Enda­vant davant de la renún­cia de CiU a realitzar la con­sul­ta sobre la inde­pen­dèn­cia de Catalunya

Davant de la renún­cia de CiU a seguir amb el full de ruta per a la con­vo­ca­tò­ria d’una con­sul­ta sobre la inde­pen­dèn­cia de Cata­lun­ya, des d’Endavant OSAN volem fer les següents valoracions:

La situa­ció en la qual ens tro­bem demos­tra que un movi­ment d’alliberament nacio­nal a dia d’avui a l’Europa occi­den­tal, capi­ta­ne­jat polí­ti­ca­ment per les clas­ses diri­gents no té con­di­cions de triomf per­què aques­tes clas­ses diri­gents no estan inter­es­sa­des en un veri­ta­ble tren­ca­ment de l’status quo.

Des de fa més d’una set­ma­na estem assis­tint no a l’intent de CiU d’esquivar tots els obs­ta­cles per a donar la veu al poble, sinó a l’intent de CiU de jus­ti­fi­car unes elec­cions amb una llis­ta uni­tà­ria que li ser­vei­xi com a sal­va­vi­des polític.

Aquest esce­na­ri el podem qua­li­fi­car ober­ta­ment de traï­ció de CiU a la volun­tat popu­lar i als com­pro­mi­sos adqui­rits. Una traï­ció resul­tat de l’apuntalament i la cen­tra­li­tat que s’ha ator­gat als par­tits auto­no­mis­tes en tot aquest pro­cés. Una traï­ció resul­tat de la dimis­sió d’algunes grans orga­nitza­cions de mas­ses que en comp­tes d’actuar com a movi­ment popu­lar han actuat com a corret­ja de trans­mis­sió del govern d’Artur Mas.

La posi­ció de l’esquerra inde­pen­den­tis­ta no pot aigua­lir-se inten­tant jugar al joc d’equívocs i d’il·lusionisme de la faça­na medià­ti­ca del Pro­cés, sinó que tenim l’obligació d’obrir camins efec­tius per a pos­si­bi­li­tar l’alliberament de tots els Paï­sos Catalans.

En un esce­na­ri abso­lu­ta­ment can­viant, ple de miralls i care­tes, i amb sobre­ex­po­si­ció medià­ti­ca es fa difí­cil traçar una bate­ria d’accions con­cre­tes. Tot i així, sí que volem traçar un fil con­duc­tor el qual creiem que ens ha de ser­vir de brúi­xo­la: cal con­ver­tir el 9N en una jor­na­da de mobi­litza­ció i llui­ta tant con­tra la impo­si­ció anti­de­mo­crà­ti­ca de l’estat espan­yol com con­tra l’autonomisme que un cop i un altre ens ha estat venent.

La inde­pen­dèn­cia pas­sa per a des­ti­tuir de la seva posi­ció hege­mò­ni­ca aquells sec­tors que his­tò­ri­ca­ment han estat l’argamassa que ha enca­de­nat el nos­tre poble a l’estat espan­yol. Ras i curt: cal lle­nçar CiU i l’autonomisme a la pape­re­ra de la His­tò­ria com a con­di­ció indis­pen­sa­ble per ava­nçar cap a la lli­ber­tat del poble tre­ba­lla­dor dels Paï­sos Catalans.

El movi­ment i l’organització popu­lar són els únics garants que tenim per a asse­gu­rar els can­vis polí­tics i socials que el nos­tre poble deman­da. Acu­mu­lar for­ces per a la uni­tat popu­lar, cons­truir un únic sub­jec­te polí­tic per a tots els Paï­sos Cata­lans, i recu­pe­rar la ini­cia­ti­va dels movi­ments de base i de carrer enfront la pul­sió ins­ti­tu­cio­nal són ele­ments que hem d’activar per con­ti­nuar fent pas­ses endavant.

La llui­ta és l’únic camí! Inde­pen­dèn­cia, socia­lis­me i feminisme!

Cas­te­llano

Ante la renun­cia de CiU a seguir con la hoja de ruta para la con­vo­ca­to­ria de una con­sul­ta sobre la inde­pen­den­cia de Cata­lu­ña, des­de Enda­vant OSAN que­re­mos hacer las siguien­tes valoraciones:

La situa­ción en la cual nos encon­tra­mos demues­tra que un movi­mien­to de libe­ra­ción nacio­nal a día de hoy en Euro­pa occi­den­tal, capi­ta­nea­da polí­ti­ca­men­te por las cla­ses diri­gen­tes no tie­ne con­di­cio­nes de triun­fo por­que estas cla­ses diri­gen­tes no están intere­sa­das en una ver­da­de­ra rotu­ra de la sta­tus quo.

Des­de hace más de una sema­na esta­mos asis­tien­do no al inten­to de CiU de esqui­var todos los obs­tácu­los para dar la voz en el pue­blo, sino al inten­to de CiU de jus­ti­fi­car unas elec­cio­nes con una lis­ta uni­ta­ria que le sir­va como sal­va­vi­das político.

Este esce­na­rio lo pode­mos cali­fi­car abier­ta­men­te de trai­ción de CiU a la volun­tad popu­lar y a los com­pro­mi­sos adqui­ri­dos. Una trai­ción resul­ta­do del apun­ta­la­mien­to y la cen­tra­li­dad que se ha otor­ga­do a los par­ti­dos auto­no­mis­tas en todo este pro­ce­so. Una trai­ción resul­ta­do de la dimi­sión de algu­nas gran­des orga­ni­za­cio­nes de masas que en vez de actuar como movi­mien­to popu­lar han actua­do como correa de trans­mi­sión del gobierno de Artur Mas.

La posi­ción de la izquier­da inde­pen­den­tis­ta no pue­de aglu­ti­nar­se inten­tan­do jugar al jue­go de equí­vo­cos y de ilu­sio­nis­mo de la facha­da mediá­ti­ca del Pro­ce­so, sino que tene­mos la obli­ga­ción de abrir cami­nos efec­ti­vos para posi­bi­li­tar la libe­ra­ción de todos los Paï­sos Catalans.

En un esce­na­rio abso­lu­ta­men­te cam­bian­te, pleno de espe­jos y care­tas, y con sobre­ex­po­si­ción mediá­ti­ca se hace difí­cil tra­zar una bate­ría de accio­nes con­cre­tas. Aún así, sí que que­re­mos tra­zar un hilo con­duc­tor el cual cree­mos que nos tie­ne que ser­vir de brú­ju­la: hay que con­ver­tir el 9N en una jor­na­da de movi­li­za­ción y lucha tan­to con­tra la impo­si­ción anti­de­mo­crá­ti­ca del esta­do espa­ñol como con­tra el auto­no­mis­mo que un gol­pe y otro nos ha sido vendiendo.

La inde­pen­den­cia pasa para des­ti­tuir de su posi­ción hege­mó­ni­ca aque­llos sec­to­res que his­tó­ri­ca­men­te han sido la arga­ma­sa que ha enca­de­na­do nues­tro pue­blo al esta­do espa­ñol. Raso y cor­to: hay que tirar CiU y el auto­no­mis­mo a la pape­le­ra de la His­to­ria como con­di­ción indis­pen­sa­ble para avan­zar hacia la liber­tad del pue­blo tra­ba­ja­dor de los Paí­ses Catalanes.

El movi­mien­to y la orga­ni­za­ción popu­lar son los úni­cos garan­tes que tene­mos para ase­gu­rar los cam­bios polí­ti­cos y socia­les que nues­tro pue­blo deman­da. Acu­mu­lar fuer­zas para la uni­dad popu­lar, cons­truir un úni­co suje­to polí­ti­co para todos los Paï­sos Cata­lans, y recu­pe­rar la ini­cia­ti­va de los movi­mien­tos de base y de calle enfren­te la pul­sión ins­ti­tu­cio­nal son ele­men­tos que tene­mos que acti­var para con­ti­nuar hacien­do pasas adelante.

La lucha es el úni­co camino! Inde­pen­den­cia, socia­lis­mo y feminismo!

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *