Lenin Egu­na 2014: Spot, Pro­gra­ma y Tex­to para el debate

SPOT
http://​you​tu​.be/​o​P​y​k​w​B​o​w​vE4

PROGRAMA

Pro­gra­ma definitivo:

► Miér­co­les 12 de noviem­bre a las 19h se rea­li­za­rá un Asteaz­ken gorria en el Cen­tro Cívi­co de Otxar­koa­ga. Los temas que se toca­rán serán:

- His­to­ria del comu­nis­mo en Eus­kal Herria (Boltxe)

- Komu­nis­mo bana­tua (BakalHau)

- Lenin eta gazteria

► 15 de noviembre:

- 10h30 Char­la-deba­te en el Cen­tro Cívi­co de Otxarkoaga

- 14h Ofren­da flo­ral en Kepa Enbei­ta plaza

- 15h Comi­da popular

- 16h30 Café, copa y con­cier­to en Mahatserri

► 22 de noviem­bre a las 10h30, LENIN EGUNA en Iru­ñea, en Kata­krak, kale Nagu­sia 54.

► 15 de diciem­bre a las 10h30, LENIN EGUNA en Gas­teiz, en la Aso­cia­ción Gas­teiz Txi­ki, c/​Las Escue­las 9, bajo.

Os espe­ra­mos a todos y todas en los dife­ren­tes actos que hemos organizando.

TEXTO PARA EL DEBATE

[Eusk/​Cast] Lenin tes­tuin­gu­ru eta era­kun­tza /​Lenin, con­tex­to y orga­ni­za­ción- Petri Rekabarren

1

Iraul­tza­ri egin­da­ko Leni­nen fun­tsez­ko apor­ta­zioe­ta­ko bat ondo­ko bi esal­die­tan adie­raz­ten da: «Mar­xis­moa­ren ari­ma, errea­li­ta­te zehatza­ren azter­ke­ta zehatza da» eta « teo­ria iraul­tzai­le­rik gabe ez dago prak­ti­ka iraul­tzai­le­rik». Esal­di bien ingu­ru­ma­ria azal­tze­ko den­bo­ra ez iza­teaz gain ez da hau lekua, idatzi zitue­nean Leni­nek kon­pon­du behar izan zituen ara­zoen aba­gu­nean azal­tze­ko, bai­na biak era betean eza­rri ditza­ke­gu Marx eta Engel­sek gara­tu zuten eza­gutza­ren teo­ria­ren bai­tan; beraien­tzat, eza­gutza abs­trak­tu­tik harre­man abe­ras­ta­sun zaba­le­na sin­te­ti­zatzen duen zehatze­ra hedatzen da. Harre­man hauen abe­ras­ta­su­na da sines­ga­rria­go bihur­tzen due­na errea­li­ta­tea, beti zehatza dena, eta beraz gehien ber­matzen due­na prak­ti­kak –teo­ria­re­ki­ko bata­sun dia­lek­ti­koan- errea­li­ta­tea eza­gu­tu eta alda­ra­zi dezakeela.

Zehaz­ta­sun gehie­gi­rik gabe onar deza­ke­gu ondo­koa «eza­gu­pe­nean zehatzak islatzen du ger­ta­ka­riak eta errea­li­ta­tea­ren objek­tuak bata­sun batean exis­titzen dire­la, alde, izae­ra eta harre­man ezber­di­nak dituen oso­ta­sun baten modu­ra»; eta teo­ria ere bade­la «eza­gutza oro­kor baten sis­te­ma, errea­li­ta­tea­ren alde ezber­di­nen azal­pen sis­te­ma­ti­koa […]. Teo­ria prak­ti­ka­ren bes­te­la­koa da, errea­li­ta­tea­re­ki­ko burua­ren isla eta erre­pro­duk­zioa dela­ko, idea­la. Bes­tal­de, prak­ti­ka­ri modu banae­zi­nean lotu­rik dago, eza­gutza­ri pre­miaz­ko ara­zoak aur­kez­tuz eta horien irten­bi­dea eska­tuz. Hori dela medio, edo­zein teo­rian, prak­ti­ka osa­gai orga­ni­kotzat jotzen da».

Ezker aber­tza­lea­ren doku­men­tu uga­ri­tan foto­gra­fia­ren simi­la era­bil­tzen da tes­tuin­gu­rua azal­tze­ko: «errea­li­ta­tea­ren argaz­kia egi­ten dugu»; akats nabar­me­na da, era­bi­li­ta­ko meto­do­lo­gia­ren meka­ni­zis­moa eta gel­di­ta­sun mugie­zi­na­ren fro­ga dena, zeren zer­bait bada argaz­ki baten ezau­ga­rria hori­xe dugu bere oro­ta­ri­ko eta beti­ko gel­di­ta­su­na eta bere bidi­men­tsio­nal­ta­sun esklu­si­boa: argaz­kiak iru­zur egi­ten du bar­ne mugi­men­dua hil­tzen due­la­ko, alda­ke­ta, aldeen inter­ak­zioa. Ez da arra­roa, meto­do­lo­gi berun­ka­ra honen bidez, ezker aber­tza­lea­ren alde bat mugie­zin gel­di­tu iza­na. Bes­tal­de, ape­nas era­bil­tzen da fil­ma­ren simi­la: «goa­zen mugi­men­duan dagoen errea­li­ta­tea gra­batze­ra», nahiz eta ilu­sio opti­koe­tan oina­rri­tu­ri­ko tek­ni­ka one­ne­tan sines­ta­raz­ten digu­ten fil­ma­ren «bar­nean» mugitzen gare­la sine­raz­ten digu­te­la­ko hiru dimen­tsio­tan ikus­ten dugu­la. Argaz­kia­ren simi­la baino leu­na­goa den akats baten aurrean gau­de, bai­na meto­do­lo­gia akat­sa bai­ta ere. Azke­nik, holo­gra­ma­ren simi­la ez da ia inoiz era­bil­tzen, hau da, azter­tzen dugun errea­li­ta­te zehatza osatzen duten bar­ne osa­gaien mugi­men­dua eta era­ba­te­koa den ikusmenarena.

Tres­ne­ria honen bidez gaur­ko eus­kal tes­tuin­gu­rua­ren hala­ko holo­gra­ma baten modu­ko bat aurre­ra­tu gene­za­ke, lehen pau­sua gero era­kun­tza­ren ezta­bai­da­ren zehaz­ta­su­nei ekin ahal iza­te­ko, eta ez alde­ran­tziz. Tes­tuin­gu­rutzat jotzen dugu errea­li­ta­te zehatz baten ingu­ruan bate­ra era­gi­ten duten kon­trae­san guz­tien une nola­bai­te­ko luze eta egon­ko­rra. Tes­tuin­gu­rua aba­gu­nea baino luzea­go eta esan­gu­ratsua­goa da, biga­rre­na ira­gan­kor eta eze­gon­ko­rra­goa dena oro har, orain azal­du ezi­nez­koak diren mai­la bien elka­rre­ki­ko harre­ma­nak badi­ren arren. Intere­satzen zai­gu­na da tes­tuin­gu­rua­ren errea­li­ta­te zehatza bar­ne­tik dau­den kon­trae­san guz­tiez bete­ta eta josi­ta dagoe­la, harre­man anta­go­ni­koez bere bai­tan eta euren artean, eta bere adie­raz­pen sozia­len izae­ra mate­ria­lez, nahiz eta lehen begi-kol­pez iku­si ez eta modu inma­te­ria­lez, idea­lez, kul­tu­ra­lez ager­tu batzue­tan. Tes­tuin­gu­rua­ren mate­rial­ta­sun zehatza da bere ikas­ke­ta ahal­bi­detzen due­na, eta bere­zi­ki bere errea­li­ta­tea­ren gai­nean esku har­tu ahal iza­tea. Mate­rial­ta­sun zehatzak garran­tzi han­dia­goa har­tzen du orain beza­la­ko une batean, non era­kun­tza ara­zoa­ri buruz ezta­bai­da­tu nahi dugun ondo­ren­go esal­dian labur­bil­tzen dela­ko: nola arin­du pau­sua era­kun­tza­rik gabe­ko ezi­ne­gon sub­jek­ti­bo­tik era­tu­ta­ko kon­tzien­tzia objektibora.

Behin hau esan eta gero, aurre­ra goaz eus­kal errea­li­ta­te zehatza­ren kon­trae­sa­nen azter­ke­ta bat egi­te­ra, hiru dina­mi­ka han­di­ren bate­ra­ta­sun siner­gi­koak sor­tu duen ingu­ru­ma­rian: «ezta­bai­da estra­te­gi­koa» dei­tu­ri­koa orain­dik ofi­zial­ki onar­tu gabea, nahiz eta prak­ti­kan gain­di­tua mili­tan­tzia­ri egin­da­ko ezta­bai­da­ren emaitza ukatzen zaio­la­ko eta ezta­bai­dan plan­te­atu ez diren zioak mili­tan­tzia­ri inpo­satzen zaiz­kio­la­ko; kri­si esta­tal espai­no­la­ren larria­gotze espe­zi­fi­koa, mun­du­ko kapi­ta­lis­moa­ren eta Euro­pa­ko Bata­su­na­ren kri­sia­ren gaiz­kia­gotzea. Gure tes­tuin­gu­rua eta gaur­ko eus­kal errea­li­ta­te zuze­na zio hauek mar­katzen dute, bere­zi­ki era­kun­tza­ren ara­zoa. Las fun­cio­nes de Sor­tu doku­men­tua kri­ti­ko­ki azter­tzean iku­si­ko dugun beza­la, 2014ko Uda­ko Esko­la­ra­ko bere oina­rria­ren alde bati bana­tua eta aurre­ka­ri bat due­na Fun­cio­nes de Sor­tu (una vez orga­ni­za­do EH Bil­du como Fren­te Amplio) zirriborroan.

Aurre­ko tes­tu eta ezta­bai­de­tan, ezker aber­tza­lea­ren sek­to­re baten gara­pe­na aletzen joan izan gara, his­to­ri­ko­ki man­ten­du­ta­ko estra­te­gia iraul­tzai­le­tik gaur­ko ana­ba­sa ideo­lo­gi­ko erre­for­mis­ta­ra. Une hone­tan badu­gu doku­men­tu «ofi­zial» bat era­kun­tza ere­duaz, ares­tian aipa­tua, orrial­de hauen zehar azter­tu­ko dugu­na eus­kal errea­li­ta­te­re­kin eta gure kla­se borro­ka nazio­na­la egi­ten ari garen tes­tuin­gu­rua­re­kin gonbaratuz.

Uste izan dugu, eta uste dugu, ezker aber­tza­lea­ren ara­zo han­die­nak bi dire­la, bata elka­rre­ki­ko estra­te­gia baten eza, eta bes­tea estra­te­gia hori burutzen lagun­du­ko duen elka­rre­ki­ko oina­rriz­ko era­kun­de­rik ez izatea.

2

Sor­tu­ren doku­men­tua eta bere aurre­ki­na azter­tu eta kri­ti­ka­tu baino lehen, gaur dagoen tes­tuin­gu­rua­ri buruz ezta­bai­da­tu behar dugu, inola­ko era­ke­ta alter­na­ti­ba­rik ezin fun­tzio­na deza­kee­la­ko errea­li­ta­te zehatza­ren azter­ke­ta zehatzean oina­rri­tu­rik ez bada­go, lana­bes teo­ri­ko ego­kie­kin egin beha­rre­koa dena. Egoe­ra­ren ikus­pe­gi oro­kor eta glo­bal batez zein sor dai­tez­keen auke­re­kin abe­ras­ten eto­rri izan gara aurre­ko Lenin Egu­ne­tan, orain era­kun­tza ara­zoe­tan zen­tra­tu behar dugun ikuspegia.

 1. Ares­tian esan dugun beza­la, azken urtee­tan hiru dina­mi­ka han­di tes­tuin­gu­ru oso batean bate­ra­tu egin dira, urte­be­tean gutxi­go­ra­behe­ra, gaur­tik eta 2015.eko urtea­ren amaie­ra­ra, esta­tu espai­no­lean egon­go diren hau­tes­kun­de oro­ko­rre­kin, lehia elek­to­ra­lak lehia poli­ti­koa muga­tu­ko due­la, bere­zi­ki nazio zapal­kun­tza­ren adie­raz­pe­ne­tan. Esko­zia­ko erre­fe­ren­du­mak lor­tu­ri­ko garran­tzi media­ti­ko bere­zia iku­si izan dugu; Kata­lu­nia­ko alda­rri­ka­pe­na­ren goran­tza­ko garran­tzia ari gara ikus­ten; bada­ku­sa­gu PSOE nola dagoen erre­for­ma kons­ti­tu­zio­nal bat eskain­tzen eta nola PPren bai­tan horri begi­ra­ko mugi­men­duak badau­den. Ikus­ten ari gara ere Pode­mos eta bes­te­la­ko indar oso erre­for­mis­tek, alter­na­ti­bak plan­te­atzen hasiak dire­la; ikus­ten dugu Hego Eus­kal Herrian bur­ge­sia auto­no­mis­tak eta erre­gio­na­lis­tak, eta indar unio­nis­tak bai­ta, bata­sun esta­ta­la­ren bai­ta iza­nik ere, balan­tza alde bate­ra edo bes­te­ra jau­zi deza­ke­ten lehia poli­ti­ko-elek­to­ra­le­ta­ra­ko pres­tatzen ari direla.Era berean, ziklo elek­to­ra­la­ren garran­tzia Euro­par Bata­su­nean dagoen kri­si estruk­tu­ra­la­ren iraun­kor­ta­sun area­go­tua­re­kin baiez­ta­tu­rik dator, mun­du­ko kapi­ta­lis­moan, eta horren era­gi­nez, espai­niar kapi­ta­lis­moak hie­rar­kia inpe­ria­lis­tan eman duen atze­ra­ka­dan, aurre­tik adie­ra­zi­ta­ko bar­ne ara­zoak izu­ga­rri indar­tzen ditue­na. Tes­tuin­gu­ru hone­tan, aba­gu­ne poli­ti­ko-elek­to­ra­lak garran­tzi bere­zia bai­na ira­gan­ko­rra har­tzen du, kon­trae­san guz­tiak kon­tzen­tratzen ditue­la­ko, EEB­Bak gida­tu­ri­ko men­de­ba­le­ko inpe­ria­lis­moan eta esta­tu espai­no­lean kla­se domi­natzai­leen blo­kea­ren frak­zio ezber­di­nek plan­te­atzen dituz­ten proiek­tu ezber­din guz­tiak ere, biga­rren mai­la­ko ten­tsioak iza­nik euro­ale­ma­niak gidatzen duen euroinperialismoarekin.Abaguneak tes­tuin­gu­rua­re­ki­ko duen garran­tzi ira­gan­ko­rra gutxies­tea plano ideo­lo­gi­ko, psi­ko­po­li­ti­ko, emo­zio­nal, «mun­du sub­jek­ti­boa» deritzo­na, azken batean, garran­tzi hau azpi­ba­lo­ratzea izu­ga­rriz­ko erra­kun­tza da Ezker Aber­tza­lea­ren bai­tan era­kun­tza alter­na­ti­ba berri bat plan­te­atze­ra­koan, kon­tra­ko erreak­zioa sor deza­kee­la­ko, uka­pen emo­ti­bo eta emo­zio­na­la pen­tsa­tua eta arra­zio­na­la baino lehe­na­go, ondo­ren aur­kez­tu­ko dugun bezala.
 2. Argi edu­ki behar dugu mili­tan­tzia­ren eta herri oina­rri inde­pen­den­tis­ta­ren ze alde ari den jasa­ten hamar­ka­da luzee­tan sos­ten­ga­tu­ta­ko erre­fe­ren­te poli­ti­ko eta hel­bu­ru his­to­ri­koen kon­tzep­zio teo­ri­koa­ren gal­tzea, gal­tze are larria­goa hemen eta bes­te mila ezta­bai­de­tan azal­du­ta­ko kri­si tes­tuin­gu­ru batean ema­ten ari dela­ko. Gai­ne­ra, mili­tan­tzia inde­pen­den­tis­ta eta sozia­lis­ta­ren­tzat zorroz­ta­su­nez ia azal­dua izan ez den kri­si tes­tuin­gu­ru batean. Sako­ne­ko egoe­ra horre­tan, bizitza eta lan bal­din­tzen kas­kar­tze tes­tuin­gu­ru batean, erre­pre­sioa­ren gogor­tze baten erdian, jada erra­ki­ti­koa zen espai­nia­ko lega­li­ta­te demo­kra­ti­ko-bur­ge­sa­ren atze­ra­ka izu­ga­rri batek jota­ko unean.Testuinguru hone­tan, azken men­de laur­de­nean gure herria­ren borro­ka­ren erre­fe­ren­te sozio­po­li­ti­ko, kul­tu­ral eta iden­ti­ta­rioa izan den indar poli­ti­ko oro­ko­rra ‑Ezker Aber­tza­lea- desore­ka, des­orien­ta­zio eta ahul­da­de estra­te­gi­ko egoe­ra batean sar­tzen da, Bai­na era berean, indar poli­ti­ko zehatza -«ETA feno­meno» izen­pean eza­gu­na- era­ba­te­ko pau­suak ema­ten ditu, beraien sako­ne­ko arra­zoiak edo epe ertain zein luzean izan­go dituz­ten ondo­rioak nahi­ko azal­duak eta uler­tuak izan ez direla.Zalantzarik gabe, azter­tu­ko dugun doku­men­tuan Sor­tuk bere fin­katze­ra­ko onar­tzen duen zail­ta­su­nen arte­ko bat, jaiotzen da tes­tuin­gu­ru hone­tan izan­da­ko pre­se­ta­tik, erra­kun­tze­ta­tik, muge­ta­tik eta gehie­gi­ke­ri buro­kra­ti­ko eta diri­gis­te­ta­tik, bes­te era zin­tzoa­go, gogo­rra­go eta zuze­na­go batez ez izen­datzea­ga­tik. Bes­te­la­ko arra­zoien artean dagoen bat ere bada 2007tik, edo lehe­na­go­tik, sor­tu zen kri­si­tik zabal­du zen tes­tuin­gu­ru zehatza­ren azter­ke­ta teo­ri­koa egi­te­ko ager­tu den guz­tiz­ko utzi­ke­ria, kri­si sozioe­ko­no­mi­koa­ren aurre­tik kri­si txi­kia­goak eman zire­la­ko. Bes­te tes­tu batzue­tan kon­tu ber­be­raz hitz egin izan dugu eta beraz ez gara hone­taz luza­tu­ko beha­rrez­koa dena baino, zeren azpi­ma­rra­tu behar bai­ta sek­to­re mili­tan­te eta herri oina­rriak nahas­tu­ta dau­den sasoie­tan. orain­dik garran­tzi han­dia­go bat bere­ga­natzen dute­la «ara­zo subjektiboek».
 3. 1997 – 2003tik area­go­tu­ta­ko erre­pre­sioak, bes­teak bes­te, udal borro­ka eta borro­ka ins­ti­tu­zio­na­la gai­ne­ra­ko borro­ke­kin lotzen zituen zil­bor estea haus­tea izan zuen ondo­rio, eta bere­zi­ki hutsu­ne bat sor­tu zuen herri oina­rri zaba­len egu­ne­ro­ko kez­ke­tan, iku­si zute­la­rik beraien egu­ne­ro­ko beha­rrak- udal borro­kan erla­ti­bo­ki eta par­tzial­ki defen­da­tuak zire­nak- defen­t­sa gabe gel­ditzen zire­la edo oso alde­ko­ta­sun gutxi­re­kin, ezker aber­tza­leak, kohe­ren­tziaz, azkar­ta­su­nez, eta ima­ji­na­zio mires­ga­rriz, jakin izan zue­la­ko pre­sen­tzi ins­ti­tu­zio­nal mail bat man­ten­tzen. Garai­pen eta meri­tu hauek badi­ra beti erre­bin­di­ka­tu behar diren horie­ta­koak, EHBil­du eta Amaiu­rrek izan­da­ko erre­ku­pe­ra­zio gai­ta­su­na azal­tzen dute­la­ko. Eta azal­tzen du bai­ta ere, eta berez, ekin­tza par­la­men­ta­rioak har­tzen dituen edo­zein for­ma­ri logi­koa eta beha­rrez­koa den masa aldekotasuna.Logikoa eta beha­rrez­koa dio­gu zeren XIX, men­de erdi­tik nazioar­te­ko mugi­men­du iraul­tzai­leak balo­ra­tu izan bai­tu egi­tu­ra ins­ti­tu­zio­nal kapi­ta­lis­tak kri­ti­ko­ki era­bil­tze­ko garran­tzia, bere his­to­ria­ren aldi zehatze­tan, jaki­tu­ri han­diz, Ezker Aber­tza­leak era­man izan duen prak­ti­ka. Hala ere, dia­lek­ti­ko­ki, ira­baz­pen bakoitzak bere aur­ka­koa dara­ma, bere alde ezko­rra. Kasu hone­tan, eta erre­pre­sio, kri­si, nahas­te eta aba­rren era­gin siner­gi­koek lagun­du­rik, par­la­men­ta­ris­moa era kri­ti­ko batez era­bail­tze­ko beha­rra­ri gai­ne­ra­tu zaio, iraul­tzai­lea izan ezik, era­bil­pen erre­for­mis­ta bat. Gaur­ko tes­tuin­gu­ruan eta esan­da­ko aba­gu­ne poli­ti­ko-elek­to­ra­lean, oina­rri herri­tar zaba­le­tan indar­tu egin da akri­tis­mo eta gain­ba­lo­ra­zio par­la­men­ta­ris­ta, aurre­tik egon­da­ko borro­ka osoa­ren par­tea zen borro­ka ins­ti­tu­zio­na­la­ri buruz­ko kon­tzeptzio ore­ka­tu eta kri­ti­koa ahul­du due­la­rik, non osoa­ri lotu­ta­ko par­te bat zen borro­ka ins­ti­tu­zio­na­la eta epe ertain eta luze­ra era­gin­kor­ta­su­nik gabe­koa behin ekin­tza poli­ti­ko «era­gin­kor» bakar­tzat jo ezkero.Abagune poli­ti­ko-elek­to­ra­lak hala­ko ikus­pe­gi erre­for­mis­tak indar­tzen ditu, azken batez, ins­ti­tu­zio­na­lis­moa­ren mugei buruz­ko peda­go­gi teo­ri­ko, poli­ti­ko eta prak­ti­koa nola borro­ka osoa­go baten bai­tan par­te iza­tea­ren beha­rraz era­man han­di­ko peda­go­gi teo­ri­koa egi­tea inoiz baino beha­rrez­koa­goa bihur­tzen dela. Horrek, bereha­la era­ma­ten gai­tu estra­te­gia eta era­kun­tza­ren ara­zo­ra. Eta hemen sor­tzen da ara­zoa: bere­bi­zi­ko akat­sa da arti­fi­zial­ki behar­tzea aur­ka­ko­ta­sun bat, lite­keen «era­kun­de iraul­tzai­le» aban­guar­dia auto­pro­kla­ma­tu bat eta orain­dik ekin­tza ins­ti­tu­zio­nal huts baten era­gin­kor­ta­su­na­re­kin logi­ko­ki itxa­ro­pen­tsu dabil­tzan oina­rri herri­ta­rren artean. Hala­ko aur­ka­ko­ta­sun bat bul­tzatzea­ren ume­ke­riak supo­sa­tu­ko luke, batez ere, «era­kun­de» horren iso­la­men­du ari­na, batez ere, ere­du umil eta pazien­tziaz­koaz mili­tatzen ez badu, modu kons­truk­ti­bo batean herri oina­rri horien baitan.
 4. Kon­tu­tan izan behar da une hone­tan Sor­tu, eta are gehia­go EH Bil­du eta amaiur egi­tu­ra ber­ti­kal eta diri­jis­tak dire­la, buro­kra­zi indar­tsuak dituz­te­nak, oina­rri herri­tar eta mili­tan­te­ei ia inola­ko arre­ta­rik eskain­tzen ez diz­kio­te­nak. Hori dela eta, aban­tai­la pro­pa­gan­dis­ti­ko han­diak dituz­te- argu­men­ta­tu eta arra­zoi­tu gabe­koak- indar kri­ti­koak kon­tro­la­tu, mar­ji­na­tu eta ospe gal­tze­ra era­ma­te­ko. Geu­re zori­gaitze­ra­ko aha­la­koak ikus­ten iku­si izan dira eta ikus­ten ari dira azken aldie­tan. Nagu­si­ta­sun honi, kri­ti­ka sek­ta­rio eta ume-kri­ti­ken aurrean, bar­ne kohe­sio­ra­ko bes­te­la­ko indar bat gehi­tu behar zaio sun­tsitzai­lea izan dai­te­kee­na: mili­tan­te sek­to­re eta oina­rri herri­ta­rren gure zaba­len men­pe­ko­ta­sun psi­ko­po­li­ti­koa, emo­zio­na­la eta afek­ti­boa iza­te­ra aile­ga dai­te­kee­na borro­ka heroi­koa­ren erre­fe­ren­te his­to­ri­koe­ki­ko, mani­pu­la­tu­ta­ko eta edu­ki­nez hus­tu­ta­ko erre­fe­ren­teak bai­na orain­dik akti­boak lau­so­ta­sun emo­zio­na­lean, teo­ri­ko­ki eta poli­ti­ko­ki gutxien kon­tzien­tzia­tu­ta­ko sektoreetan.Zentzu hone­ta­ko espe­rien­tzia his­to­ri­koa tris­ta­ga­rria da: hil­tza­rai­nol zapal­kun­tza­ren aur­ka zeu­ka­ten one­na eman zuten orga­ni­za­zio eta alder­diak, erre­for­mis­mo­rantz hur­bil­tzen joan izan dira, bere oina­rriek ia opo­si­zio­rik egin gabe, hauek heziak izan zire­la­ko era­ba­ki buro­kra­ti­koen onar­pen akri­ti­ko eta sumi­soan, txa­rra­go orain­dik, dela­ko «lide­rra gurtzea»n heziak, herri bakoitza­ren bere­zi­ta­su­nen bai­ta­ra mol­da­tu egi­ten den edo iku­se­zin bihur­tzen dena. Borro­ka urtee­tan zehar gau­za­tu­ta­ko depen­den­tzia emo­zio­na­la, edo espi­ri­tu kri­ti­koa baino oina­rri teo­ri­ko­rik gabe­ko obe­dien­tzia ezja­kin bul­tza­tu duen era­kun­de baten mili­tan­tzian, XIX men­de­tik jada mar­xis­moak borro­ka­tu dituen «kate inkon­tzien­teak», modu iku­se­zi­nean nagu­sitze­ko eta berra­ger­tze­ko joe­ra dute beti, bai­ta mili­tan­tzia borro­ka­ki­deen artean, ardu­ratsu­ki eta une oro­tan, aur­ka egi­ten ez bazaie bar­ne demo­kra­zia sozialista,zentralismo demo­kra­ti­ko eta ezta­bai­da kon­tzien­tea­ren bidez.Hau edo bes­tea dela medio mili­tan­tzia auto­ma­ta bihur­tzen denean, laz­ta­su­nez eta aur­ka­ko­ta­sun sub­jek­ti­boz erreak­zio­natzen du bere auto­ma­tis­mo psi­ko­po­li­ti­ko ziur eta lasaian, zalan­tzak ezar­tzen dituen kri­ti­ken aur­ka, bere zuzen­da­ritza­tik jasotzen dituen ber­tsio txe­pel eta triun­fa­lis­tek berrin­dar­tu­rik. Hone­la­koen­tzat, izan badi­re­la, erre­za­go, ero­soa­go eta ziu­rra­go da obe­ditzea pen­tsatzea baino. Gai­ne­ra esae­ra poli­ti­koa dioen moduan: «hotza han­dia­goa da alder­dia­ren kan­poan barruan baino».
 5. Ezin da inola ere albo bate­ra utzi tris­tea baino era­kus­ga­rri han­di­koa den espe­rien­tzi his­to­ri­ko hau, Eus­kal Herrian ere aldi­ko­ta­sun batez jasan izan dugu­na, biga­rren mai­la­ko ara­zo indi­bi­dual­tzat joaz. Pen­tsa­men­du kri­ti­koa eta era­ba­ki aska­ta­su­na­ren arris­kua supo­satzen duen oro­ren aurre­ko arbuio emo­zio­na­lak dira, era berean, indar mate­rial ope­ra­ti­boak, ondo­rio prak­ti­koak dituz­ten kon­por­ta­men­du poli­ti­koe­tan espre­sa­bi­dea dute­nak. Alde bate­tik, bere era­kun­dea­ren bai­tan elkar­ta­su­na area­go­tuz, eta bes­te­tik, erreak­zio modu­ra, indar kri­ti­koen ingu­ratze eta iso­la­men­duan lagun­tzen dute, haien mili­tan­tzia iraul­tzai­lea fro­ga­tu­ta ego­nik ere. Oro­kor­tzen doa horre­la, aber­tza­lea soi­lik dela ildo ofi­zia­la onar­tzen due­na, kan­poan gel­di­tuz kri­ti­katzen kri­ti­koak dire­nak. Guz­ti hone­tan kal­te­ga­rrie­na da, jada badi­re­la baz­ter­ke­ten legi­ti­mi­ta­tea jus­ti­fi­katzen dituz­ten ekin­tzak, «gar­bi­ta­sun independentista»ren mono­po­lio esklusiboarena.Arrazoia dute beraz, orain­go aba­gu­nean ENAMen bai­tan indar poli­ti­ko berria sor­tzea kome­ni­ga­rria ez dela dio­te­nek, eta gutxia­go Sor­tu­ko sek­to­re bate­kin aur­ka­ko­ta­sun fron­tal bate­ra pasatze­ko asmo­tan bada, orain­dik ez dau­de­la­ko herri ezta­bai­da bene­tan demo­kra­ti­ko eta kons­truk­ti­boa egi­te­ko bal­din­tza objek­ti­boak Bir­go­go­ra­tu­ko dugu Sor­tu­ko mili­tan­tzia eta Ezker aber­tza­le osoak ez due­la jaki­te­rik ‑ukatzen jarraitzen zaio- zein den due­la bi urte izan­da­ko ezta­bai­da ideo­lo­gi­koa­ren azken emaitza. Argi izan behar dugu bere mili­tan­tzia­ri oina­rri ideo­lo­gi­koak eza­gutze­ko esku­bi­dea ukatzen dion zuzen­da­ritza, ezta­bai­da horrek adie­raz­ten duen behar teo­ri­ko eta poli­ti­koa­ren asetzea ukatze­ko gai den zuzen­da­ritza, bes­te edo­zein buro­kra­ta­da egi­te­ko gau­za izan­go dela des­pres­ti­giatze­ko, baz­ter­tze­ko eta hon­do­ra era­ma­te­ko poli­ti­ko­ki era­kun­de berri bat. Larriak izan arren, kon­tatzen luza­tu­ko ez garen adi­bi­deak izan badira.
 6. Gutxi balitz, tal­de, kolek­ti­bo eta «sen­tsi­bi­li­ta­te ezber­di­nak», bere­zi­ki Sor­tu­tik urrun­tzen joan izan diren mili­tan­te­ek bai­na EHBil­du edo Amaiur boz­katzen jarrai­tu dute­nek, eta herri mugi­men­du eta mugi­men­du sozial zaba­le­tan eki­ten segi­tu dute­nek, indar horien­gan ira­gan­kor diren bene­ta­ko mugek pro­gre­si­bo­ki eritzie­tan hur­bil­tze bat egin barik era­kun­tza bil­tze bat egi­te­ko asmoa ken­tzen dute. Sek­to­re kri­ti­koen artean, nos­ki, ezber­din­ta­sun eta aniz­ta­sun han­diak dau­de, euren artean ezta­bai­da sor­tzai­le eta abe­ras­ga­rri bat ozto­patzen duten prak­ti­ka sek­ta­rioen sala­ke­tak iza­nik, nahiz eta pisuz­ko arra­zoiak izan batzue­tan. Egoe­ra hau logi­kotzat jotzen dugu oso den­bo­ra gutxi pasa dela­ko orain­dik, batzuk dire­la­ko errei­bin­di­ka­tu dai­tez­keen tra­di­zio teo­ri­koak, zaia­la dela­ko sor­tzea zer ger­ta­tu den eta ari den ger­tatzen ore­kaz azter­tze­ko nahi­ko hoz­ta­sun eta lasaitasun…

3

Sor­tu­ren doku­men­tuak hiru orri betetzen ditu ozta-ozta, bere aurre­tik egon zen zirri­bo­rroak, zer­bait luzea­go, zor­tzi dituen arren. Aldi gutxi­tan iraul­tzai­letzat jotzen den poli­ti­ka­ren his­to­rian egin da aha­le­gi­na hain­bes­te hain leku txi­kian esa­te­ko, eta horre­la ger­tatzen da ger­tatzen dena. Egia da doku­men­tu honen ondoan bes­te bi egon dire­la, eta era berean hauek aurre­tik egon diren bes­te txi­ki batzuen zerren­dan dau­de­la, bai­na askoz gehia­go­rik ez, guz­ti guz­tiek dire­la­ko labur eta aza­le­koak. Hau dio­gu, per­pek­ti­ba zabal­go bat iza­te­ko. Hasie­ra­ko zirri­bo­tik -Fun­cio­nes de Sor­tu (una vez orga­ni­za­do EH Bil­du como Fren­te Amplio)- eta Uda Esko­lan pasa­tu­ta­ko doku­men­tua­ren artean, esan beha­rrean gau­de edu­kiez eta zehaz­ta­su­nez jais­te bat naba­ritzen dugu­la. Arra­zoia ez daki­gu zein den, bai­na errea­li­ta­tea da.

Ziri­bo­rroan gogo­ratzen da Sor­tu­ren ponen­tzian era­ba­ki zela Blo­ke Herri­tar Inde­pen­den­tis­ta bat sor­tzea, Sor­tuk sozia­lis­moa­ren erai­kun­tza eta nazio aska­pe­ne­ra­ko borro­ka guz­tien koor­di­na­zio eta zen­tra­li­za­zio lana bere gain har­tuz. Edo­zehaz­ki esa­nik: «Entre sus tareas esta­rá la de cohe­sio­nar fuer­zas y ofre­cer orien­ta­ción tác­ti­ca y estra­té­gi­ca al con­jun­to de la Izquier­da Aber­tza­le, tan­to en el cam­po ideo­ló­gi­co como de masas e ins­ti­tu­cio­nal. Tarea a la que habrá que sumar la de impul­sar una polí­ti­ca de alian­zas en la doble direc­ción de ser con­se­cuen­te con el pro­yec­to revo­lu­cio­na­rio aber­tza­le y socia­lis­ta de carác­ter estra­té­gi­co y, al mis­mo tiem­po, cohe­ren­te con el pro­ce­so demo­crá­ti­co en mar­cha por el dere­cho a deci­dir y el pro­gre­so social de carác­ter tác­ti­co».

Labur­bil­duz, Fun­cio­nes de Sor­tu (una vez orga­ni­za­do EH Bil­du como Fren­te Amplio) doku­men­tuan esa­ten da: «1) Sor­tu será el prin­ci­pal refe­ren­te polí­ti­co nacio­nal de toda la Izquier­da Aber­tza­le. 2) Sor­tu hace suyos los obje­ti­vos estra­té­gi­cos his­tó­ri­cos de la Izquier­da Aber­tza­le: la inde­pen­den­cia, el socia­lis­mo, la Eus­kal Herria eus­kal­dun y, de aho­ra en ade­lan­te, el femi­nis­mo. 3) Para Sor­tu, el Esta­do Vas­co, la Repú­bli­ca Vas­ca, es el ins­tru­men­to para mate­ria­li­zar y garan­ti­zar nues­tro mode­lo. 4) Para Sor­tu, la lucha de masas, la lucha popu­lar, es prio­ri­ta­ria, la lucha ideo­ló­gi­ca fun­da­men­tal y la lucha ins­ti­tu­cio­nal indis­pen­sa­ble».

Hala ere, uda­ko Esko­la­ra­ko doku­men­tu ofi­zia­lean ira­ku­rri berri dugu­na­ren erre­fe­ren­tzia, Sor­tu­ren ekin­tza­ren gida­ri izan behar duten hel­bu­ru his­to­ri­koak eta Sor­tu­ren mili­tan­tzia esku­ra­tu nahi ditue­nak ez dira inon age­ri. Des­ager­tu­ko balitz beza­la da, edo hor goian esan­da­koak garran­tzi­rik euki­ko ez balu beza­la, edo izku­ta­tu behar­ko balitzaio beza­la Uda­ko Esko­la­ra joan zen militantziari.

Ezta­bai­da ofi­zia­la­ren emaitza zein izan den eza­gutzen ez duen moduan, ez dira doku­men­tu hone­tan esa­ten zein­tzuk diren hel­bu­ru his­to­ri­koak Eran­tzu­na izan­go da jaki­na dela zein­tzuk diren, eza­gu­nak dire­la eta ez dela beha­rrez­koa erre­pi­katzea. Esan daki­gu­ke ere mili­tan­tziak ima­ji­na deza­kee­la edo hel­bu­ru his­to­ri­koak zein­tzuk diren era­ka­rri «Fren­te amplio»ari buruz­ko doku­men­tua ira­ku­rriz, Uda­ko Esko­la­ra­ko banan­du zen doku­men­tuan, bai­na horre­tan soi­lik izen­datzen dira indar herri­ta­rrak bere iden­ti­ta­te eta ezber­din­ta­su­ne­kin, bai­na bere bost orrio­ta­ko batean ere ez da egi­ten erre­fe­ren­tzi bat Sor­tu eta Eus­kal Herria­ren bal­din­tza zehatzei.

Hone­la iza­nik mili­tan­tziak bere memo­ria­tik tira egin behar du Sor­tu­ren hel­bu­ru his­to­ri­koak bir­go­go­ratze­ko. Esfor­tzu hori egin­da, bes­te bat egin behar du eus­kal kla­se osa­ke­ta bir­go­go­ratze­ko, bere egi­tu­ra sozioe­ko­no­mi­koa eta oina­rriz­ko poli­ti­ka, gutxie­nez hiruz­pa­lau kon­tzep­tu kla­be jaki­te­ko gero zer­taz ari garen Sor­tu­ren fun­tzioez hitz egi­ten denean. Adi­bi­de bat, hitz egi­ten denean dau­den aroez gaz­te­dia eta ema­ku­mea Sor­tun sar dadin, zehaz­ta­pen modu­ra ez da aurre­ratzen datu bat bera ere kolek­ti­bo era­ba­ki­ga­rriak diren horiek inte­gratze­ko Sor­tu­ren­tzat era­gin­ga­rri izan dai­tez­keen ingu­ru sozia­lez: txi­rotzea, sozio­la­bo­ra­la, kul­tu­ra eta hiz­kun­tza, sis­te­ma patriar­ka­la, eta gero eta entzu­na­go dena: hel­duen bote­rea, erre­pre­sio eta bio­len­tzia zapal­tzai­leak, kon­tsu­mis­moa eta alie­na­zioa, sexua­li­ta­tea eta abar. Esta­tu zapal­tzai­lea, explo­ta­zio kapi­ta­lis­ta, kla­se bur­ge­sa, inpe­ria­lis­mo eta saihes­te­zi­nak diren bes­te batzuk inon­dik ere ager­tzen ez diren modu berean ez da ager­tzen inola­ko erre­fe­ren­tzia­rik Sor­tu­tik alden­tzen diren ema­ku­me eta gaz­te­dia­ren errea­li­ta­tea­ri buruz. Fal­ta da ere herri lan­gi­le eta lan­gi­le kla­se kon­tzep­tuak. Ez al dira exis­titzen edo?

Hutsu­ne teo­ri­ko eta poli­ti­ko honen gai­nean eutsi behar zaie Sor­tu­ren lau egi­te­ko garran­tzitsuei, soi­lik esal­di labur hila­rri-idaz­ke­ra­koe­tan apatzen dire­nak: 1) ildo poli­ti­koa­ren ingu­ruan Ezker aber­tza­lea­ren oina­rria kohe­sio­natzea; 2) Ezker Aber­tza­lea­ren plan­gin­tza loka­la koor­di­natzea eta bera­ren segi­men­du egi­tea; 3) Heri dina­mi­kak sor­tu, indar­tu eta bul­tza­tu; eta 4) BILDU koor­di­natzea eta dina­mi­zatzea- Bes­te­rik ez, inola­ko azal­pen gehia­go­rik ez Bai­na, ala ere, edi­fi­zio osoa dar­dar batean dago eta goi­tik behe­ra dator gal­detzean: zein da ildo poli­ti­koa kon­tu­tan har­tu­ta ezku­ta­tu egi­ten dire­la oina­rri ideologikoak?

Inkon­sis­ten­tzia ber­be­ra ger­tatzen da zehaz­ta­sun han­dia­goz zen­batzen dire­nean Sor­tu­ren fun­tzioak ego­ki betetze­ko dau­den zor­tzi ara­zo garran­tzitsue­nak: gaz­te­dia, ema­ku­mea, dina­mi­za­zio poli­ti­koa; mar­ko for­mal eta infor­ma­len erai­kun­tza; era­ba­kiak har­tze­ko meto­do­lo­gia; mili­tatze­ko era berriak; abia­du­ra ezber­di­nak eta era­kun­tza ere­du loka­la. For­malki ager­tuak eta gai­ne­tik ira­ku­rriak, ezber­din­ta­su­nak ezber­din­ta­sun, XIX men­dea­ren lehen erdi­tik esker iraul­tzai­lea­ren his­to­rian ezta­bai­datzen eto­rri izan diren kez­ka ber­be­rak ager­tzen dira, bi aur­ka­ko blo­ke han­di­ren txo­kea­re­kin, eta bien arte­ko nahas­teak zire­ne­kin ere: Bi ere­du nagu­siak dira, lehe­nik sozial­de­mo­kra­ta, zaba­la, eska­ki­zun han­di­rik gabe, ia for­ma­zio­rik gabe. Eta batez ere pen­tsa­tu poli­ti­ka par­la­men­ta­ris­ta egi­te­ko; eta biga­rre­na, mar­xis­ta deritzo­gu­na, bes­te batzuk leni­nis­ta edo bol­che­vi­que eta abar deritzo­te­na, iraul­tza egi­te­ko eta zapal­du­ta­ko nazioen inde­pen­den­tzia lor­tze­ko pentsatua.

Uste dena­ren aur­ka, biga­rren ere­dua, mar­xis­ta, ahul­ta­su­nez bada ere tau­pa­da­ka ari dena Fun­cio­nes de Sor­tu (una vez orga­ni­za­do EH Bil­du como Fren­te Amplio) zirri­bo­rroan, Sor­tuk bete nahi ditue­la esa­ten dituen fun­tzioak bene­tan bete ahal iza­te­ko gai den baka­rra da. Bai­na ikus­ten, ira­kur­tzen eta ezta­bi­datzen ari gare­na­ren­ga­tik denak gara­matza pen­tsatze­ra Sor­tu­ren zuzen­da­ritzak apos­tu egi­ten due­la lehe­na­ren alde, sozial­de­mo­kra­ta­ren alde. Nahiz eta doku­men­tu ofi­zia­lean ez ager­tu zirri­bo­rroa­ren diren zatiak eta erre­pro­du­zi­tu ditu­gu­nak, egia da ere gera­tu dire­la hala­ko arras­to lau­so­tu batzuk, mili­tan­tzia ere­du berrien zatian, berriaz oso gutxi due­la­rik, ager­tzen dena adi­bi­dez eta bes­te­la­ko zeha­rre­ko erre­fe­ren­tziak bes­te pun­tu batzuetan.

Edo­no­la ere, Uda­ko Esko­lan ezta­bai­da­ra era­man zen doku­men­tu ofi­zia­lean hiru ager­pen argi dago era­kus­te­ko ere­du sozial­de­mo­kra­ta dagoe­la gai­len, bere ager­pen «erradikal»enean: mentxe­bi­kea: borro­katzen diren hel­bu­ru his­to­ri­koen eta estra­te­gia ego­kia­ren des­ager­pe­na, era­kun­tza ere­dua deter­mi­natzen duten hel­bu­ru eta estra­te­gia, beti bitar­te­koa dena eta inoiz ez dena hel­bu­ru bat; kon­tzien­tzia poli­ti­ko sen­doa eta for­ma­zioa­ren beha­rra ez ego­tea; eta ez dala ager­tzen ere mili­tan­tziak ere­mu espe­zi­fi­ko batean ekin behar dio­la, bes­te­la­ko ere­mu for­mal eta infor­ma­le­tan bezala.

Esan­da­ko hiru gau­za horiek beti mar­ka­tu dute ezber­din­ta­su­na, apur­ke­ta eta eszi­sioak, edo alder­di berriak sortzeraino.

Ere­du sozial­de­mo­kra­ta kla­si­koak ez du ager­tzen ardu­ra­rik honen ingu­ruan, iza­nik bere barian­te mentxe­bi­kea gehien hur­bil­du zena ere­du mar­xis­ta, leni­nis­ta edo boltxe­bi­ke­ra. Era­kun­tza ere­du hone­ta­ra­ko hiru kon­tuok ezin­bes­te­koak dira. Fun­cio­nes de sor­tu (una vez orga­ni­za­do EH Bil­du como fren­te amplio) zirri­bo­rroan badi­ra ere lau­so­tuak, batez ere hiru­ga­rre­na, borro­ka espe­zi­fi­ko bate­ko era­kun­de edo mugi­men­du batean mili­ta­tu beha­rra, bai­na gutxie­nez bere filo­so­fia ager­tzen da, doku­men­tu ofi­zia­lean ez bezala.

4. ¿Iku­siak iku­si­ta… Zer egin orduan?

 1. Gure mili­tan­tzia hobe­tu eta gure ere­dua­ren peda­go­gia par­te har­tzen dugun ENAMen sai­le­tan hobe­tu, azpi­ma­rra­tuz gure pre­sen­tzia akti­boa, bai­ta Sor­tu­ren barruan.
 2. Bul­tza­tu eta par­te har­tu ezta­bai­da poli­ti­ko eta for­ma­kun­tza teo­ri­koa saioe­tan, haus­nar­ke­tak eta pro­po­sa­men inte­gratzai­leak eginez.
 3. Aba­gu­ne poli­ti­koa­ren azter­ke­tak zabal­tzea, kri­si tes­tuin­gu­rua­ren gero eta gara­pen man­tsoa­go baten baitan
 4. Aba­gu­ne azter­ke­ta eta tes­tuin­gu­ru horie­ta­tik dato­zen edu­ki eta era­kun­tza pro­po­sa­me­nak eta edu­kiak garatzea, ENAMen ten­den­tzia bat sor­tzen joa­te­ko zen­tzu horretan.
 5. Dina­mi­ka hori ENAMen bai­tan ezta­bai­datze­ra era­man­go den pro­po­sa­men zehatz batean labur­bil­tzea, aba­gu­ne poli­ti­ko-elek­to­ra­la behin amai­tu delarik.

Petri Reka­ba­rren,
2014ko urria­ren 27

Cas­te­llano

1.

Una de las apor­ta­cio­nes capi­ta­les de Lenin a la revo­lu­ción se expre­sa en estas dos fra­ses: «El alma del mar­xis­mo es el aná­li­sis con­cre­to de la reali­dad con­cre­ta» y «sin teo­ría revo­lu­cio­na­ria no hay prác­ti­ca revo­lu­cio­na­ria». No tene­mos tiem­po ni es este el sitio para con­tex­tua­li­zar ambas fra­ses, para ubi­car­las en los pro­ble­mas que Lenin tenía que resol­ver cuan­do las escri­bió, pero sí debe­mos decir que las dos se ins­cri­ben ple­na­men­te en la teo­ría del cono­ci­mien­to que desa­rro­lla­ron Marx y Engels para quie­nes el cono­ci­mien­to se ele­va de lo abs­trac­to a lo con­cre­to que se carac­te­ri­za por sin­te­ti­zar la más amplia rique­za de rela­cio­nes. Es esta rique­za de rela­cio­nes la que hace más creí­ble la ver­dad, que siem­pre es con­cre­ta, y la teo­ría y por tan­to lo que más ase­gu­ra que la prác­ti­ca ‑en unión dia­léc­ti­ca con la teo­ría- pue­da cono­cer y trans­for­mar la realidad.

Pode­mos acep­tar sin gran­des pre­ci­sio­nes que «lo con­cre­to en el cono­ci­mien­to refle­ja el hecho obje­ti­vo de que los fenó­me­nos y obje­tos de la reali­dad exis­ten en una uni­dad, como un todo com­pues­to de dife­ren­tes aspec­tos, cua­li­da­des y rela­cio­nes»; y que la teo­ría es un «sis­te­ma de un saber gene­ra­li­za­do, expli­ca­ción sis­te­má­ti­ca de deter­mi­na­dos aspec­tos de la reali­dad […]. La teo­ría es dis­tin­ta de la prác­ti­ca, pues cons­ti­tu­ye un refle­jo y una repro­duc­ción men­tal, ideal, de la ver­da­de­ra reali­dad. Por otra par­te, se halla indi­so­lu­ble­men­te liga­da a la prác­ti­ca, que plan­tea al cono­ci­mien­to pro­ble­mas acu­cian­tes y exi­ge su solu­ción. De aquí que la prác­ti­ca entre en cali­dad de ele­men­to orgá­ni­co en toda teo­ría».

Muchos docu­men­tos de la izquier­da aber­tza­le uti­li­zan el símil de la foto­gra­fía para expo­ner el con­tex­to: «hace­mos una foto­gra­fía de la reali­dad»; se tra­ta de un pro­fun­do error que mues­tra el meca­ni­cis­mo y el esta­tis­mo inmo­vi­lis­ta del méto­do emplea­do, por­que si algo carac­te­ri­za a una foto­gra­fía es su abso­lu­ta y eter­na quie­tud y su exclu­si­va bi-dimen­sio­na­li­dad: la foto­gra­fía enga­ña por­que mata el movi­mien­to interno, el cam­bio, la inter­ac­ción de sus par­tes. No es de extra­ñar que con este méto­do plo­mi­zo una par­te de la izquier­da aber­tza­le se haya estan­ca­do como lo ha hecho. Por otra par­te, ape­nas se usa el símil de la pelí­cu­la: «vamos a gra­var la reali­dad en movi­mien­to», pero aún así y pese a las mejo­ras téc­ni­cas basa­das en ilu­sio­nes ópti­cas que te hacen creer que nos move­mos «den­tro» de la pelí­cu­la por­que hacen creer que la vemos en tres dimen­sio­nes. Esta­mos ante un error menos gra­ve que el del símil foto­grá­fi­co pero tam­bién un error de méto­do. Por últi­mo, ape­nas recu­rri­mos al símil del holo­gra­ma, es decir, a la visión com­ple­ta y en movi­mien­to de los com­po­nen­tes inter­nos que for­man la reali­dad con­cre­ta que analizamos.

Con la ayu­da de este ins­tru­men­tal pode­mos aven­tu­rar una espe­cie de holo­gra­ma del con­tex­to actual vas­co, paso pri­me­ro para poder lue­go avan­zar en lo con­cre­to del deba­te sobre la orga­ni­za­ción, y no a la inver­sa. Por con­tex­to enten­de­mos el momen­to rela­ti­va­men­te lar­go y esta­ble en el que cho­can simul­tá­nea­men­te todas las con­tra­dic­cio­nes que minan una reali­dad con­cre­ta. El con­tex­to es más pro­lon­ga­do y sig­ni­fi­ca­ti­vo que la coyun­tu­ra, más pasa­je­ra e ines­ta­ble por lo gene­ral, aun­que exis­ten rela­cio­nes recí­pro­cas entre ambos nive­les que no pode­mos expo­ner aho­ra. Lo que nos intere­sa es que la reali­dad con­cre­ta del con­tex­to está car­ga­da y mina­da inter­na­men­te por todas las con­tra­dic­cio­nes exis­ten­tes, por las rela­cio­nes anta­gó­ni­cas den­tro de ellas y entre ellas, y por la natu­ra­le­za mate­rial de sus expre­sio­nes socia­les aun­que no se vean a sim­ple vis­ta y aun­que se pre­sen­ten a veces en for­ma inma­te­rial, ideal, cul­tu­ral. La mate­ria­li­dad con­cre­ta del con­tex­to es la que per­mi­te su estu­dio y en espe­cial el que poda­mos inter­ve­nir sobre su reali­dad. La mate­ria­li­dad con­cre­ta adquie­re mayor impor­tan­cia cuan­do, como aho­ra, que­re­mos deba­tir sobre el pro­ble­ma orga­ni­za­ti­vo por­que este se resu­me en la siguien­te fra­se: cómo ace­le­rar el paso del males­tar sub­je­ti­vo des­or­ga­ni­za­do a la con­cien­cia obje­ti­va organizada.

Dicho esto, avan­za­mos en una enu­me­ra­ción de las con­tra­dic­cio­nes de la reali­dad con­cre­ta vas­ca actual, del con­tex­to sur­gi­do des­de la con­fluen­cia sinér­gi­ca de tres gran­des diná­mi­cas: el lla­ma­do «deba­te estra­té­gi­co» en el MLNV toda­vía no san­cio­na­do ofi­cial­men­te aun­que si supe­ra­do en la prác­ti­ca por­que se nie­ga a la mili­tan­cia el resul­ta­do del deba­te rea­li­za­do a la vez que se impo­nen deci­sio­nes sobre cues­tio­nes no tra­ta­das en el deba­te; la agu­di­za­ción espe­cí­fi­ca de la cri­sis esta­tal espa­ño­la, y el agra­va­mien­to de la cri­sis de la Unión Euro­pea y del capi­ta­lis­mo mun­dial. Nues­tro con­tex­to y la reali­dad con­cre­ta vas­ca actua­les están mar­ca­dos por estas cues­tio­nes, en espe­cial el pro­ble­ma de la orga­ni­za­ción. Como vere­mos al ana­li­zar crí­ti­ca­men­te el docu­men­to Las fun­cio­nes de Sor­tu repar­ti­do a un sec­tor de sus bases para la Uda­ko Esko­la de 2014, y que tie­ne un ante­ce­den­te en el borra­dor Fun­cio­nes de Sor­tu (una vez orga­ni­za­do EH Bil­du como Fren­te Amplio).

En tex­tos y en deba­tes ante­rio­res, hemos ido des­gra­nan­do la evo­lu­ción de un sec­tor de la izquier­da aber­tza­le des­de la estra­te­gia revo­lu­cio­na­ria man­te­ni­da his­tó­ri­ca­men­te has­ta el bati­bu­rri­llo ideo­ló­gi­co refor­mis­ta actual. En estos momen­tos dis­po­ne­mos de un docu­men­to «ofi­cial» sobre el mode­lo orga­ni­za­ti­vo, docu­men­to arri­ba cita­do, que ire­mos ana­li­zan­do a lo lar­go de estas pági­nas com­pa­rán­do­lo con la reali­dad vas­ca, con el con­tex­to en el que libra­mos nues­tra lucha de libe­ra­ción nacio­nal de cla­se. Hemos sos­te­ni­do y sos­te­ne­mos que en la actua­li­dad los dos gran­des pro­ble­mas de la izquier­da aber­tza­le en su con­jun­to son, uno, la inexis­ten­cia de una estra­te­gia común y, otro, la inexis­ten­cia de una orga­ni­za­ción común bási­ca que ayu­de a rea­li­zar esa estrategia.

2.

Antes de ana­li­zar y cri­ti­car el docu­men­to de Sor­tu y su pre­ce­den­te debe­mos deba­tir sobre el con­tex­to actual ya que nin­gu­na alter­na­ti­va orga­ni­za­ti­va pue­de tener visos de fun­cio­na­mien­to si no está basa­da en el aná­li­sis con­cre­to de la reali­dad con­cre­ta, aná­li­sis rea­li­za­do con un ins­tru­men­tal teó­ri­co ade­cua­do. Duran­te los pasa­dos Lenin Egu­na nos hemos enri­que­ci­do de una visión glo­bal y gene­ral de la situa­ción y de sus pers­pec­ti­vas, visión que debe­mos con­cre­tar aho­ra en los pro­ble­mas organizativos.

 1. Como hemos dicho arri­ba, en los últi­mos años han con­flui­do tres gran­des diná­mi­cas que al fusio­nar­se en un todo con­tex­tual deter­mi­nan que duran­te poco más de un año, des­de aho­ra y has­ta fina­les del 2015 con las elec­cio­nes gene­ra­les en el Esta­do espa­ñol, la pug­na elec­to­ral sobre­de­ter­mi­ne la pug­na polí­ti­ca, espe­cial­men­te en sus expre­sio­nes de opre­sión nacio­nal. Hemos vis­to la extra­or­di­na­ria impor­tan­cia mediá­ti­ca adqui­ri­da por el refe­rén­dum esco­cés; vemos la impor­tan­cia cre­cien­te de la rei­vin­di­ca­ción cata­la­na; vemos cómo el PSOE pro­me­te una refor­ma cons­ti­tu­cio­nal y cómo en el PP hay movi­mien­tos al res­pec­to; vemos cómo Pode­mos y otras fuer­zas refor­mis­tas duras e izquier­das esta­ta­lis­tas están empe­zan­do a pro­po­ner alter­na­ti­vas; vemos como en Hego Eus­kal Herria las bur­gue­sías auto­no­mis­tas y regio­na­lis­tas, así como las fuer­zas unio­nis­tas, se pre­pa­ran por su par­te para las bata­llas polí­ti­co-elec­to­ra­les que pue­den incli­nar la balan­za en un sen­ti­do u otro pero siem­pre den­tro de la uni­dad estatal.A la vez, la impor­tan­cia del ciclo elec­to­ral vie­ne con­fir­ma­da por la con­ti­nui­dad agra­va­da de la cri­sis estruc­tu­ral en la Unión Euro­pea, en el capi­ta­lis­mo mun­dial y, de rebo­te, en el retro­ce­so del capi­ta­lis­mo espa­ñol en la jerar­quía impe­ria­lis­ta, lo que agu­di­za sobre­ma­ne­ra los pro­ble­mas inter­nos arri­ba expues­tos. En este con­tex­to, la coyun­tu­ra polí­ti­co-elec­to­ral adquie­re una fuer­za espe­cial aun­que tran­si­to­ria por­que con­cen­tra todas las con­tra­dic­cio­nes, todos los pro­yec­tos dife­ren­tes que pla­nean las diver­sas frac­cio­nes del blo­que de cla­ses domi­nan­te en el Esta­do espa­ñol y en el impe­ria­lis­mo occi­den­tal lide­ra­do por Esta­dos Uni­dos pero con ten­sio­nes secun­da­rias con el euro­im­pe­ria­lis­mo lide­ra­do por la Euroalemania.Menospreciar la influen­cia sobre­de­ter­mi­nan­te tran­si­to­ria de la coyun­tu­ra sobre el con­tex­to en los pla­nos ideo­ló­gi­cos, psi­co­po­lí­ti­cos, emo­cio­na­les, en el deno­mi­na­do «mun­do sub­je­ti­vo», en suma, sub­va­lo­rar esta impor­tan­cia es un gra­ve error en el momen­to de pro­po­ner una alter­na­ti­va orga­ni­za­da nue­va den­tro de la Izquier­da Aber­tza­le por­que pue­de pro­vo­car una reac­ción con­tra­ria, un recha­zo emo­ti­vo y emo­cio­nal antes que cons­cien­te y pen­sa­do, como vamos a expo­ner a continuación.
 2. Debe­mos tener en cuen­ta que par­tes de la mili­tan­cia y de las bases popu­la­res inde­pen­den­tis­tas están sufrien­do un dete­rio­ro en la con­cep­ción teó­ri­ca de los obje­ti­vos his­tó­ri­cos y de los refe­ren­tes polí­ti­cos sos­te­ni­dos duran­te muchos dece­nios, dete­rio­ro tan­to más inquie­tan­te cuan­to que se da en un con­tex­to de cri­sis glo­bal como el des­cri­to aquí y en múl­ti­ples deba­tes. Pero un con­tex­to de cri­sis que ape­nas ha sido sin­te­ti­za­do de mane­ra rigu­ro­sa para la mili­tan­cia gene­ral inde­pen­den­tis­ta y socia­lis­ta. En esta situa­ción de fon­do, mar­ca­da por pro­fun­dos dete­rio­ros en las con­di­cio­nes de tra­ba­jo y vida, en medio de un endu­re­ci­mien­to repre­si­vo y de un retro­ce­so alar­man­te de la mis­ma lega­li­dad demo­crá­ti­co-bur­gue­sa espa­ño­la, ya en sí raquí­ti­ca, en este con­tex­to la fuer­za polí­ti­ca gene­ral ‑la Izquier­da Aber­tza­le- que en el últi­mo ter­cio de siglo ha sido el refe­ren­te socio­po­lí­ti­co, cul­tu­ral e iden­ti­ta­rio de la lucha de nues­tro pue­blo, entra en una situa­ción de des­equi­li­brio, des­orien­ta­ción y debi­li­ta­mien­to estra­té­gi­co. Pero a la vez, la fuer­za polí­ti­ca con­cre­ta ‑el lla­ma­do «fenó­meno-ETA»- da pasos deci­si­vos que no han sido sufi­cien­te­men­te expli­ca­dos ni com­pren­di­dos en sus razo­nes de fon­do ni en sus con­se­cuen­cias a medio y lar­go pla­zo­Sin duda, una de las razo­nes de las difi­cul­ta­des para su con­so­li­da­ción, que Sor­tu reco­no­ce en el docu­men­to que ana­li­za­re­mos, nace de las pre­ci­pi­ta­cio­nes, erro­res, limi­ta­cio­nes y exce­sos buro­crá­ti­cos y diri­gis­tas, por no cali­fi­car­los de mane­ra más sin­ce­ra, dura y correc­ta, come­ti­dos en este con­tex­to; sien­do otra razón, entre varias más, la abso­lu­ta des­preo­cu­pa­ción por rea­li­zar un estu­dio teó­ri­co del con­tex­to con­cre­to abier­to des­de la cri­sis de 2007 e inclu­so de antes, por­que la cri­sis socio­eco­nó­mi­ca venía pre­ce­di­da por cri­sis par­cia­les ante­rio­res. En otros tex­tos hemos habla­do de lo mis­mo así que aho­ra no nos exten­de­mos más, sino solo lo sufi­cien­te como para remar­car que en situa­cio­nes de des­con­cier­to de sec­to­res mili­tan­tes y de bases popu­la­res cobran más impor­tan­cia si cabe los lla­ma­dos «pro­ble­mas subjetivos».
 3. La repre­sión acre­cen­ta­da des­de 1997 – 2003 tuvo tam­bién el efec­to de rom­per el cor­dón umbi­li­cal que unía la lucha ins­ti­tu­cio­nal y muni­ci­pal sobre todo con el res­to de luchas, y en espe­cial creó un vacío coti­diano en las preo­cu­pa­cio­nes dia­rias de amplias bases popu­la­res que vie­ron cómo sus nece­si­da­des coti­dia­nas par­cial y rela­ti­va­men­te repre­sen­ta­das y defen­di­das en la lucha muni­ci­pal, que­da­ban total­men­te inde­fen­sas o muy inde­fen­sas por­que la Izquier­da Aber­tza­le supo man­te­ner deter­mi­na­da pre­sen­cia ins­ti­tu­cio­nal con cohe­ren­cia, astu­cia e ima­gi­na­ción admi­ra­bles. Son logros y méri­tos que debe­mos rei­vin­di­car y apli­car siem­pre por­que expli­can en par­te la capa­ci­dad de recu­pe­ra­ción demos­tra­da por EH Bil­du y por Amaiur. Y expli­can tam­bién y por ello mis­mo el lógi­co y nece­sa­rio apo­yo de masas a la acción par­la­men­ta­ria en cual­quie­ra de sus formas.Decimos nece­sa­rio y lógi­co apo­yo por­que des­de media­dos del siglo XIX el movi­mien­to revo­lu­cio­na­rio inter­na­cio­nal ha valo­ra­do la impor­tan­cia de uti­li­zar crí­ti­ca­men­te los apa­ra­tos ins­ti­tu­cio­na­les capi­ta­lis­tas, prác­ti­ca que la Izquier­da Aber­tza­le ha lle­va­do magis­tral­men­te en perío­dos deter­mi­na­dos de su his­to­ria. Sin embar­go, dia­léc­ti­ca­men­te, todo logro con­lle­va su con­tra­rio, su par­te nega­ti­va. En este caso y agu­di­za­do por los efec­tos sinér­gi­cos de la repre­sión, de la cri­sis, del des­con­cier­to, etcé­te­ra, se ha ido super­po­nien­do sobre una nece­sa­ria uti­li­za­ción crí­ti­ca del par­la­men­ta­ris­mo, sobre este prin­ci­pio ele­men­tal, un empleo refor­mis­ta en vez de revo­lu­cio­na­rio. En el con­tex­to actual y en la coyun­tu­ra polí­ti­co-elec­to­ral des­cri­ta se ha refor­za­do el acri­ti­cis­mo y la sobre­va­lo­ra­ción par­la­men­ta­ris­ta en amplias bases popu­la­res que ha debi­li­ta­do su ante­rior con­cep­ción equi­li­bra­da y crí­ti­ca de la lucha ins­ti­tu­cio­nal como una par­te de la lucha glo­bal, par­te supe­di­ta­da al todo e inefi­caz a medio y lar­go pla­zo si es toma­da como la úni­ca for­ma de acción polí­ti­ca «efectiva».La coyun­tu­ra polí­ti­co-elec­to­ral refuer­za estas visio­nes refor­mis­tas en el fon­do, lo que hace que sea más nece­sa­rio que nun­ca rea­li­zar una pacien­te peda­go­gía teó­ri­ca, polí­ti­ca y prác­ti­ca sobre las limi­ta­cio­nes reales del ins­ti­tu­cio­na­lis­mo, y sobre la nece­si­dad de inser­tar­lo en una lucha glo­bal, lo que nos lle­va de inme­dia­to al pro­ble­ma de la estra­te­gia y de la orga­ni­za­ción. Y aquí sur­ge el pro­ble­ma: es un error garra­fal for­zar arti­fi­cial­men­te un cho­que fron­tal entre una supues­ta «orga­ni­za­ción revo­lu­cio­na­ria» auto­pro­cla­ma­da como «van­guar­dia» y las bases popu­la­res com­pren­si­ble­men­te ilu­sio­na­das toda­vía con la efec­ti­vi­dad de la mera acción ins­ti­tu­cio­nal. La pue­ri­li­dad de for­zar un cho­que así supon­dría sobre todo, ade­más de otras cosas, el rápi­do ais­la­mien­to de esa «orga­ni­za­ción», en espe­cial si no mili­ta con el ejem­plo humil­de y pacien­te, cons­truc­ti­vo, den­tro de esas bases populares.
 4. Hay que tener en cuen­ta que en estos momen­tos Sor­tu y mucho más EH Bil­du y Amaiur son estruc­tu­ras orga­ni­za­ti­vas ver­ti­ca­les y diri­gis­tas, con pode­ro­sas buro­cra­cias que actúan sin ape­nas pres­tar aten­ción a las bases mili­tan­tes y popu­la­res. Por lo tan­to, gozan de gran­des ven­ta­jas pro­pa­gan­dís­ti­cas ‑no argu­men­ta­das ni razo­na­das- para con­tro­lar, mar­gi­nar y des­acre­di­tar a las fuer­zas crí­ti­cas, como des­gra­cia pero sig­ni­fi­ca­ti­va­men­te se ha vis­to y se ve en los últi­mos tiem­pos. A esta supe­rio­ri­dad hay que unir­le otra fuer­za de cohe­sión inter­na fren­te a las crí­ti­cas sec­ta­rias y pue­ri­les que pue­de lle­gar a ser demo­le­do­ra: la depen­den­cia psi­co­po­lí­ti­ca, emo­cio­nal y has­ta afec­ti­va de sec­to­res mili­tan­tes y de amplias fran­jas de las bases popu­la­res hacia los refe­ren­tes sim­bó­li­cos de la his­to­ria heroi­ca de lucha, refe­ren­tes vacia­dos de con­te­ni­do y mani­pu­la­dos pero aún acti­vos en su vague­dad emo­cio­nal en los sec­to­res menos con­cien­cia­dos teó­ri­ca y políticamente.La expe­rien­cia his­tó­ri­ca en este sen­ti­do es entris­te­ce­do­ra: orga­ni­za­cio­nes y par­ti­dos que die­ron lo mejor de sí en la lucha a muer­te con­tra la opre­sión fue­ron deri­van­do al refor­mis­mo sin ape­nas opo­si­ción en bue­na par­te de sus bases por­que estas habían sido mal­edu­ca­das en la acep­ta­ción acrí­ti­ca y sumi­sa de las deci­sio­nes buro­crá­ti­cas; peor aún, del lla­ma­do «cul­to al líder», cul­to que adquie­re tan­tas for­mas e inclu­so se invi­si­bi­li­za según las pecu­lia­ri­da­des de cada pue­blo. La depen­den­cia emo­cio­nal for­ja­da duran­te los años de lucha, o en una mili­tan­cia cuya orga­ni­za­ción no ha poten­cia­do el espí­ri­tu crí­ti­co sino la obe­dien­cia igno­ran­te al care­cer de base teó­ri­ca, estas «cade­nas incons­cien­tes» ya com­ba­ti­das radi­cal­men­te por el mar­xis­mo des­de el siglo XIX, tien­den siem­pre a reapa­re­cer e impo­ner­se de mane­ra imper­cep­ti­ble inclu­so entre com­pa­ñe­ras y com­pa­ñe­ros de mili­tan­cia si no son com­ba­ti­das en todo momen­tos median­te méto­dos de escru­pu­lo­sa demo­cra­cia socia­lis­ta inter­na, de cen­tra­lis­mo demo­crá­ti­co y de deba­te cons­cien­te. Cuan­do por las razo­nes que fue­ren, la mili­tan­cia se con­vier­te en autó­ma­ta enton­ces reac­cio­na inclu­so con aspe­re­za y recha­zo sub­je­ti­vo con­tra las crí­ti­cas que intro­du­cen dudas en su segu­ro y con­for­ta­ble auto­ma­tis­mo psi­co­po­lí­ti­co, refor­za­do por las ver­sio­nes triun­fa­lis­tas y sim­plo­nas que reci­be de su direc­ción. Para per­so­na­li­da­des así, que las hay, es más fácil, cómo­do y segu­ro obe­de­cer que pen­sar; ade­más, como dice el dicho polí­ti­co: «hace más frío fue­ra del par­ti­do que dentro».
 5. No se pue­de recha­zar de nin­gún modo esta tris­te pero alec­cio­na­do­ra expe­rien­cia his­tó­ri­ca, tam­bién sufri­da en Eus­kal Herria con algu­na fre­cuen­cia, tachán­do­la de sim­ple pro­ble­ma secun­da­rio e indi­vi­dual. Los recha­zos emo­cio­na­les de todo aque­llo que sig­ni­fi­que pen­sa­mien­to crí­ti­co y ejer­ci­cio de la liber­tad de deci­sión arries­ga­da, estos recha­zos son a la vez fuer­zas mate­ria­les ope­ra­ti­vas, con efec­tos prác­ti­cos que se expre­san en com­por­ta­mien­tos polí­ti­cos que, por un lado, cie­rran filas alre­de­dor de su orga­ni­za­ción y, por otro lado y como reac­ción, ayu­dan al cer­co y ais­la­mien­to de las fuer­za crí­ti­cas al mar­gen de su pro­ba­da mili­tan­cia revo­lu­cio­na­ra. Tien­de así a gene­ra­li­zar­se la peli­gro­sa creen­cia de que solo es aber­tza­le quien acep­ta la línea ofi­cial, que­dan­do fue­ra quie­nes la cri­ti­can. Lo malo de todo esto es que ya hay actos en los que se inten­ta jus­ti­fi­car la legi­ti­mi­dad de las exclu­sio­nes, del mono­po­lio exclu­si­vo de la «pure­za independentista».Tienen pues razón quie­nes insis­ten en que en la actual coyun­tu­ra no es con­ve­nien­te for­zar la crea­ción de una nue­va fuer­za polí­ti­ca den­tro del MLNV y menos pasar a un cho­que fron­tal con un sec­tor de Sor­tu por­que aún no exis­ten las con­di­cio­nes obje­ti­vas que garan­ti­cen un deba­te popu­lar ver­da­de­ra­men­te demo­crá­ti­co y cons­truc­ti­vo. Recor­de­mos de nue­vo que la mili­tan­cia de Sor­tu y el con­jun­to de la Izquier­da Aber­tza­le segui­mos sin acce­der ‑se nos sigue negan­do- al resul­ta­do últi­mo del deba­te ideo­ló­gi­co sos­te­ni­do hace casi dos años. Hay que ser cons­cien­tes de que una direc­ción capaz de negar el dere­cho de la mili­tan­cia a cono­cer sus bases ideo­ló­gi­cas, una direc­ción capaz de impe­dir la satis­fac­ción de la nece­si­dad teó­ri­ca y polí­ti­ca que expre­sa ese deba­te, esa direc­ción será capaz de cual­quier otra buro­cra­ta­da para des­pres­ti­giar, mar­gi­nar y arrui­nar polí­ti­ca­men­te a una orga­ni­za­ción nue­va. Hay ejem­plos al res­pec­to en los que no vamos a exten­der­nos pese a su gravedad.
 6. Por si fue­ra poco, los colec­ti­vos, gru­pos y «sen­si­bi­li­da­des dife­ren­tes», en espe­cial las y los mili­tan­tes que han ido ale­ján­do­se pau­la­ti­na­men­te de Sor­tu aun­que siguen votan­do a EH Bil­du y Amaiur, y actuan­do en los múl­ti­ples movi­mien­tos popu­la­res y socia­les, estas fuer­zas ado­le­cen de serias limi­ta­cio­nes tran­si­to­rias que des­acon­se­jan for­zar un acer­ca­mien­to orga­ni­za­ti­vo sin con­ver­sa­cio­nes pro­gre­si­va­men­te coin­ci­den­tes. Lógi­ca­men­te exis­te mucha diver­si­dad y has­ta fuer­tes dife­ren­cias entre los sec­to­res crí­ti­cos, algu­nos de los cua­les inclu­so son acu­sa­dos por otros de caer en prác­ti­cas sec­ta­rias que difi­cul­tan un deba­te crea­ti­vo y con­clu­yen­te, a pesar de las razo­nes de peso que argu­yen. Deci­mos que es lógi­ca esta situa­ción por­que toda­vía ha trans­cu­rri­do poco tiem­po, por­que son varia­das las tra­di­cio­nes teó­ri­cas de las que pue­den rei­vin­di­car­se, por­que cues­ta gene­rar la frial­dad y ecua­ni­mi­dad sufi­cien­tes para juz­gar con equi­li­brio qué ha suce­di­do y qué suce­de, porque…

3.

El docu­men­to de Sor­tu jus­to ocu­pa tres pági­nas, aun­que su borra­dor pre­ce­den­te es algo más exten­so, ocho pági­nas. Con­ta­das veces en la his­to­ria de la polí­ti­ca que se dice revo­lu­cio­na­ria se ha inten­ta­do decir tan­to en tan poco espa­cio, y así resul­ta lo que resul­ta. Es cier­to que este docu­men­to ha ido acom­pa­ña­do de otros dos, y que a su vez estos for­man par­te de una peque­ña lis­ta de otros ante­rio­res, pero ape­nas más por­que todos ellos tie­nen las mis­mas carac­te­rís­ti­cas de con­ci­sión y super­fi­cia­li­dad. Deci­mos esto para dis­po­ner de una pers­pec­ti­va más amplia. Debe­mos decir, que se apre­cia un cla­ro reba­je de con­te­ni­do y de rigor entre el borra­dor ini­cial -Fun­cio­nes de Sor­tu (una vez orga­ni­za­do EH Bil­du como Fren­te Amplio)- y el docu­men­to pasa­do ofi­cial­men­te a la Uda­ko Esko­la. La razón la des­co­no­ce­mos, pero es una realidad.

En el borra­dor se recuer­da que en la ponen­cia de Sor­tu se deci­dió crear un Blo­que Popu­lar Inde­pen­den­tis­ta, en el que Sor­tu rea­li­za­se el papel cen­tra­li­za­dor y de coor­di­na­ción de todas las luchas para la libe­ra­ción nacio­nal y la cons­truc­ción del socia­lis­mo, o dicho tex­tual­men­te: «Entre sus tareas esta­rá la de cohe­sio­nar fuer­zas y ofre­cer orien­ta­ción tác­ti­ca y estra­té­gi­ca al con­jun­to de la Izquier­da Aber­tza­le, tan­to en el cam­po ideo­ló­gi­co como de masas e ins­ti­tu­cio­nal. Tarea a la que habrá que sumar la de impul­sar una polí­ti­ca de alian­zas en la doble direc­ción de ser con­se­cuen­te con el pro­yec­to revo­lu­cio­na­rio aber­tza­le y socia­lis­ta de carác­ter estra­té­gi­co y, al mis­mo tiem­po, cohe­ren­te con el pro­ce­so demo­crá­ti­co en mar­cha por el dere­cho a deci­dir y el pro­gre­so social de carác­ter táctico».

En sín­te­sis, en el borra­dor Fun­cio­nes de Sor­tu (una vez orga­ni­za­do EH Bil­du como Fren­te Amplio) se dice: «1) Sor­tu será el prin­ci­pal refe­ren­te polí­ti­co nacio­nal de toda la Izquier­da Aber­tza­le. 2) Sor­tu hace suyos los obje­ti­vos estra­té­gi­cos his­tó­ri­cos de la Izquier­da Aber­tza­le: la inde­pen­den­cia, el socia­lis­mo, la Eus­kal Herria eus­kal­dun y, de aho­ra en ade­lan­te, el femi­nis­mo. 3) Para Sor­tu, el Esta­do Vas­co, la Repú­bli­ca Vas­ca, es el ins­tru­men­to para mate­ria­li­zar y garan­ti­zar nues­tro mode­lo. 4) Para Sor­tu, la lucha de masas, la lucha popu­lar, es prio­ri­ta­ria, la lucha ideo­ló­gi­ca fun­da­men­tal y la lucha ins­ti­tu­cio­nal indis­pen­sa­ble».

Sin embar­go, en el docu­men­to ofi­cial para la Uda­ko Esko­la en nin­gún momen­to se hace men­ción a lo que aca­ba­mos de leer, a los obje­ti­vos his­tó­ri­cos que deben guiar la acción de Sor­tu, los obje­ti­vos por los que lucha la mili­tan­cia de Sor­tu. Es como si se hubie­ran esfu­ma­do, o como si lo arri­ba cita­do care­cie­ra de impor­tan­cia o debie­ra ocul­tar­se a la mili­tan­cia que acu­dió a la Uda­ko Esko­la. De la mis­ma for­ma que esta des­co­no­ce cual es el resul­ta­do del deba­te ofi­cial, tam­po­co se dice en este docu­men­to cua­les son los obje­ti­vos his­tó­ri­cos. Se nos con­tes­ta­rá dicién­do­nos que son sabi­dos, que son cono­ci­dos y que no hace fal­ta repe­tir­los. Se nos pue­de decir tam­bién que la mili­tan­cia pue­de ima­gi­nar­se o dedu­cir los obje­ti­vos his­tó­ri­cos leyen­do el docu­men­to sobre el «Fren­te Amplio» que se entre­gó para la Uda­ko Esko­la, pero en este docu­men­to solo se enu­me­ran las fuer­zas popu­la­res con sus iden­ti­da­des y dife­ren­cias, pero en nin­gu­na de sus cin­co pági­nas se hace una refe­ren­cia a Sor­tu y a las con­di­cio­nes con­cre­tas de Eus­kal Herria.

Así que la mili­tan­cia tie­ne que acu­dir a su memo­ria para recor­dar los obje­ti­vos his­tó­ri­cos para los que se orga­ni­za Sor­tu. Rea­li­za­do este esfuer­zo, ha de hacer otro para recor­dar o ima­gi­nar la com­po­si­ción cla­sis­ta vas­ca, su estruc­tu­ra socio­eco­nó­mi­ca y polí­ti­ca ele­men­tal, siquie­ra cua­tro o tres con­cep­tos-cla­ve para saber de qué se habla cuan­do se habla de las fun­cio­nes de Sor­tu que lue­go vere­mos. Un ejem­plo, cuan­do se habla de las difi­cul­ta­des para inte­grar en Sor­tu a la juven­tud y a la mujer no se avan­za a modo de con­cre­ción ni un solo dato sobre las áreas socia­les en las que pue­de inci­dir Sor­tu con espe­cial ahín­co para rela­cio­nar­se con estos deci­si­vos colec­ti­vos: empo­bre­ci­mien­to, socio­la­bo­ral, cul­tu­ra y len­gua, sis­te­ma patriar­cal y lo que cada vez es más nom­bra­do: poder adul­to, repre­sio­nes y vio­len­cias opre­so­ras, con­su­mis­mo y alie­na­ción, sexua­li­dad, etcé­te­ra. De la mis­ma for­ma en que por nin­gún lado apa­re­ce el con­cep­to de Esta­do opre­sor, explo­ta­ción capi­ta­lis­ta, cla­se bur­gue­sa, impe­ria­lis­mo, y otros igual­men­te impres­cin­di­bles, tam­po­co apa­re­ce refe­ren­cia algu­na a la reali­dad de la mujer y de la juven­tud que se dis­tan­cian de Sor­tu, como tam­po­co apa­re­ce el con­cep­to de pue­blo tra­ba­ja­dor y cla­se obre­ra: ¿no existen?

Es sobre este vacío teó­ri­co y polí­ti­co sobre el que se deben sos­te­ner las cua­tro prin­ci­pa­les fun­cio­nes de Sor­tu que solo se enu­me­ran en fra­ses bre­ves, lapi­da­rias: 1) cohe­sio­nar a la base social de la Izquier­da Aber­tza­le en torno a la línea polí­ti­ca; 2) coor­di­nar la pla­ni­fi­ca­ción local de la Izquier­da Aber­tza­le y hacer segui­mien­to de la mis­ma; 3) crear, for­ta­le­cer e impul­sar diná­mi­cas loca­les; y 4) coor­di­nar y dina­mi­zar EH Bil­du. Nada más, nin­gu­na expli­ca­ción más. Sin embar­go, el edi­fi­cio ente­ro tiem­bla y se des­plo­ma cuan­do pre­gun­ta­mos: ¿cual es la línea polí­ti­ca tenien­do en cuen­ta que se ocul­tan las bases ideológicas?

Esta mis­ma incon­sis­ten­cia apa­re­ce cuan­do se enu­me­ran con algo más de deta­lle los ocho prin­ci­pa­les obs­tácu­los que difi­cul­tan la correc­ta apli­ca­ción de los fun­cio­nes de Sor­tu: la juven­tud; la mujer; la dina­mi­za­ción polí­ti­ca; la orga­ni­za­ción de mar­cos for­ma­les e infor­ma­les; el pro­ce­so de toma de deci­sio­nes; los nue­vos mode­los de mili­tan­cia; las dife­ren­tes velo­ci­da­des, y el mode­lo orga­ni­za­ti­vo local. For­mal­men­te expues­tos y leí­dos por arri­ba, mues­tran las mis­mas preo­cu­pa­cio­nes que, sal­van­do las dis­tan­cias, vie­nen deba­tién­do­se en la his­to­ria de la izquier­da revo­lu­cio­na­ria des­de la pri­me­ra mitad del siglo XIX con el cho­que de dos gran­des mode­los opues­tos, entre los cua­les fluc­tua­ban varian­tes que eran mez­clas. Los dos mode­los son, el pri­me­ro, el mode­lo social­de­mó­cra­ta, amplio, sin mayo­res exi­gen­cias, sin ape­nas for­ma­ción y pen­sa­do fun­da­men­tal­men­te para la polí­ti­ca par­la­men­ta­ris­ta; y, el segun­do, el mode­lo que lla­ma­mos mar­xis­ta, que otros lla­man leni­nis­ta o bol­che­vi­que, etcé­te­ra, y que está pen­sa­do para hacer la revo­lu­ción y con­se­guir la inde­pen­den­cia socia­lis­ta en las nacio­nes oprimidas.

En con­tra de lo que se cree, el segun­do mode­lo, el mar­xis­ta, que late, aun­que sea débil­men­te, en el borra­dor Fun­cio­nes de Sor­tu (una vez orga­ni­za­do EH Bil­du como Fren­te Amplio), es el úni­co capaz de cum­plir con las fun­cio­nes que Sor­tu dice que­rer cum­plir en el docu­men­to ofi­cial. Pero por lo que vamos vien­do, leyen­do y deba­tien­do todo indi­ca que la idea que domi­na en la direc­ción de Sor­tu se incli­na más por el pri­mer mode­lo, el social­de­mó­cra­ta que por el segun­do. Aun­que en el docu­men­to ofi­cial no apa­re­cen los tro­zos del borra­dor que hemos repro­du­ci­do, tam­bién es ver­dad que que­dan algu­nos lige­ros ras­tros muy difu­mi­na­dos como el que apa­re­ce cla­ra­men­te en el pun­to sobre los nue­vos mode­los de mili­tan­cia que de «nue­vo» no tie­ne nada, y otras refe­ren­cias indi­rec­tas en otros puntos.

De cual­quier mane­ra, en el docu­men­to ofi­cial a deba­te en la Uda­ko Esko­la encon­tra­mos tres mues­tras abru­ma­do­ras que indi­can la pre­do­mi­nan­cia del mode­lo social­de­mó­cra­ta en su for­ma más «radi­cal», la men­che­vi­que: la ausen­cia de los obje­ti­vos his­tó­ri­cos por lo que se lucha y la estra­te­gia ade­cua­da, obje­ti­vos y estra­te­gia que deter­mi­nan la for­ma orga­ni­za­ti­va, que siem­pre es un medio, nun­ca un fin; la ausen­cia de la nece­si­dad de una sóli­da con­cien­cia polí­ti­ca y de una rigu­ro­sa for­ma­ción teó­ri­ca; y la ausen­cia del prin­ci­pio de que la mili­tan­cia ha de actuar en un cam­po espe­cí­fi­co de lucha y rei­vin­di­ca­ción, ade­más de en otros for­ma­les e infor­ma­les, como se inten­ta suge­rir de mane­ra impre­ci­sa en los pun­tos sobre dina­mi­za­ción y mar­cos for­ma­les e informales.

Las tres mues­tras cita­das siem­pre han mar­ca­do la dife­ren­cia cua­li­ta­ti­va entre ambos mode­los, lle­gán­do­se inclu­so a pro­du­cir­se rup­tu­ras y esci­sio­nes, o a crear­se nue­vos par­ti­dos pre­ci­sa­men­te por ello. El mode­lo social­de­mó­cra­ta clá­si­co es laxo e indi­fe­ren­te a estas cues­tio­nes, sien­do su varian­te men­che­vi­que la que más se acer­có al mode­lo mar­xis­ta, o leni­nis­ta, o bol­che­vi­que, como se desee decir­lo. Para este mode­lo orga­ni­za­ti­vo, las tres cues­tio­nes son impres­cin­di­bles. En el borra­dor Fun­cio­nes de Sor­tu (una vez orga­ni­za­do EH Bil­du como Fren­te Amplio) tam­bién están des­di­bu­ja­das, sobre todo la ter­ce­ra, la nece­si­dad de mili­tar en un orga­nis­mo o movi­mien­to o cam­po de lucha espe­cí­fi­co, pero al menos apa­re­ce su filo­so­fía, mien­tras que en el docu­men­to ofi­cial todo eso ha sido borrado.

4.- ¿Qué hacer, enton­ces, vis­to lo visto?

 1. Mejo­rar nues­tra mili­tan­cia y nues­tra peda­go­gía del ejem­plo en las áreas del MLNV en las que inter­ven­ga­mos, hacien­do notar nues­tra pre­sen­cia acti­va, inclu­so den­tro de Sortu.
 2. Impul­sar y par­ti­ci­par en deba­tes polí­ti­cos y cur­sos de for­ma­ción teó­ri­ca, con refle­xio­nes y pro­pues­tas con­trac­ti­vas e integradoras.
 3. Difun­dir aná­li­sis sobre la evo­lu­ción de la coyun­tu­ra polí­ti­ca inme­dia­ta, den­tro de la más len­ta evo­lu­ción del con­tex­to de crisis.
 4. Desa­rro­llar los con­te­ni­dos y las pro­pues­tas orga­ni­za­ti­vas que se deri­van de esos aná­li­sis de la coyun­tu­ra y del con­tex­to, para ir crean­do una ten­den­cia den­tro del MLNV orien­ta­da en ese sentido.
 5. Sin­te­ti­zar esa diná­mi­ca en una pro­pues­ta con­cre­ta que será some­ti­da a deba­te den­tro del MLNV cuan­do haya ter­mi­na­do la coyun­tu­ra político-electoral.

Petri Reka­ba­rren,
27 de octu­bre de 2014

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *