Duin­ta­su­na­ga­tik, mili­tan­tzia­ga­tik, etxean bizi­rik nahi zaituztegulako/​Por dig­ni­dad, por mili­tan­cia, por­que os que­re­mos vivos en casa


[EUS]

[alert]Oharra: Iritzi arti­ku­lo hau, urria­ren amaie­ran idatzi­ta dago.[/alert]

Garran­tzitsua da gaur egun bizitzen dugun unea, hemen dau­den espai­niar eta fran­tses esta­tu kon­kis­tatzai­leak eta oku­patzai­leak, inpe­ria­lis­tak eta etno­zi­dio asko­ta­ko era­gi­leak iza­teaz gain, Eus­kal Herri Lan­gi­lea­ren (hori­xe dugu gure eus­kal nazio baka­rra, eta bera­ren­ga­tik azke­ne­raino borro­katze­ko prest gau­de) kla­se-etsaiak dira, eta geroz eta izae­ra faxis­ta­goa era­kus­ten ari dira, gai­xo edo bukae­ra­ko fasean dauen pre­so poli­ti­koak kar­tze­le­tan man­ten­tzen baitituzte.

Era berean, Ezker Aber­tza­le Ofi­zia­lak Kata­lu­nian du pen­tsa­men­dua. Eus­kal Herrian miretsi egi­ten dira Kata­lu­nia­ko bur­ge­sia txi­kia­ren posi­zioa, batez ere, eta indar inde­pen­den­tis­tak zein ezke­rre­koak, eta hala jarraitze­ko ani­moak ema­ten zaiz­kie. Aldi berean, ohi­ko tesi­tu­ra­ri eki­te­ko apro­betxatzen da (eta jarrai­pe­na ema­ten zaio): eus­kal erre­sis­ten­tzia poli­ti­ko-mili­ta­rra­ren azken 60 urteek ezer­ta­ra­ko balio izan ote duten ala ez. 

Ezker Aber­tza­le Iraul­tzai­lea arre­ta han­diz jarraitzen ari da Kata­lu­nia­ko eman­tzi­pa­zio nazio­na­la­ren alde­ko borro­ka, indar inde­pen­den­tis­ten artean ados­tu­ri­ko hel­bu­rua den hei­nean. Ala­bai­na, eta garran­tzitsua da azpi­ma­rratzea, V. asan­bla­da­ren pos­tu­la­tuen ikus­pe­gi­tik. Garran­tzia du arra­zoi argi bate­ga­tik: bere tesiak hasi berri den men­de hone­tan gara­tu nahi ditue­la­ko, eta hori burutze­ko pra­xi ondra­tu baten alda­rri­ka­pe­na egi­ten duelako. 

Hil­zo­rian dau­den kide-zerren­dan hamar­ka pre­so poli­ti­ko ditu­gu Eus­kal Herrian. Zaha­rrak berri, atze­rae­zi­ne­ko gai­xo­ta­su­nen bat pai­ratzen ari dira. Hemen EAJ eskuin­da­rra dugu, prak­ti­kan PPre­kin alia­tu­rik dagoe­na orain­dik ere. Jarrai­pen gisa, poli­ti­ko pro­fe­sio­na­lak dau­de, espai­niar tran­tsi­zioa­ren babes­leak, penin­tsu­la­ko herri lan­gi­leei trai­zio egin­da­koak eta kla­se-mai­la naba­ria dute­nak. Bes­tal­de, PSOE dago, eus­kal herri lan­gi­lea­ren kon­tra­ko borro­kan azken uki­tuak eman zitue­na (tor­tu­rak, GAL, ZEN pla­na…), horrez gain, Espai­nia­ko eta nazio penin­tsu­la­rre­ta­ko Kla­se Lan­gi­lea­ren etsaia da aspal­di­da­nik. Dik­ta­du­ra­re­ki­ko amnis­tia, indus­tria-bir­mol­da­ke­ta basa­tia eta abar onar­tu eta gero, sozial­de­mo­kra­zia­ren hala­beha­rrez­ko erretzea ger­ta­tu zen, horren­bes­tez, nagu­si den sis­te­mak Pode­mos asma­tu egin zuen. Jarraian, sin­di­ka­tue­ta­ko buro­kra­ziak datoz, sis­te­ma­ren bar­nean ero­so dau­de­nak eta egun batean gau­za bat eta hurren­goan aur­ka­koa esa­ten dute­nak, fun­tsez­ko gaiei hel­du gabe. Azken finean, kapi­ta­la eta haren pro­duk­zio-modua kues­tio­na­tu gabe uzten ditu. 

Txis­te negar­ga­rri bat beza­la­ko kon­tua dugu hau. Espai­niar eta fran­tses esta­tuek erre­pre­sioaz gain, kar­tze­la­ratze­ko pro­me­sa egi­ten dio HAIEN Legea­ren balioz­ko­ta­su­na zalan­tzan jar­tzen duen oro­ri. Bada, Sor­tu, Ara­lar, Alter­na­ti­ba, EA eta gai­ne­ra­ko alder­dien egi­tu­rak ez dau­de prest esta­tu oku­patzai­leen erre­pre­sio-izpi­rik jasa­te­ko. Hemen, ia denok ondo daki­gu aipa­tu egi­tu­rak, alder­dia­ren kon­tu­ra edo eko­no­mi­ko­ki ero­so bizi dire­nak, ez dau­de­la prest, espai­niar eta fran­tses esta­tuen jar­dun­bi­de irain­ga­rri eta hil­tzai­lea dela kau­sa, ezta aste­be­te­ko gose-gre­ba­rik pasatze­ko ere edo hiru egu­ne­ko gre­ba oro­ko­rrik egi­te­ko ere edo kar­tze­lan aste pare bat ema­te­ko ere. Horren tris­tea eta latza da. 

Gau­zak horre­la, ez dago ezta kon­fron­ta­zio ins­ti­tu­zio­na­lik ere, ez herri mugi­men­du-mai­lan, ez eta, lan­gi­le mugi­men­du-mai­lan ere. Ez dago enfren­ta­men­du­ra­ko gogo­rik (nahiz eta borro­ka-iru­dia eman nahi, antze­koen arte­ko adar­jotzea bes­te­rik ez bai­ta), bote­rea­ren ingu­ruan inola­ko zalan­tza­rik ez dagoelako. 

Ezker aber­tza­le ofi­zia­lea­ren espek­tro­ko inork ez du nahi, ezta ametse­tan ere, bote­rea har­tu Eus­kal Herria­ren edo Eus­kal Herri Lan­gi­lea­ren ize­nean, eta poli­ziak hala­ko­rik entzun ez deza­la. Ale­gia, des­obe­dien­tzia eta intsu­mi­sioa­ri eki­tea, eus­kal herri­ta­rrok geu­re legea egi­tea, azken finean, geu­re etor­ki­zu­na erai­kitzea, ezker aber­tza­le ofi­zia­la­ren proiek­tua­re­kin zeri­ku­si­rik ez due­na, post­mo­der­nis­ta, amo­re emai­le eta irain­ga­rria bai­ta. Behin­tzat, Sor­tu dei­tu­ri­ko alder­di-mugi­men­du­ko zati batez ari gara, bes­teen ize­nean idatzi, agin­du eta pen­tsatzen duten horie­taz hain zuzen ere.

Lot­sa gehia­go eta zehaz­ta­sun han­dia­goa eskatzen dugu, bai eta, egiaz­ko ana­li­si ego­kia egi­tea ere. Bada, espai­niar esta­tuan, Eus­kal Herria eta penin­tsu­la­ko gai­ne­ra­ko nazioe­tan Fran­cok bizi­rik dirau, eta bel­du­rra hezu­rre­ta­raino sar­tu­ta dago, horre­tan datza borro­ka haus­potze­ko herri oku­pa­tu eta erre­pri­mi­tuon ausar­dia­rik eza

Jor­dien! sos­ten­gua­re­kin kola­bo­ratze­ko tema han­dia puri-purian dago egu­no­tan (nori buru­ra­tu ote zaio «Jor­dien» gai hori? Ez litza­te­ke zuze­na­go izan­go, han­go gora­behe­rak iku­si­ta, pre­so poli­ti­ko kata­la­nen KOLEKTIBO baten aurrei­kus­pe­na egitea?

Edo­zein kasu­tan, ez al dara­ma­te urte mor­do bat kar­tze­la­tu­rik bi kata­lan ema­ku­me pre­so poli­ti­ko, eus­kal eta kata­lan kau­sa­ren alde­ko mili­tan­te iza­tea­ga­tik, eta kata­lan ezker­tia­rrak, inter­na­zio­na­lis­tak eta lehe­na­go­ko era­kun­de poli­ti­ko-mili­tar bate­ko kide iza­tea­ga­tik? Bi pre­so ditu­gu Kata­lu­nian, bai. Bai­na, dio­gun beza­la, badi­tu­gu ere bi eus­kal eta kata­lan ema­ku­me pre­so poli­ti­ko. Horie­ta­ko bat lehe­na­go kar­tze­lan izan­da zegoen Kata­lu­nia libre eta sozia­lis­ta­ren alde borro­katzea­ga­tik. Bien kar­tze­lal­diak batuz gero, berro­gei urte ingu­ru dara­matza­te barruan egu­nez egun bete­ta. Zein dira gaia­ren abia­pun­tuak hala­ko ter­mi­noe­tan hitz egi­ten dugunean? 

Eus­kal Herrian bider­katzen ari dira atze­rae­zi­ne­ko gai­xo­ta­su­nen bat pai­ratzen ari diren eus­kal pre­so poli­ti­koak, eta hori Eus­kal Herria­ren alde dena ema­te­ko prest dau­den guda­rie­kin ger­tatzen da, kasua­li­ta­tea izan­go ote da? Esta­tuek indar­tzen dituz­te euren lerroak. Kar­tze­la­ri batzuk jubi­latzen dire­nean, gaz­te­tan entre­na­men­du-gunee­tan eta gim­na­sioe­tan tre­ba­tu diren ordez­koak ager­tzen dira gure guda­rien espetxee­tan, eta Ame­ri­ka, Fili­pi­nak, Ginea, Kuba… inba­di­tu zituen Espai­nia defen­datze­ko prest dau­de. Guta­rrak, ordea, zie­ge­tan gil­tza­pe­tu­rik, depor­ta­tu­rik edo erbes­te­ra­tu­rik eta orain dela 10, 15, 20, 30 urte kar­tze­lan ero­ri ziren ber­be­rak dira, beti Eus­kal Herria Sozia­lis­ta­ren amet­sa gogoan dutelarik. 

Ilu­sioa da figu­ra hori, gure herria­ren alde­ko borro­ka­ri eus­te­ra eta gurea dena alda­rri­katze­ra… era­man gai­tue­na, eta inork ez du hori alda­tu­ko. Ez dugu inola­ko alda­ke­ta­rik onar­tu­ko, mila­ka eus­kal herri­ta­rrok hala­xe nahi dugu­la­ko. Mila­ka gara borro­ka­ra­ko prest gau­de­nok, eta ez hain zuzen espai­nia­rrek eta eus­ko bur­ge­sia­ren bizi­za­leek nahi izan­go luke­ten bezala.

Bizi-zikloak eta ziklo erre­pre­si­boak bere horre­tan jarraitzen dute, ala­bai­na, askoz ere oke­rra­go dau­den biz­pahi­ru guda­ri ditu­gu, eta badi­ru­di hemen ez dela ia ezer ger­tatzen. Sumin­du egi­ten gai­tu pen­tsatzea Eus­kal gizar­tea ohi­tu­ta dagoe­la Espai­niak eta Fran­tziak egi­ten digu­ten zapal­ke­ta­re­kin. Ohi­tu al gara gure guda­riak txa­ku­rrak beza­la hil­tzen ikus­te­ra espai­niar eta fran­tses zuloe­tan? Ibon, Oier, Aitzol (eta bes­te batzuk) pen­tsa­tu deza­ke­gun egoe­ra fisi­ko­rik oke­rre­nean daude. 

Argi hitz egin deza­gun, hilotz bat jarri digu­te mahai gai­nean; Kepa del Hoyo. Bake soi­la­ren alde­ko dis­kur­tso fal­tsue­ta­tik baino hara­ta­go, mahai gai­nean jar­tzen digu­te arra­zoi baten­ga­tik, bada, borro­ka­ren bidea­ri eki­ten badio­gu, zer ger­ta­tu­ko den jakin deza­gun. Dena den, badau­de baten batzuek musuak opa­ritzeaz gain, hemen oku­pa­zio­rik eta pre­so poli­ti­ko­rik ez dagoe­la esa­ten dute­nak demo­kra­zian bizi gare­la­ko… «Azken finean, denok pix­ka bat pasa­tu gare­la­ko…» Bai­na, ez. Hemen gerran izan­go gara harik eta Eus­kal Herria­ren esku­bi­de nazio­na­lak eta sozia­lak eta bera­ren iden­ti­ta­tea berres­ku­ra­tu arte.

Egin deza­gun zer­bait. Dagoe­ne­ko zen­bait lagu­nek gau­zak egi­ten dabil­tza. Nor­be­rak ahal due­na egi­ten du. Bes­teak bes­te, deial­di masi­boa egi­ten dugu Bil­bon dato­rren aza­roa­ren 18an egin­go den mani­fes­ta­zio nazio­na­lean par­te har­tze­ko, Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak dei­tua hona­ko goi­bu­ru hone­kin: ANTOLAKUNTZAZ ETA BORROKAZ: AMNISTIA. Mani­fes­ta­zioa Bil­bo­ko Jesu­sen Bihotza pla­za­tik abia­tu­ko da arratsal­de­ko 18:00etan, eta Kale Nagu­sia zehar­ka­tu ostean, Arria­ga antzo­kia­ren aurrean izan­go du amaie­ra-eki­tal­dia. Aldez aurre­tik, Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak auto­bu­sez egin­go den martxa bat ira­ga­rria du, martxa aza­roa­ren 11n abia­tu­ko da Alca­la-Meco espetxe­ra, ber­tan kar­tze­la­tu­rik dau­den Ibon Ipa­rra­gi­rre eta Manu Azka­ra­te­ren egoe­ra salatze alde­ra (gai­xo­ta­sun larriak pai­ratzen ari dire­nak, enega­rren aldiz esa­ten badu­gu ere). 

Deial­di xume bat egi­ten dugu 1936 – 39ko gerran Eus­kal Herria­ren defen­tsan eta faxis­moa­ren kon­tra, bizia arris­kuan jarri­ta, borro­ka­tu zuten guda­rien aitor­tza egin dadin, geroa­go, gerri­llan ibi­li­ta­koak penin­tsu­la­ko eta bes­te­la­ko nazio­na­li­ta­tea zuten hain­bat eta hain­bat borro­ka­la­ri­re­kin bate­ra. Azken 60 urteo­tan lehen lerroan izan dira dena ema­ten bihoz­ga­be­ko erre­pre­sioa­ri aurre eginez.
 
Gure erres­pe­tua jen­de guz­tia­ri, bai. Bai­na badio­gu ere eus­kal pre­so poli­ti­koak, depor­ta­tuak eta ihes­la­riak Eus­kal Herri­ko seme-ala­bak dire­la, bai eta, guda­riak ere, eta gure bizitza baino mai­tea­go ditu­gu­la. Borro­kan elka­rre­kin ibi­li gare­nok bage­ne­kien haren zer­ga­tia: Eus­kal Herria inde­pen­den­te eta sozia­lis­ta­ren alde egi­ten genuen.

Era berean, bes­te­la­ko pro­tes­ta-dina­mi­kak ere jarri dira abian. Batzuek, Ibon, Oier, Aitzol eta gai­ne­ra­koen egoe­ra larria sala­tu eta haien berri ema­ten dute buru­ra etor­tzen zaiz­kien modu guz­tie­tan. Bai­na hori dena ez da nahi­koa izan­go. Beha­rrez­ko da behar bes­te­ko pre­sio-bal­din­tzak sor­tzea espai­niar eta fran­tses esta­tuek atze­ra egin deza­ten. Guk borro­katzen ez badu­gu, inork gehia­gok har­tu­ko du par­te borro­kan.

Larri­ki gai­xo dau­den pre­so poli­ti­koak bereha­la askatzea exijitzen dugu. Gure esku dago behar bes­te­ko pre­sioa sor­tzea. Espai­nia eta Fran­tzia ez dabil­tza men­de­ku bila (aldiz­ka eta jaki­na­ren gai­nean hori adie­raz­ten due­na­ri esa­ten dio­gu), bel­du­rra erraie­ta­raino sar­tu nahi digu­te, eta hori­xe da mahai­gai­ne­ratzen digu­ten etsen­plua Eus­kal Herria Sozia­lis­ta­ren alde­ko borro­ka­ri eutsi nahi badio­gu. «Aber­tza­le eta ezker­tia­rra izan­go zara bai, bai­na larru­tik ordain­du­ko duzu. Kar­tze­la­re­kin ordain­du­ko duzu gutxie­nez». Eus­kal herri­ta­rrok eta mun­du oso­ko iraul­tzai­le asko horren jaki­tun gara.

Horre­ga­tik iritsi gara honaino. Horre­ga­tik oku­pa­tu gai­tuz­te, bai­na ez gai­tuz­te garai­tu, eta inoiz erren­di­tu ez iza­teaz harro gau­de. Oku­pa­tuak bai, bai­na ez, inola ez garaituak!

Berri­ro esan­go dugu, badaez­pa­da entzun ez bazai­gu. Inoiz erren­di­tu­ko ez gare­la­ko. Sufri­men­du­rik egon­go da eta kon­tra­koa esa­ten due­na gezu­rre­tan ari da. Guk zera dio­gu: prest dagoe­nak borro­ka­tu deza­la. Bai­na hori bai, beti eutsi­ko dio­gu eus­kal pre­so poli­ti­koen defen­tsa­ri eta beti borro­ka­tu­ko dugu Eus­kal Herria inde­pen­den­te, sozia­lis­ta, eus­kal­dun eta anti­pa­triar­ka­la­ren alde. 

Borro­ka da bide baka­rra. Gora Eus­kal Herria Inde­pen­dien­te eta Sozialista!

Jose Anto­nio Hur­ta­do, Kris­ti­na Goi­ri­ze­laia, Joel Sist­ya­gue, Agur­tza­ne Ezke­rra eta Jon Iurre­ba­so, eus­kal ihes­la­ri eta pre­so poli­ti­ko ohiak

2017ko aza­roen 4en

[ES]

[alert]Nota: Este artícu­lo se redac­tó a fina­les de octubre.[/alert]

Hoy en día vivi­mos un impor­tan­te momen­to don­de los esta­dos espa­ñol y fran­cés con­quis­ta­do­res y ocu­pan­tes, impe­ria­lis­tas y cam­peo­nes de etno­ci­dios y enemi­gos de cla­se del Pue­blo Tra­ba­ja­dor Vas­co (úni­ca nación vas­ca por la que esta­mos dispuestos/​a luchar has­ta el final) mues­tran un poco más su ser fas­cis­ta man­te­nien­do en pri­sión a pre­sos polí­ti­cos vas­cos enfer­mos y en fase terminal.

Al mis­mo tiem­po, des­de la Izquier­da Aber­tza­le Ofi­cial, se pien­sa en Cata­lu­ña. Se admi­ra la posi­ción de la, sobre todo, peque­ña bur­gue­sía cata­la­na y de las fuer­zas inde­pen­den­tis­tas y de izquier­da. Se les ani­ma a con­ti­nuar. Al mis­mo tiem­po se apro­ve­cha e insis­te en la tesi­tu­ra acer­ca de si los últi­mos 60 años de resis­ten­cia vas­ca polí­ti­co-mili­tar han vali­do para algo. 

La Izquier­da Aber­tza­le Revo­lu­cio­na­ria mira con la mayor aten­ción el desa­rro­llo de la lucha por la eman­ci­pa­ción nacio­nal de Cata­lu­ña, en la medi­da que es el obje­ti­vo con­sen­sua­do entre las fuer­zas inde­pen­den­tis­tas. Pero lo obser­va, y es impor­tan­te sub­ra­yar­lo, des­de los pos­tu­la­dos de la V asam­blea. Y es impor­tan­te por una razón muy sen­ci­lla, por­que pre­ten­de desa­rro­llar sus tesis en este siglo que vie­ne de comen­zar. Y rei­vin­di­ca que pre­ten­de hacer­lo des­de una pra­xis honrada.

En Eus­kal Herria tene­mos dece­nas de pre­sos polí­ti­cos que están en la lis­ta de compañeros/​as que van a morir en un pla­zo con­cre­to y pró­xi­mo. No es nada nove­do­so, pade­cen una enfer­me­dad irre­ver­si­ble. Y tene­mos al PNV, es decir la dere­cha, que sigue alia­da en la prác­ti­ca con la dere­cha espa­ño­la del PP. Con­ti­nua­mos por los patro­ci­na­do­res de la tran­si­ción espa­ño­la, polí­ti­cos pro­fe­sio­na­les y con posi­ción de cla­se evi­den­te que trai­cio­na­ron a los pue­blos tra­ba­ja­do­res de la penín­su­la. Tene­mos al PSOE la guin­da del momen­to para hacer la gue­rra al Pue­blo Tra­ba­ja­dor Vas­co (inclui­das tor­tu­ras, GAL, plan ZEN…). Enemi­gos secu­la­res de la Cla­se Tra­ba­ja­do­ra Espa­ño­la y de otras nacio­nes de la penín­su­la. El sis­te­ma impe­ran­te inven­ta a Pode­mos por el que­me obli­ga­do de la social­de­mo­cra­cia con su amnis­tía a la dic­ta­du­ra, recon­ver­sión indus­trial sal­va­je etc. Y segui­mos por los sin­di­ca­tos de los que sus buro­cra­cias se sitúan cómo­das den­tro del sis­te­ma y un día dicen una cosa y la con­tra­ria al siguien­te. Siem­pre sin cues­tio­nar el fon­do. En defi­ni­ti­va sin cues­tio­nar al capi­tal y su modo de producción.

Esto es como un chis­te horri­ble. El esta­do espa­ñol, y fran­cés repri­men y pro­me­ten cár­cel a todo aquel o aque­lla que cues­tio­ne la vali­dez de SU Ley. Pues bien, la estruc­tu­ra de Sor­tu, Ara­lar, Alter­na­ti­va, EA y demás no están dis­pues­tas a sufrir nin­gún tipo de repre­sión por par­te de los esta­dos que nos ocu­pan, repri­men y explo­tan. Aquí, casi todo el mun­do sabe­mos que esas estruc­tu­ras, que viven del par­ti­do o tie­nen sus vidas eco­nó­mi­ca­men­te solu­cio­na­das, no están dis­pues­tas ni a pasar una sema­na en huel­ga de ham­bre o hacer 3 días de huel­ga gene­ral o pasar un par de sema­nas en la cár­cel por la insul­tan­te y ase­si­na prác­ti­ca de los Esta­dos espa­ñol y fran­cés. Así de tris­te. Y de grave.

En ese esta­do de cosas, no hay ni siquie­ra con­fron­ta­ción ins­ti­tu­cio­nal, ni a nivel de movi­mien­to popu­lar, ni obre­ro. No hay volun­tad de enfren­ta­mien­to por­que no hay nin­gu­na duda acer­ca del poder. 

Nadie del espec­tro de la Izquier­da Aber­tza­le Ofi­cial pre­ten­de ni en sue­ños, y que no lo oiga la poli­cía, tomar el poder en nom­bre ni de Eus­kal Herria ni del Pue­blo Tra­ba­ja­dor Vas­co. Es decir, la des­obe­dien­cia y la insu­mi­sión, la ley que las vas­cas y vas­cos cons­tru­ya­mos para noso­tras mis­mas y mis­mos, nues­tro futu­ro en defi­ni­ti­va, no tie­ne nada que ver con el pro­yec­to pos moder­nis­ta, clau­di­can­te y deni­gran­te de la Izquier­da Aber­tza­le Ofi­cial. Al menos en la par­te que escri­be, diri­ge, cobra y pien­sa por los demás del deno­mi­na­do par­ti­do-movi­mien­to Sortu.

Más ver­güen­za, y más con­cre­ción, es lo que pedi­mos. Aná­li­sis cier­to y cer­te­ro. Es decir que en el esta­do espa­ñol y en Eus­kal Herria y res­to de nacio­nes penin­su­la­res, toda­vía vive Fran­co, pero tam­bién el mie­do incrus­ta­do en los hue­sos y por lo tan­to la fal­ta de fue­lle y valen­tía para luchar por par­te de los que esta­mos ocu­pa­dos y reprimidos. 

Aho­ra resul­ta que nos empe­ña­mos en cola­bo­rar para sufra­gar a los ¡jor­dis! (¿a quién se le habrá ocu­rri­do el tema de los «jor­dis»? ¿No sería más correc­to vis­lum­brar, dadas las cir­cuns­tan­cias, a un COLECTIVO de pre­sos y pre­sas polí­ti­cas cata­la­nas?

Y en todo caso ¿no exis­ten dos pre­sas polí­ti­cas cata­la­nas mili­tan­tes de la cau­sa vas­ca y cata­la­na que lle­van un mon­tón de años encar­ce­la­das por ser cata­la­nas de izquier­da, inter­na­cio­na­lis­tas y mili­tan­tes de una orga­ni­za­ción que fue polí­ti­co-mili­tar? Tene­mos dos pre­sos en Cata­lu­ña, bien. Pero, como deci­mos, tene­mos otras dos pre­sas polí­ti­cas cata­la­nas y vas­cas. Una de ellas ya estu­vo encar­ce­la­da en la lucha por una Cata­lu­ña libre y socia­lis­ta. Entre las dos lle­van casi 40 años en la cár­cel cum­pli­dos día a día. ¿Des­de qué posi­cio­nes par­ti­mos cuan­do habla­mos en esos términos? 

En Eus­kal Herria se nos mul­ti­pli­can los pre­sos polí­ti­cos vas­cos enfer­mos con carác­ter irre­ver­si­ble y eso, será casua­li­dad, se corres­pon­de con los mis­mos guda­ris dis­pues­tos a dar­lo todo por Eus­kal Herria. Los esta­dos refuer­zan sus líneas. Unos car­ce­le­ros se jubi­lan y otros van a las cár­ce­les en las que están nues­tros guda­ris con su juven­tud tra­ba­ja­da en los cam­pos de entre­na­mien­to y en los gim­na­sios dis­pues­tos a defen­der la Espa­ña que inva­dió Amé­ri­ca, Fili­pi­nas, Gui­nea, Cuba… Los nues­tros y las nues­tras, en su cel­da, en su depor­ta­ción, y en el exi­lio, son los mis­mos que caye­ron en la cár­cel hace 10, 15, 20, 30 años. Siem­pre soñan­do con Eus­kal Herria Socialista. 

Y eso es ilu­sión, la que ha lle­va­do tam­bién a nues­tro pue­blo a seguir luchan­do, a rei­vin­di­car lo nues­tro…. y nadie va a cam­biar eso. Y no lo van a hacer por­que somos miles los vas­cos y vas­cas que no lo vamos a per­mi­tir. Somos miles los que esta­mos dis­pues­tos a luchar. Y no pre­ci­sa­men­te como desea­rían los espa­ño­les y los vivi­do­res de la bur­gue­sía vasca.

Y el ciclo vital y el ciclo repre­si­vo siguen, pero tene­mos dos (¿tres?…) guda­ris que están físi­ca­men­te peor que peor y aquí pare­ce que no pasa casi nada. Nos indig­na pen­sar que la socie­dad vas­ca se ha acos­tum­bra­do a que Espa­ña y Fran­cia nos pisen. ¿Nos hemos acos­tum­bra­do a que nues­tros guda­ris mue­ran como unos perros en los agu­je­ros de los esta­dos espa­ñol y fran­cés? Ibon, Oier, Aitzol, (y otros y otras) están en la peor situa­ción físi­ca que nos poda­mos imaginar. 

Hable­mos cla­ro, nos han pues­to un muer­to enci­ma de la mesa. Kepa del Hoyo. Y más allá de los fal­sos dis­cur­sos en favor de la paz a secas, nos lo ponen enci­ma de la mesa para que sepa­mos lo que va a ocu­rrir si lucha­mos y, así y todo, tene­mos que ver a cier­ta gen­te rega­lan­do besos y dicien­do que aquí no hay ocu­pa­ción, que no hay pre­sos polí­ti­cos por­que hay democracia….Porque «al fin y al cabo todos nos hemos pasa­do un poco…» Pues no. Aquí esta­mos en gue­rra mien­tras no se res­tau­ren los dere­chos nacio­na­les, socia­les y la iden­ti­dad de Eus­kal Herria.

Haga­mos algo. Hay gen­te que ya mis­mo está hacien­do cosas. Cada una lo que pue­de. Entre otras cosas hace­mos un lla­ma­mien­to masi­vo para acu­dir a la mani­fes­ta­ción nacio­nal que se cele­bra­rá el pró­xi­mo 18 de Noviem­bre en Bil­bao con­vo­ca­da por el Movi­mien­to por la Amnis­tía y Con­tra la Repre­sión: ANTOLAKUNTZAZ ETA BORROKAZ: AMNISTIA. La mis­ma par­ti­rá de la pla­za del Sagra­do Cora­zón de Bil­bao a las 18 horas, reco­rre­rá la Gran vía y ter­mi­na­rá en el Arria­ga. Y aún antes, el Movi­mien­to por la Amnis­tía y Con­tra la Repre­sión vie­ne de anun­ciar una mar­cha en auto­bu­ses, que par­ti­rá a Madrid el 11 de noviem­bre, don­de man­tie­nen encar­ce­la­dos a Ibon Ipa­ra­gi­rre y Manu Azka­ra­te (gra­ve­men­te enfer­mos y lo repe­ti­mos por enési­ma vez). 

Hace­mos un humil­de lla­ma­mien­to a que la gen­te reco­noz­ca que nues­tros guda­ris estu­vie­ron en 1936 – 39 defen­dien­do a Eus­kal Herria y enfren­tán­do­se al fas­cis­mo con su vida, y lue­go en la gue­rri­lla jun­to con otras tan­tos y tan­tas de otras nacio­na­li­da­des de la penín­su­la y más allá. Han esta­do en los últi­mos 60 años. Dán­do­lo todo en pri­me­ra fila ante la repre­sión más despiadada. 

Res­pe­to a todo el mun­do, sí. Pero tam­bién deci­mos que los pre­sos polí­ti­cos vas­cos, depor­ta­dos y hui­dos son hijos e hijas de Eus­kal Herria y son guda­ris y les que­re­mos más que a nues­tra vida. Los que hemos com­ba­ti­do jun­tos sabía­mos por­que luchá­ba­mos y lucha­mos. Por Eus­kal Herria inde­pen­dien­te y socialista.

Hay otras diná­mi­cas de pro­tes­ta en mar­cha. Hay quie­nes denun­cian e infor­man de la gra­ve situa­ción de Ibon, Oier, Aitzol….de todas las mane­ras que se les ocu­rre. Y todo eso no será sufi­cien­te. Es nece­sa­rio crear las con­di­cio­nes de pre­sión sufi­cien­tes para que los Esta­dos espa­ñol y fran­cés den mar­cha atrás. Nadie va más a luchar si no lo hace­mos noso­tros y noso­to­ras.

Exi­gi­mos que pon­gan inme­dia­ta­men­te en liber­tad a los pre­sos polí­ti­cos gra­ve­men­te enfer­mos. Está en nues­tras manos pre­sio­nar lo sufi­cien­te. Espa­ña y Fran­cia no quie­ren ven­gan­za (se lo deci­mos a quien lo expre­sa perió­di­ca y cons­cien­te­men­te), quie­ren meter­nos el mie­do en las entra­ñas y éste es el ejem­plo que nos ponen enci­ma de la mesa para los que pien­sen seguir en la lucha por una Eus­kal Herria Socia­lis­ta. «Serás aber­tza­le y de izquier­das pero te va a salir muy caro. Tan caro como la cár­cel como míni­mo». Los vas­cos y vas­cas y muchos y muchas revo­lu­cio­na­rias de todo el mun­do lo sabemos.

Por eso hemos lle­ga­do has­ta aquí. Por eso nos han ocu­pa­do, pero no nos han ven­ci­do. Y esta­mos orgu­llo­sas y orgu­llo­sos por­que no nos hemos ren­di­do nun­ca. Oku­pa­tuak bai, bai­na ez, inola ez garaituak!

Repe­ti­mos por si no se nos oye. Por­que no nos vamos a ren­dir nun­ca. Habrá sufri­mien­to y el que diga lo con­tra­rio mien­te. Noso­tros deci­mos: Que luche quien esté dis­pues­to o dis­pues­ta. Pero segui­re­mos siem­pre defen­dien­do a los pre­sos polí­ti­cos vas­cos y vas­cas y siem­pre lucha­re­mos por nues­tra Eus­kal Herria Inde­pen­dien­te, socia­lis­ta, eus­kal­dun y antipatriarcal. 

Borro­ka da bide baka­rra ¡Gora Eus­kal Herria Inde­pen­dien­te y Socialista!

Jose Anto­nio Hur­ta­do, Kris­ti­na Goi­ri­ze­laia, Joel Sist­ya­gue, Agur­tza­ne Ezke­rra eta Jon Iurre­ba­so, ex hui­das y ex presas/​os polí­ti­cos vascos

Publi­ca­do el 4 de noviem­bre de 2017

[wpdm_​package id=“94002”]

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *