te la tesis de que si no hubie­ra abier­to el con­flic­to nacio­nal las fuer­zas de izquier­das hubie­ran sido las cla­ras ven­ce­do­ras de las elec­cio­nes. Creer esto es en pri­mer lugar negar nin­gu­na opción a un pro­gra­ma de rup­tu­ra ‑que siem­pre gene­ra fuer­tes opo­si­cio­nes en con­tra, y muy a menu­do pro­ve­nien­tes de una par­te de las cla­ses popu­la­res. Y, en segun­do lugar, es cerrar los ojos ante la evi­den­cia de que des­pués de la expe­rien­cia grie­ga de verano de 2015 los pro­gra­mas polí­ti­cos de la izquier­da sobe­ra­nis­ta tie­nen unas enor­mes difi­cul­ta­des para gene­rar adhe­sio­nes y credibilidad.

En esta coyun­tu­ra, los resul­ta­dos elec­to­ra­les vuel­ven a demos­trar la nece­si­dad de que el pro­yec­to de Repú­bli­ca cuen­te con un pro­gra­ma cla­ro de mejo­ra de las con­di­cio­nes mate­ria­les de vida. Solo des­de una pro­pues­ta polí­ti­ca cla­ra y con­cre­ta que abor­de temas estruc­tu­ra­les como los ser­vi­cios públi­cos, las pen­sio­nes, la vivien­da, los sala­rios y las con­di­cio­nes de tra­ba­jo des­de un pun­to de vis­ta de recu­pe­ra­ción de las sobe­ra­nías será posi­ble rom­per los diques de con­ten­ción que las dife­ren­tes caras del espa­ño­lis­mo han sabi­do poner a la expan­sión del pro­yec­to independentista.

Valo­ra­ción de los resul­ta­dos elec­to­ra­les de la CUP-Cri­da Constituent

Los resul­ta­dos elec­to­ra­les que hemos obte­ni­do la CUP-Cri­da Cons­ti­tuent son unos malos resul­ta­dos elec­to­ra­les. Lo son por­que nues­tra posi­ción deter­mi­nan­te en la arti­cu­la­ción de mayo­rías par­la­men­ta­rias ha per­di­do fuer­za y aba­ni­co de posi­bi­li­da­des. Y lo son por­que no hemos podi­do lle­gar a nue­vos seg­men­tos de elec­to­ra­do situa­dos fue­ra del blo­que inde­pen­den­tis­ta. Alcan­zar estos dos obje­ti­vos era muy impor­tan­te para cam­biar la corre­la­ción de fuer­zas, con­cre­tar la rup­tu­ra y mate­ria­li­zar la Repú­bli­ca del 1 de octubre.

Por el con­tra­rio, hay que poner en valor que a pesar del con­tex­to elec­to­ral­men­te adver­so en todos los sen­ti­dos, casi 200.000 per­so­nas hayan opta­do por la CUP-CC. Esta es la base sobre la que pode­mos cons­truir las nue­vas pasos y a la que debe­mos dar herra­mien­tas de encua­dre, par­ti­ci­pa­ción y auto­or­ga­ni­za­ción que vayan más allá de votar cada cua­tro años o par­ti­ci­par pasi­va­men­te a las asam­bleas abier­tas de la candidatura.

A nues­tro enten­der, los malos resul­ta­dos elec­to­ra­les no son fru­to de nin­gún cas­ti­go a la estra­te­gia de la CUP-CC en mate­ria de auto­de­ter­mi­na­ción, sino de fac­to­res de coyun­tu­ra y de plan­tea­mien­to de la ofer­ta electoral.

El voto per­di­do por la CUP-CC ha sido un voto que en bue­na medi­da ha ele­gi­do refor­zar las opcio­nes mayo­ri­ta­rias en la pug­na con Ciu­da­da­nos y tam­bién expre­sar una lógi­ca anti­re­pre­si­va y anti155. Pero este mis­mo voto que al final no ha opta­do por la CUP, muy mayo­ri­ta­ria­men­te cree que la CUP ha sido deter­mi­nan­te para que haya habi­do 1 de octu­bre y 27 de octu­bre, y ava­la la labor rea­li­za­da por la CUP en mate­ria de auto­de­ter­mi­na­ción en esta últi­ma legis­la­tu­ra. Esto no sólo es la apre­cia­ción sub­je­ti­va que reci­be nues­tra mili­tan­cia en las con­ver­sa­cio­nes coti­dia­nas de estos últi­mos días, sino que tam­bién se plas­ma en todos los estu­dios demos­có­pi­cos de las últi­mas sema­nas, don­de el índi­ce de sim­pa­tía y la valo­ra­ción de las caras visi­bles de la CUP es muy ele­va­do en bue­na par­te del votan­te independentista.

Había un amplio con­sen­so en el seno de la izquier­da inde­pen­den­tis­ta sobre el hecho de que capi­ta­litza­rían elec­to­ral­men­te el haber sido cla­ves en la con­vo­ca­to­ria del refe­rén­dum. Esta per­cep­ción se ha demos­tra­do equi­vo­ca­da. En un con­tex­to en el que hemos arras­tra­do, con el reco­no­ci­mien­to y la apro­ba­ción de la mayo­ría del inde­pen­den­tis­mo, el gobierno auto­nó­mi­co a man­te­ner abier­to el con­flic­to con el esta­do, esta mayo­ría inde­pen­den­tis­ta ha opta­do por refor­zar elec­to­ral­men­te este gobierno auto­nó­mi­co. Por el con­tra­rio, tene­mos el con­ven­ci­mien­to de que si Puig­de­mont hubie­ra con­vo­ca­do elec­cio­nes el 26 de octu­bre, los resul­ta­dos de la CUP-CC hubie­ran supe­ra­do con cre­ces los obte­ni­dos en 2015. Pero enton­ces la derro­ta del inde­pen­den­tis­mo hubie­ra sido muy difí­cil de enmen­dar y de poco hubie­ran ser­vi­do unos exce­len­tes resul­ta­dos elec­to­ra­les de la CUP-CC.

Sub­sa­nar los erro­res, con­ti­nuar la cons­truc­ción de la uni­dad popular

Por lo tan­to, cree­mos que debe­mos hacer un pro­ce­so de aná­li­sis pro­fun­do de las cau­sas que no nos han per­mi­ti­do alcan­zar los obje­ti­vos polí­ti­cos que nos plan­teá­ba­mos en estas elec­cio­nes, y tam­bién sobre cómo lle­var a cabo tác­ti­cas polí­ti­cas y orga­ni­za­ti­vas que nos per­mi­tan cons­truir y ampliar la uni­dad popular.

Este pro­ce­so de aná­li­sis y deba­te, sin embar­go, cree­mos que no pue­de basar­se en lec­tu­ras ses­ga­das o en lec­tu­ras sim­plis­tas que aca­ban refor­zan­do tópi­cos que para­li­zan cual­quier avan­ce tác­ti­co. Y sobre todo pen­sa­mos que este pro­ce­so no pue­de dar alas a nin­gu­na pul­sión liquidacionista.

Hoy pode­mos afir­mar que obte­ner bue­nos resul­ta­dos en el con­tex­to en que nos movía­mos era muy difí­cil. Pero sí cree­mos poder seña­lar ya algu­nos erro­res que, de no haber­los hecho, nos hubie­ran segu­ro per­mi­ti­do acer­car­nos más a nues­tros obje­ti­vos. Estos erro­res no pode­mos atri­buir­les en exclu­si­va al dise­ño téc­ni­co-pro­pa­gan­dís­ti­co de la cam­pa­ña elec­to­ral, sino que en esen­cia pro­vie­nen de iner­cias y plan­tea­mien­tos que hace dos o tres años que están en marcha.

Cree­mos que los erro­res que hemos come­ti­do son prin­ci­pal­men­te cuatro:

 • No haber sabi­do poner nues­tro pro­yec­to de rup­tu­ra en el cen­tro del deba­te polí­ti­co, por lo que inter­pe­la­ra y pusie­ra en con­tra­dic­ción las fuer­zas mayo­ri­ta­rias, y así refor­za­ra la idea de que el voto a la CUP-CC era impres­cin­di­ble para garan­ti­zar que se mate­ria­li­za­ría la República.

 • Un cie­rre de filas mono­lí­ti­co con el res­to de blo­que inde­pen­den­tis­ta que nos ha impe­di­do poder dispu­tar seg­men­tos elec­to­ra­les nue­vos. La coyun­tu­ra anti­re­pre­si­va y la lógi­ca de cola­bo­ra­ción con el gobierno des­de la apro­ba­ción de los pre­su­pues­tos para 2017 han difi­cul­ta­do reva­li­dar la ima­gen de la CUP como una orga­ni­za­ción que ata­ca de cara a los polí­ti­cos corrup­tos y los pode­res fác­ti­cos, sobre todo en aque­llos seg­men­tos de pobla­ción que no com­par­ten el dis­cur­so inde­pen­den­tis­ta mayoritario.

 • Un plan­tea­mien­to del dis­cur­so dema­sia­do enfo­ca­do a remar­car los aspec­tos demo­crá­ti­cos en detri­men­to de los aspec­tos mate­ria­les del con­flic­to abier­to con el esta­do. Hemos creí­do, por­que lo hemos sufri­do, que la repre­sión y la con­cul­ca­ción de los dere­chos demo­crá­ti­cos de la pobla­ción serían un motor lo sufi­cien­te­men­te poten­te para poder lle­gar a nue­vos seg­men­tos, pero esto no ha sido así. El efec­to de la pro­pa­gan­da tele­vi­si­va sobre el «gol­pe de esta­do sepa­ra­tis­ta» ha con­tra­rres­ta­do las imá­ge­nes del 1 de octu­bre. En cam­bio, un dis­cur­so mucho más enfo­ca­do a los aspec­tos mate­ria­les, mucho más anti­oli­gár­qui­ca y de ata­que al poder eco­nó­mi­co nos hubie­ra per­mi­ti­do poner en mayor difi­cul­tad el dis­cur­so españolista.

 • Una renun­cia implí­ci­ta a salir a dispu­tar­le a Ciu­da­da­nos un deter­mi­na­do voto joven, urbano y de cla­se tra­ba­ja­do­ra. Esto, ade­más, hubie­ra per­mi­ti­do impri­mir un aire nue­vo a nues­tro dis­cur­so y resol­ver bue­na par­te de las caren­cias pro­vo­ca­das por los ante­rio­res erro­res, ya que hubie­ra obli­ga­do a rom­per la lógi­ca dis­cur­si­va del inde­pen­den­tis­mo mayo­ri­ta­rio e intro­du­cir muchos más aspec­tos mate­ria­les en el dis­cur­so político.

Para poder sub­sa­nar las cau­sas de estos cua­tro erro­res, cree­mos que hay que ir a bus­car­las en iner­cias polí­ti­cas que hace más de dos años que nos arras­tran. Pen­sa­mos que estas son:

 • La des­mo­vi­li­za­ción de las estruc­tu­ras de auto­or­ga­ni­za­ción social cons­trui­das entre 2010 – 2013, que tan­ta impor­tan­cia tuvie­ron en el éxi­to elec­to­ral de 2012, ha difi­cul­ta­do poder con­ti­nuar incor­po­ran­do nue­vos seg­men­tos socia­les en la cons­truc­ción de la uni­dad popular.

 • Un dis­cur­so y una prác­ti­ca cada vez más reclui­da y endo­gá­mi­ca en el ámbi­to par­la­men­ta­rio. En esta segun­da legis­la­tu­ra hemos teni­do una cier­ta difi­cul­tad en ampli­fi­car las pro­ble­má­ti­cas de la calle a tra­vés del alta­voz par­la­men­ta­rio. Esto ha sido fru­to tan­to de una des­mo­vi­li­za­ción de la calle como de una iner­cia que ha foca­li­za­do la tarea de la izquier­da inde­pen­den­tis­ta exce­si­va­men­te en el ámbi­to ins­ti­tu­cio­nal, ya sea muni­ci­pal o autonómico.

 • A pesar de haber cri­ti­ca­do el inde­pen­den­tis­mo mági­co, hemos prac­ti­ca­do el «pro­ce­so-cons­ti­tuen­tis­me» mági­co. Es decir, hemos subli­ma­do las cues­tio­nes de cla­se que pro­vo­ca­ban con­tra­dic­cio­nes en nues­tra tác­ti­ca de auto­de­ter­mi­na­ción en un pro­ce­so cons­ti­tu­yen­te que lo tenía que resol­ver todo. Cree­mos que esto nos ha ale­ja­do de hacer creí­bles o de tra­ba­jar con más rigor varios fren­tes de lucha social.

 • La difi­cul­tad para expo­ner pro­yec­tos y estra­te­gias polí­ti­cas alter­na­ti­vas o anta­gó­ni­cas al inde­pen­den­tis­mo mayo­ri­ta­rio sin que ello supon­ga un con­flic­to interno que ter­mi­na des­di­bu­jan­do estas pro­pues­tas y la pro­pia ima­gen del movi­mien­to. Más allá de las deci­sio­nes con­jun­tas con la can­di­da­tu­ra de Junts pel Sí y las vota­cio­nes tác­ti­cas de cada momen­to, la crí­ti­ca a los dife­ren­tes pasos dados por las dos for­ma­cio­nes mayo­ri­ta­rias que inte­gra­ban la can­di­da­tu­ra (ERC y PDe­CAT) con los que no está­ba­mos de acuer­do ha que­da­do dema­sia­das veces puer­tas aden­tro y no se han visua­li­za­do las dis­cre­pan­cias cla­ve con deter­mi­na­das apues­tas del Gobierno.

Todos estos erro­res e iner­cias nos inter­pe­lan y son res­pon­sa­bi­li­dad de toda la mili­tan­cia y todas las orga­ni­za­cio­nes del movi­mien­to, y des­de Enda­vant las asu­mi­mos con todas sus con­se­cuen­cias. Aun­que algu­nas de ellas ya las había­mos seña­la­do ante­rior­men­te, no hemos teni­do la capa­ci­dad o el acier­to para rever­tir­las a la prác­ti­ca. Aho­ra toca resol­ver entre todos y todas.

Y a pesar de que los resul­ta­dos no han sido bue­nos, cree­mos que no hay que per­der de vis­ta que el papel de la izquier­da inde­pen­den­tis­ta en el par­la­men­to ha sido cla­ve para poder plan­tear la bata­lla que nues­tro pue­blo está entre­gan­do con­tra el esta­do. Sin cues­tio­nar la pre­si­den­cia de Artur Mas, sin haber hecho una lec­tu­ra crí­ti­ca del 9N, sin haber­nos plan­ta­do y ame­na­za­do que o se con­vo­ca­ba un refe­rén­dum o se aca­ba­ba la legis­la­tu­ra, sin la pre­sión hecha para que el refe­rén­dum se mate­ria­li­za­ra… tene­mos el con­ven­ci­mien­to de que el esce­na­rio que esta­ría­mos vivien­do no sería el actual sino alguno mucho más des­fa­vo­ra­ble para los intere­ses del pro­yec­to inde­pen­den­tis­ta de izquier­das. Y esta es la tarea que cree­mos que con­ti­nua­rán hacien­do los dipu­tados y dipu­tadas de la CUP-CC en el Par­la­men­to de Catalunya.

Paï­sos Cata­lans, 2 de enero de 2018

Enda­vant

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *