[Eus/​Cast] ] Buka­tu da eratze pro­ze­sua: bada­tor anto­la­kun­de berria!

Ohar honen bitar­tez, Sexu Aska­pe­ne­ra­ko Gaz­te Mugi­men­dua­ren eratze pro­ze­sua buka­tutzat eman nahi dugu. Bi urte iga­ro dira Anto­la­ke­tan Sal­to! pro­ze­sua abia­tu genue­ne­tik. Den­bo­ra luze horre­tan, aurre­ra­pau­so garran­tzitsuak eman dira anto­la­kun­de iraul­tzai­le berri baten sorreran.

Eratze pro­ze­sua­ren hasie­ran, gure bai­tan ziren gabe­zi batzuk betetzea­ren hel­bu­rua mar­ka­tu genuen, aurre­tik ehun­ka per­tso­nek egin­da­ko borro­ka eman­ko­rra ain­tzat har­tu­ta; bai­na egoe­ra berrien aurrean borro­ka mol­de berritzai­leak pla­za­ratze­ko gogoe­kin. Teo­ria zaha­rrak berraz­ter­tu ditu­gu, eta berriak gure­ga­na­tu. Sexu aska­pe­na­ren alde­ko borro­ka­ren izae­ra poli­ti­ko ziri­katzai­lee­na berres­ku­ra­tu dugu, eta pro­po­sa­men poli­ti­ko ausar­ta gara­tu ere.

Teo­rien ingu­ru­ko ezta­bai­daz hara­go, kaleak azto­ratze­ko hau­tu sen­doa har­tu dugu Anto­la­ke­tan Sal­to! eratze pro­ze­suan. Disi­den­tzia sexua­la­ren eta jen­dar­te kolek­ti­bo gutxi­tuen zile­gi­ta­su­na alda­rri­ka­tu dugu bio­len­tzia­ren flu­xuei buel­ta ema­te­ko; egu­ne­ro zapal­tzen gai­tuen indar­ke­riaz­ko sis­te­ma­ren kon­tra, aska­ta­su­na hel­bu­ru duen indar­ke­riaz­ko eran­tzu­na ema­tea­ren apus­tuan. Eta horren adi­bi­de izan dira Sope­lan, Arra­sa­ten eta Bil­bon buru­tu­ta­ko dinamikak.

Eus­kal Herrian, kolek­ti­bo eta per­tso­na mar­ji­na­tuen eta gutxi­tuen arte­ko alian­tza estra­te­gi­koen alde­ko apus­tua egin dugu. Disi­den­tzia sexua­la ere­mu horre­tan kokatzen dugu­la­rik: pros­ti­tu­te­kin, eska­lee­kin, etor­ki­ne­kin, uni­ber­tsi­ta­te­ra joan nahi ez duten eta muti­lak beza­la oihu­katzen duten ema­ku­me anti­so­zia­le­kin, hete­ro­se­xua­li­ta­tea­ren erai­kun­tza­re­kin buka­tu nahi duten gaz­te hete­ro­se­xua­le­kin, tran­se­xual matxi­na­tue­kin, bolle­ra anti­au­to­ri­ta­rioe­kin… Jen­dar­te hone­ta­ko muge­ta­tik at dau­den sagar uste­lak, proiek­tu komun batean kokatzea­ren hel­bu­rua izan dugu finean. Aniz­ta­su­nean bai­na asi­mi­la­zioa­ren atza­pa­rre­ta­tik urrun kokatzen den proiek­tua. Per­tso­na hauen bizi kali­ta­tea hobetzeaz hara­go, sis­te­ma­ren kon­tra­ko armak bihur­tu­ko dituen proiektua.

Guz­ti horre­kin, Anto­la­ke­tan Sal­to! eratze pro­ze­sua­ren emaitza xumea bidean kokatze­ko unea hel­du zai­gu. Anto­la­kun­de berria­ren aur­kez­pen eki­tal­di­ra ger­tu­ratze­ko gon­bi­tea luzatzen dugu. Anto­la­kun­dea gor­puz­te­ko, borro­ka­ra­ko eta goza­me­ne­ra­ko erre­min­ta era­gin­ko­rra­go bila­katze­ko. Proiek­tu bizi eta dina­mi­koa iza­te­ko. Nor­ma­li­ta­tea­ren kon­tra­ko eta honek gure iden­ti­ta­teen, gor­putzen eta sexua­li­ta­teen gai­nean era­gi­ten duen tota­li­ta­ris­moa txi­kitze­ko. Eta txi­ki­zio horrek atze­ra buel­ta­rik izan ez dezan.

[Cas­te­llano]

Median­te esta nota, que­re­mos dar por con­clui­do el pro­ce­so cons­ti­tu­yen­te del movi­mien­to juve­nil para la libe­ra­ción sexual. Han trans­cu­rri­do dos años des­de que se puso en mar­cha el pro­ce­so Anto­la­ke­tan Sal­to! En este lar­go perio­do de tiem­po, se han dado avan­ces impor­tan­tes para la crea­ción de una nue­va orga­ni­za­ción de carác­ter revolucionario.

Des­de el prin­ci­pio del pro­ce­so cons­ti­tu­yen­te, hemos mar­ca­do el obje­ti­vo de cubrir dife­ren­tes caren­cias que había a nues­tro alre­de­dor, tenien­do pre­sen­te el tra­ba­jo que cien­tos de per­so­nas han hecho para lle­gar has­ta esta situa­ción; de igual modo que ante nue­vas reali­da­des hemos que­ri­do apor­tar nue­vos mode­los de lucha. Hemos revi­sa­do nue­vas teo­rías, al mis­mo tiem­po que nos apro­piá­ba­mos de nue­vas ten­den­cias. Hemos recu­pe­ra­do la vie­ja rebel­día polí­ti­ca del movi­mien­to, y pre­sen­ta­do una pro­pues­ta polí­ti­ca comprometida.

Más allá de los inten­sos deba­tes teó­ri­cos, en el pro­ce­so cons­ti­tu­yen­te Anto­la­ke­tan Sal­to! tam­bién hemos hecho una apues­ta deci­di­da por la agi­ta­ción en las calles. Hemos reite­ra­do la legi­ti­mi­dad de la disi­den­cia sexual y los colec­ti­vos mar­gi­na­les a dar la vuel­ta a los flu­jos de la vio­len­cia; defen­dien­do la opción de la vio­len­cia libe­ra­do­ra ante la vio­len­cia sis­te­má­ti­ca del hete­ro­pa­triar­ca­do. Ejem­plo de ello han sido Sope­la, Arra­sa­te y Bilbo.

En Eus­kal Herria, hemos hecho una apues­ta por la alian­za entre per­so­nas y colec­ti­vos mar­gi­na­dos. Es en ese espa­cio don­de situa­mos a la disi­den­cia sexual: con las pros­ti­tu­tas, las sin techo, las migran­tes, las muje­res anti­so­cia­les que gri­tan como hom­bres y no quie­ren ir a la uni­ver­si­dad, los hete­ro­se­xua­les que quie­ren aca­bar con la cons­truc­ción hete­ro­cen­tris­ta, las tran­se­xua­les insur­gen­tes, las mari­kas anti­au­to­ri­ta­rias… Hemos opta­do, a fin de cuen­tas, por ofre­cer una herra­mien­ta común a todas aque­llas man­za­nas podri­das que están en los már­ge­nes de la socie­dad. Un pro­yec­to trans­ver­sal y situa­do fue­ra de las garras de las polí­ti­cas de asi­mi­la­ción. Un pro­yec­to que apues­ta no solo por mejo­rar la cali­dad de vida de estas per­so­nas, si no, y ante todo, de con­ver­tir­nos en armas con­tra el sistema.

Con todo ello, nos ha lle­ga­do el momen­to de poner en el camino el modes­to resul­ta­do del pro­ce­so cons­ti­tu­yen­te Anto­la­ke­tan Sal­to! Hace­mos un lla­ma­mien­to a acu­dir a la pre­sen­ta­ción de la nue­va orga­ni­za­ción. A dar cuer­po a la orga­ni­za­ción, a con­ver­tir­la en herra­mien­ta efec­ti­va de lucha y gozo. A que sea un pro­yec­to diná­mi­co y vivo. Para des­truir la nor­ma­li­dad y el tota­li­ta­ris­mo que esa nor­ma­li­dad lle­va implí­ci­ta sobre nues­tros cuer­pos, sexua­li­da­des e iden­ti­da­des. Y para que esa des­truc­ción no ten­ga vuel­ta atrás.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *