Nota sobre la deten­ción de Nago­re Múji­ka- Etxerat

Median­te la esta nota, Etxe­rat elka­tea quie­re denun­ciar el arres­to ayer en Ville­na de Nago­re Muji­ka, fami­liar de un pre­so polí­ti­co vasco.
La Guar­dia Civil detu­vo ayer a la tar­de a Nago­re Muji­ka, cuan­do aca­ba­ba de salir de un vis a vis con su com­pa­ñe­ro en la cár­cel de Ville­na. Nago­re, se encon­tra­ba, en el momen­to de su deten­ción jun­to a su hija, de seis años, en Ali­can­te, a más de 700 kiló­me­tros de Eus­kal Herria. Nago­re y su hija menor de edad se habían teni­do que tras­la­dar has­ta allí como con­se­cuen­cia de la polí­ti­ca de dis­per­sión que se apli­ca, como medi­da de ven­gan­za, a los pre­sos polí­ti­cos vascos.
Fue enton­ces, cuan­do se encon­tra­ba lejos de casa, cuan­do tenía que empren­der un via­je de retorno de 700 kiló­me­tros y cuan­do esta­ba acom­pa­ña­da de su hija cuan­do la Guar­dia Civil la detu­vo. Un sába­do a la tar­de. Apro­ve­chan­do la inde­fen­sión que gene­ra la dis­per­sión. Cuan­do toda­vía no se cono­ce ni tan siquie­ra el moti­vo de la detención.
Obli­gan­do a vivir toda esta difí­cil situa­ción a su hija. Des­de Etxe­rat nos pre­gun­ta­mos ¿por qué ha sido dete­ni­da? ¿No podían haber­la cita­do en la Audien­cia? ¿por qué duran­te el fin de sema­na? ¿para man­te­ner­la arres­ta­da has­ta que pasa­ra por delan­te del juez? ¿por qué no han que­ri­do evi­tar que la deten­ción se pro­du­je­ra delan­te de su hija de seis años? ¿para qué otro nue­vo ata­que con­tra los familiares?
Etxe­rat quie­re denun­ciar que se haya obli­ga­do a vivir a su hija toda esta situa­ción evi­ta­ble. ¿Dón­de están los dere­chos de los niños?
El espec­tácu­lo ofre­ci­do ayer es cruel y lamen­ta­ble. Un sinsentido.
Por todo ello, Etxe­rat quie­re enviar un fuer­te abra­zo a los ami­gos y fami­lia­res de Nago­re Muji­ka en estos duros momentos.
¡Bas­ta ya de ata­ques a familiares!
Etxe­rat elkartea


Eus­ke­ra
Ohar honen bitar­tez, Etxe­rat elkar­teak, atzo gauean Guar­dia Zibi­lak Ville­nan buru­tu­ri­ko atxi­lo­ke­ta sala­tu nahi du.
Guar­dia Zibi­lak Nago­re Muji­ka, eus­kal pre­so poli­ti­ko baten seni­dea atxi­lo­tu du, bere sei urte­ko ala­ba­re­kin Eus­kal Herri­tik 700 bat kilo­me­tro­ta­ra zegoenean.
Seni­deei zuzen­du­ta­ko bes­te era­so bat da gaur­koa, dis­per­tsioak erein­da­ko bebes­ga­be­ta­su­na­ren lur­zo­ruan iza­te­ko auke­ra duen era­soa hain zuzen ere. Bere­zi­ki larria da gai­ne­ra adin txi­ki­ko bat, bere ala­ba, hau dena bizitze­ra behar­tu izan dute­nean. Ume honen esku­bi­deak ez al dira bes­te edo­zein ume­re­nak bezain errespetagarriak?
Dis­per­tsioak era­man ditu Ala­can­teraino Nago­re eta bere ala­ba egun oso­ko bidaian, eta jus­ti­fi­ka ezi­na da epai­le baten zita­zioa­ren ize­nean per­tso­na bat atxi­lotzea, epai­la­ren aurrean aur­kez­te­ko komu­ni­katzea­re­kin nahi­koa zenean. Are gehia­go komu­ni­ka­bi­dee­tan zabal­du beza­la due­la 22 urte­ko zer­bai­ten hari­ra omen denean. Aste­bu­ruan iza­teak gai­ne­ra egun bi komi­sal­dian pasatze­ra behar­tzen du, era­bat zen­tzu­ga­bea ez bada sufri­men­dua harea­gotzea­ren logi­ka­tik apli­katzen dela.
Ala­can­ten, etxe­tik urrun, umea hau guz­tia bizitze­ra behar­tuz era­bat eki­din­ga­rria zenean. Zer bilatzen ari dira seni­deen kon­tra­ko indar gehie­gi­ke­ria guz­ti hone­kin? Noiz buka­tu­ko da esku­bi­de guz­ti hauek bide­ra­ga­rri egi­ten dituen dis­per­tsio politika?
Etxe­rat elkar­te­tik seni­deen kon­tra­ko jazar­pe­na bereha­la­koan bukatzea exijitzen dugu. Ikus­ki­zun neu­rri­ga­be eta kru­de­la izan da hau; zen­tzu­ga­be­ke­ria itzela.
Horre­ga­tik guz­tia­ga­tik, Etxe­rat elkar­teak, momen­tu latz haue­tan, era­ba­te­ko babe­sa eta elkar­ta­su­na eskai­ni nahi die Nago­re­ren seni­de eta lagunei.
Etxe­rat elkartea

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *