Mans netes dema­na que sigui il·legalitzada la ANC

Mans Netes ha denun­ciat davant els jut­jats de Bar­ce­lo­na a la pre­si­den­ta de la Assem­blea Nacio­nal Cata­la­na (ANC), Car­me For­ca­dell, per inci­tar a la sedi­ció i ha dema­nat que s’il·legalitzi l’or­ga­nitza­ció per asso­cia­ció il·lícita.

En l’es­crit, pre­sen­tat aquest dimarts en els jut­jats de Bar­ce­lo­na Mans Netes denún­cia a For­ca­dell per un pre­sum­pte delic­te d’as­so­cia­ció il·lícita i un altre de pro­vo­ca­ció, pro­po­si­ció i inci­ta­ció a la sedi­ció en haver afir­mat en una entre­vis­ta que «en un moment cal­drà tren­car la lega­li­tat espanyola».

El sin­di­cat creu que la pre­si­den­ta de la ANC «ha super­at el límit del dret a la lli­ber­tat d’ex­pres­sió» amb les seves para­ules, ja que inci­ten i induei­xen a sub­ver­tir l’or­dre cons­ti­tu­cio­nal i els meca­nis­mes de l’es­tat de dret, ha valorat.

Cas­te­llano

Manos Lim­pias ha denun­cia­do ante los juz­ga­dos de Bar­ce­lo­na a la pre­si­den­ta de la Assem­blea Nacio­nal Cata­la­na (ANC), Car­me For­ca­dell, por inci­tar a la sedi­ción y ha pedi­do que se ile­ga­li­ce la orga­ni­za­ción por aso­cia­ción ilícita.

En el escri­to, pre­sen­ta­do este mar­tes en los juz­ga­dos de Bar­ce­lo­na Manos Lim­pias denun­cia a For­ca­dell por un pre­sun­to deli­to de aso­cia­ción ilí­ci­ta y otro de pro­vo­ca­ción, pro­po­si­ción e inci­ta­ción a la sedi­ción al haber afir­ma­do en una entre­vis­ta que «en un momen­to habrá que rom­per la lega­li­dad española».

El sin­di­ca­to cree que la pre­si­den­ta de la ANC «ha supe­ra­do el lími­te del dere­cho a la liber­tad de expre­sión» con sus pala­bras, ya que inci­tan e indu­cen a sub­ver­tir el orden cons­ti­tu­cio­nal y los meca­nis­mos del esta­do de dere­cho, ha valorado.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *