[Eusk/​Cast] Con­fe­bask pide al Gobierno Espa­ñol que abra el camino para ile­ga­li­zar a ELA y LAB

LABek Con­fe­bas­ken bar­ne doku­men­tu bat esku­ra­tu du eta ber­tan inizia­ti­ba berriak aipatzen dira, ELA eta LABen ile­ga­li­za­zioa hel­bu­ru luketenak.

Doku­men­tuan jasotzen dena labur­tuz, badi­ra bi sin­di­ka­tu Con­fe­bas­kek men­de­ra­tu ezin ditue­nak, bidean gal­ga egi­ten dio­te­nak; doku­men­tuan jasotzen denez eus­kal enpre­sa­rien­tzat one­na bi sin­di­ka­tuok eus­kal ere­mu sozio­la­bo­ra­le­tik baz­ter­tzea litza­te­ke, sin­di­ka­tu izae­ra “ken­duz”.

Doku­men­tua bene­ta­koa bada, ELA eta LABen ile­ga­li­za­zioa eskatzen ari da Con­fe­bask, sin­di­ka­tu elkar­te izae­ra ken­tzeak prak­ti­kan sin­di­ka­tu gisa des­ager­tzea bai­ta­kar. Sin­di­ka­tuen ile­ga­li­za­zioaz geroz­tik gaur­daino sin­di­ka­tuon aur­ka egin den era­so­rik larrie­na­ren aurrean geun­de­ke, beraz.

Con­fe­bas­kek guz­tiz mes­pretxatzen ditu gutxie­ne­ko arau demo­kra­ti­koak: eus­kal jen­dar­tea­ri bakoitzak nahi duen sin­di­ka­tua­re­kin anto­latze­ko esku­bi­dea ken­du nahi dio meka­nis­mo admi­nis­tra­ti­bo baten bidez. Ale­gia, tra­mi­te admi­nis­tra­ti­bo bate­kin oina­rriz­koa den esku­bi­de bat des­age­rra­ra­zi nahi du eta errea­li­ta­te sin­di­ka­la aldatu.
Zan­tzu guz­tien ara­be­ra doku­men­tu ofi­zia­la da LABen esku­ra­tu duguna.
Tra­mi­tea martxan da (erre­ge dekre­tu bidez) eta CEO­Ek lurral­de-patro­na­lei ale­ga­zioak egi­te­ko eska­tu die (ikus Ali­kan­te­ko patro­na­la­ren web‑a).

Eta larrie­na dena: doku­men­tua­ri sines­ga­rri­ta­su­nik han­die­na Con­fe­bas­ken jarre­ra eta joka­mol­deak berak ema­ten dio. Bere iza­re­ra auto­ri­ta­rioa behin eta berriz sala­tu dugu, lan­gi­leen beha­rren aurrean eten­ga­be­ko mes­pretxuz­ko jarre­ra du. Esku­bi­deak sobe­ran ditu eta demo­kra­zioa ez du gogo­ko. Eskan­da­lu hut­sa da, bere­zi­ki hona­ko arrazoiengatik:
Con­fe­bas­kek ere­du fran­kis­ta­ra itzu­li nahi du, orduan beza­la, sin­di­ka­tuak izan ala ez izan patro­na­la­ren era­ba­kiek fin­ka­tu deza­ten eta Esta­tuak arau­tu, lan­gi­leak otzan­duz eta patro­na­la­ri bere era­ba­kien gara­pe­nean lagun­duz. Doku­men­tuak ez ditu oso toki onean uzten CCOO eta UGT.

Patro­na­lak auke­ra ikus­ten badu bere gri­na fran­kis­tak alda­rri­ka­pen poli­ti­ko bihur­tze­ko, egoe­rak lagun­tzen dio­la­ko da, eta hori bere­zi­ki larria da. Patro­na­lak ikus­ten du badue­la ere­mu poli­ti­ko eta ins­ti­tu­zio­na­lean bere eskae­rak non egin.

Doku­men­tu hone­kin 1999an enple­gua­ren mahai­tik altxatzean hasi­ta­ko bidea burutzen du Con­fe­bas­kek. ELA eta LAB sin­di­ka­tuok enple­gua­ren defen­tsan gre­ba deitzean altxa­tu zen eta adie­ra­zi zuen bere bote­rea­ren kon­tra egi­ten zuten sin­di­ka­tue­kin ez zue­la gehia­go nego­zia­tu­ko. Geroz­tik bere jarre­ra mutu­rre­ra era­man du, bere intere­sak oro­ren gai­ne­tik jarriz, gehia­go kri­si garaian, non bere bene­ta­ko altxo­rra esku­ra­tu duen: eus­kal hitzar­me­nak deu­sez­te­ko erre­for­ma. Bien bitar­tean, aldi­tik aldi­ra gehia­go, aurre egin dio­gun sin­di­ka­tuon kon­tra ari­tu da, esa­te­ra­ko, LABek solu­zioak posi­ble egi­te­ko pro­po­sa­me­nak egin dituen bakoitzean.

Con­fe­bas­kek ez du akor­dioa bilatzen, ez ditu ara­zo eko­no­mi­ko eta labo­ra­lak kon­pon­du nahi. Bere ara­zoak kon­pon­du nahi ditu, lan esku­bi­deak ditu ara­zo, eta horien defen­tsan elkar­tu eta anto­latzen diren langileak.

Herri honek kri­sia­ren aurrean irten­bi­dea bilatze­ko duen ara­zo­rik han­die­na patro­nal hau da. Ez LAB, ez eus­kal sin­di­kal­gin­tza, Con­fe­bask da hemen bene­ta­ko ara­zoa, eta Eus­ko Jaur­la­ritzak hare­ki­ko duen menpekotasuna.

Eus­ko Jaur­la­ritza­ri eskatzen dio­gu patro­nal hau zile­giz­ta­tu eta babes­tea­ri uzte­ko behin­goz. Gai­ne­ra, ez dugu uste eus­kal enpre­sa­rien gehien­goak bat egi­ten due­nik Con­fe­bas­ken jarre­ra­re­kin. Aspal­di utzi zion Con­fe­bas­kek enpre­sa txi­ki eta ertai­na­ren intere­sak defen­datzea­ri, enpre­sa han­dien boz­go­rai­lu izateko.

Ordua da bene­ta­ko ezta­bai­da eta nego­zia­zio bat ire­kitze­ko behar dugun lan harre­man espa­rrua­ri buruz. Eus­kal ins­ti­tu­zioen ardu­ra da aska­ta­sun sin­di­ka­la, anto­latze­ko eta gure intere­sen alde borro­katze­ko esku­bi­dea ziurtatzea.
ELA­re­kin harre­ma­ne­tan gau­de eta bes­te sin­di­ka­tue­kin ere egon­go gara.
Esta­tu­ko bes­te sin­di­ka­tuei doku­men­tua­ren berri eman­go die­gu eran­tzun par­te­ka­tu bat ados­te aldera.

Amaitze­ko, lan­gi­leok osatzen dugun eus­kal gehien­go sozia­la­ren intere­sen alde elka­rre­kin borro­katze­ko anto­la­tu diren lan­gi­le guz­tien lana azpi­ma­rra­tu nahi dugu. Gure aitor­tza osoa LABen bat egin duten lan­gi­leen lana­ri, sin­di­ka­tu hone­ta­tik patro­na­la­ri aurre egi­ten jarraitzen dute­nei, lan esku­bi­deak eta esku­bi­de sozia­lak defen­da­tuz. Ez dugu inola­ko asmo­rik esku­bi­de horiei muzik egi­te­ko. Lan zen­true­tan anto­latzen jarraitze­ko deia egi­ten dugu, bai­ta jen­dar­tean ere, hori da bidea. Bai, gal­ga gara, ozto­poa, patro­na­la­ren­tzat, eta horre­la iza­ten jarrai­tu­ko dugu, lanean, enpre­se­tan eta jen­dar­tean orohar erre­sis­ten­tzia gero eta han­dia­goa izan dadin.

_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​


[Cas­te­llano]

LAB ha teni­do acce­so a un docu­men­to interno de CONFEBASK que habla de nue­vas ini­cia­ti­vas que bus­can nada más y nada menos que la ile­ga­li­za­ción de ELA y LAB. El resu­men del docu­men­to es que Con­fe­bask entien­de que hay dos sin­di­ca­tos a los que no con­si­guen some­ter, que son un estor­bo en su camino, y que lo mejor para los intere­ses de los empre­sa­rios vas­cos es expul­sar­los del ámbi­to socio­la­bo­ral “qui­tán­do­les” el carác­ter de sindicato. 
Si este docu­men­to es cier­to, Con­fe­bask está deman­dan­do la ile­ga­li­za­ción “de fac­to” de ELA y LAB por­que qui­tar­nos el carác­ter de aso­cia­ción sin­di­cal supon­dría en la prac­ti­ca la liqui­da­ción como sin­di­ca­to. Por lo tan­to, esta­mos ante el mayor ata­que a la liber­tad sin­di­cal des­de la lega­li­za­ción de los sindicatos.

Y el des­pre­cio de Con­fe­bask hacia las mas bási­cas nor­mas demo­crá­ti­cas no aca­ba en eso: uti­li­za un meca­nis­mo mera­men­te admi­nis­tra­ti­vo para anu­lar a la socie­dad vas­ca el dere­cho a orga­ni­zar­se en el sin­di­ca­to que le dé la gana. Es decir, pre­ten­de liqui­dar un dere­cho bási­co y trans­for­ma la reali­dad sin­di­cal median­te un tra­mi­te administrativo.

Todo indi­ca que es un docu­men­to ofi­cial. El trá­mi­te está en mar­cha (trá­mi­te de real decre­to) y la CEOE ha pedi­do a las patro­na­les terri­to­ria­les que hagan sus ale­ga­cio­nes (véa­se la pági­na web de la patro­nal de Alicante).

Y los más gra­ve: la cre­di­bi­li­dad al docu­men­to se la da la pro­pia posi­ción y actua­ción de Con­fe­bask. Hemos denun­cia­do mas de una vez su carác­ter auto­ri­ta­rio, su total des­pre­cio ante las nece­si­da­des de los tra­ba­ja­do­res y las tra­ba­ja­do­ras. Le sobran los dere­chos y le estor­ba la demo­cra­cia. Esto es un escán­da­lo, espe­cial­men­te gra­ve por dos cuestiones:

Con­fe­bask pre­ten­de res­ti­tuir el mode­lo fran­quis­ta don­de la exis­ten­cia de los sin­di­ca­tos la deter­mi­na la patro­nal y la regu­la el Esta­do a su ser­vi­cio. La fun­ción es domes­ti­car a los tra­ba­ja­do­res y ayu­dar a la patro­nal en el desa­rro­llo de sus deci­sio­nes. Sin­ce­ra­men­te, el docu­men­to no deja en buen lugar a CCOO y UGT,

Y sobre todo, alar­man­te por­que si la patro­nal entien­de que pue­de con­ver­tir sus anhe­los fran­quis­tas en deman­das polí­ti­cas es por­que se ve en un con­tex­to pro­cli­ve a sus deman­das. Esto solo pasa si la patro­nal ve que hay ámbi­to polí­ti­co e ins­ti­tu­cio­nes don­de depo­si­tar esta demanda.

Con este docu­men­to Con­fe­bask cul­mi­na todo un ciclo que comen­zó en 1999 cuan­do se levan­tó de la mesa por el empleo por­que ELA y LAB con­vo­ca­mos una huel­ga gene­ral a favor del empleo. Enton­ces dijo Con­fe­bask que no vol­vía a nego­ciar con sin­di­ca­tos que se enfren­ta­ran a su poder. Des­de enton­ces Con­fe­bask no ha hecho más que radi­ca­li­zar su pos­tu­ra a la hora de impo­ner sus intere­ses por enci­ma de todo, posi­ción que ha lle­va­do al extre­mo en la cri­sis don­de ha con­se­gui­do su gran teso­ro: una refor­ma para liqui­dar los con­ve­nios vas­cos. Y en todo ese camino a man­te­ni­do un pul­so cons­tan­te con los sin­di­ca­tos que hemos apos­ta­do por enfren­tar­nos a ellos: res­tar capa­ci­dad e inten­tar some­ter a LAB cada vez que este sin­di­ca­to a hecho pro­pues­tas para lle­gar a acuer­dos que gene­ra­ran solu­cio­nes posibles.

Con­fe­bask no ha bus­ca­do el acuer­do en nin­gún caso por­que no bus­ca solu­cio­nar los pro­ble­mas eco­nó­mi­cos y labo­ra­les. Su obse­sión es resol­ver su pro­ble­ma que son los dere­chos labo­ra­les, los tra­ba­ja­do­res y las tra­ba­ja­do­ras que se orga­ni­zan para defen­der­los y una que no renun­cia a tener dere­chos polí­ti­cos, sociales…

El prin­ci­pal pro­ble­ma de este país a la hora de cons­truir una sali­da a esta cri­sis es esta patro­nal. No es LAB, no es el sin­di­ca­lis­mo vas­co, es Con­fe­bask y la subor­di­na­ción del Gobierno Vas­co a sus posiciones.

Deman­da­mos la repro­ba­ción por par­te del Par­la­men­to Vas­co de esta Patro­nal por anti­de­mo­crá­ti­ca y por ser un ver­da­de­ro obs­tácu­lo polí­ti­co a la hora de nor­ma­li­zar y res­ta­ble­cer las rela­cio­nes entre agen­tes socia­les, eco­nó­mi­cos e ins­ti­tu­cio­na­les. Exten­de­re­mos la ini­cia­ti­va a las tres Jun­tas Gene­ra­les para que reprue­ben a Ade­gi, Cebek y Sea.

Exi­gi­mos al Gobierno vas­co que deje de legi­ti­mar y dar cober­tu­ra a esta patro­nal, a su for­ma de actuar… sus­pen­da la con­vo­ca­to­ria de mesa de dia­lo­go social. Deman­da de que exten­de­mos a CCOO y UGT.

Igual­men­te pedi­mos abor­dar de una vez la cues­tión de la legi­ti­mi­dad de esta patro­nal. No nos cree­mos que esta sea la posi­ción mayo­ri­ta­ria entre los empre­sa­rios vas­cos. Con­fe­bask dejo hace mucho de defen­der los intere­ses de la peque­ña y media­na empre­sa para ser el voce­ro de las gran­des empresas…

Asi­mis­mo, es nece­sa­rio abrir un pro­ce­so real de deba­te y nego­cia­ción sobre el mar­co de rela­cio­nes labo­ra­les que nece­si­ta­mos. Es res­pon­sa­bi­li­dad de las ins­ti­tu­cio­nes vas­cas la de garan­ti­zar la liber­tad sin­di­cal y el dere­cho a orga­ni­zar­se y luchar por sus intereses.
Esta­mos en con­tac­to con ELA, lo hare­mos con el res­to de sin­di­ca­tos. Vamos a dar a cono­cer a otros sin­di­ca­tos del Esta­do el docu­men­to con el obje­ti­vo de acor­dar una res­pues­ta conjunta.

Para fina­li­zar, que­re­mos poner en valor la labor de todos y todas las tra­ba­ja­do­ras que se han orga­ni­za­do para luchar colec­ti­va­men­te a favor de los intere­ses de gran mayo­ría social tra­ba­ja­do­ra. Nues­tro mayor reco­no­ci­mien­to a todos los tra­ba­ja­do­res y las tra­ba­ja­do­ras que se han orga­ni­za­do en LAB y que des­de este sin­di­ca­to se enfren­tan a esta patro­nal para defen­der dere­chos labo­ra­les y socia­les a los que no pen­sa­mos renun­ciar. Hace­mos un lla­ma­mien­to a seguir orga­ni­zán­do­se en los cen­tros de tra­ba­jo y en la socie­dad por­que ese es el camino. Sí, somos un obs­tácu­lo, que­re­mos seguir sién­do­lo y tra­ba­ja­re­mos para que sea cada vez mayor la resis­ten­cia que encuen­tran en las empre­sas y en la socie­dad en general.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *