11 de Octu­bre, Aske Gunea en Deustu

Urtzi y Telle tenían diez días de pla­zo para pre­sen­tar­se en la cár­cel. El pla­zo ter­mi­na hoy, pero no se han pre­sen­ta­do, y no se van a pre­sen­tar.

Ante la injus­ti­cia, Urtzi y Telle han esco­gi­do la vía de la des­obe­dien­cia. Por ese moti­vo, para soli­da­ri­zar­nos con ellos y seguir rei­vin­di­can­do otro mode­lo socio­eco­nó­mi­co, el sába­do 11 de octu­bre la pla­ta­for­ma Gre­ba­la­riak Aske orga­ni­za­rá un Aske­gu­ne en la pla­za de San Pedro de Deustu.

El obje­ti­vo de dicho Aske­gu­ne es mos­trar soli­da­ri­dad con Urtzi y Telle, para lo cual hare­mos una con­cen­tra­ción de cin­co horas con el apo­yo del movi­mien­to femi­nis­ta, sin­di­ca­tos, agen­tes socio­eco­nó­mi­cos, for­ma­cio­nes polí­ti­cas, movi­mien­to juve­nil y otros. El Aske­gu­ne comen­za­rá a las 10 de la maña­na y, ade­más de la con­cen­tra­ción, habrá lugar para dife­ren­tes ges­tos soli­da­rios. Para fina­li­zar, a las dos del medio­día se rea­li­za­rá una gran concentración.

Ha lle­ga­do el momen­to de la solidaridad.
Des­de aquí hace­mos un lla­ma­mien­to a todas las per­so­nas que creen en otro mode­lo socio­eco­nó­mi­co. Os invi­ta­mos a par­ti­ci­par en el Aske­gu­ne; ese día os nece­si­ta­mos a todas y a todos. Por­que todas y todos fui­mos y somos huel­guis­tas, no deja­re­mos a Urtzi y Telle solos. Gre­ba­la­riak Aske!

EL 11 DE OCTUBRE TODAS Y TODOS A DEUSTU!

Aun­que Urtzi y Telle hoy no están aquí físi­ca­men­te, nos han pedi­do que os haga­mos lle­gar un mensaje:

Eus­kal Herrian, 2014/​10/​2

Gaur hemen ego­tea nahi zuten, gure burua mon­ta­je guz­ti hau ahal­bi­de­tu izan duten ins­ti­tu­zio bur­ges eta eski­ro­len aurrean entre­gatzea nahi zuten. Auzi­te­gi hauek izan ziren due­la bi urte gre­ba batean eman­da­ko isti­lu batzuen­ga­tik nor­bai­ti “zigor ere­du­ga­rria” eza­rri behar zio­te­la­ko auzi­pe­ra­tu gintuztenak.

Atxi­lo­tu gin­tuz­te­ne­tik gaur­daino, bide luze eta astu­na izan da gaur hemen ez ego­te­ra eka­rri gaituena.
Den­bo­ra guz­ti hone­tan aste­ro sina­tu behar izan dugu epai­te­gie­tan, fro­ga fal­tsue­tan oina­rri­tu­ta­ko auzi batean mur­gil­du gin­tuz­ten, zipaio bat bes­tea­ren atze­tik entzun behar izan geni­tuen epai­ke­tan gu inkul­patzen… eta epai­ke­ta­ren ostean sen­ten­tzia­ren zain, erre­kur­tsoa­ren zain, eta azke­nen­goz kar­tze­la­ratze agin­dua­ren zain. Guz­ti honek 2 urtez gure bizitzak eta mai­te gai­tuz­te­nen bizitzak bal­din­tza­tu ditu, proiek­tu­rik erai­kitze­ko inola­ko auke­ra­rik gabe.

Gure bizitzen gai­ne­ko era­ba­ki ahal­me­na edu­ki nahi izan dute, eta gaur hemen bi urtez espetxe­ra joa­te­ko aur­kez­tea har­tu nahi zuten bes­te era­ba­ki bat zen. Bai­na ez dio­gu inori guga­tik era­ba­kitzen utzi­ko. Bes­te ere­du sozioe­ko­no­mi­ko baten alde kalean borro­katzea­ga­tik atxi­lo­tu gin­tuz­ten, Eus­kal Herri libre, sozia­lis­ta eta femi­nis­ta bat erai­kitzen gen­bil­tza­la­ko. Eta horre­tan jarraitzen dugu.

Egoe­ra berean egon diren eta dau­den bes­te hamai­ka eus­kal herri­ta­rrek beza­la, des­obe­dien­tzia­ren alde­ko hau­tua egin dugu. Des­obe­dien­tzia­ren bidea har­tu dugu ez ditu­gu­la­ko ins­ti­tu­zio arrotz hauek legi­ti­ma­tu­ko, des­obe­dien­tzia audien­tzian epai­tuak iza­ten ari diren 28 gaz­teek beza­la jus­ti­zia eta legea­ren artean jus­ti­zia auke­ratzen dugu­la­ko, des­obe­dien­tzia herri oso baten era­ba­kia delako.

Gutun hone­kin buka­tu aurre­tik, ez dugu esker­tu gabe utzi nahi ger­tu­tik zein urru­ne­tik gure ondoan egon­da­koen elkar­ta­sun eta babe­sa; Eus­kal Herri libre, sozia­lis­ta eta femi­nis­ta erai­kitze­ko bide zail eta luze hau eder bihur­tzen duzuelako.
Eta, nola ez, ezin ditu­gu bide­la­gun izan diren Iran­tzu eta Aitor ahaztu.
Mila esker guz­tiei! Las­ter kalean iku­si­ko dugu elkar!

Urtzi Mar­ti­nez eta Jon Telletxea.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *