La nada no es meta ni camino, es nada x Petri Reka­ba­rren /​Eze­re­za ez da jomu­ga ezta bide ere, ez da ezer x Petri Rekabarren

Eus­ke­ra

Hasie­ra ema­ten dio­gu lau iruz­kin labur sai­la­ri, eus­kal nazio eta kla­se aska­pe­ne­ra­ko mugi­men­du zaba­la­ren zati baten egoe­ra­ren ingu­ru­koak (edo ezker aber­tza­lea fun­tsez­ko zen­tzu his­to­ri­koan). Gehien­bat, Sor­tun jarri­ko dugu arre­ta eta, zehaz­kia­go, zuzen­da­ritzan. Azter­tu­ko dugu, lehe­nik, zein larriu­ne har­tu behar dugun abia­pun­tutzat zuzen­da­ritza buro­kra­ti­koa dela baiez­tatze­ko, eta nola­ko ondo­rioak dakar­tzan bere­kin; biga­rre­nik, eta aurre­koa­re­kin lotu­rik, erre­for­mis­mo kla­si­ko­ren alde­rantz izan duen atze­ra­ka­da poli­ti­ko zein ideo­lo­gi­koa, egi­tas­mo hutsa­la­ren ezau­ga­rria dena; hiru­ga­rre­nik, eta ber­to­tik, orain­go zuzen­da­ritza, erre­for­ma­ren eta iraul­tza­ren arte­ko dia­lek­ti­ka uler­tu eta apli­katze­ko gau­za ez dela, eta lau­ga­rre­nik, Sor­tu­ren nahiz ezker aber­tza­le osoa­ren oina­rriek aurre egin beha­rre­ko pers­pek­ti­bak eta premiak.

I. zatia

Due­la bi urte Sor­tuk aur­kez­pen ofi­zia­la egin zuen Iru­ñean. Gaur egun zan­tzu­rik txa­rre­nak bete egin dire­la esan behar dugu, lehe­na­go, ezker aber­tza­le his­to­ri­koa­ren sek­to­re batzuek ira­ga­rri zuten beza­la, izan ere, «errea­lis­mo poli­ti­ko­ranz­ko birak» errit­mo horri eutsiz gero, Sor­tu las­ter egi­tu­ra buro­kra­ta eta ber­ti­kal bihur­tu­ko litza­te­kee­la eta, prak­ti­kan, EH Bil­du eta Amaiu­rren erre­for­mis­moa gida­tu­ko lukee­la esa­ten zutelako.

Mili­tan­tziak berak era­ba­ki­ta­koa jaki­te­ko esku­bi­dea eta, batez ere, beha­rra dute, haren kolek­ti­bo, era­kun­de edo alder­dia­ren etor­ki­zu­na (orain­goz zehaz­ta­sun han­dia­go­rik gabe) eza­gutza kolek­ti­bo eta sakon horren men­de dagoe­la­ko zen­tzu guz­tie­tan. His­to­riak baiez­ta­tu eta berretsi­ta­koa­ren ara­be­ra, beha­rrez­koa da, berez, teo­ria mar­xis­ta behar beza­la men­de­ratzea, are eta beha­rrez­koa­goa da ere teo­ria­ren eza­gutza kri­ti­ko eta auto­kri­ti­koa, mili­tan­te­ek, nazio eta kla­se aska­pe­ne­ra­ko estra­te­gian aha­lik eta zehatzen gau­za­tu eta guz­tien artean ezta­bai­da­tu zein onetsi egin dute­na, ber­tan epeal­di bate­ra­ko fin­ka­tu­rik dau­de: borro­katze­koak diren utzie­zi­nez­ko hel­bu­ruak, haiek lor­tze­ko estra­te­gia ego­kia eta estra­te­gia bera gau­zatze­ko eza­rri beha­rre­ko taktikak.

Oina­rri Ideo­lo­gi­koak dei­tu­ri­koek hel­bu­ruen, estra­te­gia­ren eta tak­ti­ken arte­ko elka­rre­kin­tza era­ba­ki­ga­rria adie­raz­ten dute modu sin­te­ti­ko eta orde­na­tuan. Elka­rre­kin­tza soi­la baino gehia­go, dia­lek­ti­ka. Hel­bu­ruak nabar­men­ki ager­tu behar dira estra­te­gian, oina­rriei kohe­sioa eman behar die­te, betie­re hel­bu­ruak beraiek kon­tuan edu­ki­ta, nahiz eta uto­pi­koak eta ukro­ni­koak iru­di­tu; hala­ber, tak­ti­ken bar­nea egi­tu­ra­tu behar dute, alda­rri­ka­pen, borro­ka eta for­ma tak­ti­ko bakoitzean beha­rrez­ko den mal­gu­ta­su­naz, hain zuzen, beti kon­ple­xuak eta alda­ko­rrak diren opresio‑, esplo­ta­zio- eta men­pe­ratze-mote­tan apli­katzen dire­nak. Hiru osa­gaien arte­ko dia­lek­ti­ka, bada, haie­ta­ko batek huts egi­te­ko­tan, beran­du baino lehen, poli­ti­ka iraul­tzai­le osoa era­goz­ten due­la zehaz­te­ko. Tes­tuin­gu­rua­ren eta koiun­tu­ren ara­be­ra, alder­di edo era­kun­de batek bizi­rau­te­ko auke­ra dau­ka dia­lek­ti­ko­ki elkar­tu­ta dau­den hiru mai­la horien arte­ko des­ako­pla­men­du gora­ko­rra­ren erdian, ala­bai­na, koiun­tu­ra alda­tuz gero, ara­zoak aza­le­ra­tu­ko dira, eta tes­tuin­gu­rua alda­tuz gero, jasa­ne­zi­nak izan­go dira. Hel­bu­ruen, estra­te­gia­ren eta tak­ti­ken arte­ko hala­ko des­ar­ti­ku­la­zioak era­kun­de edo alder­di oro sun­tsi­tu egi­ten du, bai­na oke­rre­na da, haren zori­gaiz­to­ko era­gi­nak kua­li­ta­ti­bo­ki larria­goak dire­la nazio aska­pe­ne­ra­ko mugi­men­dua denean, gure kasuan bezala.

Sor­tu­ren Oina­rri Ideo­lo­gi­koak zaz­pi gil­tza­pe­tan gor­de­ta dau­de. Mili­tan­te­ei ez zaie hala­ko buro­kra­zia­ke­ria­ri buruz­ko inon­go azal­pe­nik eman, jaki­te­ko esku­bi­deaz gain, dio­gun beza­la, mili­tan­tzia­ren kri­ti­ka eta auto­kri­ti­ka kolek­ti­boa­ren esku jar­tze­ko pre­mia bizia ere moz­tu egin da, mili­tan­tzia bera iza­nik haien egi­lea. Anto­la­ke­ta-meto­doan orain sar­tu gabe, ezta­bai­da­ren ondo­ren, emaitza ofi­zia­la era­ba­ki egin zen, mar­ke­tin komer­tzial bur­ge­sa­ren meto­do tipi­koa, fun­tsez­ko da esa­tea, emaitzen bal­din­tzatze-mai­la, aurre­ko mani­pu­la­zioa eta gero­ko iru­zu­rra alde bate­ra utzi­ta, orain ber­tan eta bi urtez geroz­tik Oina­rri Ideo­lo­gi­koak zen­tsu­ra­pean dau­de­la orain­dik ere. Are oke­rra­go ere, orain­dik ez daki­gu noiz egin­go den Inau­gu­ra­zio Kon­fe­ren­tzia­ren II. zatia (2013ko otsai­le­koa). Han­dik bi urte­ra egin­go zela aipa­tu zen, hau da, gutxi gora­behe­ra garai hone­tan, bai­na, antza denez, atze­ra­tu egin da epe­rik gabe.

Bitar­tean, Sor­tu­ren zuzen­da­ritzak oso garran­tzi han­di­ko era­ba­kiak inpo­satzen ditu modu arbi­tra­rioan, inde­pen­den­tis­mo sozia­lis­ta­ren iden­ti­ta­te his­to­ri­koa­ren kon­tra jotzen due­nak zuze­nean, bai eta, haren berez­ko balo­reen kon­tra ere. Adi­bi­de bat: ANV, ezker nazio­na­lis­ta­ren lehen era­kun­deak (1930ean sor­tua) beti har­tu du par­te aska­pe­ne­ra­ko mugi­men­duan, hala ere, defen­t­sa kolek­ti­bo­tik kan­po utzi dute 35 mili­tan­teen aur­ka­ko 0408 makro-epai­ke­tan, hamar urte­ko kon­de­na jasotze­ko zorian dau­de­nak. Inola­ko azal­pe­nik gabe, epai­ke­ta hasi baino hila­be­te gutxi batzuk lehe­na­go, ANV-ri, bes­te abo­ka­tu-tal­de bat bilatze­ko ohar­ta­ra­zi zio­ten era lako­ni­koan. Sor­tu­re­nak uko egin baitzion eurak defen­datzea­ri. Har­ta­ra, Sor­tu­ren zuzen­da­ritzak hautsi egin zuen, inola­ko azal­pe­nik gabe, erre­pre­sioa­ren aurrean ordu­ra arte era­kutsi­ta­ko fun­tsez­ko elkar­ta­sun akti­boa, hasie­ra-hasie­ra­tik, ezker inde­pen­den­tis­tak harro­ta­su­nez­ko nor­ta­sun-zei­nua dena. Modu horre­ta­ra, Sor­tu­ren zuzen­da­ritza sek­ta­ris­mo poli­ti­ko­rik abe­rran­te­enean ero­ri egin da, ildo erre­for­mis­tak bul­tza­tuz, ANV, aldiz, kohe­ren­tzia poli­ti­koa dela medio, hala­koen kon­tra egon da beti, haren 85 urte­ko his­to­ria heroi­koan zehar era­kutsi duen legez.

Orain hobe­to uler­tzen dugu joka­bi­de espli­kae­zi­na azal­tze­ko arra­zoi posi­blee­ta­ko bat, ale­gia, Oina­rri Ideo­lo­gi­koak esku­ra iza­te­ko esku­bi­dea eta beha­rra ukatzea mili­tan­tzia­ri. Batzuen ustez, era­bi­li­ta­ko meto­doaz gain, bali­te­ke azken emaitzak bat ez etor­tzea orain­go zuzen­da­ritza­ren aldez aurre­ko jarre­ra poli­ti­ko eta teo­ri­koe­kin. Bes­te batzuek dio­ten ara­be­ra, Oina­rri Ideo­lo­gi­koak ez argi­ta­ratze­ko zer­ga­tia Sor­tu­ren baliz­ko legez kan­po­ratzean datza, espai­niar fana­tis­moak desiratzen due­na. Luzea­go ez jotzea­rren, due­la urte­be­te ingu­ru, Ipa­rral­de­ko ezta­bai­da amaitze­ko zain zeu­de­la esan zuten ere. Egia esan, Oina­rri Ideo­lo­gi­koak zer­tan dautzan jakin gabe, Sor­tu­ren zuzen­da­ritzak garran­tzi han­di­ko bes­te dina­mi­ka batzuk inpo­sa­tu egin ditu, kasu­ra­ko, EH Bil­du eta Amaiu­rre­kin erla­zio­na­tu­ta­ko guz­tiak, Sor­tu­ren mili­tan­tzia nabar­men alde bate­ra utzi­ta har­tu dire­nak, izan ere, behin fun­tsez­koa era­ba­ki­ta­koan, infor­ma­zioa ema­ten zaie mili­tan­te­ei, hau da, atze­ra­bi­de­rik gabe­ko politika.

Oina­rri Ideo­lo­gi­koen edu­kia ez dakie­nez, Sor­tu­ren mili­tan­tziak ez du, orain­go zuzen­da­ritzak inpo­satzen due­na­ren eta bene­tan egin behar­ko litza­te­keen arte­ko kon­tras­te-gune­rik, betie­re Oina­rri Ideo­lo­gi­koe­tan disei­na­tu eta ofi­zial­du­ta­ko hel­bu­ruei, estra­te­gia­ri eta tak­ti­kei erre­pa­ra­tuz. Horre­ta­ra, zuzen­da­ritzak, prak­ti­kan, eskuak libre ditu nahi due­na egi­te­ko eta desegi­te­ko, oina­rriei, aldiz„ fedea eta kexatze­ko esku­bi­dea gel­ditzen zaiz­kie bes­te­rik ez, noi­zean behin plan­te­atzen zaiz­kien aza­le­ko kon­tu urriei dago­kie­nez. Euren iritzia ager­tze­ko egi­ten diren batza­rrez eta asan­bla­dez gain, mili­tan­tziak balia­bi­de muga­tue­giak dauz­ka tre­ba­kun­tza poli­ti­ko, teo­ri­ko eta ideo­lo­gi­ko­ra­ko: Sor­tu­ren ata­ri bir­tua­la, Gara egun­ka­ria eta Iratzar Fun­da­zioa, ape­nas gehiago.

Sail hone­ta­ko hurren­go kapi­tu­lue­tan balia­bi­de horien muga­pen sako­naz eta orien­ta­zio poli­ti­ko zein ideo­lo­gi­koaz ari­tu­ko gara, orain­goan, Sor­tu bar­ne­ko ezta­bai­da zeha­ro demo­kra­ti­koa iza­te­ko ezin­ta­su­nean jarri­ko dugu arre­ta nagu­sia, lau arra­zoi dire­la kau­sa: Oina­rri Ideo­lo­gi­koen non­dik nora­koak ez daki­te­nez, ez dago kon­tras­te-gune­rik; EH Bil­du eta Amaiur beraien kabuz dabil­tza­nez eta auzo zein herrie­ta­ko batzor­deak erre­gu­lar­ta­su­nez bil­tzen ez dire­nez, ez da ezta­bai­den (oso gutxi) segi­men­du­rik egi­ten; ez dago aldi­be­re­ko tre­ba­kun­tza sis­te­ma­ti­koa­ren gai­ne­ko inola­ko pla­nik, ezta­bai­dak kon­tzep­tual­ki abe­ras­te­ko; eta, erre­ma­te gisa, Sor­tu­ren mili­tan­tziak ezin deza­ke eze­re­za­ren gai­nean ezta­bai­da­tu eze­re­za bera abia­pun­tutzat har­tu­rik, «Eus­kal Bidea» dei­tu­ri­koan ger­tatzen den bezala.

Segu­rue­nik, «Eus­kal Bidea» erre­dak­ta­tu­ta­ko doku­men­tu­rik erra­ze­ne­ta­ko bat izan­go da, idaz­te­ko ia esfor­tzu inte­lek­tua­la­ren beha­rrik izan ez due­la­ko. Ala­bai­na, egi­leek egin­ga­rri dela fro­gatzen saiatzen dire­ne­ra­ko, horre­la­ko erraz­ta­su­na bera­ren aur­ka­ko bila­katzen da. Epis­te­mo­lo­gia mate­ria­lis­ta­ren oina­rriz­ko prin­tzi­pio batean adie­ra­zi­ta­koa­ren ara­be­ra. argu­men­tuz­ko kar­ga zer­bait baiez­tatzen due­na­ren­gan oina­rritzen da, ez, ordea, ukatzen due­na­re­na­ren­gan. Adi­bi­dez, bal­din eta esa­ten badu­gu, ornitho­chei­rus fos­fo­res­zen­teek, argia­ren abia­du­raz. mul­ti­ber­tsoak konek­tatzen dituz­ten super­so­kak gurutza­tu dituz­te­la, gure uni­ber­tso­ko ata­la­sea zehar­ka­tu eta orain NBE­ko egoitzan dau­de­la giza­te­ria­ri ulti­ma­tu­ma ira­ku­rriz, bal­din eta hala­ko­rik esa­ten badu­gu, geuk fro­gak era­kutsi beha­rra dau­ka­gu, edo, gutxie­nez, pro­ba­bi­li­ta­te han­di­ko argu­dioak Hala­ko­rik egin ezean, ger­ta­ki­zun hori ukatzen dute­nek gure idea­lis­moa sun­tsi­tu egin­go dute.

«Eus­kal Bidea­ren» eta ornitho­chei­rus fos­fo­res­zen­teen arte­ko aldeak alde bate­ra utzi­ta, «Eus­kal Bidea» egin­ga­rri dena­ren arras­to nazio­na­la­ren baten zain gau­de. Sor­tu­ren mili­tan­tziak arras­toa jasotzen ez duen bitar­tean, sines­ga­rri­ta­su­na hutsa­ren hurren­goa izan­go da.


Hona­koan lau iruz­kin sai­le­ko biga­rren zatia aur­kez­tuen dugu, asmoa da Sor­tu­ren deri­ba eta Ezker Aber­tza­lea­ren zati baten egoe­ra azter­tzea. Aurre­koan (sai­le­ko lehe­nean) hurren­go kon­tu hauek jorra­tu geni­tuen batik bat: Sor­tu­ren mili­tan­tzia­ri oina­rri ideo­lo­gi­koen ingu­ru­ko azken emaitza jaki­te­ko esku­bi­de eta beha­rra uka­tu iza­nak era­gin duen efek­tu sun­tsitzai­le larria, utzie­zi­nez­ko hel­bu­ru his­to­ri­koak eta haiek lor­tze­ko estra­te­gia nahiz tak­ti­kak, era berean, aipa­tu genuen Sor­tu­ren Sorre­ra-bil­tza­rra­ren biga­rren zatia gau­zatze­ko epeal­di ofi­zia­lak bete ez dire­la (antza denez, muga­rik gabe atze­ra­tua). Genioen, azke­nik, Sor­tu­ren orain­go zuzen­da­ritzak har­tu­ta­ko era­ba­ki horiek eta bes­te batzuek baiez­tatzen dute­la buru­za­gi-tal­dea buro­kra­zia­ri atxi­ki egin zaio­la, bai­na ez dela hala­ko­rik ger­ta­tu, ordea, Sor­tu­ren oina­rriz­ko mili­tan­teen kasuan eta, are gutxia­go, Ezker Aber­tza­le osoan.

II. zatia

Pen­tsa­men­du kri­ti­ko eta librea dugu sekre­tis­mo buro­kra­ti­koa­ren lehen bik­ti­ma Biga­rren bik­ti­ma, zen­tsu­ra eta isil­ta­sun­pean iza­tea­ren ondo­rioz, pen­tsa­men­dua­ren kali­ta­tea­ren hon­do­ratzea. Mili­tan­teen ilu­sio par­te har­tzai­lea da hiru­ga­rren bik­ti­ma, izan ere, azka­rra­go edo beran­dua­go, des­ani­ma­tuz doa eta, are gaiz­kia­go, defen­t­sa teo­ri­ko eta poli­ti­koak ahul­du egi­ten dira erre­for­mis­moa­ren birus kutsa­ga­rria­ren aurrean.

Ez dadi­la inor nahas. Espe­rien­tzia his­to­ri­koak dios­ku­nez, ukae­zi­nak dira, buro­kra­ti­zatze-pro­ze­sue­ta­tik era­kun­de iraul­tzai­leek ate­ra­ta­ko era­gin nega­ti­boak, bai eta, han­go lezio teo­ri­ko eta poli­ti­koak ere. Edo­no­la ere, ezin­bes­te­koa da buro­kra­ti­zatzea­ren abia­du­ra neur­tzea, hau da, dagoe­ne­ko atze­rae­zi­na ote den edo, berriz, orain­dik atze­ra egi­te­ko auke­ra ote dagoen, fun­tzio­na­men­du demo­kra­ti­koa berres­ku­ratze alde­ra. Ala­bai­na, ez da zere­gin erre­za, buro­kra­ziak berak kon­tra­ko iru­dia ema­ten due­la­ko, ale­gia, ezta­bai­datze­ko aska­ta­su­na­re­na. Adi­bi­dez, Sor­tu­ren azken hiru doku­men­tuek, bes­teak bes­te, hel­bu­ru zehatz hori har­tzen dute barne.

Kro­no­lo­gi­ko­ki, lehen doku­men­tua: Neo­li­be­ra­lis­moa­ren geo­po­li­ti­ka eta Eus­kal Herria, 2015eko urta­rri­le­koa, Iratzar Fun­da­zioa; biga­rren doku­men­tua: Kapi­ta­lis­moa­ren ondo­rioak Eus­kal Herrian, 2015eko otsai­le­koa, Sor­tu; eta hiru­ga­rren doku­men­tua: Ezker Aber­tza­lea­ren ego­kitza­pe­na, 2015eko otsai­le­koa, Iratzar Fundazioa.

Aipa­tu tes­tuek ezta­bai­da kri­ti­koa­ren aska­ta­sun-itxu­ra ema­ten dute, bai­na iru­zu­rrez­ko ezta­bai­da da, aldez aurre­tik, iritzi komu­na islatzen duen inola­ko doku­men­tu kolek­ti­bo­rik eta ofi­zia­lik idatzi ez dela­ko, horrek haien intere­se­ko gaie­tan arre­ta jar­tzea ahal­bi­detzen die txos­ten­gi­leei, mili­tan­tzia­ren­tzat inter­es­ga­rri izan litez­keen bes­te­la­ko kon­tu batzuk ahan­tzi eta alde bate­ra utziz. Modu horre­ta­ra, berriz ikus ditza­ke­gu oina­rri ideo­lo­gi­koak era­kutsi ez iza­na­ren efek­tu negar­ga­rriak, izan ere, han mili­tan­teen fun­tsez­ko kez­kak eta pre­miak adie­ra­zi behar­ko lira­te­ke, bene­ta­ko ezta­bai­da­gu­ne iza­te­ko, ala­bai­na, oina­rriak zen­tsu­ra­pean jarri dire­nez gero, mili­tan­te­ek ez daki­te zer era­ba­ki duten eta zuzen­da­ritzak nahi due­na esa­te­ko auke­ra du.

Hala­ber, nahiz eta orain­go zuzen­da­ritzak, oina­rriei ostu­ta­ko ezta­bai­dan apun­ta­tu eta jaso­ta­ko ara­zoei buruz idaz­tea auke­ra­tu (hala­ko hipo­te­sia onar­tuz), ara­zoa kon­pon­du beha­rrean, larria­go­tu egi­ten da. Sail hau idatzi baino lehe­na­go­ko iruz­ki­ne­tan age­rian utzi dugu due­la hiru urte­ko zuzen­da­ritzak ezta­bai­da ideo­lo­gi­koan era­bi­li­ta­ko mar­ke­tin komer­tzia­le­ko tek­ni­ka, haren intere­sak ain­tzat har­tuz, hor­taz, ez gara berri­ro horre­taz ari­ko. Orain­go zuzen­da­ritzak bila­tu­ta­ko frui­tuak jasotzen ditu, ale­gia, oina­rrien kez­ka batzuk jakin ondo­ren, hitza­ren mono­po­li­oa­ren bitar­tez, haien mani­pu­la­zioa egitea.

Hiru doku­men­tuak azter­tzean, hurren­go kons­tan­te­ak ikus­ten ditugu:

Lehen­da­bi­zi, jorra­tu­ta­ko gaia­ri dago­kio­nez, ez da egi­ten inon­go plan­te­amen­du his­to­ri­ko­rik, atze­ra egi­ten da urte gutxi batzuk bes­te­rik ez, geroa­go dio­te­na jus­ti­fi­katze alde­ra. Hiru­ga­rren doku­men­tua­ren hasie­ran Ezker Aber­tza­lea­ren his­to­ria gisa uler­tzen dute­na­ren alda­rri­ka­pe­na egi­ten da, hala ere, zen­bait topi­ko eta leku komu­ne­ta­ra mugatzen da, jarraian dato­rren diba­ga­zio abs­trak­tua­ren mai­la han­dia­ren ata­ri­koa dena. Lehen doku­men­tuan libe­ra­lis­moa­ren jato­rria (XX. men­dea­ren hasie­raz geroz­tik) azal­tzen da, berriz jorra­tu­ko dugun gaia dela­rik; 1929ko kri­sial­dia behin aipatzen du, bi lerro­tan Euro­pa­ko Erki­de­goa sor­tze­ko 1945eko ingu­ru­ma­ria, 1947. urtea ideia neo­li­be­ra­len has­ta­pen gisa, bes­te­rik ez, mer­ka­ta­ritza askea garran­tzi han­di­koa iza­nik, XVI. men­deaz geroz­ti­ko kapi­ta­lis­moa­ren izae­ran eta historian.

Doku­men­tu bakar batek ere ez du oina­rriz­ko azal­pen his­to­ri­ko­rik ema­ten, labu­rra bada ere, edo ez du egi­ten bes­te tes­tu kon­tsul­ta­ga­rri baten aipa­me­nik, hala­ko azter­gaiak pla­za­ratze­ko pro­ze­sua­ren non­dik nora­koak jaki­te­ko. Hiru­re­ta­ko kons­tan­te horrek era­kutsi­ta­koa­ren ara­be­ra, txos­ten­gi­leek, dire­nak dire­la, gutxie­nez, ira­ga­na­re­ki­ko lotu­ra oro moz­tu nahi dute edo kome­ni zaie­ne­ra murriz­tu, eta, gehie­nez, ezta­bai­da his­to­ri­koa­ren bel­dur dira.

Biga­rre­na lehen kons­tan­tea­ren gara­pe­na da larri­ta­su­na­ri dago­kio­nez: doku­men­tue­tan ez dago inola­ko kohe­ren­tzia meto­do­lo­gi­ko eta teo­ri­ko-kon­tzep­tua­lik, lana egi­tu­ra­tu eta pers­pek­ti­ba his­to­ri­koa iza­te­ko. Horre­la­ko kohe­ren­tzia mar­xis­mo­tik abia­tu­ta lor­tu dai­te­ke soi­lik. Bai­na guz­tiz alde­ran­tziz­koa ger­tatzen da. Lehen eta hiru­ga­rren doku­men­tuek kon­tra­ko teo­rien nahas­pi­la kao­ti­ko eta bate­ra­ezi­na ager­tzen dute, eta biga­rre­nak ezta hori ere, hala ere, pro­gra­ma mini­mo baten zatia pro­po­satze­ko meri­tua dauka.

Lehen doku­men­tu­ko nahas­pi­lak aurre­ra­koi­ta­sun mota baten alde egi­ten du, erre­for­mis­mo bur­ge­sa­ren­tzat onar­ga­rria dena, bal­din eta orain­dik exis­titzen bada. Gal­de­ra bereha­la­koa da: zer-nola­ko intere­sa dago neo­li­be­ra­lis­moa­ren aurrean libe­ra­lis­moa­ren ber­tsio eder­ga­rria ema­te­ko, fun­tsez­ko korron­teak aipa­tu gabe, hots, eko­no­mia bur­ge­sa­ri dagoz­kio­nak ‑kla­si­koa, neo­kla­si­koa edo mar­gi­na­lis­ta eta neoliberala‑, eta batez ere, eko­no­mia bur­ge­sa­ren eta mar­xis­moa­ren arte­ko tal­ka hil­ga­rria? Key­nes-en ingu­ru­ko zer­bait esan al dai­te­ke Marx ezta azal-aza­le­tik ere aipa­tu gabe eta, segi­dan, une­ko sobie­tar eko­no­mia pla­ni­fi­ka­tua? Eman al dai­te­ke «ongi­za­te-esta­tua­ri» buruz­ko defi­ni­zio «neu­tra­lik» eta egin al dai­te­ke «libe­ra­lis­mo sozia­la­ren» lau­do­rio­rik, haren anker­ke­rien ingu­ru­ko txin­tik ere esan gabe? Azal­du al dai­te­ke EAJ eta UPN­ren TTI­Pren alde­ko jarre­ra Hegoal­de­ko kla­se bur­ge­saz hitz egin gabe?

Hiru­ga­rren doku­men­tu­ko nahas­pi­la pro­pio egin­da­koa bide da, izan ere, Marx, adi­bi­dez, hiru aldiz, gutxie­nez, aipatzen bada ere Mannheim‑i buruz­ko hala­beha­rrez­ko aipua egi­ten da, erre­for­mis­moa ebo­lu­zio­na­tu egin zue­na iza­nik, horrez gain, pla­ni­fi­ka­zio sozia­la­ren gai­ne­ko kon­tzep­tuak ez dau­ka Mar­xe­na­re­kin zeri­ku­si­rik. Era berean, biga­rren doku­men­tuan Marx iden­ti­fi­katzen da ideo­lo­gian, psi­ko­lo­gian eta zen­tzu komu­nean oina­rri­tu­ta­ko eza­gutza­ren sozio­lo­gia­re­kin, Mar­xe­kin zeri­ku­si­rik ez due­na. Bes­tal­de, hege­mo­nia, inde­pen­den­tzia, demo­kra­zia eta sozia­lis­moa­ri buruz­ko ata­le­tan eze­re­za teo­ri­koa da hutsu­ne kon­tzep­tua­la bete nahi due­na: nola lor­tu hori bal­din eta pro­duk­zio-inda­rren jabetza­ren kon­tzep­tu-gil­tza­rria inon ager­tzen ez bada? Nola da posi­ble sozia­lis­moz, demo­kra­ziaz, inde­pen­den­tziaz eta hege­mo­niaz hitz egi­tea, bal­din eta jabetza bur­ge­sa eta bera babes­ten duten arma­dak aipatzen ez badi­ra? Luze ez jotzea­rren, hiru­ga­rren doku­men­tuak, modu doi­lo­rrean, des­ka­li­fi­ka­zio poli­ti­ko, psi­ko­lo­gi­ko eta per­tso­na­la dara­bil oina­rri ideo­lo­gi­koak jaki­te­ko esku­bi­deak erres­pe­tatzea, bes­te­rik ez, eskatzen dute­ne­ki­ko, bai eta, zorroz­ta­sun zein serio­ta­sun teo­ri­koa eta aska­ta­su­nez kri­ti­ka­tu nahiz ezta­bai­datzea eskatzen dute­ne­ki­ko ere. Kide horiek ez dute inor irain­tzen, bai­na irai­nak jasotzen dituz­te; ez dute inor baz­ter­tzen, bai­na ezker aber­tza­le­tik baz­ter­tzen dituzte.

Biga­rren doku­men­tuan hur­bi­le­ko eus­kal errea­li­ta­tea­ren des­krip­zioa egi­ten da aza­le­tik eta modu kuan­ti­ta­ti­boan. Ez du azal­tzen errea­li­ta­te horren zer­ga­tia, ez du plan­te­atzen zulo­tik ate­ratze­ko pro­gra­ma iraul­tzai­le maxi­mo edo mini­mo­rik, aldiz, des­krip­zio bate­ra mugatzen da. ala­bai­na, bes­te biek ez beza­la, pro­gra­ma mini­mo bati dagoz­kion zen­bait kon­tu eskain­tzen ditu, eta esker­tze­koa da: sis­te­ma publi­ko indar­tsua, zer­ga-erre­for­ma erra­di­ka­la, finan­tza-sis­te­ma pro­pioa, ban­ku publi­ko eta sozia­la, zer­bitzu publi­ko dui­nak…, dena dela, adie­raz­pen erre­for­mis­tek lau­so­tu egi­ten dute ukae­zi­nez­ko aurre­ra­pau­so hori, kasu bate­ra­ko: «lan­gi­le-kla­sea­ren erres­pe­tuan oina­rri­tu­ta­ko ere­du eko­no­mi­ko eta sozial berri­rantz tran­tsi­zioa abiatzea». Bes­te bi doku­men­tue­tan beza­la, biga­rre­nean ere zen­bait kon­tzep­tu uzten dira alde bate­ra, hala nola, kla­se-borro­ka, iraul­tza sozia­la eta, are gehia­go, iraul­tza sozia­lis­ta eta abar, hor­taz. pro­gra­ma mini­moa­ren zatitxo hori hon­da­tu samar gel­ditzen da: nola, zein herri bote­rek, iraun­kor­ki mobi­li­za­tua, eza­rri­ko ditu aurre­ko neu­rriak? Nola eki­din­go dira, adi­bi­dez, enpre­sa­rien boi­ko­ta eta kapi­tal-ihe­sa hala­ko neu­rrien aurrean, bal­din eta pla­ni­fi­ka­zio sozia­lis­tan aurre­ra egi­ten ez bada? Biga­rren doku­men­tuan ez da hala­ko­rik aipatzen.

Azke­nik, hiru­ga­rren ezau­ga­rria da, hiru­rek teo­ria his­to­ri­ko eta his­to­ria teo­ri­koa­ri buruz­ko inola­ko aipa­me­nik egi­ten ez dute­la: XIX. men­dea­ren amaie­raz geroz­tik, sozia­lis­moak beti egin du tal­ka eko­no­mia, poli­ti­ka eta ideo­lo­gia bur­ge­sa­re­kin. Tre­nen arte­ko tal­ka da, bana­ka, bagoi guz­tie­tan era­gi­na due­na ‑eko­no­mi­koan, poli­ti­koan eta teorikoan‑, bai­na mul­tzo­ka iza­nez gero, tren osoak gehi loko­mo­to­rak ‑zuzen­da­ritza sozia­lis­ta edo burgesa‑, kri­sial­di sozio­po­li­ti­koen une­rik larrie­nak adie­raz­ten dituz­te, kri­sial­di sozioe­ko­no­mi­koe­tan jato­rria dute­nak eta horien gai­nean zuti­tu direnak.

Prak­ti­ka erre­for­mis­ta eta prak­ti­ka iraul­tzai­lea­ren arte­ko aldea adie­raz­te­ko, hurren­go hiru gal­de­rei eman­da­ko eran­tzu­nen ara­be­ra adie­raz­ten da: ba al dago sol­da­ta­pe­ko esplo­ta­zio­rik, gain­ba­lio­rik, lana­ren lege­rik? Sozia­lis­moak baietz dio, bur­ge­siak, ordea, ezetz. Kla­se kapi­ta­lis­ta­ren tres­na­rik al da esta­tua, edo neu­tra­la ote da eta balia­ga­rri izan dai­te­ke lan­gi­le-kla­sea­ren­tzat? Sozia­lis­moak dio esta­tua kapi­ta­la­re­na dela eta sun­tsi­tu behar dela, bur­ge­siak, ordea, neu­tra­la dela, guz­tio­na eta bere horre­tan utzi behar dela. Azke­nik, ba al dago aur­ka­ko-bata­su­nik eta ‑borro­ka­rik, hau da, dia­lek­ti­ka mate­ria­lis­ta­rik, edo ba ote dago har­mo­nia­rik eta ore­ka­rik, hau da, meta­fi­si­ka idea­lis­ta­rik? Sozia­lis­moak dio mate­ria­lis­mo dia­lek­ti­koa iraul­tza­ren meto­do teo­ri­koa dela, berriz, bur­ge­siak dio, dia­lek­ti­ka­ri uko egi­teaz gain, zen­tzu komu­na dela aldae­zin­ta­su­na era­kus­ten duen meto­doa, gau­zak iso­la­tu­rik dau­de­la eta bata­sun eta borro­ka iraun­ko­rrean kon­trae­san anta­go­ni­ko­rik ez dagoela.

Hiru gal­de­rok bere­zi­ki prak­ti­koak dira, eta egi­ta­teek aurrez aurre jar­tzen dituz­te iraul­tza eta erreak­zioa: erre­for­mis­moak erdi­bi­dean gel­di­tu nahi du patxa­daz, bai­na azka­rra­go edo beran­dua­go ban­do batean edo kon­tra­koan kokatzen da, eta ia beti kapi­ta­la­ren alde egi­ten du.

Azter­gai izan ditu­gun Sor­tu­ren doku­men­tuek ika­raz ihes egi­ten dute his­to­ria errea­lean era­ba­ki­ga­rri diren gai horie­ta­tik, egi­ta­tee­tan eta teo­rian exis­ti­tu­ko ez bai­li­ran. Hala eta guz­tiz ere, errea­li­ta­tea­ren aurrean itsua­re­na egi­tea da erre­for­mis­moa­ren gai­xo­ta­sun seni­la­ren sin­to­ma­rik larrie­ne­ta­ko bat.


Lehen entre­gan argu­men­ta­tu­ta­koa gogo­ra ekar­tze alde­ra, buro­kra­ti­koa eta ber­ti­ka­lis­ta da Sor­tu­ren orain­go zuzen­da­ritza, hori baiez­tatze­ko bi adi­bi­de: ildo estra­te­gi­koa­ri buruz­ko ezta­bai­da­ren emaitzak mili­tan­te­ek jaki­te­ko esku­bi­de eta beha­rra uka­tu iza­na eta Sorre­ra-bil­tza­rra­ren biga­rren zatia­ren muga­rik gabe­ko atze­ra­pe­na. Biga­rren entre­gan, ordea, EH Bil­du eta Sor­tu­ren hiru doku­men­tu ofi­zia­len edu­ki erre­for­mis­ta, lau­so eta zehaz­tu­ga­bea azter­tu ondo­ren, ikus deza­ke­gu oina­rriz­ko mili­tan­tzia har­tu­ta­ko era­ba­kie­ta­tik kan­po utzi dute­la, hau da, due­la urte batzue­ta­ko ezta­bai­da ideo­lo­gi­koa­ren emaitza ofi­zi­le­tik kan­po, era berean, ez dau­ka eus­kal errea­li­ta­te kon­ple­xua­ri buruz­ko pres­ta­kun­tza eta azter­tze pro­gra­ma­rik. Hiru­ga­rren zati hone­tan, Sor­tuk dara­bi­len erre­for­ma eta iraul­tza­ren arte­ko dia­lek­ti­ka jorra­tu­ko dugu, eta azken eta lau­ga­rre­nean, Sor­tu nahiz ezker aber­tza­le osoa­ren oina­rriek aurrean dituz­ten pers­pek­ti­bez eta pre­miez ari­tu­ko gara.

III. zatia

Badi­ru­di, XIX. men­dea­ren buruan itza­li­ta­ko ezta­bai­da ber­piz­ten dugu­la teo­ría poli­ti­koa­ren hile­rri­tik, Rosa Luxem­burg-ek 1906an etsi-etsian berriz piz­tu zue­na Erre­for­ma edo iraul­tza libu­ruan. Hala eta guz­tiz ere, esker aber­tza­lea­ren orain­tsu­ko lau prak­ti­ka berri­ku­si­ta­koan, kon­tu baten ingu­ruan ezta­bai­datze­ko pre­mia larria dagoe­la uler­tu dugu, hots, erre­for­ma hutsen, erre­for­ma iraul­tzai­leen, pers­pek­ti­ba estra­te­gi­koa­ren eta utzie­zi­nak diren hel­bu­ru his­to­ri­koen arte­ko inter­ak­zioa­ren ingu­ruan. Bitar­te­koen eta xedeen arte­ko inter­re­la­zioen jar­dun­bi­dea eta era­gin­kor­ta­su­na azter­tzea ia «ins­tin­ti­boa» da gure espe­zia­ren egu­ne­ro­ko prak­ti­kan: gure ekin­tzak, nahiak eta hel­bu­ruak, mai­la per­tso­na­lean nahiz kolek­ti­boan, maiz­ta­su­nez eba­luatzen ez badi­ra, beha­rrez­ko bitar­te­ko esku­ra­ga­rrien ara­be­ra, gure bizitza des­or­de­na kao­ti­koa izan­go da, beti ere orde­na zapal­tzai­lea­ren barruan.

Zapal­kun­tza­ren kon­tra­ko borro­ken his­to­ria da ira­kas­pen teo­ri­ko eta eti­koak era­kutsi ditza­keeen baka­rra, bai­na garran­tzi txi­kia­go­ko ves­te ara­zo batzuez gain, doitze, des­ados­ta­sun zein dife­ren­tzia, aur­ka­ko­ta­sun eta kon­trae­sa­nez­ko hiru ara­zo larri egiaz­tatzen dira, tak­ti­ka­ren, estra­te­gia­ren eta hel­bu­ruen artean edo, bai eta, bitar­te­koen eta xedeen artean ere: lehe­nik, anto­la­ke­ta-era­gin­kor­ta­su­nik ezak uni­ta­tea­ren bi poloen arte­ko inter­ak­zioa­ren biz­kor­ta­su­na zail­tzea edo gala­raz­tea; biga­rre­nik, tak­ti­ka eta estra­te­gia ez jar­tzea nozi­tu­ta­ko zapal­kun­tza­re­kin bate­ra­ezi­nak diren hel­bu­ru his­tor­koei begi­ra, epe ertai­ne­ko kon­kis­ta par­tzia­lei begi­ra bai­zik; eta azke­nik, era­man den borro­ka­ren hel­bu­ruak ahaz­tea edo nola­bait haiek arbuiatzea.

Lau prak­ti­ka aipa­tu­ko ditu­gu, lehe­na sin­di­ka­lis­mo sozio­po­li­ti­ko aber­tza­lea­ren (LAB) gora­ka­da, eta herri mugi­men­duen sus­per­tze-joe­ra, haie­ta­ko asko EH Bil­du eta Sor­tu­ren ins­ti­tu­zio­na­lis­mo­tik oso urrru­ti dau­de­nak. Biga­rre­na, era­kun­de eta mugi­men­du horien isu­ria eus­kal­ta­su­na­ren eta ideia aurre­ra­koien igoe­ran, bai eta, EH Bil­du eta Sor­tu­ren mili­tan­tzia­re­na ere, bere­zi­ki Ara­ban eta Nafa­rroan. Hiru­ga­rre­na, exis­titzen ez den «bake pro­ze­sua», EH Bil­du­ren Bake­ra­ko Eus­kal Bidea tes­tuan ikus deza­ke­gun beza­la, eta Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­dua­ren eran­tzun ego­ki eta balia­ga­rria: EH Bil­du­ren «bake­ra­ko eus­kal bidea»-ren hari­ra, biak ala biak esku­ra­ga­rri inter­ne­ten. Eta lau­ga­rre­na, maiatza­ren 24ko foru eta udal hau­tes­kun­deen emaitza Hego Eus­kal Herrian.

Azkar labur­bil­duz, era des­ber­di­nean adie­ra­zi­ta­ko bost kons­tan­te ikus ditza­ke­gu lau espa­rrue­tan: lehe­na, sozia­lis­moa, hel­bu­ru his­to­ri­koa eta inde­pen­den­tzia nazio­na­la­ren fun­tsez­ko osa­gai ordez­kae­zi­na iza­nik, ezker aber­tza­lea­ren zati batzuei dago­kie­nez, difu­mi­na­tu egin da modu nabar­me­nean gaur egun beti­ko­tu­rik dagoen kapi­ta­lis­moan ia des­ager­tu arte. Majo ospa­tu behar­ko genu­ke bal­din eta Sor­tu­ko orain­go zuzen­da­ritza­ren doku­men­tu zehatza­ren bat ira­ku­rri­ko bage­nu, zei­ne­tan sozia­lis­mo eta inde­pen­den­tzia­ren zer-nola­koak adie­raz­ten diren. Ondo uler­tzea nahi dugu: doku­men­tu zehatza dio­gu. LABek orain­go sin­di­ka­lis­moa­ren ara­zoei buruz­ko ezta­bai­da espe­ran­tza­ga­rria anto­la­tu zuen, han tar­te­ka «komu­nis­moa­ren mamua»-ren ulua eta edu­ki sozia­lis­ta duen kapi­ta­la­ren aur­ka­ko borro­ka erra­di­ka­la entzun ziren, bai­na ape­nas gehia­go, Naiz-Gara-k hasi­ta­ko sin­di­ka­lis­moa­ri buruz­ko ezta­bai­da­ren simu­la­zioa­re­kin alder­tuz gero, aurre­ra­pen nabar­me­na izan zena, dena dela, modu mis­te­riotsuan dea­ger­tu egin da fitxa­te­gi digitaletatik.

Biga­rre­na, aur­ka­ko solu­zioen artean era­ba­te­ko kon­trae­sa­na aza­le­ra­tu da nozitzen dugun kla­se-zapal­kun­tza nazio­na­la­ren kon­tuan. Alde bate­tik, Amnis­tia­ren Alde­ko Mugi­men­dua fin­ka­tu­rik dago, esta­tua­ren era­soak eta EH Bil­du eta Sor­tu­ren orain­go zuzen­da­ritzen ama­rru­ke­riak tar­tean badau­de ere, eta kon­tra­ko alde­tik, EH Bil­du­ren aipa­tu doku­men­tuan aur­kez­tu­ta­ko pro­po­sa­men glo­ba­la. Bi auke­rok tal­ka egi­ten dute hel­bu­ru his­to­ri­koen fun­tsean, izan ere, haien plan­te­amen­du nagu­siak, hau da, hel­bu­ruen eta estra­te­gia­ren arte­ko inter­ak­zioa, Amnis­tia edo damu­tik hara­ta­go doaz, eta gizar­te demo­kra­ti­ko-ere­du bate­re­zi­nen alde egi­ten dute estal­ki­rik gabe. Gai batzue­ki­ko iritziak argi­tuz gero, ale­gia, bik­ti­mak, giza esku­bi­deak, ins­ti­tu­zioak, sis­te­ma pena­lak, gizar­te­ratzea, legez­ko bideak, bal­din­tza­pe­ko kale­ratze aurre­ra­tua, ire­ki­ta­ko ager­to­ki berria, matxi­natze­ko esku­bi­dea­ri uko egi­tea, era­gin­da­ko mina, des­mi­li­ta­ri­za­zioa, eus­kal poli­zia eta abar, zehaz­ten da zer-nola­ko esta­tu-ere­du eta eus­kal erre­pu­bli­ka sozia­lis­ta nahi ditugun.

Hiru­ga­rre­na, dife­ren­tziak eta anta­go­nis­moak dire­nak dire­la, oina­rriz­ko mili­tan­tzia aber­tza­lea, zabal eta asko­ta­ri­koa, borro­ka eta alda­rri­ka­pen zehatze­tan mur­gil­tzen den bakoitzean, aurre­ra egi­te­ko eta jen­detza mugia­raz­te­ko ahal­me­na era­kus­ten du, nahiz eta gidatzai­le diren hel­bu­ru his­to­ri­koak difu­mi­na­tu­rik egon edo albo bate­ra utziak izan. Egia esan, ia hiru­ro­gei urtez oso bal­din­tza latze­tan eta kapi­ta­lis­mo gara­tua­ren barruan borro­ka­tu ondo­ren, eta erre­pre­sio, nor­ma­li­za­zio eta alie­na­zio sis­te­ma era­gin­ko­rre­tan bizi izan arren, indar sozio­po­li­ti­ko, kul­tu­ral eta eti­koa dago, oina­rri lan­gi­le, popu­lar eta sozia­le­kin konek­ta­tu­ta­ko espe­rien­tzia-sareen bitar­tez jar­du­ten due­na, beraz, komu­na den hel­bu­ru aurre­ra­koi eta erra­di­ka­la­ren bat ager­tu edo berra­ger­tuz gero, aurre­ra egi­ten da. Hau ez da lekua herri mugi­men­duen alda­rri­ka­pe­nak (azke­nal­dian berres­ku­ratzen ari dire­nak) aipatzeko.

Lau­ga­rre­na, hala ere, hala­ko inda­rrak ape­nas du egi­tas­mo obje­ti­ba­tu komun batean koor­di­na­tu­rik eta inte­gra­tu­rik dagoen bitar­te­ko­rik, zen­bait bide era­bi­liz, modu kri­ti­ko eta auto­kri­ti­koan, bitar­te­koen eta xedeen arte­ko dia­lek­ti­ka berri­kus­te­ko gai dena, bai eta, beha­rrez­ko diren erre­for­men alde­ko borro­ken eta haien estra­te­gia­ren arte­koa ere, hel­bu­ru his­to­ri­koe­ta­rantz bide­ratzen duen estra­te­gia, hain zuzen. Adi­bi­dez, irten­bi­dea gure esku dago kan­pai­na jen­detsu eta bikai­na metatze-era­gi­nak uga­ritze­ko moduan izan­go lira­te­ke, bal­din eta hitzal­diak eta ezta­bai­dak anto­la­tu­ko bali­ra, herri askea iza­te­ko aurrean izan­go ditu­gun bene­ta­ko zail­ta­sun gain­die­zi­nak pla­za­ratze alde­ra. Herri kon­tzien­tzia txi­kia­go­ko jen­de gehia­go era­kar­tze­ko asmoz, bitar­te­koak xedee­ta­tik horren­bes­te iso­latzea da oke­rrik han­die­ne­ta­ko bat, azken finean, bitar­te­koak, tak­ti­kak eta aldi­ro­ko mobi­li­za­zio masi­boak, berez, xede arrun­tak dira, egiaz­ko hel­bu­ru his­to­ri­koe­ta­tik des­ko­nek­ta­tu­rik daudenak.

Bost­ga­rre­na, goian aipa­tut­ta­koa, hau­tes­kun­de-pro­ze­su oro­ren berar­tiaz­ko ingu­rua­ba­rrez gain, maiatza­ren 24ko emaitze­tan isla­tu egin da hein batean. Orain­dik aten­tzioa ema­ten du hau­tes­kun­de-meka­ni­ka­re­ki­ko oina­rri aber­tza­leen pro­fe­sio­na­li­za­zio, urrun­tze eta axo­la­ga­be­ke­ria modu­ko hori, «ire­ki­ta­ko ager­to­ki berrria» dei­tu­ri­koa baino lehe­na­go­ko kan­pai­nak gogo­ra eka­rriz. Kon­tuan edu­ki­rik esker aber­tza­lea­ren ingu­ruan udal eta aldun­diek izan duten eta duten garran­tzia, seku­la­ko urrun­tzea ger­ta­tu da oina­rrien eta zuzen­da­ritza­ren artean zonal­de asko­tan, Nafa­rroan eta Ara­ban horren­bes­te­ko­rik ger­ta­tu ez bada ere: horra Gipuz­koa­ko behe­ra­ka­da han­dia eta Biz­kai­ko eta Ara­ba­ko toki batzue­ta­ko jaitsiera.

Hala­ber, dei­ga­rri ger­tatzen dira Naiz eta Gara-ren aha­le­gi­nak, xaboi-bur­bui­lak puz­tuz, dagoen pers­pek­ti­ba kez­ka­ga­rria eder­tze­ko, dena dela, fun­tsez­ko aldae­rak jaki­na­raz­ten dituen eta ikus­pe­gi bakar bate­ko sis­te­ma ana­li­ti­ko inte­gra­la behar da. Iru­ñea eta Nafa­rroa­ko gora­ka­daz balia­tu dira, atze­ra­ka­da ezku­ta­tu eta ira­baz­le iru­dia ager­tzea­rren. Maiatza­ren 24ko emaitzek gel­dial­dian sar­tu gare­la ira­do­kitzen dute, goranz­ko joe­ra txi­kia­re­kin eta behe­ra egi­te­ko han­dia­goa­re­kin, batez ere, espai­niar esta­tu­ko hurren­go oro­ko­rre­tan, bal­din eta egin­da­ko oke­rrak orain ber­tan zuzen­tzen has­ten ez badira.

EH Bil­du eta Sor­tuk kla­se-borro­ka eta «ara­zo sozia­la» detu­ri­koa albo bate­ra utzi iza­nak ezke­rre­ko boz­ka asko gal­tzea eka­rri du, batzuk abs­ten­tzio­ra eta bes­te asko, ordea, «Pode­mos» alde­ra joan direlarik.

Gipuz­koan, aldun­diak edo uda­lek har­tu­ta­ko era­ba­kiak edo­zein zire­la ere, EH Bil­du­ren kon­tra­ko era­soak egu­ne­ro­ko kon­tu bihur­tu ziren, batai­la media­ti­ko horre­tan, mili­tan­tzia­ren kalez kale­ko mobi­li­za­zio teo­ri­ko eta poli­ti­koa izan zen ezker aber­tza­lea­ren eran­tzun baka­rra. Ala­bai­na, egu­ne­ro gezu­rre­tan aritzen zire­nei argu­dio ira­baz­leak era­bi­liz eran­tzu­te­ko (zer­ga-erre­for­mei, zabor-bil­ke­tei, erren­ta-aitor­pe­nei, eus­ka­ra­ri, poli­ti­ka aber­tza­le osoa­ri edo soi­lik haren zati era­ba­ki­ga­rriei buruz­ko gaie­tan), oina­rriz­ko mili­tan­tziak pres­ta­kun­tza mini­moa­ren beha­rra zeu­kan, horre­ta­ra­ko hitzal­di eta for­ma­kun­tza-ikas­ta­roak egi­nez, kalean, lanean, fami­lian, koa­dri­le­tan eta, bere­zi­ki, hau­tes­kun­de-garaian egu­ne­ro­ko inter­ak­zioa­ren lekue­tan eran­tzun ahal iza­te­ko argu­dioz jan­tzi­ta. Hala ere, prak­ti­kan ez da ezer egin.

Sor­tu­ren fun­tzio­na­men­du ber­ti­kal eta diri­gis­ta ape­nas alda­tu da, eta hau­tes­kun­de-kan­pai­na meka­ni­za­tua­ren pre­miaz­ko gau­zak dire­la medio, kon­tu huri area­go­tu egin da, bizitza kolek­ti­bo­rik gabe­ko herri­ko zein elkar­teak ditu­gu, hor­taz, lehe­na­go­ko etsai anke­rra­goa­ri aurre egi­te­ko fun­tsez­ko meto­doak des­agerrtu dira: boto-txar­te­lak gutun-aza­le­tan sar­tu, pan­kar­tak, buzo­neoa, poteoak, auto-kara­ba­nak eta abar; hau da, auzoe­tan herri pre­sen­tzia zuten meto­doak, orain inla­ko azal­pe­nik gabe alde bate­ra utzi dire­nak, hau­tes­kun­de-meka­ni­ka lega­lis­ta, hotza eta goi­be­la, ilu­sio­rik gabe­koa, azal­pe­nik gabe, inpo­sa­tuz, EAJ­ren zorie­no­ko meka­ni­ka, hain zuzen ere.

Lau urtez EAJ­ri erre­gu­ka ibi­li da eten­ga­be, eta bide horri jarrai­tu zaio hau­tes­kun­de-kan­pai­na «nor­ma­li­za­tu» hone­tan. Hala doakigu!


Hona­ko hone­tan amaie­ra ema­ten dio­gu lau arti­ku­luz osa­tu­ta­ko sail labur honi, zei­ne­tan ezker aber­tza­lea­ren eta, bere­zi­ki, Sor­tu­ren egoe­raz aritzen garen. Aurre­koak inter­ne­ten ira­kur­tze­ko para­da dago[1]. Modu hone­ta­ra, bukae­ra­ra hel­du baga­ra ere, aldi berean, hasie­ra eman dio­gu gure nazio askap­ne­ne­ra­ko borro­ka azter­tze­ko bes­te era bati.

Erra­za da sai­la­ren oina­rri nagu­sia, gor­di­na, ordea, era­ba­te­ko egia­ri dago­kio­nez: Sor­tu eta bera­ren tesia­re­kin bat egi­ten duen ezker aber­tza­lea eze­re­za alde­ra abiatzen dira, izan ere, ez du plan­te­atzen edu­ki zehatze­ko hel­bu­ru his­to­ri­ko­rik, kri­sial­di betean, etor­ki­zu­na argitze­ko; era berean, ez du plan­te­atzen horri ego­ki­tu­ta­ko estra­te­gia­rik, horre­ta­ra­ko hel­bu­ru­rik ez dau­ka­la­ko, beraz, EAJ­ren poli­ti­ka­tik kan­po egin­da­ko pro­po­sa­men tak­ti­ko urriak ezer hutsean geratzen dira.

Orain­tsu, 2015eko uztai­lean, Sor­tuk Eus­kal Herria­ren bes­te­la­ko begi­ra­da eko­no­mi­ko eta sozia­la argi­ta­ra­tu berri duen foi­le­totxoak meto­do kuan­ti­ta­ti­boa­ren muga­ke­ta guz­tiak ditu –pobre­zia, lan­ga­be­zia, lan-bal­din­tzak eta abar (por­tzen­ta­jee­tan) bes­te­rik ez du aipatzen, oso ondo dago, bai, bai­na ez du fun­tsez­ko diren zen­bait kon­tzep­tu ain­tzat har­tzen, hala nola, metatze, ete­kin eta ustiatze tasa; gain­ba­lio erla­ti­bo eta abso­lu­tua; ustiatze kon­tzep­tu bera ez dago; des­ka­pi­ta­li­za­zioa, kan­po kapi­ta­lee­ki­ko men­de­ko­ta­su­na eta abar‑, eta kri­sia­ren aurrean «abe­ras­ta­su­na­ren bana­ke­ta hobea egi­tea» eta «gure ere­du sozio-pro­duk­ti­boa­ren tran­tsi­zio sozial eta eko­lo­gi­koa» da pro­po­satzen duen bakarra.

Nahiz eta, kla­se-borro­ka, patro­na­la, trans­na­zio­na­lak eta inpe­ria­lis­moa, UPN eta EAJ­ren poli­ti­ka eko­no­mi­koa, bai eta, eus­kal lan­gi­le herria ere egon badau­de­la aitor­tzen duen, adie­raz­ga­rria da eus­kal bur­ge­sia­ren ingu­ru­ko inola­ko aipa­me­nik ez egi­tea, exis­ti­tu­ko ez bai­litzan, lan­gi­le kla­sea­ren aur­ka­ri anta­go­ni­koa den bur­ges kla­se­rik gabe exis­ti­tu ahal­ko balitz beza­la, hala­ber, zaz­pi buz­tan gorri­ko dea­brua, hau da, sozia­lis­moa, ez da inon agertzen.

Hala ere, orain­goan ez dugu foi­le­totxo hori kri­ti­ka­tu­ko eta, are gutxia­go, kon­tzep­tua­ren teo­rian sakon­du­ko: zer esan nahi du kon­tzep­tu batzuk era­bil­tzeak eta bes­te batzuk (erra­di­ka­le­nak eta kar­ga sozial nahiz poli­ti­koa dute­nak) inon ez ager­tzeak? eta zein dira era­gin praktikoak?

IV. zatia

Ara­zoa da, eta hor­tik dator Sor­tuk gaur egun pai­ratzen duen larrial­di gorria, den-dena kri­sia­ren men­pe dagoe­la, eus­kal gizar­te kapi­ta­lis­ta­ren erroak kri­sia­ren era­gin­pean dau­de­la, horre­la­ko egoe­rak alter­na­ti­ba kohe­ren­tea plan­te­atzea eskatzen du, orain­go ilun­ta­sun jasa­ne­zi­na­ren aurrean eor­ki­zu­na erai­kitze­ko bal­din­tza mate­ria­lak dau­de­la era­kus­te­ko. Hori­xe da eta ez bes­te­rik aban­goar­dia­ko alder­di eta era­kun­deen fun­tzio his­to­ri­koa. Sor­tu ez da, ezin dai­te­ke izan eta ez du izan nahi era­kun­de iraul­tzai­le­rik –egu­ne­ro­ko prak­ti­kak hala diosku.

Den­bo­ra-tar­te luzea eta gero, mili­tan­tzia inde­pen­den­tis­ta eta sozia­lis­ta­ren zen­bait sek­to­re jabe­tu dira horre­taz, eta geroz eta gutxia­go diren bes­te batzuei uler­gaitz egi­ten zaie. Kon­tuan edu­ki beha­rra dago, giza nor­ta­sun arrun­tak, «nor­ma­la», ero­so bizitze­ko joe­ra due­la, urte asko­ta­ko esfor­tzu gogo­rrak eta sakri­fi­zio per­tso­nal eta heroi­koak egin arren (itxu­raz, lor­pen poli­ti­ko urriei erra­pa­ra­tuz gero, balio­rik gabe­koak). Hain­bat urte­tan zehar, ezker aber­tza­lea­ren zati txi­ki baten ara­be­ra, argi­bi­de eta argu­dio­rik eman gabe, borro­ka­ren his­to­ria luzeak ezer gutxi­ra­ko balio izan zuen, hor­taz, ehun eta lau­ro­gei gra­du­ko bira eman behar zen, han­dik aurre­ra ins­ti­tu­zioe­tan eta par­la­men­tue­tan soi­lik arituz.

Zalan­tza­rik gabe, egu­nen batean jakin­go dira, frak­zio horrek, anto­la­ke­ta-egi­tu­ra ile­ga­li­za­tua­ren barruan, lor­tu­ta­ko garai­pe­na­ren xehe­ta­sun lizu­nak, bada, mila­ka zine­gotzi ohik, ehun­ka alka­te ohik, espai­niar bote­rea­ren ins­tan­tzie­ta­ko hamar­ka pala­men­ta­ri ohik –aldun­diak, foru eta auto­no­mía par­la­men­tuak, Madril eta Bru­se­la­ko par­la­men­tuak, kas­ta aka­de­mi­koa, kaze­ta­ritza­koa eta inte­lek­tua­la eta abar- eta hamar­ka­da batean pres­ta­kun­tza teo­ri­ko eta poli­ti­ko­rik jaso ez duten mila­ka mili­tan­tek, beti­ko hobeak diren garaien agin­du oro­tan sines­te­ko modu­ko oina­rria osatzen dute, betie­re bal­din eta Espai­nia­ko lege­ria onar­tzen bazen, ordu­ra arte borro­ka­tua izan zen lege­ria, hain zuzen ere.

Behin Sor­tu­ren zuzen­da­ritzak fun­tsez­ko gaie­tan amo­re eman­da­koan, espai­niar esta­tuak lega­li­za­zioa gau­za­tu zuen, ez lehe­na­go; nazio eta kla­se aska­pe­ne­ra­ko borro­ka­ren iden­ti­ta­te his­to­ri­koa­ri dagoz­kion gaiak direlarik.

Hor­tik aurre­ra, legea onar­tzea­ga­ti­ko egoe­ra alda­patsuan, Sor­tu­ren orain­go zuzen­da­ritza egiaz­ko kon­trae­sa­nen atze­tik eta eus­kal bur­ge­siak irri­ka­tu­ta­ko «nor­ma­li­za­zio» errit­moa­ren aurre­tik joan da beti. Hil­do horre­tan, Gipuz­koa­ko espe­rien­tzia negar­ga­rria eta tris­tea dugu, herria­ren aur­ka­ko kapi­ta­la­ren era­soei sasoi batez eutsi die­ten hobe­kun­tzak lor­tu badi­tu ere, ape­nas gehia­go. Aurre­ko hiru arti­ku­lue­tan Sor­tu­ren orain­go zuzen­da­ritza­ren atze­ra­ko martxa era­kus­ten digun zerren­da esan­gu­ratsua iku­si dugu, eta ez du mere­zi gehia­go erans­te­rik: bi adi­bi­de bes­te­rik ez, bata, pasa den maitza­ren 24ko hau­tes­kun­dee­tan, EH Bil­du­ren pro­pa­gan­da­ren zati han­di bat Kata­lu­nia­ko enpre­sei enkar­ga­tu zitzaien: non ote dago «gara­pen endo­geno» eta aba­rri buruz­ko ber­ba­ke­ria? Bes­tea, EH Bil­du, Sor­tu eta gai­ne­ra­ko indar «pro­gre­sis­tak» Geroa Bai eta EAJ­ren mani­pu­la­zioe­ta­tik libre gel­ditze­ko ezin­ta­su­na Nafa­rroan: non ote dago EH Bil­du eta Sor­tu­ren inde­pen­detzia poli­ti­koa EAJ eta Geroa Bai­ren aurrean?

V.

Lehe­na­go edo geroa­go, horre­la­ko eta bes­te­la­ko ten­tsioek era­gi­na izan­go dute Sor­tu­ren orain­go zuzen­da­ritzan. Azken hau­tes­kun­de-emaitzen eta Eus­kal Herri­ko egoe­ra oro­ko­rra­ri buruz­ko iritziak tru­katzen nahiz ezta­bai­datzen ari dira leku guz­tie­tan, eta Sor­tu bar­nean hala ger­ta dai­te­kee­la ira­do­kitzen du, bai­na ez dugu nahi aur­ka­ko zurru­mu­rruen boze­ra­mai­le izan.

Horren guz­tia­ren aurrean, pre­miaz­kotzat jotzen dugu erre­fe­ren­te poli­ti­ko iraul­tzai­le bat erai­ki behar dela ikus­ten duten tal­deak, sek­to­reak eta per­tso­nak bil­tzea, Sor­tuk alde batean utzi­ta­ko zere­gin batzuk bete ditza­ten. Jarraian zen­bait zere­gi­nen aipa­me­na egin­go dugu, ezi­nez­koa bai­ta, jaki­na, gaue­tik goi­ze­ra «buru den alder­di» modu­ko bat erai­kitzea eta une haue­tan ez da desiragarria.

Nola egin?

Lehe­nik, hala­ko kolek­ti­boa­ren beha­rra­ri buruz­ko gogoe­ta gizar­te­ra­tuz, bai eta, nor­be­ra­ren eta bes­te­ren espe­rien­tziei buruz­ko gogoe­ta ere, herria­ri ger­tatzen dena­ren ingu­ru­ko haus­nar­ke­tak eta pers­pek­ti­bak plan­te­atzen diz­kion era­kun­dea exis­ti­tu behar dela era­kus­tea­rren, aldi berean, tak­ti­ka­ri dago­kio­nez, irten­bi­de iraul­tzai­leak pro­po­sa­tuz, ahal den tokie­tan prak­ti­kan jar­tze alde­ra. Hain­bat kolek­ti­bo eta per­so­na antze­ko zer­bait edo ber­di­na hasi dira eskatzen, koor­di­na­zio­rik gabe bada ere: beha­rrez­ko da kon­tu zehatze­tan hur­bil­ke­ta bat pro­po­satzea, hurren­go tes­tue­tan bana­ka aipa­tu­ko ditugunak.

Biga­rre­nik, gure herria­ren­tzat fun­tsez­ko diren pro­ble­ma­ti­ka jaki­nen hau­ta­ke­ta kolek­ti­boak lagun­du eta azkar­tu behar du hur­bil­ke­ta, izan ere, bereha­la eran­tzun beha­rre­ko pro­ble­ma­ti­ka zehatzak dira alter­na­ti­ba tak­ti­koen bitar­tez, eta egi­te­ke dagoen estra­te­gia inde­pen­den­tis­ta eta sozia­lis­ta­ri lotzea ahl­bi­detzen dute­nak. Esa­te bate­ra­ko: amnis­tia, eus­kal esta­tua, lan­gi­le eta herri bote­rea, herri kul­tu­ra eta eus­ka­ra, eko­lo­gia eta lan­gi­le mugi­men­dua, kla­se borro­ka, patriar­ka­tua eta sozia­lis­moa, hel­duen bote­rea eta gaz­teen eman­tzi­pa­zioa, pra­xi mili­tan­tea­ren kon­tzep­tuak eta abar.

Hiru­ga­rre­nik, ikus dai­te­keen beza­la, aipa­tu gabe utzi dugu aska­pe­ne­ra­ko borro­ka­ren kla­se-sub­jek­tua­ri buruz­ko ezta­bai­da, izan ere, oina­rria aski ezta­bai­da­tu dela­koan gau­de, borro­ka­ren ingu­ru­ko akor­dio teo­ri­koa egi­te­ko moduan. Due­la urte batzuk pre­miaz­ko ezta­bai­da zen, eta sines­te­zi­na badi­ru­di ere, den­bo­ra-tar­te horre­tan nabar­men aurre­ra­tu da: hurren­go urrat­sa ema­tea fal­ta da, hau da, emaitzak jen­dau­rrean jakinaraztea.

Lau­ga­rre­nik, pre­miaz­koa da, isil­ta­sun buro­kra­ti­ko­pean gor­de­ta dau­den Sor­tu­ren oina­rri ideo­lo­gi­koak kri­ti­ka gaur­ko­tua­ren men­pe jarri eta Sor­tu­ren prak­ti­ka­re­kin alde­ratzea. Buro­kra­zia orok zurru­mu­rruak mani­pu­la­tu ohi ditu. Ez dugu nahi horre­la­ko hutse­gi­te­rik egin: ozen­ki eskatzen dugu oina­rri ideo­lo­gi­koen ingu­ru­ko ezta­bai­da­ri eki­tea oraintxe, ez dadi­la ger­ta­tu orain­go zuzen­da­ritza­ren sek­to­re­ren bat Sorre­ra-bil­tza­rra­ren biga­rren zatia gauztze­ko asmo­tan ibil­tzea, azke­nean, orain dela bi urte baino gehia­go ezta­bai­da­tu­ta­ko oina­rri ideo­lo­gi­koen gaur­kotze kri­ti­ko­rik egin gabe. Hala iza­nez gero, mes­pretxuz­ko iru­zur jasa­ne­zi­na izan­go litza­te­ke Sor­tun orain­dik dirau­ten militanteentzat.

Bos­ga­rre­nik, pro­po­sa­men horiek eta bes­te batzuk egi­te­ra­koan, den­bo­ra­ren ikus­pe­gia kon­tuan har­tu beha­rra dago tres­na poli­ti­ko gisa, hau da, den­bo­ra-epe zehatzak pro­po­sa­tu behar ditu­gu. Adi­bi­dez, hemen urte­be­te­ko epea plan­te­atzen da, 2016ko uda bitar­tean, pro­po­sa­men horiek eta bes­te batzuk dagoz­kien anto­la­ke­ta-mai­le­kin bate­ra gor­puz­te­ko. Bitar­tean, eta aurre­ra egi­ten den hei­nean, goian aipa­tu­ta­ko kole­ti­boa­ren indar-korre­la­zioa pres­ta­tuz joan, beran­due­nez 2016. urtea­ren amaie­ran jen­dau­rre­ko aur­kez­pe­na egin dezan. Gai­ne­ra­koak batu, sin­te­ti­za­tu eta inte­gra­tu­ko dituen kolek­ti­boa. Jaki­na, pro­po­sa­tu da gehi­nez­ko epea, beha­rrez­ko iku­siz gero, aurre­ra­tu ahal eta behar delako.

Petri Reka­ba­rren
2015eko uztai­lak 19

Gaz­te­le­ra

Ini­cia­mos una serie de cua­tro bre­ves comen­ta­rios sobre la situa­ción de una par­te del amplio movi­mien­to de libe­ra­ción nacio­nal de cla­se vas­co, o izquier­da aber­tza­le en su sen­ti­do esen­cial e his­tó­ri­co. Nos cen­tra­re­mos fun­da­men­tal­men­te en Sor­tu y más en con­cre­to en su direc­ción para ana­li­zar, pri­me­ro, des­de qué momen­to crí­ti­co debe­mos sos­te­ner que es una direc­ción buro­crá­ti­ca, y las con­se­cuen­cias que ello aca­rrea; segun­do, y uni­do a lo ante­rior, su retro­ce­so polí­ti­co e ideo­ló­gi­co hacia un refor­mis­mo clá­si­co carac­te­ri­za­do por lo hue­co de su pro­yec­to; ter­ce­ro, y des­de aquí, la inca­pa­ci­dad de su actual direc­ción para enten­der y apli­car la dia­léc­ti­ca entre refor­ma y revo­lu­ción; y cuar­to, las pers­pec­ti­vas y nece­si­da­des a las que se enfren­tan tan­to las bases de Sor­tu como de la izquier­da aber­tza­le en su conjunto.

1ª par­te

Hace dos años Sor­tu hizo su pre­sen­ta­ción ofi­cial en Iru­ñea. Hoy debe­mos decir que se han cum­pli­do los peo­res augu­rios que, inclu­so con ante­rio­ri­dad, ya hicie­ron sec­to­res de la izquier­da aber­tza­le his­tó­ri­ca en el sen­ti­do de que de seguir a ese rit­mo el «giro al rea­lis­mo polí­ti­co» bien pron­to Sor­tu se con­ver­ti­ría en la estruc­tu­ra buro­cra­ti­za­da y ver­ti­ca­lis­ta que diri­gi­ría en la prác­ti­ca el refor­mis­mo de EH Bil­du y Amaiur.

La direc­ción actual de Sor­tu es un gru­po buro­crá­ti­co que ha nega­do a sus bases el ejer­ci­cio del dere­cho de cono­cer el resul­ta­do ofi­cial del deba­te estra­té­gi­co pre­vio a su fun­da­ción. Exis­ten muy con­ta­dos casos en la his­to­ria polí­ti­ca en gene­ral, y no sólo de «izquier­das», en los que se ha con­cul­ca­do tan bur­da y des­ca­ra­da­men­te el dere­cho inalie­na­ble que tie­ne la mili­tan­cia de base a cono­cer los resul­ta­dos ofi­cia­les del deba­te fun­da­cio­nal, deba­te en la que par­ti­ci­pó con ilu­sión al ini­cio pero que se fue enfrian­do mucho lue­go, a modo de pre­mo­ni­ción pesi­mis­ta. Nin­gu­na direc­ción tie­ne potes­tad éti­ca y polí­ti­ca para negar este dere­cho, para impo­ner el silen­cio y la oscu­ri­dad sobre la deci­sión colec­ti­va demo­crá­ti­ca­men­te toma­da. Una direc­ción que así actúa rom­pe toda rela­ción demo­crá­ti­co-socia­lis­ta bidi­rec­cio­nal y crí­ti­ca con sus bases, e ini­cia una caí­da pro­gre­si­va en la des­le­gi­ti­ma­ción que sólo pue­de ser resuel­ta por su cese y recam­bio, o en el peor de los casos por la doci­li­dad men­tal de las bases que acep­tan seme­jan­te nega­ción de sus dere­chos y liber­ta­des, de sus necesidades.

La mili­tan­cia no sólo tie­ne el dere­cho de cono­cer lo que ella ha deci­di­do, sino que sobre todo tie­ne la nece­si­dad de hacer­lo por­que el futu­ro de su colec­ti­vo, orga­ni­za­ción o par­ti­do, sin mayo­res pre­ci­sio­nes aho­ra, depen­de en todos los sen­ti­dos de ese cono­ci­mien­to colec­ti­vo y exhaus­ti­vo. Si el sufi­cien­te domi­nio de la teo­ría mar­xis­ta es una nece­si­dad en sí mis­ma con­fir­ma­da y reafir­ma­da por la his­to­ria, tan­to más lo es aún el cono­ci­mien­to crí­ti­co y auto­crí­ti­co de la teo­ría que esa mili­tan­cia ha mate­ria­li­za­do lo más con­cre­ta­men­te posi­ble en su estra­te­gia de libe­ra­ción nacio­nal de cla­se, estra­te­gia dis­cu­ti­da y apro­ba­da en común y que fija para un perío­do de tiem­po los obje­ti­vos irre­nun­cia­bles por los que se lucha, la estra­te­gia ade­cua­da para lograr­los, y las tác­ti­cas que deben apli­car­se en la rea­li­za­ción de esa estrategia.

Las deno­mi­na­das Bases Ideo­ló­gi­cas expre­san sin­té­ti­ca y orde­na­da­men­te la deci­si­va inter­ac­ción entre los obje­ti­vos, la estra­te­gia y las tác­ti­cas. Más que sim­ple inter­ac­ción, dia­léc­ti­ca. Los obje­ti­vos deben estar mani­fies­ta­men­te pre­sen­tes en la estra­te­gia, cohe­sio­nán­do­la con la vis­ta pues­ta en ellos aun­que apa­ren­ten ser utó­pi­cos y ucró­ni­cos; y tam­bién deben estruc­tu­rar el inte­rior de las tác­ti­cas con la fle­xi­bi­li­dad nece­sa­ria en cada rei­vin­di­ca­ción, lucha y for­ma tác­ti­ca apli­ca­da en las siem­pre com­ple­jas y cam­bian­tes for­mas de opre­sión, explo­ta­ción y domi­na­ción. Una dia­léc­ti­ca entre los tres com­po­nen­tes que deter­mi­na que si uno de ellos falla o yerra, más tem­prano que tar­de herra­rá la ente­ra polí­ti­ca revo­lu­cio­na­ria. Depen­dien­do del con­tex­to y de las coyun­tu­ras, un par­ti­do u orga­ni­za­ción pue­de sub­sis­tir en medio de un des­aco­pla­mien­to cre­cien­te entre esos tres nive­les dia­léc­ti­ca­men­te uni­dos, pero a nada que la coyun­tu­ra cam­bie sur­gi­rán los pro­ble­mas que se harán inso­por­ta­bles cuan­do sea el con­tex­to el que varíe. Lo peor es que si bien seme­jan­te des­co­yun­ta­mien­to entre obje­ti­vos, estra­te­gia y tác­ti­cas des­tro­za a toda orga­ni­za­ción o par­ti­do, sus nefas­tos efec­tos son cua­li­ta­ti­va­men­te más gra­ves cuan­do se tra­ta de un movi­mien­to de libe­ra­ción nacio­nal, como es nues­tro caso.

Las Bases Ideo­ló­gi­cas de Sor­tu están guar­da­das bajo sie­te lla­ves. La mili­tan­cia no ha reci­bi­do nin­gu­na expli­ca­ción sobre tama­ña buro­cra­ta­da que ampu­ta ade­más del dere­cho a cono­cer­las tam­bién, como deci­mos, la vital nece­si­dad de que la mili­tan­cia las some­ta a crí­ti­ca y auto­crí­ti­ca colec­ti­va dado que ella mis­ma las ha redac­ta­do. Sin entrar aho­ra al méto­do con el que se orga­ni­zó, reali­zó el deba­te y se deci­dió su resul­ta­do ofi­cial, méto­do típi­co del mar­ke­ting comer­cial bur­gués, lo fun­da­men­tal es que al mar­gen del gra­do de con­di­cio­na­mien­to y mani­pu­la­ción pre­via y ama­ño pos­te­rior de sus resul­ta­dos, aho­ra mis­mo y des­de hace dos años las Basas Ideo­ló­gi­cas siguen cen­su­ra­das. Peor aún, toda­vía se des­co­no­ce cuán­do va a rea­li­zar­se la II Par­te de la Con­fe­ren­cia Inau­gu­ral rea­li­za­da en febre­ro de 2013. Se dijo que debía rea­li­zar­se a los dos años, o sea, apro­xi­ma­da­men­te por estas fechas pero pare­ce ser que se retra­sa indefinidamente.

Mien­tras tan­to, la direc­ción de Sor­tu impo­ne arbi­tra­ria­men­te deci­sio­nes de muy lar­go alcan­ce, que van direc­ta­men­te en con­tra de la iden­ti­dad his­tó­ri­ca del inde­pen­den­tis­mo socia­lis­ta y de sus valo­res con­sus­tan­cia­les. Un ejem­plo: ANV, pri­me­ra orga­ni­za­ción de izquier­da nacio­na­lis­ta crea­da en 1930 y que siem­pre ha for­ma­do par­te del con­jun­to del movi­mien­to de libe­ra­ción, ha sido exclui­da de la defen­sa colec­ti­va en el macro jui­cio 0408 con­tra 35 mili­tan­tes, a los que pue­de caer­les una con­de­na de diez años. Sin expli­ca­ción algu­na, pocos meses antes de ini­ciar­se el jui­cio ANV fue lacó­ni­ca­men­te avi­sa­da de que bus­ca­ra otro equi­po de abo­ga­dos por­que no iba a defen­der­les el de Sor­tu. La direc­ción de Sor­tu rom­pe así, sin expli­ca­ción algu­na, con la esen­cial soli­da­ri­dad acti­va ante la repre­sión que orgu­llo­sa­men­te ha iden­ti­fi­ca­do a la izquier­da inde­pen­den­tis­ta des­de sus orí­ge­nes. La direc­ción de Sor­tu cae así en el sec­ta­ris­mo polí­ti­co más abe­rran­te mien­tras que impul­sa direc­tri­ces refor­mis­tas a las que se opu­so y opo­ne ANV por cohe­ren­cia polí­ti­ca demos­tra­da en sus 85 años de heroi­ca historia.

Com­pren­de­mos aho­ra mejor una de las posi­bles razo­nes que inten­ta­rían expli­car lo inex­pli­ca­ble: negar a la mili­tan­cia el dere­cho y la nece­si­dad el acce­so a las Bases Ideo­ló­gi­cas. Algu­nas opi­nio­nes sos­tie­nen que a pesar del méto­do emplea­do los resul­ta­dos últi­mos tal vez no coin­ci­die­ran con la pos­tu­ra polí­ti­ca y teó­ri­ca pre­exis­ten­te de la actual direc­ción. Otras dicen que no se publi­can las Bases Ideo­ló­gi­cas para no faci­li­tar una posi­ble ile­ga­li­za­ción de Sor­tu, desea­da por el fana­tis­mo espa­ñol. Por no exten­der­nos, tam­bién se dijo alre­de­dor de hace un año que se esta­ba a la espe­ra de que con­clu­ye­ra el deba­te en Ipa­rral­de. Lo cier­to es que des­co­no­cién­do­se las Bases Ideo­ló­gi­cas la direc­ción de Sor­tu ha impues­to otras diná­mi­cas de lar­go alcan­ce como todas las rela­cio­na­das con EH Bil­du y Amaiur toma­das abier­ta­men­te al mar­gen de la mili­tan­cia de Sor­tu que es infor­ma­da des­pués con lo fun­da­men­tal ya deci­di­do: polí­ti­ca de hechos consumados.

Al igno­rar el con­te­ni­do de las Bases Ideo­ló­gi­cas la mili­tan­cia de Sor­tu care­ce de pun­to de con­tras­te entre lo que impo­ne la actual direc­ción y lo que real­men­te debie­ra hacer­se según los obje­ti­vos, la estra­te­gia y las tác­ti­cas dise­ña­das y ofi­cia­li­za­das en las Bases Ideo­ló­gi­cas. La direc­ción tie­ne así las manos prác­ti­ca­men­te libres para hacer y des­ha­cer lo que quie­ra, mien­tras que a las bases sólo les res­ta la fe y el dere­cho de pata­leo en las esca­sas cues­tio­nes super­fi­cia­les que de vez en cuan­do les son plan­tea­das. La mili­tan­cia, ade­más de las reunio­nes y asam­bleas en las que expo­ner su opi­nión, sola­men­te dis­po­ne para su for­ma­ción polí­ti­ca, teó­ri­ca e ideo­ló­gi­ca de muy limi­ta­dos medios: el por­tal vir­tual de Sor­tu, el dia­rio Gara y la Fun­da­ción Iratzar, ape­nas más.

Dejan­do para otros capí­tu­los de esta serie la agu­da limi­ta­ción teó­ri­ca y la orien­ta­ción ideo­ló­gi­ca y polí­ti­ca de estos medios, el pro­ble­ma en el que aho­ra debe­mos fijar­nos no es otro que el de la impo­si­bi­li­dad de deba­te radi­cal­men­te demo­crá­ti­co en el inte­rior de Sor­tu por cua­tro razo­nes: no hay pun­to de con­tras­ta­ción al des­co­no­cer­se las Bases Ideo­ló­gi­cas; no hay posi­bi­li­dad de segui­mien­to de lo poco deba­ti­do al fun­cio­nar EH Bil­du y Amaiur por su cuen­ta, sin comi­tés de barrio y pue­blo que se reúnan regu­lar­men­te para hacer segui­mien­to; no hay plan alguno de for­ma­ción simul­tá­nea y sis­te­má­ti­ca que enri­quez­ca con­cep­tual­men­te los deba­tes; y, como rema­te, la mili­tan­cia de Sor­tu no pue­de deba­tir sobre la nada par­tien­do de la nada, como es el caso de la lla­ma­da «Vía Vasca».

Pro­ba­ble­men­te la «Vía Vas­ca» sea uno de los docu­men­tos que más fácil­men­te se han escri­to por­que casi no hace fal­ta esfuer­zo inte­lec­tual para redac­tar­lo. Pero esta faci­li­dad se muta en su opues­to cuan­do sus auto­res inten­ten demos­trar su fac­ti­bi­li­dad. Un prin­ci­pio ele­men­tal de la epis­te­mo­lo­gía mate­ria­lis­ta indi­ca que la car­ga argu­men­ta­ti­va des­can­sa sobre quien afir­ma algo, no sobre quien lo nie­ga. Por ejem­plo, si deci­mos que los ornitho­chei­rus fos­fo­res­cen­tes han cru­za­do a la velo­ci­dad de la luz las super­cuer­das que conec­tan los mul­ti­ver­sos tras­pa­sa­do el umbral de nues­tro uni­ver­so, encon­trán­do­se aho­ra en la sede de la ONU leyen­do un ulti­má­tum a la huma­ni­dad, si deci­mos esto debe­mos ser noso­tros quie­nes apor­te­mos prue­bas a menos con argu­men­tos de alta pro­ba­bi­li­dad. Si no lo hace­mos, enton­ces quie­nes nie­gan esa even­tua­li­dad des­tro­za­rán nues­tro idealismo.

Sal­van­do las dis­tan­cias entre la «Vía Vas­ca» y los ornitho­chei­rus fos­fo­res­cen­tes, esta­mos a la espe­ra de siquie­ra algu­na pis­ta racio­nal que sugie­ra una remo­ta fac­ti­bi­li­dad de la «Vía Vas­ca». Mien­tras que la mili­tan­cia de Sor­tu no reci­ba esa pis­ta flo­ta­rá en vacío de la creencia.


Pre­sen­ta­mos la segun­da par­te de la serie de cua­tro en la que pre­ten­de­mos ana­li­zar la deri­va de Sor­tu y la situa­ción de una par­te de la Izquier­da Aber­tza­le. En la ante­rior y pri­me­ra insis­ti­mos en el demo­le­dor efec­to des­truc­ti­vo que supo­ne la nega­ción del dere­cho y de la nece­si­dad de la mili­tan­cia de Sor­tu a cono­cer el resul­ta­do defi­ni­ti­vo del deba­te sobre las bases ideo­ló­gi­cas, sobre los obje­ti­vos his­tó­ri­cos irre­nun­cia­bles, sobre la estra­te­gia y las tác­ti­cas para alcan­zar­los; y tam­bién hici­mos refe­ren­cia al incum­pli­mien­to de los pla­zos ofi­cia­les para rea­li­zar la segun­da par­te de la Asam­blea Fun­da­cio­nal de Sor­tu, pos­ter­ga­da inde­fi­ni­da­men­te por lo que pare­ce. Decía­mos, por últi­mo, que estas y otras deci­sio­nes de la actual direc­ción de Sor­tu con­fir­man que su gru­po diri­gen­te se ha enro­ca­do en el buro­cra­tis­mo, no así bases mili­tan­tes de Sor­tu y menos aún la Izquier­da Aber­tza­le en su conjunto.

2ª par­te

La pri­me­ra víc­ti­ma del secre­tis­mo buro­crá­ti­co es el pen­sa­mien­to crí­ti­co y libre. La segun­da víc­ti­ma es el des­plo­me de la cali­dad del pen­sa­mien­to apri­sio­na­do por la cen­su­ra y el silen­cio. Y la ter­ce­ra víc­ti­ma es la ilu­sión par­ti­ci­pa­ti­va de la mili­tan­cia que, len­ta o rápi­da­men­te, va des­ani­mán­do­se y lo que es peor, va debi­li­tan­do sus defen­sa teó­ri­cas y polí­ti­cas ante el infec­cio­so virus del reformismo.

Que nadie se lle­ve a enga­ño. La expe­rien­cia his­tó­ri­ca sobre los pro­ce­sos de buro­cra­ti­za­ción de las orga­ni­za­cio­nes revo­lu­cio­na­rias y sobre sus efec­tos nega­ti­vos es tan incues­tio­na­ble como las lec­cio­nes teó­ri­cas y polí­ti­cas que se extraen de ella. Y una cues­tión deci­si­va a cali­brar es la velo­ci­dad de la buro­cra­ti­za­ción: si ha lle­ga­do a ser irre­ver­si­ble o si por el con­tra­rio toda­vía es posi­ble vol­ver atrás recu­pe­ran­do el fun­cio­na­mien­to demo­crá­ti­co. Pero es una tarea difí­cil por­que la pro­pia buro­cra­cia se encar­ga de dar una ima­gen opues­ta, de liber­tad de deba­te. Por ejem­plo, los tres últi­mos docu­men­tos de Sor­tu tie­nen, entre otros obje­ti­vos, tam­bién ese obje­ti­vo concreto.

Por orden cro­no­ló­gi­co, pri­mer docu­men­to: La Geo­po­lí­ti­ca del neo­li­be­ra­lis­mo y Eus­kal Herria, enero de 2015, Iratzar Fun­da­zioa; segun­do docu­men­to: Con­se­cuen­cias del capi­ta­lis­mo en Eus­kal Herria, febre­ro de 2015, Sor­tu; y ter­cer docu­men­to: Ezker Aber­tza­lea­ren ego­ki­za­pe­na, febre­ro de 2015, Iratzar Fundazioa.

Median­te estos tex­tos se apa­ren­ta liber­tad de deba­te crí­ti­co, pero es un deba­te ama­ña­do por­que no hay nin­gún docu­men­to colec­ti­vo y ofi­cial pre­vio que fije la opi­nión común, lo que per­mi­te a los redac­to­res cen­trar­se en las cues­tio­nes que les intere­san olvi­dan­do y mar­gi­nan­do otras que tal vez sí intere­san a la mili­tan­cia. Vol­ve­mos así a los desas­tro­sos efec­tos que tie­ne la ocul­ta­ción de las bases ideo­ló­gi­cas: en ellas debie­ran apa­re­cer las fun­da­men­ta­les inquie­tu­des y nece­si­da­des de la mili­tan­cia sobre las que hay que deba­tir real­men­te, pero como esas bases han sido cen­su­ra­das, la mili­tan­cia des­co­no­ce lo que ella ha deci­di­do y la direc­ción pue­de decir enton­ces lo que le apetezca.

Inclu­so en la hipó­te­sis de que la actual direc­ción haya ele­gi­do escri­bir sobre pro­ble­mas apun­ta­dos y reco­gi­dos en el deba­te hur­ta­do a la bases, inclu­so acep­tan­do esta posi­bi­li­dad, tam­po­co se resuel­ve el pro­ble­ma sino que se agra­va. En comen­ta­rios ante­rio­res a esta serie hemos des­ve­la­do la téc­ni­ca de mar­ke­ting comer­cial emplea­da para diri­gir el deba­te ideo­ló­gi­co de hace tres años hacia los intere­ses de la direc­ción de enton­ces, y no vamos a repe­tir­nos. La direc­ción actual reco­ge los fru­tos bus­ca­dos: cono­cer algu­nas inquie­tu­des de las bases y mani­pu­lar­las median­te el mono­po­lio de la palabra.

Estu­dian­do los tres docu­men­tos encon­tra­mos las siguien­tes constantes:

La pri­me­ra es que nin­guno hace un plan­tea­mien­to his­tó­ri­co del tema que abor­da, excep­to retro­ce­der muy pocos años para jus­ti­fi­car lo que lue­go se afir­ma. Inclu­so el ter­cer docu­men­to que se ini­cia con una rei­vin­di­ca­ción de la his­to­ria de lo que entien­de como Izquier­da Aber­tza­le, se limi­ta sin embar­go a unos cuan­tos tópi­cos y luga­res comu­nes que anun­cian el altí­si­mo nivel de diva­ga­ción abs­trac­ta que le sigue. El pri­mer docu­men­to expo­ne el ori­gen del libe­ra­lis­mo des­de comien­zos del siglo XX, tema al que vol­ve­re­mos; cita una vez la cri­sis de 1929, cita en dos líneas el con­tex­to de 1945 para la crea­ción de la Comu­ni­dad Euro­pea, cita 1947 como el ini­cio de las ideas neo­li­be­ra­les, pero nada más, para un tema de tras­cen­den­cia de libre comer­cio en la natu­ra­le­za e his­to­ria de capi­ta­lis­mo des­de el siglo XVI.

Que nin­guno de los docu­men­tos pre­ten­da basar­se en una sucin­ta pero sufi­cien­te expli­ca­ción his­tó­ri­ca, o al menos se remi­ta a la con­sul­ta de otro tex­to ase­qui­ble en la que se deta­lle el pro­ce­so que ha desem­bo­ca­do en la cues­tión que se ana­li­za, esta cons­tan­te que reco­rre a los tres, mues­tra que sus auto­res, los que fue­ren, cuan­do menos quie­ren cor­tar todo lazo con el pasa­do o redu­cir­lo a lo que les con­vie­ne, y cuan­do más, tie­nen mie­do a un deba­te histórico.

La segun­da cons­tan­te es el desa­rro­llo en gra­ve­dad de la pri­me­ra: en nin­guno exis­te una cohe­ren­cia meto­do­ló­gi­ca y teó­ri­co-con­cep­tual que estruc­tu­re la obra y le dote de pers­pec­ti­va his­tó­ri­ca. Esa cohe­ren­cia sólo pue­de lograr­se des­de el mar­xis­mo. Sin embar­go suce­de todo lo con­tra­rio. Los docu­men­tos pri­me­ro y ter­cer pre­sen­tan una caó­ti­ca e irre­con­ci­lia­ble mez­cla de teo­rías opues­tas, y el segun­do ni siquie­ra eso, aun­que sí tie­ne el méri­to de pro­po­ner par­te de un pro­gra­ma mínimo.

En el pri­mer docu­men­to la mez­cla se decan­ta a favor de un pro­gre­sis­mo asu­mi­ble al refor­mis­mo bur­gués, si es que sigue exis­tien­do. La pre­gun­ta es inme­dia­ta ¿qué inte­rés exis­te en dar una ver­sión embe­lle­ce­do­ra del libe­ra­lis­mo como opues­to al neo­li­be­ra­lis­mo, sin a la vez citar las fun­da­men­ta­les corrien­tes no ya de la eco­no­mía bur­gue­sa ‑clá­si­ca, neo­clá­si­ca o mar­gi­na­lis­ta, y neolibera‑, sino sobre todo el cho­que mor­tal entre la eco­no­mía bur­gue­sa y el mar­xis­mo? ¿Se pue­de decir algo de Key­nes sin citar siquie­ra de pasa­da a Marx y, segui­da­men­te, a la eco­no­mía pla­ni­fi­ca­da sovié­ti­ca del momen­to? ¿Se pue­de dar la «neu­tral» defi­ni­ción del «Esta­do del bien­es­tar» y loar al «libe­ra­lis­mo social» sin decir una pala­bra de sus atro­ci­da­des? ¿Se pue­de expli­car la pos­tu­ra del PNV y UPN a favor del TTIP sin hablar de la cla­se bur­gue­sa en Hegoalde?

En el ter­cer docu­men­to la mez­co­lan­za pare­ce ser deli­be­ra­da por­que, por ejem­plo, se cita al menos tres veces a Marx pero se hace una refe­ren­cia de nece­si­dad a Mannheim, que evo­lu­cio­nó al refor­mis­mo y cuyo con­cep­to de pla­ni­fi­ca­ción social no tie­ne nada que ver con el de Marx. Tam­bién en el segun­do docu­men­to se iden­ti­fi­ca a Marx con una socio­lo­gía del cono­ci­mien­to basa­da en la ideo­lo­gía, la psi­co­lo­gía y el sen­ti­do común, lo que no tie­ne nada que ver con Marx. Es en los apar­ta­dos sobre hege­mo­nía, inde­pen­den­cia, demo­cra­cia y socia­lis­mo en don­de la nada teó­ri­ca pre­ten­de lle­nar el vacío con­cep­tual: ¿cómo lograr­lo si por nin­gu­na par­te apa­re­ce el con­cep­to cla­ve de pro­pie­dad de las fuer­zas pro­duc­ti­vas?, ¿cómo es posi­ble hablar de socia­lis­mo, demo­cra­cia, inde­pen­den­cia y hege­mo­nía sin refe­rir­se a la pro­pie­dad bur­gue­sa y a los ejér­ci­tos que la pro­te­gen? Por no exten­der­nos, el ter­cer docu­men­to cae en la baje­za de la des­ca­li­fi­ca­ción polí­ti­ca, psi­co­ló­gi­ca y has­ta per­so­nal de quie­nes sim­ple­men­te exi­gen res­pe­to a sus dere­chos de cono­cer las bases ideo­ló­gi­cas, de exi­gir rigor y serie­dad teó­ri­ca, de cri­ti­car y deba­tir con liber­tad. Estos com­pa­ñe­ros no insul­tan a nadie, pero sí son insul­ta­dos; no exclu­yen a nadie, pero sí son exclui­dos de la izquier­da abertzale.

El segun­do docu­men­to es una des­crip­ción super­fi­cial y cuan­ti­ta­ti­va de la reali­dad inme­dia­ta vas­ca. No expli­ca por qué se ha lle­ga­do a esta reali­dad, ni plan­tea un pro­gra­ma revo­lu­cio­na­rio máxi­mo y míni­mo para salir de este agu­je­ro, sino que se limi­ta a des­cri­bir­lo. Pero a dife­ren­cia de los otros dos, en este sí se ofre­cen algu­nos pun­tos corres­pon­dien­tes a un pro­gra­ma míni­mo, lo cual es de agra­de­cer: sis­te­ma públi­co fuer­te, radi­cal refor­ma fis­cal, sis­te­ma finan­cie­ro pro­pio, ban­co públi­co y social, ser­vi­cios públi­cos dig­nos…, pero este inne­ga­ble paso ade­lan­te se ve empa­ña­do por expre­sio­nes refor­mis­tas como la de «poner en mar­cha la tran­si­ción hacia un nue­vo mode­lo eco­nó­mi­co y social basa­do en el res­pe­to de la cla­se tra­ba­ja­do­ra». Como en los otros docu­men­tos, en el segun­do docu­men­to tam­po­co apa­re­cen los con­cep­tos de lucha de cla­ses, revo­lu­ción social ni mucho menos revo­lu­ción socia­lis­ta, etcé­te­ra, por lo que esa por­ción de pro­gra­ma míni­mo que­da muy dete­rio­ra­da: ¿cómo, con qué poder popu­lar movi­li­za­do per­ma­nen­te­men­te se van a impo­ner las medi­das ante­rio­res?, ¿cómo se va a evi­tar, por ejem­plo, el boi­cot empre­sa­rial y la hui­da de capi­ta­les ante esas medi­das si no es avan­zan­do en la pla­ni­fi­ca­ción socia­lis­ta? El segun­do docu­men­to no dice nada de esto.

Y la ter­ce­ra y últi­ma carac­te­rís­ti­ca es que nin­guno hace refe­ren­cia algu­na a la teo­ría his­tó­ri­ca y a la his­to­ria teó­ri­ca: des­de fina­les del siglo XIX el socia­lis­mo lle­va cho­can­do siem­pre con la eco­no­mía, la polí­ti­ca y la ideo­lo­gía bur­gue­sa. Un cho­que de tre­nes que en ais­la­do afec­tan a cada uno de los vago­nes ‑el eco­nó­mi­co, el polí­ti­co y el teó­ri­co- pero que en con­jun­to, el tren com­ple­to más la loco­mo­to­ra ‑la direc­ción socia­lis­ta o la burguesa‑, sig­ni­fi­can los gran­des momen­tos de cri­sis socio­po­lí­ti­cas que se yer­guen sobre las socio­eco­nó­mi­cas, de las que nacen.

La dife­ren­cia entre prác­ti­ca refor­mis­ta y prác­ti­ca revo­lu­cio­na­ria se expre­sa en las res­pues­tas que demos a esas tres cues­tio­nes: ¿exis­te explo­ta­ción asa­la­ria­da, plus­va­lía, ley del tra­ba­jo? El socia­lis­mo dice que sí, la bur­gue­sía dice que no. ¿El Esta­do es el ins­tru­men­to de la cla­se capi­ta­lis­ta o es neu­tral y pue­de ser­vir a la cla­se obre­ra? El socia­lis­mo dice que el Esta­do es del capi­tal y que hay que des­truir­lo, la bur­gue­sía dice que es neu­tral, de todos, y que hay que man­te­ner­lo. Y ¿exis­te la uni­dad y lucha de con­tra­rio, o sea, la dia­léc­ti­ca mate­ria­lis­ta, o exis­te la armo­nía y el equi­li­brio, o sea la meta­fí­si­ca idea­lis­ta? El socia­lis­mo dice que el mate­ria­lis­mo dia­léc­ti­co es el méto­do teó­ri­co de la revo­lu­ción, la bur­gue­sía, ade­más de negar la dia­léc­ti­ca, dice que el sen­ti­do común es el méto­do que demues­tra que nada cam­bia, las cosas están ais­la­das y no exis­ten con­tra­dic­cio­nes anta­gó­ni­cas en uni­dad y lucha permanente.

Las tres cues­tio­nes son emi­nen­te­men­te prác­ti­cas y enfren­tan en los hechos la revo­lu­ción con la reac­ción: el refor­mis­mo pre­ten­de que­dar­se pací­fi­ca­men­te en la mitad, pero antes o des­pués se posi­cio­na por un ban­do o por su con­tra­rio, y casi siem­pre lo ha hecho a favor del capital.

Los docu­men­tos de Sor­tu ana­li­za­dos huyen con espan­to de estas cues­tio­nes deci­si­vas en la his­to­ria real: como si no exis­tie­ran ni en los hechos ni en la teo­ría. Pero cerrar los ojos a la reali­dad es uno de los sín­to­mas más gra­ves de la enfer­me­dad senil de reformismo.


Recor­de­mos que en la pri­me­ra entre­ga argu­men­ta­mos que la direc­ción actual de Sor­tu es buro­crá­ti­ca y ver­ti­ca­lis­ta por­que nie­ga el dere­cho y la nece­si­dad de su mili­tan­cia para cono­cer los resul­ta­dos del deba­te sobre la línea estra­té­gi­ca y pos­po­ne inde­fi­ni­da­men­te la cele­bra­ción de la segun­da par­te de la Asam­blea fun­da­cio­nal, por citar solo dos ejem­plos. En la segun­da entre­ga ana­li­za­mos el con­te­ni­do refor­mis­ta, difu­so e impre­ci­so de tres docu­men­tos ofi­cia­les de EH Bil­du y Sor­tu, vien­do cómo la mili­tan­cia de base no solo es man­te­ni­da en la igno­ran­cia de sus pro­pias deci­sio­nes ‑el resul­ta­do ofi­cial del deba­te ideo­ló­gi­co de hace varios años‑, sino que tam­po­co dis­po­ne de un pro­gra­ma de for­ma­ción y aná­li­sis de la reali­dad com­ple­ja vas­ca. En esta ter­ce­ra par­te vere­mos la dia­léc­ti­ca entre refor­ma y revo­lu­ción en Sor­tu, y en la últi­ma y cuar­ta, las pers­pec­ti­vas y nece­si­da­des a las que se enfren­tan tan­to las bases de Sor­tu como de la izquier­da aber­tza­le en su conjunto.

3ª par­te

Pue­de pare­cer que resu­ci­ta­mos del cemen­te­rio de la teo­ría polí­ti­ca un deba­te extin­gui­do ya a fina­les del siglo XIX y deses­pe­ra­da­men­te redi­vi­vo por Rosa Luxem­bur­go en 1906 con su libro Refor­ma o revo­lu­ción. Sin embar­go bas­ta repa­sar solo cua­tro prác­ti­cas recien­tes de la izquier­da aber­tza­le para com­pren­der la urgen­te nece­si­dad de deba­tir sobre la inter­ac­ción entre refor­mas a secas, refor­mas revo­lu­cio­na­rias, pers­pec­ti­va estra­té­gi­ca y obje­ti­vos his­tó­ri­cos irre­nun­cia­bles. El aná­li­sis sobre cómo fun­cio­na y qué efec­ti­vi­dad tie­ne la inter­re­la­ción entre medios y fines es algo casi «ins­tin­ti­vo» en la prác­ti­ca coti­dia­na de nues­tra espe­cie: sin la fre­cuen­te eva­lua­ción per­so­nal y colec­ti­va entre nues­tros actos, deseos y obje­ti­vos siem­pre en fun­ción de los medios dis­po­ni­bles y nece­sa­rios, nues­tra vida sería un caó­ti­co des­or­den siem­pre den­tro del orden opresor.

En la his­to­ria de las luchas con­tra la opre­sión, la úni­ca que pue­de ela­bo­rar lec­cio­nes teó­ri­cas y éti­cas, se cons­ta­tan, ade­más de otros meno­res, tres gran­des pro­ble­mas de ajus­te, diso­nan­cia y dife­ren­cia, opo­si­ción y has­ta con­tra­dic­ción entre tác­ti­ca, estra­te­gia y obje­ti­vos, o sim­ple­men­te entre medios y fines: uno, que la inefi­ca­cia orga­ni­za­ti­va difi­cul­te y has­ta impi­da una ágil inter­ac­ción entre ambos polos de la uni­dad; otro, que la tác­ti­ca y la estra­te­gia no se orien­ten hacia los obje­ti­vos his­tó­ri­cos irre­con­ci­lia­bles con la opre­sión que se sufre sino hacia con­quis­tas par­cia­les a medio pla­zo; y, el últi­mo, que se olvi­den o se recha­cen de algún modo los obje­ti­vos por los que se ha luchado.

La pri­me­ra de las cua­tro prác­ti­cas que vamos a nom­brar es el del ascen­so del sin­di­ca­lis­mo socio­po­lí­ti­co aber­tza­le, de LAB, así como la ten­den­cia a la recu­pe­ra­ción de los movi­mien­tos popu­la­res muchos de los cua­les están muy dis­tan­tes del ins­ti­tu­cio­na­lis­mo de EH Bil­du y Sor­tu. La segun­da es la fluen­cia de estas orga­ni­za­cio­nes y movi­mien­tos, y de la mili­tan­cia de EH Bil­du y Sor­tu, en el ascen­so del vas­quis­mo y de los idea­les pro­gre­sis­tas espe­cial­men­te en Ara­ba y Nafa­rroa. La ter­ce­ra es el inexis­ten­te «pro­ce­so de paz» como se apre­cia leyen­do el tex­to de EH Bil­du Vía Vas­ca para la Paz, y la opor­tu­na y váli­da res­pues­ta de Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­dua Sobre la «Vía Vas­ca para la Paz» de EH Bil­du, ambas dis­po­ni­bles en inter­net. Y la cuar­ta el resul­ta­do de las elec­cio­nes fora­les y muni­ci­pa­les del 24‑M en Hego Eus­kal Herria.

Muy rápi­da­men­te resu­mi­do, en las cua­tro áreas apre­cia­mos cin­co cons­tan­tes que a su vez se expre­san con for­mas dife­ren­tes: la pri­me­ra es que se ha difu­mi­na­do mucho, casi has­ta des­apa­re­cer de hecho en algu­nas par­tes de la izquier­da aber­tza­le, el obje­ti­vo his­tó­ri­co del socia­lis­mo como com­po­nen­te esen­cial e insus­ti­tui­ble de la inde­pen­den­cia nacio­nal en el capi­ta­lis­mo tal cual exis­te defi­ni­ti­va­men­te hoy en día. Ten­dría­mos que echar cohe­tes de ale­gría si leyé­se­mos un docu­men­to rigu­ro­so de la actual direc­ción de Sor­tu sobre qué socia­lis­mo y qué inde­pen­den­cia. Que se nos entien­da bien: habla­mos de docu­men­to rigu­ro­so. LAB reali­zó un pro­me­te­dor deba­te sobre los pro­ble­mas del sin­di­ca­lis­mo actual en el que a ratos ulu­la­ba ante el «fan­tas­ma del comu­nis­mo», el con­te­ni­do socia­lis­ta de lucha radi­cal con­tra el capi­tal, pero ape­nas más, si bien es un cla­ro avan­ce com­pa­ra­do con aquel simu­la­cro de deba­te sobre el sin­di­ca­lis­mo ini­cia­do por Naiz-Gara pero mis­te­rio­sa­men­te des­apa­re­ci­do de sus archi­vos digitales.

La segun­da es que ha sur­gi­do una con­tra­dic­ción fron­tal entre opues­tas solu­cio­nes a la opre­sión nacio­nal de cla­se que pade­ce­mos. Por un lado, el Movi­mien­to Pro Amnis­tía que se afian­za a pesar de los ata­ques del Esta­do y del marru­lle­ris­mo de las actua­les direc­cio­nes de EH Bil­du y Sor­tu, y por el lado opues­to la pro­pues­ta glo­bal pre­sen­ta­da en el cita­do docu­men­to de EH Bil­du. Dos opcio­nes que cho­can en lo esen­cial de los obje­ti­vos his­tó­ri­cos por­que sus plan­tea­mien­tos de fon­do, o sea la inter­ac­ción entre obje­ti­vos y estra­te­gia, van más allá de la Amnis­tía o del arre­pen­ti­mien­to para defi­nir­se sin tapu­jos por mode­los irre­con­ci­lia­bles de socie­dad demo­crá­ti­ca. Según cómo defi­na­mos a víc­ti­mas, dere­chos huma­nos, ins­ti­tu­cio­nes, sis­te­mas pena­les, rein­te­gra­ción, cau­ces lega­les, excar­ce­la­ción con­di­cio­nal anti­ci­pa­da, nue­vo esce­na­rio abier­to, renun­cia del dere­cho a la rebe­lión, daño cau­sa­do, des­mi­li­ta­ri­za­ción, poli­cía vas­ca, etc., defi­ni­mos el mode­lo de Esta­do y de Repú­bli­ca Socia­lis­ta Vas­ca por los que luchamos.

La ter­ce­ra es que es que, a pesar de estas dife­ren­cias y anta­go­nis­mos, cuan­do la amplia y diver­sa mili­tan­cia de base aber­tza­le se acti­va en luchas con­cre­tas con rei­vin­di­ca­cio­nes pre­ci­sas, enton­ces demues­tra su capa­ci­dad avan­ce y de arras­tre de masas aun­que los obje­ti­vos his­tó­ri­cos que sir­ven de guía estén difu­mi­na­dos o hayan sido aban­do­na­dos. Real­men­te, ocu­rre que casi sesen­ta años de lucha en durí­si­mas con­di­cio­nes y den­tro del capi­ta­lis­mo desa­rro­lla­do, con sus efec­ti­vos sis­te­mas repre­sión, nor­ma­li­za­ción y alie­na­ción, han gene­ra­do pese a ello una fuer­za socio­po­lí­ti­ca, cul­tu­ral y éti­ca que ope­ra en for­ma de redes de expe­rien­cias conec­ta­das en las bases obre­ras, popu­la­res y socia­les, de mane­ra que a nada que apa­rez­ca o reapa­rez­ca un obje­ti­vo común pro­gre­sis­ta y radi­cal enton­ces se avan­za. No es este el sitio para deta­llar uno a uno los movi­mien­tos popu­la­res y sus res­pec­ti­vas rei­vin­di­ca­cio­nes que se están recu­pe­ran­do en los últi­mos tiempos.

La cuar­ta es que, sin embar­go, seme­jan­te fuer­za ape­nas dis­po­ne de medios coor­di­na­dos e inte­gra­dos en un pro­yec­to obje­ti­va­do común que, median­te vías varias, revi­se crí­ti­ca y auto­crí­ti­ca­men­te la dia­léc­ti­ca entre los medios y los fines, entre las luchas por las refor­mas nece­sa­rias y su sub­sun­ción en la estra­te­gia que le dota de direc­ción hacia los obje­ti­vos his­tó­ri­cos. Por ejem­plo, la exce­len­te cam­pa­ña masi­va de Gure Esku Dago podría mul­ti­pli­car sus efec­tos acu­mu­la­ti­vos si estu­vie­ra refor­za­da por char­las y deba­tes sobre las ver­da­de­ras difi­cul­ta­des insal­va­bles a las que ten­dre­mos que enfren­tar­nos con­for­me avan­ce­mos en nues­tra libe­ra­ción como pue­blo. Uno de los peo­res erro­res es ais­lar tan­to los medios de los fines para inte­grar a más gen­te con menos con­cien­cia, que al final los medios, las tác­ti­cas, las movi­li­za­cio­nes de masas cada deter­mi­na­do tiem­po, ter­mi­nan sien­do sim­ple fines en sí mis­mos des­co­nec­ta­dos de los ver­da­de­ros obje­ti­vos históricos.

La quin­ta es que lo arri­ba vis­to se ha refle­ja­do a su modo en el resul­ta­do elec­to­ral del 24‑M, ade­más de las espe­cí­fi­cas cir­cuns­tan­cias de todo pro­ce­so elec­to­ral. Una cosa que sigue lla­man­do la aten­ción es esa espe­cie de pro­fe­sio­na­li­za­ción, de dis­tan­cia­mien­to e indi­fe­ren­cia cre­cien­te de las bases aber­tza­les ante una mecá­ni­ca elec­to­ral que ape­nas nece­si­ta de ellas, recor­dan­do cómo eran las cam­pa­ñas ante­rio­res a eso que lla­man «nue­vo esce­na­rio abier­to». Tenien­do en cuen­ta la impor­tan­cia que siem­pre han teni­do y tie­nen los ayun­ta­mien­tos y las dipu­tacio­nes en la izquier­da aber­tza­le, el dis­tan­cia­mien­to entre bases y direc­ción ha sido enor­me en amplias zonas, pero menos en Nafa­rroa y Ara­ba: un sín­to­ma del bajón en Gipuz­koa y del des­cen­so en Biz­kaia y par­tes de Áraba.

Otra cosa lla­ma­ti­va es el esfuer­zo de Naiz-Gara por hin­char pom­pas de jabón para embe­lle­cer una pers­pec­ti­va inquie­tan­te, cuan­do lo que hace fal­ta es ela­bo­rar un sis­te­ma ana­lí­ti­co inte­gral que dé cuen­ta de las fun­da­men­ta­les varia­bles des­de una pers­pec­ti­va úni­ca. Han apro­ve­cha­do la subi­da en Iru­ñea y Nafa­rroa para agran­dar la ima­gen de vic­to­ria y redu­cir la de retro­ce­so elec­to­ral. Los resul­ta­dos del 24‑M sugie­ren que esta­mos ya den­tro de una estan­ca­mien­to elec­to­ral que pue­de osci­lar un poco al alza pero que lo hará más a la baja sobre todo en las pró­xi­mas elec­cio­nes gene­ra­les en el Esta­do espa­ñol, si no se corri­gen des­de aho­ra los erro­res cometidos.

La ausen­cia de la lucha de cla­ses y de la lla­ma­da «cues­tión social» en EH Bil­du y Sor­tu ha hecho que se pier­dan votos por la izquier­da que se ha abs­te­ni­do y que otros muchos hayan ido a Podemos.

En Gipuz­koa se libra­ba una áspe­ra bata­lla dia­ria con­tra EH Bil­du has­ta por la más míni­ma medi­da foral o de los ayun­ta­mien­tos, una bata­lla mediá­ti­ca en la que la izquier­da aber­tza­le solo podía res­pon­der con la movi­li­za­ción teó­ri­ca y polí­ti­ca de su mili­tan­cia a pie de calle. Pero res­pon­der vic­to­rio­sa­men­te a las men­ti­ras dia­rias sobre las refor­mas de impues­tos, sobre las basu­ras, sobre las decla­ra­cio­nes de ren­ta, sobre el eus­ka­ra, sobre el con­jun­to de la polí­ti­ca aber­tza­le o solo sobre sus par­tes deci­si­vas, esta res­pues­ta nece­si­ta­ba de una pre­pa­ra­ción míni­ma de la mili­tan­cia de base con char­las y cur­sos de for­ma­ción que die­sen argu­men­tos para res­pon­der en la calle, en el tra­ba­jo curros, en la fami­lia, en las cua­dri­llas, allí don­de la inter­ac­ción coti­dia­na per­mi­te inter­ve­nir, y lo exi­ge en perío­do elec­to­ral. Pero prác­ti­ca­men­te no se ha hecho nada de eso.

El fun­cio­na­mien­to ver­ti­cal y diri­gis­ta de Sor­tu ape­nas ha varia­do, e inclu­so se ha refor­za­do con las urgen­cias de una cam­pa­ña elec­to­ral meca­ni­za­da y sin vida colec­ti­va en las herri­kos y hel­kar­tes para pre­pa­rar los sobre con las pape­le­tas y pan­car­tas, buzo­near, hacer ron­das de poteo, hacer ron­das con coches, etc.; méto­dos esen­cia­les en el pasa­do cuan­do nos enfren­tá­ba­mos a un enemi­go más feroz enton­ces que aho­ra; méto­dos de pre­sen­cia popu­lar en los barrios que aho­ra han sido aban­do­na­dos sin expli­ca­ción algu­na para impo­ner tam­po­co sin expli­ca­ción una mecá­ni­ca elec­to­ral lega­lis­ta, fría y gris, sin ilu­sio­nes, una mecá­ni­ca en la que el PNV esta­ba feliz.

La implo­ra­ción cons­tan­te al PNV rea­li­za­da duran­te cua­tro años ha teni­do su con­ti­nui­dad en una cam­pa­ña elec­to­ral «nor­ma­li­za­da». Así nos ha ido.


Fina­li­za­mos aquí esta bre­ve serie de cua­tro artícu­los sobre la situa­ción de la izquier­da aber­tza­le y espe­cial­men­te de Sor­tu. Los ante­rio­res pue­den leer­se en inter­net[2]. Hemos lle­ga­do, pues, al final y a la vez comien­zo de otra for­ma de aná­li­sis de nues­tra lucha de libe­ra­ción nacional.

La base cen­tral de la serie es bien sen­ci­lla pero cru­da en su radi­cal ver­dad: Sor­tu y la izquier­da aber­tza­le que se sien­te iden­ti­fi­ca­da con sus tesis, cami­na hacia la nada por­que no plan­tea nin­gún obje­ti­vo his­tó­ri­co con sufi­cien­te con­te­ni­do con­cre­to que ilu­mi­ne el futu­ro en medio de la cri­sis; tam­po­co plan­tea una estra­te­gia ade­cua­da a ello, no pue­de hacer­lo por­que care­ce de obje­ti­vos a los que diri­gir esa estra­te­gia, y con­si­guien­te­men­te sus pocas pro­pues­tas tác­ti­cas que no se limi­tan a seguir la esta­la del PNV se pier­den en el vacío.

Muy recien­te­men­te, en julio de 2015, Sor­tu ha publi­ca­do un folle­ti­to titu­la­do Otra mira­da eco­nó­mi­ca y social a Eus­kal Herria, que tie­ne todas las limi­ta­cio­nes del méto­do cuan­ti­ta­ti­vo ‑se limi­ta a por­cen­ta­jes de empo­bre­ci­mien­to, des­em­pleo, con­di­cio­nes de tra­ba­jo, etc., lo cual está muy bien, pero des­co­no­ce con­cep­tos deci­si­vos como tasa de acu­mu­la­ción, de ganan­cia y de explo­ta­ción; plus­va­lía rela­ti­va y abso­lu­ta; el mis­mo con­cep­to de explo­ta­ción está ausen­te; des­ca­pi­ta­li­za­ción y depen­den­cia de capi­ta­les exte­rio­res, etc.-, y que se limi­ta a pro­po­ner como alter­na­ti­va a la cri­sis un «mejor repar­to de la rique­za», una «tran­si­ción social y eco­ló­gi­ca de nues­tro mode­lo social y productivo».

Resul­ta sig­ni­fi­ca­ti­vo que reco­no­cien­do la exis­ten­cia de la lucha de cla­ses, de la patro­nal, de las trans­na­cio­na­les y del impe­ria­lis­mo, de la polí­ti­ca eco­nó­mi­ca del UPN y PNV, e inclu­so del pue­blo tra­ba­ja­dor vas­co, sin embar­go no se cite en nin­gún momen­to a la cla­se bur­gue­sa vas­ca, como si no exis­tie­ra, como si pudie­ra exis­tir cla­se tra­ba­ja­do­ra sin su uni­dad de con­tra­rio anta­gó­ni­co la cla­se bur­gue­sa, y tam­po­co en nin­gu­na pági­na se nom­bra al dia­blo de sie­te colas rojas: el socialismo.

Pero no vamos a cri­ti­car aho­ra este folle­ti­to y menos toda­vía vamos a pro­fun­di­zar en la teo­ría del con­cep­to: ¿qué sig­ni­fi­ca y qué efec­tos prác­ti­cos tie­ne que sí se uti­li­cen unos con­cep­tos y otros, los más radi­ca­les y car­ga­dos socio­po­lí­ti­ca­men­te, no apa­rez­can en absoluto?

4ª par­te

El pro­ble­ma, y de aquí la gra­ve­dad extre­ma del momen­to en Sor­tu, es que todo está en cri­sis, la socie­dad capi­ta­lis­ta vas­ca en sus raí­ces está en cri­sis exi­gien­do por ello una alter­na­ti­va cohe­ren­te que mues­tre que en la mis­ma negru­ra del pre­sen­te inso­por­ta­ble exis­ten las con­di­cio­nes mate­ria­les para cons­truir el futu­ro. Esta y no otra es la fun­ción his­tó­ri­ca de los par­ti­dos y orga­ni­za­cio­nes de van­guar­dia. Sor­tu no es, no pue­de ser y no quie­re ser –su prác­ti­ca lo demues­tra a dia­rio- una orga­ni­za­ción revolucionaria.

Sec­to­res de la mili­tan­cia inde­pen­den­tis­ta y socia­lis­ta han tar­da­do tiem­po en dar­se cuen­ta de ello, y otros sec­to­res cada vez más redu­ci­dos tie­nen difi­cul­ta­des para com­pren­der­lo. Hay que tener en cuen­ta que la per­so­na­li­dad huma­na media, «nor­mal», tien­de a la como­di­dad tras muchos años de esfuer­zos duros y has­ta sacri­fi­cios per­so­na­les heroi­cos pero apa­ren­te­men­te inser­vi­bles por sus redu­ci­dos logros polí­ti­cos. Duran­te varios años, una par­te redu­ci­da de la izquier­da aber­tza­le sos­tu­vo sin prue­ba ni argu­men­to alguno que la lar­ga his­to­ria de lucha ape­nas había ser­vi­do de nada y que había que dar un giro total, de cien­to ochen­ta gra­dos, para dedi­car­se solo a la acción ins­ti­tu­cio­nal y parlamentaria.

Sin duda, lle­ga­rá el momen­to en el que se conoz­can los sucios por­me­no­res que faci­li­ta­ron la vic­to­ria de esta frac­ción en el inte­rior de la estruc­tu­ra orga­ni­za­ti­va ile­ga­li­za­da: varios miles de excon­ce­ja­les, cien­tos de exal­cal­des, dece­nas de expar­la­men­ta­rios en diver­sas ins­tan­cias del poder espa­ñol –dipu­tacio­nes, par­la­men­tos fora­les y auto­nó­mi­cos, par­la­men­tos de Madrid y de Bru­se­las, cas­ta aca­dé­mi­ca, perio­dís­ti­ca e inte­lec­tual, etc.-, y varios miles de mili­tan­tes que no han reci­bi­do for­ma­ción teó­ri­co-polí­ti­ca algu­na en una déca­da, for­man una base pro­pen­sa a creer­se toda pro­me­sa de tiem­pos defi­ni­ti­va­men­te mejo­res si se acep­ta­ban las leyes espa­ño­las con­tra las que se había lucha­do has­ta entonces.

Sor­tu fue lega­li­za­do por el Esta­do espa­ñol una vez que clau­di­có su direc­ción en cues­tio­nes cen­tra­les para la iden­ti­dad his­tó­ri­ca de la lucha de libe­ra­ción nacio­nal de cla­se, no antes.

A par­tir de aquí, ya en la pen­dien­te cues­ta deba­jo de la acep­ta­ción de la ley, la actual direc­ción de Sor­tu siem­pre ha ido por detrás de las con­tra­dic­cio­nes reales y por delan­te del rit­mo de «nor­ma­li­za­ción» ansia­do por la bur­gue­sía vas­ca. La expe­rien­cia en Gipuz­koa es lamen­ta­ble y tris­te en este sen­ti­do, aun­que sí ha logra­do algu­nas mejo­ras que han con­te­ni­do momen­tá­nea­men­te la ofen­si­va del capi­tal con­tra el pue­blo, pero ape­nas más. A lo lar­go de los tres artícu­los ante­rio­res hemos vis­to una sig­ni­fi­ca­ti­va lis­ta de la mar­cha atrás de la actual direc­ción de Sor­tu, y no mere­ce la pena aña­dir más: solo dos ejem­plos, uno, bue­na par­te o la tota­li­dad de la pro­pa­gan­da de EH Bil­du para las elec­cio­nes del pasa­do 24‑M ha sido encar­ga­da a empre­sas cata­la­nas: ¿dón­de que­da la ver­bo­rrea sobre el «desa­rro­llo endó­geno», etcé­te­ra? Y otro, la inca­pa­ci­dad de EH Bil­du y Sor­tu, jun­to al res­to de fuer­zas «de pro­gre­so», para librar­se de las mani­pu­la­cio­nes de Geroa Bai y PNV en Nafa­rroa: ¿dón­de que­da la inde­pen­den­cia polí­ti­ca del EH Bil­du y Sor­tu fren­te al PNV y Geroa Bai?

5ª par­te

Tar­de o tem­prano, estas y otras ten­sio­nes pene­tra­rán en la actual direc­ción de Sor­tu. Las dis­cu­sio­nes y deba­tes sobre los últi­mos resul­ta­dos elec­to­ra­les y la situa­ción gene­ral de Eus­kal Herria, que se man­tie­nen por todas par­tes, sugie­ren que tam­bién pue­den estar dán­do­se en el inte­rior de Sor­tu, pero no que­re­mos ser alta­vo­ces de rumo­res opuestos.

Ante todo esto, vemos la urgen­cia de avan­zar hacia una con­fluen­cia de gru­pos, sec­to­res y per­so­nas que asu­man la nece­si­dad de cons­truir un refe­ren­te polí­ti­co revo­lu­cio­na­rio que cum­pla algu­nas de las tareas que Sor­tu ha aban­do­na­do. Deci­mos algu­nas de las tareas por­que es obvia­men­te impo­si­ble, ni tam­po­co desea­ble en estos momen­tos, pre­ten­der cons­truir de la noche a la maña­na una espe­cie de «par­ti­do dirigente».

¿Cómo hacer­lo?

En pri­mer lugar, socia­li­zan­do la refle­xión sobre la nece­si­dad de tal colec­ti­vo, sobre las expe­rien­cias pro­pias y aje­nas que demues­tran que debe exis­tir una orga­ni­za­ción que plan­tee al pue­blo no solo refle­xio­nes y pers­pec­ti­vas sobre lo que suce­de, sino que a la vez plan­tee solu­cio­nes revo­lu­cio­na­rias en lo tác­ti­co, solu­cio­nes que pue­den inten­tar lle­var­se a la prác­ti­ca allí don­de hay fuer­za para ello. Dife­ren­tes colec­ti­vos y per­so­nas empie­zan a pro­po­ner algo simi­lar o idén­ti­co aun­que de for­ma des­coor­di­na­da: es nece­sa­rio pro­po­ner un acer­ca­mien­to sobre cues­tio­nes con­cre­tas que ire­mos des­gra­nan­do en los siguien­tes textos.

En segun­do lugar, este acer­ca­mien­to debe ser faci­li­ta­do y ace­le­ra­do por la selec­ción colec­ti­va de deter­mi­na­das pro­ble­má­ti­cas cru­cia­les de nues­tro pue­blo a las que hay que res­pon­der ya median­te alter­na­ti­vas tác­ti­cas pre­ci­sas que demues­tren que se pue­den engar­zar­las en una estra­te­gia inde­pen­den­tis­ta y socia­lis­ta que está por ela­bo­rar. Por ejem­plo: Amnis­tía, Esta­do vas­co, poder obre­ro y popu­lar, cul­tu­ra popu­lar y eus­ka­ra, eco­lo­gía y movi­mien­to obre­ro y popu­lar, lucha de cla­ses, patriar­ca­do y socia­lis­mo, poder adul­to y eman­ci­pa­ción juve­nil, con­cep­tos de pra­xis mili­tan­te, etcétera.

En ter­cer lugar, como se apre­cia, no hemos cita­do el deba­te sobre el suje­to de cla­se de la lucha de libe­ra­ción por­que pen­sa­mos que ya exis­te la base deba­ti­da sufi­cien­te como para, sobre ella, lle­gar a un acuer­do teó­ri­co. Hace unos años este deba­te era urgen­te y aun­que parez­ca increí­ble en este tiem­po se ha avan­za­do mucho en su reso­lu­ción: fal­ta dar el siguien­te paso, el de sacar a cono­ci­mien­to públi­co sus resultados.

En cuar­to lugar, es urgen­te some­ter a crí­ti­ca actua­li­za­da las bases ideo­ló­gi­cas de Sor­tu, guar­da­das en el silen­cio buro­crá­ti­co, y con­tras­tar­las con la prác­ti­ca de Sor­tu. Toda buro­cra­cia es dada a la mani­pu­la­ción de los rumo­res. No que­re­mos caer en este error: exi­gi­mos que se ini­cie un deba­te públi­co sobre las bases ideo­ló­gi­cas aho­ra mis­mo, no vaya a ser que algún sec­tor de la actual direc­ción esté pen­san­do en la posi­bi­li­dad de, por fin, rea­li­zar la segun­da par­te de la Asam­blea Fun­da­cio­nal pero sin una actua­li­za­ción crí­ti­ca de las bases ideo­ló­gi­cas deba­ti­das hace más de dos años. De ser así esta­ría­mos antes una inso­por­ta­ble bur­la des­pec­ti­va hacia las y los mili­tan­tes que aún sub­sis­ten en Sortu.

En quin­to lugar, estas y otras pro­pues­tas deben hacer­se siem­pre con una visión del tiem­po como ins­tru­men­to polí­ti­co, es decir, debe­mos ir pro­po­nien­do pla­zos con­cre­tos. Por ejem­plo, aquí se plan­tea un pla­zo de un año, has­ta verano de 2016, para dar cuer­po a estas y otras pro­pues­tas con sus res­pec­ti­vos nive­les orga­ni­za­ti­vos corres­pon­dien­tes. Mien­tras tan­to y en la medi­da en que se avan­ce, ir pre­pa­ran­do la rela­ción de fuer­zas para que a fina­les de 2016 como mucho tar­dar pue­da pre­sen­tar­se en públi­co este colec­ti­vo que aúne, sin­te­ti­ce e inte­gre a los demás. Natu­ral­men­te, este pla­zo pro­pues­to es el máxi­mo por­que pue­de y debe ade­lan­tar­se si se ve nece­sa­rio hacerlo.

Petri Reka­ba­rren
19 de julio de 2015

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Un comentario

  1. No estoy acos­tum­bra­do a leer docu­men­tos de tan­ta pro­fun­di­dad, pero si estoy segu­ro que Sor­tu no tie­ne escon­di­das bajo sie­te lla­ves sus bases ideo­ló­gi­cas. Oja­lá las tuvie­ra, por­que en éste momen­to no se nota ni que las tenga.
    La fal­ta de orien­ta­ción polí­ti­ca en la últi­ma legis­la­tu­ra ha sido total, de perro del hor­te­lano. Cada car­go ins­ti­tu­cio­nal ha debi­do de bus­car­se las cas­ta­ñas por su cuen­ta, con una dedi­ca­ción per­so­nal que al final se paga.
    Ade­más el gran pro­ble­ma que nos crea a los que esta­mos mili­tan­do en los movi­mien­tos socia­les es que des­pués de haber pasa­do por el poder polí­ti­co local com­ple­ta­men­te divor­cia­do con las bases y haber­lo per­di­do, nos deje ade­más sin argu­men­tos para no poder seguir reivim­di­can­do nada.
    Nos inva­de una pro­fun­da decep­ción a unos cuan­tos-muchos militantes.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *