[Cast/​Eusk/​Cat] Eus­kal Herri­tik zue­kin bate­ra “Inde­pen­dèn­cia per can­viar-ho TOT”- Askapena

En los últi­mos años el movi­mien­to popu­lar ha veni­do desa­rro­llan­do una gran can­ti­dad de movi­li­za­cio­nes en los Paî­sos Cata­lans, abrien­do vías que hace no mucho tiem­po pare­cían impo­si­bles. A pesar de la obs­truc­ción del Esta­do Espa­ñol y del inmo­vi­lis­mo de las cla­ses diri­gen­tes cata­la­nas, la lucha popu­lar ha ido avan­zan­do y posi­bi­li­tan­do con­quis­tar nue­vas cotas de poder popular.

A pesar de que se haya cam­bia­do el guión pre­vis­to y de que la con­sul­ta se limi­te al ámbi­to del prin­ci­pat, el día 9 de noviem­bre será, sin duda algu­na, un paso his­tó­ri­co en la con­quis­ta de la libe­ra­ción nacio­nal y social para los Paï­sos Cata­lans. Es por este moti­vo que des­de Aska­pe­na que­re­mos sumar­nos a este día de movi­li­za­ción, lucha y des­obe­dien­cia mos­tran­do nues­tro apo­yo al movi­mien­to popu­lar, a la izquier­da inde­pen­den­tis­ta y en gene­ral al pue­blo tra­ba­ja­dor catalan.

El 9N el pue­blo cata­lan sal­drá a la calle y fren­te a las impo­si­cio­nes vol­ve­rá a demos­trar que las ansias de liber­tad no se pue­den fre­nar con cons­ti­tu­cio­nes, esta­tu­tos ni mar­cos lega­les impuestos.

Una vez más, y todas las que hagan fal­ta, el pue­blo inter­na­cio­na­lis­ta vas­co vol­ve­rá a alzar la voz y el puño en soli­da­ri­dad con vues­tra lucha:

Inde­pen­dèn­cia per can­viar-ho TOT
Vis­ca la Terra!!!
Hamai­ka herri borro­ka bakarra!


Eus­ke­ra

Azken urtee­tan herri mugi­men­duak hamai­ka eki­men eta mobi­li­za­zio buru­tu ditu herrial­de kata­la­ne­tan. Borro­ka horiei esker aspal­di ezi­nez­koak ziru­di­ten bideak ire­kitzea lor­tu dute. Esta­tu Espai­nia­rra­ren ozto­po eta kata­lu­nia­ko bru­za­gitza­ren inmo­bi­lis­moa­ren gai­ne­tik herri mugi­men­duak aurre­ra egin eta herri bote­re geroz eta nabar­me­na­go bat erai­kitzen asma­tu du.

Mar­ka­tu­ta­ko gidoia alda­tu eta kon­tsul­ta prin­ci­pa­te­ra mugatzen dela jaki­na­rren, aza­roa­ren 9
a, zalan­tza­rik gabe, herrial­de kata­la­nen aska­pen nazio­nal zein sozia­lean urrats his­to­ri­koa izan­go da. Hori dela eta, Aska­pe­na­tik, mobi­li­za­zio, borro­ka eta desos­be­dien­tzia deial­dia­re­kin bat egin eta gure babes eta elkar­ta­su­na adie­ra­zi nahi dio­gu herri mugi­men­du, ezker inde­pen­den­tis­ta eta oro­ko­rrean, herri lan­gi­le katalanari.

Aza­roa­ren 9an, herri kata­la­na kale­ra ate­ra­ko da, eta inpo­sa­ke­ten aurrean, bes­te behin gehien­goa­ren aska­ta­sun nahia ez kons­ti­tu­zio, ez esta­tu­tu ez eta eza­rri­ta­ko mar­ko lega­lek ezin­go dute­la gel­dia­ra­zi era­kutsi­ko du.

Bes­te behin, eta behar den guz­tie­tan, eus­kal herri inter­na­zio­na­lis­tak gogor altxa­tu­ko du uka­bi­la eta zue­kin bate­ra ozen aldarrikatuko:

Inde­pen­dèn­cia per can­viar-ho TOT
Vis­ca la Terra!!!
Hamai­ka herri borro­ka bakarra!

Cata­lan

En els últims anys el movi­ment popu­lar ha des­en­vo­lu­pat una gran quan­ti­tat de mobi­litza­cions als Paï­sos Cata­lans, obrint vies que fa no gai­re temps sem­bla­ven impos­si­bles. Tot i l’obstrucció de l’Estat Espan­yol i l’immobilisme de les clas­ses diri­gents cata­la­nes, la llui­ta popu­lar ha anat ava­nçant i pos­si­bi­li­tant con­que­rir noves cotes de poder popular.

Tot i que s’hagi can­viat el guió pre­vist i que la con­sul­ta es limi­ti a l’àmbit del prin­ci­pat, el dia 9 de novem­bre serà, sens dub­te, un pas his­tò­ric en la con­ques­ta de l’alliberament nacio­nal i social per als Paï­sos Cata­lans. És per aquest motiu que des Aska­pe­na volem sumar-nos a aquest dia de mobi­litza­ció, llui­ta i desobe­dièn­cia mos­trant el nos­tre suport al movi­ment popu­lar, a l’esquerra inde­pen­den­tis­ta i en gene­ral al poble tre­ba­lla­dor català.

El 9N el poble cata­là sor­ti­rà al carrer i front les impo­si­cions tor­na­rà a demos­trar que les ànsies de lli­ber­tat no es poden fre­nar amb cons­ti­tu­cions, esta­tuts ni marcs legals imposats.

Una vega­da més, i totes les que cal­guin, el poble inter­na­cio­na­lis­ta basc tor­na­rà a alçar la veu i el puny en soli­da­ri­tat amb la vos­tra lluita:

Inde­pen­dèn­cia per can­viar-ho TOT
Vis­ca la Terra !!!
Hamai­ka herri borro­ka bakarra!

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *