Kon­tatzen ez dena ez da /​¿Y si no se cuenta?


[EUS]

Bada­kit batek baino gehia­gok, idaz­ten duda­na ira­ku­rri eta gero, komu­ni­ka­bi­deen inde­pen­den­tzia­ri era­so egi­ten dio­da­la eta haien aska­ta­su­na ez duda­la erres­pe­tatzen esan­go due­la. Bali­te­ke ere haien arte­ko kor­po­ra­ti­bis­moak bul­tza­tu­ta, tes­tu hau pape­rean publi­katzen duen inon­go komu­ni­ka­bi­dek ez argi­ta­ratzea. Batek daki, agian kon­tra­koa ger­ta­tu­ko da, modu horre­tan esa­ten ditu­dan gau­ze­tan ze erra­tu­ta nagoen era­kus­te­ko. Iku­si­ko dugu.

Bi gai­ren gai­nean jarri nahi dut arre­ta dato­rre­na tra­tatze­ko orduan: Iña­ki Bil­bao «Txi­ki­to» eus­kal pre­soa­ren gose gre­ba muga­ga­bea eta Lan­der Mar­ti­nez Pode­mo­se­ko par­la­men­ta­riak Amnis­tia­ren Alde­ko Mugi­men­dua­ren aur­ka pren­tsau­rre­ko bidez bul­tza­tu­ta­ko kri­mi­na­li­za­zio kanpaina.

Hona­koa idaz­ten ari nai­zen momen­tuan, Txi­ki­to bere 20. egu­na gose gre­ban betetzear da. Gose gre­ba­re­kin bate­ra itxial­dia ere burutzen ari da, hau da, jatea­ri uko egi­teaz gain, zie­ga­tik kan­po onar­tzen diz­kio­ten 2 orduei ere uko egi­ten die­la. Horren ondo­rioz, Txi­ki­to­ri buruz astean behin baino ezin dugu jakin, itxial­dia egi­nez gero kar­tze­lak tele­fo­noz deitzea era­goz­ten diolako.

Txi­ki­tok 33 urte dara­matza kar­tze­lan, gehie­nak iso­la­men­du gale­rie­tan. Horre­taz apar­te, azken Garaietan lehe­nen­go gra­dua­ren lehe­nen­go fasea apli­ka­tu dio­te, kar­tze­lan apli­ka­tu dai­te­keen bizi modu­rik gogo­rre­na, pre­soek beraien buruaz bes­te egin deza­ten bul­tzatze­ko tor­tu­ra fisi­ko eta psi­ko­lo­gi­koa, pix­ka­na­ka (ez hain pix­ka­na­ka) apur­tzen zai­tuen tor­tu­ra kronikoa.

Honen guz­tia­ren aurrean, Txi­ki­tok inde­pen­den­tzia eta sozia­lis­moa­ren alde­ko borro­ka hasi du, eta nor­bai­tek esan­go du, «ez litza­te­ke hobea bere esku­bi­deen alde­ko borro­kal­dia hasi izan balu?» Bada, batzuek uler­tu ez arren, bere jarre­ra guz­tiz logi­koa da: «nire mili­tan­tzia­ri uko egi­ten ez dio­da­la­ko zigor­tzen banau­zue, nire mili­tan­tzia­ren alde­ko gose gre­ba­ri ekin­go diot zuen zigo­rra­ren zen­tzu­ga­be­ke­ria age­rian uzteko».

Eta hemen dator ara­zoa eus­kal komu­ni­ka­bi­de han­die­nei dago­kie­nez. Txi­ki­to ez da sar­tzen eza­rri nahi duten pre­so ere­duan, eta hori nahi­koa da bes­te batzuen giza esku­bi­dee­kin asper­du­ra­ra arte infor­matzen duten bitar­tean (bar­ka­tu horre­la esa­tea, bai­na batzuen eta bes­teen arte­ko desore­kak amo­rruz betetzen nau), Txi­ki­to­ren ingu­ru­ko zen­tsu­ra age­ri­koa da, araua kon­fir­matzen duten sal­bues­pen txi­kiak alde bate­ra utzi­ta. Txi­ki­to­ren jarre­ra poli­ti­koa da erru­ki­rik gabe­ko zen­tsu­ra zital honen oina­rrian dagoena.

Garak gose gre­ba­ren 20. egu­nean Donos­tia­ko bi egun lehe­na­go­ko kon­tzen­tra­zioaz infor­matzea ebatzi du, albis­te horre­kin bate­ra Bil­bo­ko kon­tzen­tra­zioa­re­na bida­li bage­nien ere biga­rren­go hau alde bate­ra utzi duten arren, Leza­ma­ko aste­ro­ko kon­tzen­tra­zioak estal­tzen dituz­ten arren, aurre­ko larun­ba­te­ko mani­fes­ta­zioa­re­kin edo­ta bes­te hain­ba­te­kin egi­ten duten arren, bai­na 20. egu­nean zer­bait ate­ra dute. Aur­pe­gia zuritze­ko nahikoa? 

Kon­pa­ratzen hasiak, ikus deza­gun Garak Jose Mari Erdo­zai­nek Kale­ra Kale­ra dina­mi­ka­ren bai­tan egin­da­ko lau egu­ne­ko gose gre­ba­ri eman zion oihar­tzu­na. Nire erres­pe­tu osoa Erdo­zai­ni era­kutsi­ta­ko kon­pro­mi­so­aga­tik, bai­na Gararen jarre­ra ez da inolaz ere ore­ka­tua, kon­tu­tan izan­da Txi­ki­to, gai­ne­ra, ze bal­din­tze­tan ari den gau­zatzen. Ez zen bate­re ore­ka­tua izan iaz hain­bat pre­so poli­ti­kok 117 egu­nez luza­tu zuten txan­da­ka­ko gose gre­ba­re­kin edo bi pre­so ohik iaz Etxa­rrin 20 egun baino gehia­go luza­tu zute­na­re­kin kon­pa­ratzen badugu.

Berriaren jarre­ra ire­kia­goa da zen­tzu horre­tan, bai­na albis­teen garran­tzia neur­tze­ko lan­ga bikoitza era­bil­tzen due­la ez dago zalan­tza­rik. Egun berean Sare eta Ire­ki­ren eki­me­nen, Idoia Lopez de Ria­ño­ren aska­ta­su­na­ren eta Altsa­su­koen egoe­ra­ri buruz­ko Berria eman zuen, bai­na Txi­ki­to­ri buruz txin­tik ez, infor­ma­zio hori aurre­ko egu­nean jasoa zuten arren.

Erraus­te­gia­ren kon­tra­ko gose gre­ba­ren berri ema­ten zuten bi egun­ka­ri hauek, Herri Nor­tek Iña­ki Bil­bao­re­kin elkar­ta­su­nean hasi­ta­koa­ri buruz ezertxo ere esan ez duten bitar­tean. Bada­ki­zue noiz lor­tu duen Txi­ki­to­ren gose gre­bak oihar­tzu­nik han­die­na? Alder­di poli­ti­koen egoitzak pin­ta­tu dituz­te­nean. Hala da, hori bezain tris­tea, eta larria aldi berean, komu­ni­ka­bi­deek zabal­tzen duten inpli­zi­tuz­ko mezua dela­ko ekin­tza zuze­na era­bi­li ezean zen­bait eki­men ezku­tuan gel­di­tu­ko direla. 

Hori bera izan zen komu­ni­ka­bi­deek Ibon Ipa­rra­gi­rre­re­kin orain dela urte eta erdi zabal­du­ta­ko mezu ber­be­ra. Zor­tzi auto­bus kis­ka­li behar izan zituz­ten Derion bere egoe­rak bene­ta­ko oihar­tzu­na iza­te­ko, gaitzes­pen guz­tien gai­ne­tik eta garre­tan zeu­den busek era­gin­da­ko kea­ren artean Ibo­nen ize­na ager­tu zenean. Zoritxa­rrez orain­dik jarraitzen du pre­so eta oso larri. Bai­na komu­ni­ka­bi­deek haus­nar­tu behar­ko luke­te beraien jarre­rek era­gi­ten dituz­ten erreakzioez.

Lan­der Mar­ti­ne­zen kasu­ra pasa­ko naiz orain. Badi­ra hiru hila­be­te berak Bil­bo­ko taber­na batean pai­ra­tu­ta­ko era­soa sala­tu zue­la. Esan zue­na­ren ara­be­ra, «ATA­ko» kide batek kol­pa­tu egin zuen eta itu­rri fida­ga­rriek horre­la baiez­tatzen zio­te­la gehi­tu zuen. Komu­ni­ka­bi­dez bete­ri­ko pren­tsau­rre­ko batean esan zuen eta denek egin zuten Amnis­tia­ren Alde­ko Mugi­men­dua­ren aur­ka, azke­ne­ko honek ohar bidez azal­du bal­din bazuen ere bere kide bat izan zela pen­tsatze­ko inola­ko zan­tzu­rik ez zuela.

Garak espa­zio han­dia eskai­ni zion Lan­der Mar­ti­ne­zen pren­tsau­rre­koa­ri, bai edi­zio digi­ta­lean zein pape­rez­koan. Amnis­tia­ren Alde­ko Mugi­men­dua­ri, ordea, soi­lik digi­ta­lean eta labur. Ez al dute pre­soek gure mugi­men­dua­ren eran­tzu­na jaki­te­ko esku­bi­de­rik? Ez al dio kaze­ta­ritza­ren kode deon­to­lo­gi­koak afe­ra baka­rra osatzen duten era­gi­le guz­tiek ber­din tra­ta­tuak iza­te­ko esku­bi­dea dute­la? Ba Garak ez du betetzen kode hori ezta urrun­dik ere. Are gehia­go, gai hone­taz hitz egi­te­ko hain­ba­te­tan saia­tu nin­tzen Ramon Sola Garako Poli­ti­ka sai­le­ko ardu­ra­du­na­re­kin kon­tak­tatzen, eta era guz­tie­ta­ko aitza­kiak jaso nituen: «Orain bil­du­ta dago», «Oraintxe ber­tan joan da», «Utzi zure tele­fo­noa eta berak dei­tu­ko dizu»… Gaur arte, guri edi­to­ria­lak zuzen­tze­ko badau­ka­te­la­ko den­bo­ra, bai­na gure­kin tra­tatze­ko ez. 

Bada, hila­be­teak pasa­tu dira eta Lan­der Mar­ti­ne­zek sala­ke­ta egi­te­ko orduan infor­ma­zio oke­rra jaso zue­la onar­tu du, bere itu­rriak ez omen zire­la­ko hasie­ran esan zuen bezain «fida­ga­rriak». Amnis­tia­ren Alde­ko Mugi­men­duak bere ira­kur­ke­ta pla­za­ra­tu zuen aste hone­tan ber­tan. Inork ez zuen bere orrial­dee­tan horren berri eman, Garaian bere egoitzan jaso gin­tuen Berriak ere ez.

Eus­kal Herri­ko komu­ni­ka­bi­de han­die­nak herria­re­nak ez dire­la onar­tze­ko Garaia hel­du da, ezta eus­ka­raz hitz egi­ten digu­te­nean ere. Hauek bur­ge­sia txi­kia­ren esku­tan dau­de eta herri eki­me­nak zapal­duak eta baz­ter­tuak iza­ten ari dira, sol­da­ta­pe­ko mili­tan­te gutxi batzuek dina­mi­zatzen dituz­ten bes­te eki­men han­di eta aurre­fa­bri­ka­tuen mesedetan. 

«Kon­tatzen ez dena ez da», dio Gararen kan­pai­na batek. Lan mar­du­la dau­ka­gu aurre­tik herri proiek­tu komu­ni­ka­ti­boei dago­kie­nez. Balia­tu behar­ko ditu­gu esku­ra ditu­gun bitar­te­koak, sare sozia­lak eta abar, bai­na ez deza­gun inoiz ahaz­tu bide­rik zuze­ne­na kalea berres­ku­ratzea dela, hor­mak dire­la gure boz­go­rai­lu nagu­sia, eta mobi­li­za­zioak dire­la batzar toki­rik han­die­na. Ekai­na­ren 24an hitzor­dua dau­ka­gu Bil­bon. Gora Txi­ki­to! Amnis­tia osoa!

Sen­doa Jura­do, Amnis­tia­ren alde­ko militantea

2017ko ekai­na­ren 16an

[ES]

Ya sé que habrá quien des­pués de leer lo que escri­bo, dirá que ata­co a la inde­pen­den­cia de los medios de comu­ni­ca­ción y que no res­pe­to su liber­tad. Tam­bién podría ser que impul­sa­dos por el cor­po­ra­ti­vis­mo entre unos y otros, nin­guno de los medios que publi­ca en papel dé luz a este tex­to. Quién sabe, pue­de que pase lo con­tra­rio, para demos­trar lo equi­vo­ca­do que estoy en todo lo que digo. Ya veremos.

Quie­ro cen­trar la aten­ción sobre dos temas a la hora de tra­tar lo que vie­ne: la huel­ga de ham­bre inde­fi­ni­da del pre­so polí­ti­co vas­co Iña­ki Bil­bao «Txi­ki­to» y la cam­pa­ña de cri­mi­na­li­za­ción impul­sa­da con­tra el Movi­mien­to Pro Amnis­tía median­te rue­da de pren­sa por el par­la­men­ta­rio de Pode­mos Lan­der Martínez.

En el momen­to en el que escri­bo esto, Txi­ki­to está a pun­to de cum­plir su 20º día en huel­ga de ham­bre. Jun­to a la huel­ga de ham­bre está lle­van­do a cabo un encie­rro, es decir, que ade­más de no comer, tam­bién está recha­zan­do las dos horas que le acep­tan fue­ra de la cel­da. Como con­se­cuen­cia de ello, sólo pode­mos saber de Txi­ki­to una vez a la sema­na, por­que si hace el encie­rro la cár­cel le impi­de lla­mar por teléfono.

Txi­ki­to lle­va 33 años en la cár­cel, la mayo­ría en gale­rías de ais­la­mien­to. A par­te de eso, últi­ma­men­te le han apli­ca­do la pri­me­ra fase del pri­mer gra­do, el régi­men de vida más duro que se pue­de apli­car den­tro de la cár­cel, una tor­tu­ra físi­ca y psi­co­ló­gi­ca para empu­jar a los pre­sos al sui­ci­dio, una tor­tu­ra cró­ni­ca que te rom­pe poco a poco (no tan poco a poco).

Ante todo esto, Txi­ki­to ha ini­cia­do una lucha a favor de la inde­pen­den­cia y el socia­lis­mo, y alguien dirá, «¿no sería mejor si hubie­ra empren­di­do una lucha a favor de sus dere­chos?» Pues, aun­que algu­nos no lo entien­dan, su posi­ción es abso­lu­ta­men­te lógi­ca: «si me cas­ti­gáis por­que no renun­cio a mi mili­tan­cia polí­ti­ca, comen­za­ré una huel­ga de ham­bre a favor de mi mili­tan­cia para dejar al des­cu­bier­to lo absur­do de vues­tro castigo».

Y aquí vie­ne el pro­ble­ma en lo que res­pec­ta a los medios de comu­ni­ca­ción vas­cos más gran­des. Txi­ki­to no entra en el mode­lo de pre­so que quie­ren impo­ner, y eso es sufi­cien­te para que mien­tras infor­man has­ta el abu­rri­mien­to sobre los dere­chos huma­nos de unos (per­dón por decir­lo así, pero me lle­na de rabia el des­equi­li­brio entre unos y otros), la cen­su­ra alre­de­dor de Txi­ki­to es pal­pa­ble, dejan­do de lado las peque­ñas excep­cio­nes que con­fir­man la regla. La pos­tu­ra polí­ti­ca de Txi­ki­to es lo que está en la base de esta mez­qui­na cen­su­ra sin compasión. 

Gara ha deci­di­do infor­mar sobre la con­cen­tra­ción de dos días antes en Donos­tia en el vigé­si­mo día de la huel­ga de ham­bre, a pesar de que jun­to a esta noti­cia les envia­mos la con­cen­tra­ción de Bil­bo que han pre­fe­ri­do no sacar, a pesar de que escon­den las con­cen­tra­cio­nes de cada jue­ves en Leza­ma, como han hecho con la mani­fes­ta­ción de Bil­bo del pasa­do sába­do y con otras tan­tas, pero en el vigé­si­mo día han saca­do algo. ¿Sufi­cien­te para lavar su imagen?

Pues­tos a com­pa­rar, vea­mos el eco dado por Gara a la huel­ga de ham­bre de cua­tro días que hizo Jose Mari Erdo­zain den­tro de la diná­mi­ca Kale­ra Kale­ra. Todo mi res­pe­to a Erdo­zain por el com­pro­mi­so mos­tra­do, pero la acti­tud de Gara no es en abso­lu­to equi­li­bra­da, tenien­do en cuen­ta, ade­más, en qué con­di­cio­nes la está desa­rro­llan­do Txi­ki­to. No es en abso­lu­to equi­li­bra­da si la com­pa­ra­mos tam­bién con la huel­ga de ham­bre rota­ti­va que duran­te 117 días man­tu­vie­ron varios pre­sos polí­ti­cos, o con la que alar­ga­ron por más de 20 dos ex pre­sos el año pasa­do en Etxarri.

La acti­tud de Berria es más abier­ta en ese sen­ti­do, pero no hay duda de que usa doble rase­ro a la hora de medir la impor­tan­cia de las noti­cias. Dio la noti­cia de las ini­cia­ti­vas de Sare e Ire­ki, de la sali­da de Idoia López de Ria­ño y de la situa­ción de los de Altsa­su el mis­mo día, pero sobre Txi­ki­to no dijo ni pio, aun­que esa infor­ma­ción la tenía des­de el día anterior.

Estos dos dia­rios daban la noti­cia sobre la huel­ga de ham­bre con­tra la inci­ne­ra­do­ra, mien­tras no decían lo más míni­mo sobre la ini­cia­da por Herri Nor­te en soli­da­ri­dad con Iña­ki Bil­bao. ¿Sabéis cuán­do ha con­se­gui­do la huel­ga de ham­bre de Txi­ki­to más noto­rie­dad? Cuan­do han pin­ta­do las sedes de los par­ti­dos polí­ti­cos. Es así, tan tris­te como eso, y gra­ve al mis­mo tiem­po, por­que el men­sa­je implí­ci­to que difun­den los medios de comu­ni­ca­ción es que deter­mi­na­das ini­cia­ti­vas que­da­rán ocul­tas si no se recu­rre a la acción directa.

Ese fue exac­ta­men­te el men­sa­je difun­di­do por los medios con Ibon Ipa­rra­gi­rre hace aho­ra año y medio. Tuvie­ron que cal­ci­nar 8 auto­bu­ses en Derio para que su situa­ción tuvie­ra ver­da­de­ro eco, cuan­do su nom­bre apa­re­ció por enci­ma de todas las con­de­nas y entre el humo gene­ra­do por los buses en lla­mas. Por des­gra­cia Ibon sigue pre­so y muy gra­ve. Pero los medios de comu­ni­ca­ción debe­rían refle­xio­nar sobre las reac­cio­nes que gene­ran sus actitudes.

Pasa­ré aho­ra al caso de Lan­der Mar­tí­nez. Hace tres meses que denun­ció la agre­sión que sufrió en un bar de Bil­bo. Según dijo, le gol­peó un miem­bro de «ATA», y aña­dió que se lo afir­ma­ban fuen­tes fide­dig­nas. Lo dijo en una rue­da de pren­sa lle­na de medios de comu­ni­ca­ción y todos la empren­die­ron con­tra el Movi­mien­to Pro Amnis­tía, a pesar de que éste expli­có por medio de un comu­ni­ca­do que no tenía indi­cios para pen­sar que se hubie­ra tra­ta­do de nin­guno de sus miembros. 

Gara con­ce­dió gran espa­cio a la rue­da de pren­sa de Lan­der Mar­tí­nez, tan­to en la edi­ción digi­tal como en la de papel. Sin embar­go, al Movi­mien­to Pro Amnis­tía sólo en el digi­tal y cor­to. ¿Aca­so no tie­nen dere­cho a saber la res­pues­ta de nues­tro movi­mien­to los pre­sos y pre­sas? ¿No dice el códi­go deon­to­ló­gi­co del perio­dis­mo que todos los agen­tes que for­man una sola cues­tión tie­nen dere­cho a ser tra­ta­dos de igual mane­ra? Pues Gara no cum­ple ese códi­go ni de lejos. Es más, sobre este tema tra­té de hablar en varias oca­sio­nes con Ramón Sola, res­pon­sa­ble de la sec­ción de Polí­ti­ca de Gara, y reci­bí excu­sas de todo tipo: «Aho­ra está reu­ni­do», Se aca­ba de mar­char», «Deja tu telé­fono y él te lla­ma­rá»… Has­ta hoy, por­que tiem­po para dedi­car­nos edi­to­ria­les sí tie­nen, pero para tra­tar con noso­tros no.

Así pues, han pasa­do los meses y Lan­der Mar­tí­nez ha reco­no­ci­do que reci­bió infor­ma­ción equi­vo­ca­da a la hora de hacer su denun­cia, por­que al pare­cer sus fuen­tes no eran tan «fide­dig­nas» como dijo al prin­ci­pio. El Movi­mien­to Pro Amnis­tía hizo públi­ca su lec­tu­ra esta mis­ma sema­na. Nadie dio la noti­cia al res­pec­to, tam­po­co ese Berria que en su día nos reci­bió en su sede.
Es el momen­to de reco­no­cer que los mayo­res medios de comu­ni­ca­ción de Eus­kal Herria no son del pue­blo, ni cuan­do nos hablan en eus­ke­ra. Estos están en manos de la peque­ña bur­gue­sía y las ini­cia­ti­vas popu­la­res están sien­do piso­tea­das y mar­gi­na­das a favor de gran­des diná­mi­cas pre­fa­bri­ca­das y dina­mi­za­das por unos pocos mili­tan­tes a sueldo.

«¿Y si no se cuen­ta?», pre­gun­ta una cam­pa­ña de Gara. Tene­mos mucho tra­ba­jo por delan­te en lo que res­pec­ta a los pro­yec­tos comu­ni­ca­ti­vos popu­la­res. Ten­dre­mos que uti­li­zar los recur­sos que tene­mos a mano, redes socia­les etcé­te­ra, pero no olvi­de­mos nun­ca que el camino más direc­to es recu­pe­rar la calle, que las pare­des son nues­tro prin­ci­pal alta­voz, y que las movi­li­za­cio­nes son nues­tro pun­to de reu­nión más gran­de. El 24 de junio tene­mos una cita en Bil­bo. Gora Txi­ki­to! Amnis­tia osoa!

Sen­doa Jurado

16 de junio de 2017

[wpdm_​package id=“92929”]

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *