Kon­tatzen ez dena ez da /​¿Y si no se cuenta?


[EUS]

Bada­kit batek baino gehia­gok, idaz­ten duda­na ira­ku­rri eta gero, komu­ni­ka­bi­deen inde­pen­den­tzia­ri era­so egi­ten dio­da­la eta haien aska­ta­su­na ez duda­la erres­pe­tatzen esan­go due­la. Bali­te­ke ere haien arte­ko kor­po­ra­ti­bis­moak bul­tza­tu­ta, tes­tu hau pape­rean publi­katzen duen inon­go komu­ni­ka­bi­dek ez argi­ta­ratzea. Batek daki, agian kon­tra­koa ger­ta­tu­ko da, modu horre­tan esa­ten ditu­dan gau­ze­tan ze erra­tu­ta nagoen era­kus­te­ko. Iku­si­ko dugu.

Bi gai­ren gai­nean jarri nahi dut arre­ta dato­rre­na tra­tatze­ko orduan: Iña­ki Bil­bao «Txi­ki­to» eus­kal pre­soa­ren gose gre­ba muga­ga­bea eta Lan­der Mar­ti­nez Pode­mo­se­ko par­la­men­ta­riak Amnis­tia­ren Alde­ko Mugi­men­dua­ren aur­ka pren­tsau­rre­ko bidez bul­tza­tu­ta­ko kri­mi­na­li­za­zio kanpaina.

Hona­koa idaz­ten ari nai­zen momen­tuan, Txi­ki­to bere 20. egu­na gose gre­ban betetzear da. Gose gre­ba­re­kin bate­ra itxial­dia ere burutzen ari da, hau da, jatea­ri uko egi­teaz gain, zie­ga­tik kan­po onar­tzen diz­kio­ten 2 orduei ere uko egi­ten die­la. Horren ondo­rioz, Txi­ki­to­ri buruz astean behin baino ezin dugu jakin, itxial­dia egi­nez gero kar­tze­lak tele­fo­noz deitzea era­goz­ten diolako.

Txi­ki­tok 33 urte dara­matza kar­tze­lan, gehie­nak iso­la­men­du gale­rie­tan. Horre­taz apar­te, azken Garaietan lehe­nen­go gra­dua­ren lehe­nen­go fasea apli­ka­tu dio­te, kar­tze­lan apli­ka­tu dai­te­keen bizi modu­rik gogo­rre­na, pre­soek beraien buruaz bes­te egin deza­ten bul­tzatze­ko tor­tu­ra fisi­ko eta psi­ko­lo­gi­koa, pix­ka­na­ka (ez hain pix­ka­na­ka) apur­tzen zai­tuen tor­tu­ra kronikoa.

Honen guz­tia­ren aurrean, Txi­ki­tok inde­pen­den­tzia eta sozia­lis­moa­ren alde­ko borro­ka hasi du, eta nor­bai­tek esan­go du, «ez litza­te­ke hobea bere esku­bi­deen alde­ko borro­kal­dia hasi izan balu?» Bada, batzuek uler­tu ez arren, bere jarre­ra guz­tiz logi­koa da: «nire mili­tan­tzia­ri uko egi­ten ez dio­da­la­ko zigor­tzen banau­zue, nire mili­tan­tzia­ren alde­ko gose gre­ba­ri ekin­go diot zuen zigo­rra­ren zen­tzu­ga­be­ke­ria age­rian uzteko».

Eta hemen dator ara­zoa eus­kal komu­ni­ka­bi­de han­die­nei dago­kie­nez. Txi­ki­to ez da sar­tzen eza­rri nahi duten pre­so ere­duan, eta hori nahi­koa da bes­te batzuen giza esku­bi­dee­kin asper­du­ra­ra arte infor­matzen duten bitar­tean (bar­ka­tu horre­la esa­tea, bai­na batzuen eta bes­teen arte­ko desore­kak amo­rruz betetzen nau), Txi­ki­to­ren ingu­ru­ko zen­tsu­ra age­ri­koa da, araua kon­fir­matzen duten sal­bues­pen txi­kiak alde bate­ra utzi­ta. Txi­ki­to­ren jarre­ra poli­ti­koa da erru­ki­rik gabe­ko zen­tsu­ra zital honen oina­rrian dagoena.

Garak gose gre­ba­ren 20. egu­nean Donos­tia­ko bi egun lehe­na­go­ko kon­tzen­tra­zioaz infor­matzea ebatzi du, albis­te horre­kin bate­ra Bil­bo­ko kon­tzen­tra­zioa­re­na bida­li bage­nien ere biga­rren­go hau alde bate­ra utzi duten arren, Leza­ma­ko aste­ro­ko kon­tzen­tra­zioak estal­tzen dituz­ten arren, aurre­ko larun­ba­te­ko mani­fes­ta­zioa­re­kin edo­ta bes­te hain­ba­te­kin egi­ten duten arren, bai­na 20. egu­nean zer­bait ate­ra dute. Aur­pe­gia zuritze­ko nahikoa? 

Kon­pa­ratzen hasiak, ikus deza­gun Garak Jose Mari Erdo­zai­nek Kale­ra Kale­ra dina­mi­ka­ren bai­tan egin­da­ko lau egu­ne­ko gose gre­ba­ri eman zion oihar­tzu­na. Nire erres­pe­tu osoa Erdo­zai­ni era­kutsi­ta­ko kon­pro­mi­so­aga­tik, bai­na Gararen jarre­ra ez da inolaz ere ore­ka­tua, kon­tu­tan izan­da Txi­ki­to, gai­ne­ra, ze bal­din­tze­tan ari den gau­zatzen. Ez zen bate­re ore­ka­tua izan iaz hain­bat pre­so poli­ti­kok 117 egu­nez luza­tu zuten txan­da­ka­ko gose gre­ba­re­kin edo bi pre­so ohik iaz Etxa­rrin 20 egun baino gehia­go luza­tu zute­na­re­kin kon­pa­ratzen badugu.

Berriaren jarre­ra ire­kia­goa da zen­tzu horre­tan, bai­na albis­teen garran­tzia neur­tze­ko lan­ga bikoitza era­bil­tzen due­la ez dago zalan­tza­rik. Egun berean Sare eta Ire­ki­ren eki­me­nen, Idoia Lopez de Ria­ño­ren aska­ta­su­na­ren eta Altsa­su­koen egoe­ra­ri buruz­ko Berria eman zuen, bai­na Txi­ki­to­ri buruz txin­tik ez, infor­ma­zio hori aurre­ko egu­nean jasoa zuten arren.

Erraus­te­gia­ren kon­tra­ko gose gre­ba­ren berri ema­ten zuten bi egun­ka­ri hauek, Herri Nor­tek Iña­ki Bil­bao­re­kin elkar­ta­su­nean hasi­ta­koa­ri buruz ezertxo ere esan ez duten bitar­tean. Bada­ki­zue noiz lor­tu duen Txi­ki­to­ren gose gre­bak oihar­tzu­nik han­die­na? Alder­di poli­ti­koen egoitzak pin­ta­tu dituz­te­nean. Hala da, hori bezain tris­tea, eta larria aldi berean, komu­ni­ka­bi­deek zabal­tzen duten inpli­zi­tuz­ko mezua dela­ko ekin­tza zuze­na era­bi­li ezean zen­bait eki­men ezku­tuan gel­di­tu­ko direla. 

Hori bera izan zen komu­ni­ka­bi­deek Ibon Ipa­rra­gi­rre­re­kin orain dela urte eta erdi zabal­du­ta­ko mezu ber­be­ra. Zor­tzi auto­bus kis­ka­li behar izan zituz­ten Derion bere egoe­rak bene­ta­ko oihar­tzu­na iza­te­ko, gaitzes­pen guz­tien gai­ne­tik eta garre­tan zeu­den busek era­gin­da­ko kea­ren artean Ibo­nen ize­na ager­tu zenean. Zoritxa­rrez orain­dik jarraitzen du pre­so eta oso larri. Bai­na komu­ni­ka­bi­deek haus­nar­tu behar­ko luke­te beraien jarre­rek era­gi­ten dituz­ten erreakzioez.

Lan­der Mar­ti­ne­zen kasu­ra pasa­ko naiz orain. Badi­ra hiru hila­be­te berak Bil­bo­ko taber­na batean pai­ra­tu­ta­ko era­soa sala­tu zue­la. Esan zue­na­ren ara­be­ra, «ATA­ko» kide batek kol­pa­tu egin zuen eta itu­rri fida­ga­rriek horre­la baiez­tatzen zio­te­la gehi­tu zuen. Komu­ni­ka­bi­dez bete­ri­ko pren­tsau­rre­ko batean esan zuen eta denek egin zuten Amnis­tia­ren Alde­ko Mugi­men­dua­ren aur­ka, azke­ne­ko honek ohar bidez azal­du bal­din bazuen ere bere kide bat izan zela pen­tsatze­ko inola­ko zan­tzu­rik ez zuela.

Garak espa­zio han­dia eskai­ni zion Lan­der Mar­ti­ne­zen pren­tsau­rre­koa­ri, bai edi­zio digi­ta­lean zein pape­rez­koan. Amnis­tia­ren Alde­ko Mugi­men­dua­ri, ordea, soi­lik digi­ta­lean eta labur. Ez al dute pre­soek gure mugi­men­dua­ren eran­tzu­na jaki­te­ko esku­bi­de­rik? Ez al dio kaze­ta­ritza­ren kode deon­to­lo­gi­koak afe­ra baka­rra osatzen duten era­gi­le guz­tiek ber­din tra­ta­tuak iza­te­ko esku­bi­dea dute­la? Ba Garak ez du betetzen kode hori ezta urrun­dik ere. Are gehia­go, gai hone­taz hitz egi­te­ko hain­ba­te­tan saia­tu nin­tzen Ramon Sola Garako Poli­ti­ka sai­le­ko ardu­ra­du­na­re­kin kon­tak­tatzen, eta era guz­tie­ta­ko aitza­kiak jaso nituen: «Orain bil­du­ta dago», «Oraintxe ber­tan joan da», «Utzi zure tele­fo­noa eta berak dei­tu­ko dizu»… Gaur arte, guri edi­to­ria­lak zuzen­tze­ko badau­ka­te­la­ko den­bo­ra, bai­na gure­kin tra­tatze­ko ez. 

Bada, hila­be­teak pasa­tu dira eta Lan­der Mar­ti­ne­zek sala­ke­ta egi­te­ko orduan infor­ma­zio oke­rra jaso zue­la onar­tu du, bere itu­rriak ez omen zire­la­ko hasie­ran esan zuen bezain «fida­ga­rriak». Amnis­tia­ren Alde­ko Mugi­men­duak bere ira­kur­ke­ta pla­za­ra­tu zuen aste hone­tan ber­tan. Inork ez zuen bere orrial­dee­tan horren berri eman, Garaian bere egoitzan jaso gin­tuen Berriak ere ez.

Eus­kal Herri­ko komu­ni­ka­bi­de han­die­nak herria­re­nak ez dire­la onar­tze­ko Garaia hel­du da, ezta eus­ka­raz hitz egi­ten digu­te­nean ere. Hauek bur­ge­sia txi­kia­ren esku­tan dau­de eta herri eki­me­nak zapal­duak eta baz­ter­tuak iza­ten ari dira, sol­da­ta­pe­ko mili­tan­te gutxi batzuek dina­mi­zatzen dituz­ten bes­te eki­men han­di eta aurre­fa­bri­ka­tuen mesedetan. 

«Kon­tatzen ez dena ez da», dio Gararen kan­pai­na batek. Lan mar­du­la dau­ka­gu aurre­tik herri proiek­tu komu­ni­ka­ti­boei dago­kie­nez. Balia­tu behar­ko ditu­gu esku­ra ditu­gun bitar­te­koak, sare sozia­lak eta abar, bai­na ez deza­gun inoiz ahaz­tu bide­rik zuze­ne­na kalea berres­ku­ratzea dela, hor­mak dire­la gure boz­go­rai­lu nagu­sia, eta mobi­li­za­zioak dire­la batzar toki­rik han­die­na. Ekai­na­ren 24an hitzor­dua dau­ka­gu Bil­bon. Gora Txi­ki­to! Amnis­tia osoa!

Sen­doa Jura­do, Amnis­tia­ren alde­ko militantea

2017ko ekai­na­ren 16an

[ES]

Ya sé que habrá quien des­pués de leer lo que escri­bo, dirá que ata­co a la inde­pen­den­cia de los medios de comu­ni­ca­ción y que no res­pe­to su liber­tad. Tam­bién podría ser que impul­sa­dos por el cor­po­ra­ti­vis­mo entre unos y otros, nin­guno de los medios que publi­ca en papel dé luz a este tex­to. Quién sabe, pue­de que pase lo con­tra­rio, para demos­trar lo equi­vo­ca­do que estoy en todo lo que digo. Ya veremos.

Quie­ro cen­trar la aten­ción sobre dos temas a la hora de tra­tar lo que vie­ne: la huel­ga de ham­bre inde­fi­ni­da del pre­so polí­ti­co vas­co Iña­ki Bil­bao «Txi­ki­to» y la cam­pa­ña de cri­mi­na­li­za­ción impul­sa­da con­tra el Movi­mien­to Pro Amnis­tía median­te rue­da de pren­sa por el par­la­men­ta­rio de Pode­mos Lan­der Martínez.

En el momen­to en el que escri­bo esto, Txi­ki­to está a pun­to de cum­plir su 20º día en huel­ga de ham­bre. Jun­to a la huel­ga de ham­bre está lle­van­do a cabo un encie­rro, es decir, que ade­más de no comer, tam­bién está recha­zan­do las dos horas que le acep­tan fue­ra de la cel­da. Como con­se­cuen­cia de ello, sólo pode­mos saber de Txi­ki­to una vez a la sema­na, por­que si hace el encie­rro la cár­cel le impi­de lla­mar por teléfono.

Txi­ki­to lle­va 33 años en la cár­cel, la mayo­ría en gale­rías de ais­la­mien­to. A par­te de eso, últi­ma­men­te le han apli­ca­do la pri­me­ra fase del pri­mer gra­do, el régi­men de vida más duro que se pue­de apli­car den­tro de la cár­cel, una tor­tu­ra físi­ca y psi­co­ló­gi­ca para empu­jar a los pre­sos al sui­ci­dio, una tor­tu­ra cró­ni­ca que te rom­pe poco a poco (no tan poco a poco).

Ante todo esto, Txi­ki­to ha ini­cia­do una lucha a favor de la inde­pen­den­cia y el socia­lis­mo, y alguien dirá, «¿no sería mejor si hubie­ra empren­di­do una lucha a favor de sus dere­chos?» Pues, aun­que algu­nos no lo entien­dan, su posi­ción es abso­lu­ta­men­te lógi­ca: «si me cas­ti­gáis por­que no renun­cio a mi mili­tan­cia polí­ti­ca, comen­za­ré una huel­ga de ham­bre a favor de mi mili­tan­cia para dejar al des­cu­bier­to lo absur­do de vues­tro castigo».

Y aquí vie­ne el pro­ble­ma en lo que res­pec­ta a los medios de comu­ni­ca­ción vas­cos más gran­des. Txi­ki­to no entra en el mode­lo de pre­so que quie­ren impo­ner, y eso es sufi­cien­te para que mien­tras infor­man has­ta el abu­rri­mien­to sobre los dere­chos huma­nos de unos (per­dón por decir­lo así, pero me lle­na de rabia el des­equi­li­brio entre unos y otros), la cen­su­ra alre­de­dor de Txi­ki­to es pal­pa­ble, dejan­do de lado las peque­ñas excep­cio­nes que con­fir­man la regla. La pos­tu­ra polí­ti­ca de Txi­ki­to es lo que está en la base de esta mez­qui­na cen­su­ra sin compasión. 

Gara ha deci­di­do infor­mar sobre la con­cen­tra­ción de dos días antes en Donos­tia en el vigé­si­mo día de la huel­ga de ham­bre, a pesar de que jun­to a esta noti­cia les envia­mos la con­cen­tra­ción de Bil­bo que han pre­fe­ri­do no sacar, a pesar de que escon­den las con­cen­tra­cio­nes de cada jue­ves en Leza­ma, como han hecho con la mani­fes­ta­ción de Bil­bo del pasa­do sába­do y con otras tan­tas, pero en el vigé­si­mo día han saca­do algo. ¿Sufi­cien­te para lavar su imagen?

Pues­tos a com­pa­rar, vea­mos el eco dado por Gara a la huel­ga de ham­bre de cua­tro días que hizo Jose Mari Erdo­zain den­tro de la diná­mi­ca Kale­ra Kale­ra. Todo mi res­pe­to a Erdo­zain por el com­pro­mi­so mos­tra­do, pero la acti­tud de Gara no es en abso­lu­to equi­li­bra­da, tenien­do en cuen­ta, ade­más, en qué con­di­cio­nes la está desa­rro­llan­do Txi­ki­to. No es en abso­lu­to equi­li­bra­da si la com­pa­ra­mos tam­bién con la huel­ga de ham­bre rota­ti­va que duran­te 117 días man­tu­vie­ron varios pre­sos polí­ti­cos, o con la que alar­ga­ron por más de 20 dos ex pre­sos el año pasa­do en Etxarri.

La acti­tud de Berria es más abier­ta en ese sen­ti­do, pero no hay duda de que usa doble rase­ro a la hora de medir la impor­tan­cia de las noti­cias. Dio la noti­cia de las ini­cia­ti­vas de Sare e Ire­ki, de la sali­da de Idoia López de Ria­ño y de la situa­ción de los de Altsa­su el mis­mo día, pero sobre Txi­ki­to no dijo ni pio, aun­que esa infor­ma­ción la tenía des­de el día anterior.

Estos dos dia­rios daban la noti­cia sobre la huel­ga de ham­bre con­tra la inci­ne­ra­do­ra, mien­tras no decían lo más míni­mo sobre la ini­cia­da por Herri Nor­te en soli­da­ri­dad con Iña­ki Bil­bao. ¿Sabéis cuán­do ha con­se­gui­do la huel­ga de ham­bre de Txi­ki­to más noto­rie­dad? Cuan­do han pin­ta­do las sedes de los par­ti­dos polí­ti­cos. Es así, tan tris­te como eso, y gra­ve al mis­mo tiem­po, por­que el men­sa­je implí­ci­to que difun­den los medios de comu­ni­ca­ción es que deter­mi­na­das ini­cia­ti­vas que­da­rán ocul­tas si no se recu­rre a la acción directa.

Ese fue exac­ta­men­te el men­sa­je difun­di­do por los medios con Ibon Ipa­rra­gi­rre hace aho­ra año y medio. Tuvie­ron que cal­ci­nar 8 auto­bu­ses en Derio para que su situa­ción tuvie­ra ver­da­de­ro eco, cuan­do su nom­bre apa­re­ció por enci­ma de todas las con­de­nas y entre el humo gene­ra­do por los buses en lla­mas. Por des­gra­cia Ibon sigue pre­so y muy gra­ve. Pero los medios de comu­ni­ca­ción debe­rían refle­xio­nar sobre las reac­cio­nes que gene­ran sus actitudes.

Pasa­ré aho­ra al caso de Lan­der Mar­tí­nez. Hace tres meses que denun­ció la agre­sión que sufrió en un bar de Bil­bo. Según dijo, le gol­peó un miem­bro de «ATA», y aña­dió que se lo afir­ma­ban fuen­tes fide­dig­nas. Lo dijo en una rue­da de pren­sa lle­na de medios de comu­ni­ca­ción y todos la empren­die­ron con­tra el Movi­mien­to Pro Amnis­tía, a pesar de que éste expli­có por medio de un comu­ni­ca­do que no tenía indi­cios para pen­sar que se hubie­ra tra­ta­do de nin­guno de sus miembros. 

Gara con­ce­dió gran espa­cio a la rue­da de pren­sa de Lan­der Mar­tí­nez, tan­to en la edi­ción digi­tal como en la de papel. Sin embar­go, al Movi­mien­to Pro Amnis­tía sólo en el digi­tal y cor­to. ¿Aca­so no tie­nen dere­cho a saber la res­pues­ta de nues­tro movi­mien­to los pre­sos y pre­sas? ¿No dice el códi­go deon­to­ló­gi­co del perio­dis­mo que todos los agen­tes que for­man una sola cues­tión tie­nen dere­cho a ser tra­ta­dos de igual mane­ra? Pues Gara no cum­ple ese códi­go ni de lejos. Es más, sobre este tema tra­té de hablar en varias oca­sio­nes con Ramón Sola, res­pon­sa­ble de la sec­ción de Polí­ti­ca de Gara, y reci­bí excu­sas de todo tipo: «Aho­ra está reu­ni­do», Se aca­ba de mar­char», «Deja tu telé­fono y él te lla­ma­rá»… Has­ta hoy, por­que tiem­po para dedi­car­nos edi­to­ria­les sí tie­nen, pero para tra­tar con noso­tros no.

Así pues, han pasa­do los meses y Lan­der Mar­tí­nez ha reco­no­ci­do que reci­bió infor­ma­ción equi­vo­ca­da a la hora de hacer su denun­cia, por­que al pare­cer sus fuen­tes no eran tan «fide­dig­nas» como dijo al prin­ci­pio. El Movi­mien­to Pro Amnis­tía hizo públi­ca su lec­tu­ra esta mis­ma sema­na. Nadie dio la noti­cia al res­pec­to, tam­po­co ese Berria que en su día nos reci­bió en su sede.
Es el momen­to de reco­no­cer que los mayo­res medios de comu­ni­ca­ción de Eus­kal Herria no son del pue­blo, ni cuan­do nos hablan en eus­ke­ra. Estos están en manos de la peque­ña bur­gue­sía y las ini­cia­ti­vas popu­la­res están sien­do piso­tea­das y mar­gi­na­das a favor de gran­des diná­mi­cas pre­fa­bri­ca­das y dina­mi­za­das por unos pocos mili­tan­tes a sueldo.

«¿Y si no se cuen­ta?», pre­gun­ta una cam­pa­ña de Gara. Tene­mos mucho tra­ba­jo por delan­te en lo que res­pec­ta a los pro­yec­tos comu­ni­ca­ti­vos popu­la­res. Ten­dre­mos que uti­li­zar los recur­sos que tene­mos a mano, redes socia­les etcé­te­ra, pero no olvi­de­mos nun­ca que el camino más direc­to es recu­pe­rar la calle, que las pare­des son nues­tro prin­ci­pal alta­voz, y que las movi­li­za­cio­nes son nues­tro pun­to de reu­nión más gran­de. El 24 de junio tene­mos una cita en Bil­bo. Gora Txi­ki­to! Amnis­tia osoa!

Sen­doa Jurado

16 de junio de 2017

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *