[Cat/​Cast] Car­ta ober­ta de la CUP al Con­se­ller d’In­te­rior Ramon Espa­da­ler i al cos de Mos­sos d’Esquadra

Cata­lan

Sr. Con­se­ller Espadaler,

Com vos­tè sap, el pro­per diu­men­ge dia 9 de novem­bre se cele­bra el pro­cés par­ti­ci­pa­tiu impul­sat pel Govern de la Gene­ra­li­tat per­què els ciu­ta­dans del prin­ci­pat expres­sem la nos­tra opi­nió sobre el futur polí­tic d’aquest terri­to­ri. La posi­ció de la Can­di­da­tu­ra d’Unitat Popu­lar en aques­ta vota­ció és molt cla­ra: SÍ a la inde­pen­dèn­cia, SÍ a can­viar-ho tot.

El diu­men­ge volem votar lliu­re­ment. Hi ha tot un poble que vol votar i ens preo­cu­pa enor­me­ment que algú ho pugui impe­dir. I més, si aquest impe­di­ment ve del pro­pi Govern de la Gene­ra­li­tat. És a dir, que qui s’ha com­pro­mès a orga­nitzar el pro­cés par­ti­ci­pa­tiu, ho impe­dei­xi. Ente­nem no només que seria incom­pren­si­ble, sinó sobre­tot, for­ta­ment con­tes­tat i combatut.

Aquest pro­cés cap a la ple­na sobi­ra­nia de Cata­lun­ya arri­ba en un moment clau, l’ha forçat i fet pos­si­ble la gent, i ente­nem que el Govern no està legi­ti­mat per a impe­dir-lo. La gent vol anar a votar diumenge.
És per això que li exi­gim que cap mem­bre de la poli­cia de la Gene­ra­li­tat, cap mem­bre dels Mos­sos d’Esquadra, actuï diu­men­ge en con­tra que la gent s’expressi votant. Li exi­gim que no hi hagi cap qua­dre de coman­da­ment que doni ordres d’impedir un dret bàsic com el dret a votar.
El poble ha deci­dit votar i cap Tri­bu­nal ni esta­ment judi­cial és més sobi­rà ni té la legi­ti­mi­tat de la prò­pia gent per prohi­bir el dret a votar. Ens neguem a veu­re Mos­sos d’Esquadra tan­cant col·legis elec­to­rals, reti­rant urnes, no volem repe­tir la ver­gon­ya que vam sen­tir al veu­re aques­tes actua­cions de la poli­cia de la Gene­ra­li­tat ara fa menys de mig any en el Mul­ti­re­fe­rèn­dum. És més, el que creiem que han de fer els Mos­sos d’Esquadra és vetllar per tal que agents pro­vo­ca­dors i indi­vi­dus o grups d’ideologia fei­xis­ta puguin actuar amb impu­ni­tat, com hem vist tan­tes vegades.

En el mateix sen­tit, apro­fi­tem per fer un emplaça­ment als 17.000 Mos­sos d’Esquadra per­què no obeei­xin cap ordre que vagi con­tra la volun­tat molt majo­ri­tà­ria d’aquest poble d’anar a votar el diu­men­ge i siguin garants de l’exercici d’aquest dret bàsic.

El pro­cés ha come­nçat al poble i con­ti­nua­rà al poble. La CUP, diu­men­ge, emplaça tota la mili­tàn­cia a garan­tir la l’expressió demo­crà­ti­ca de totes. El poble mana i el govern obeeix.

Aten­ta­ment,

101 Regi­dors i regi­do­res de la CUP
3 dipu­tats de la CUP-Alter­na­ti­va d’Esquerres
Secre­ta­riat Nacio­nal de la CUP

Cas­te­llano

Sr. Con­se­je­ro Espadaler,

Como usted sabe, el pró­xi­mo domin­go día 9 de noviem­bre se cele­bra el pro­ce­so par­ti­ci­pa­ti­vo impul­sa­do por el Gobierno de la Gene­ra­li­tat para que los ciu­da­da­nos del prin­ci­pa­do expre­sa­mos nues­tra opi­nión sobre el futu­ro polí­ti­co de este territorio.
La posi­ción de la Can­di­da­tu­ra de Uni­dad Popu­lar en esta vota­ción es muy cla­ra: SÍ a la inde­pen­den­cia, SÍ a cam­biar­lo todo.

El domin­go que­re­mos votar libre­men­te. Hay todo un pue­blo que quie­re votar y nos preo­cu­pa enor­me­men­te que alguien lo pue­da impe­dir. Y más, si este impe­di­men­to vie­ne del pro­pio Gobierno de la Gene­ra­li­tat. Es decir, que quién se ha com­pro­me­ti­do a orga­ni­zar el pro­ce­so par­ti­ci­pa­ti­vo, lo impi­da. Enten­de­mos no con sólo que sería incom­pren­si­ble, sino sobre todo, fuer­te­men­te con­tes­ta­do y combatido.

Este pro­ce­so hacia la ple­na sobe­ra­nía de Cata­lu­ña lle­ga en un momen­to cla­ve, lo ha for­za­do y hecho posi­ble la gen­te, y enten­de­mos que el Gobierno no está legi­ti­ma­do para impe­dir­lo. La gen­te quie­re ir a votar domingo.
Es por eso que le exi­gi­mos que nin­gún miem­bro de la poli­cía de la Gene­ra­li­tat, nin­gún miem­bro de los Mos­sos d’Es­qua­dra, actúe domin­go en con­tra que la gen­te se expre­se votan­do. Le exi­gi­mos que no haya nin­gún cua­dro de man­do que dé órde­nes de impe­dir un dere­cho bási­co como el dere­cho a votar.
El pue­blo ha deci­di­do votar y nin­gún Tri­bu­nal ni esta­men­to judi­cial es más sobe­rano ni tie­ne la legi­ti­mi­dad de la pro­pia gen­te para prohi­bir el dere­cho a votar. Nos nega­mos a ver Mos­sos d’Es­qua­dra cerran­do cole­gios elec­to­ra­les, reti­ran­do urnas, no que­re­mos repe­tir la ver­güen­za que sen­ti­mos al ver estas actua­cio­nes de la poli­cía de la Gene­ra­li­tat aho­ra hace menos de medio año en el Mul­ti­re­fe­rèn­dum. Es más, el que cree­mos que tie­nen que hacer los Mos­sos d’Es­qua­dra es velar para que agen­tes pro­vo­ca­do­res e indi­vi­duos o gru­pos de ideo­lo­gía fas­cis­ta pue­dan actuar con impu­ni­dad, cómo hemos vis­to tan­tas veces.

En el mis­mo sen­ti­do, apro­ve­cha­mos para hacer un empla­za­mien­to a los 17.000 Mos­sos d’Es­qua­dra por­que no obe­dez­can nin­gu­na orden que vaya con­tra la volun­tad muy mayo­ri­ta­ria de este pue­blo de ir a votar el domin­go y sean garan­tes del ejer­ci­cio de este dere­cho básico.

El pro­ce­so ha empe­za­do en el pue­blo y con­ti­nua­rá en el pue­blo. La CUP, domin­go, empla­za toda la mili­tan­cia a garan­ti­zar la la expre­sión demo­crá­ti­ca de todas. El pue­blo man­da y el gobierno obedece.

Aten­ta­men­te,

101 Regi­do­res y regi­do­ras de la CUP
3 dipu­tados de la CUP-Alter­na­ti­va de Izquierdas
Secre­ta­ria­do Nacio­nal de la CUP

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *