David Fer­nàn­dez: «S’ha aca­bat el temps de les impo­si­cions. El refe­rèn­dum és irrenunciable»

«S’ha aca­bat el temps de les impo­si­cions. El refe­rèn­dum és irre­nun­cia­ble. El Par­la­ment de Cata­lun­ya, amb la llei de con­sul­tes popu­lar, s’ha dotat de l’ei­na legal per a fer el refe­rèn­dum del 9 de novem­bre de 2014». D’a­ques­ta mane­ra ha reac­cio­nat avui la CUP, per boca del dipu­tat David Fer­nàn­dez, a les decla­ra­cions de la vice­pre­si­den­ta del govern cata­là, Joa­na Orte­ga, que asse­gu­ra que el refe­rèn­dum s’hau­rà d’a­jor­nar si és prohi­bit pel Tri­bu­nal Cons­ti­tu­cio­nal espan­yol. El dipu­tat de la CUP asse­gu­ra que «és inú­til can­viar la data del refe­rèn­dum, l’Es­tat no can­via­rà en cap cas la seva acti­tud», per Fer­nàn­dez allò que cal és «obeir la demo­crà­cia per a desobeir la impo­si­ció, i desobeir la impo­si­ció per a obeir la demo­crà­cia. No podem renun­ciar a la democràcia».

La CUP veu amb mol­ta preo­cu­pa­ció els mis­sat­ges que es llan­cen des de CiU i exi­geix un posi­cio­na­ment clar de totes les for­ces polí­ti­ques que el 12 de des­em­bre de 2013 van acor­dar la data de la pre­gun­ta. «CiU se situa fora de l’a­cord i en con­tra del man­dat popu­lar quan afir­ma que aca­ta­rà la prohi­bi­ció del TC» asse­gu­ra Marc Sallas, del secre­ta­riat nacio­nal de la CUP. «Hem escol­tat a ERC posi­cio­nar-se a favor de fer el refe­rèn­dum tot i la prohi­bi­ció, però ens preo­cu­pa que diri­gents de CiU i mem­bres del govern asse­gu­rin que s’hau­rà d’a­ca­tar la prohi­bi­ció del TC o que ICV afir­mi que el refe­rèn­dum “serà de pa sucat amb oli” si no hi ha el per­mís de l’Es­tat». «Aques­tes decla­ra­cions estan fora de l’a­cord pel refe­rèn­dum» alerta.

La CUP sem­pre ha defen­sat que el refe­rèn­dum només era pos­si­ble a tra­vés de la «desobe­dièn­cia civil i ins­ti­tu­cio­nal», davant de les impo­si­cions de l’Es­tat. Per aquest motiu la CUP par­ti­ci­pa­rà dels actes de la dia­da amb el lema «9N: guan­yem el refe­rèn­dum, guan­yem la inde­pen­dèn­cia per can­viar-ho tot.»

Cas­te­llano

«Se ha aca­ba­do el tiem­po de las impo­si­cio­nes. El refe­rén­dum es irre­nun­cia­ble. El Par­la­men­to de Cata­lu­ña, con la ley de con­sul­tas popu­lar, se ha dota­do de la herra­mien­ta legal para hacer el refe­rén­dum del 9 de noviem­bre de 2014». De este modo ha reac­cio­na­do hoy la CUP, por boca del dipu­tado David Fer­nàn­dez, a las decla­ra­cio­nes de la vice­pre­si­den­ta del gobierno cata­lán, Joa­na Orte­ga, que ase­gu­ra que el refe­rén­dum se ten­drá que apla­zar si es prohi­bi­do por el Tri­bu­nal Cons­ti­tu­cio­nal espa­ñol. El dipu­tado de la CUP ase­gu­ra que «es inú­til cam­biar la fecha del refe­rén­dum, el Esta­do no cam­bia­rá en nin­gún caso su acti­tud», por Fer­nàn­dez aque­llo que hace fal­ta es «obe­de­cer la demo­cra­cia para des­obe­de­cer la impo­si­ción, y des­obe­de­cer la impo­si­ción para obe­de­cer la demo­cra­cia. No pode­mos renun­ciar a la democracia».

La CUP ve con mucha preo­cu­pa­ción los men­sa­jes que se lan­zan des­de CiU y exi­ge un posi­cio­na­mien­to cla­ro de todas las fuer­zas polí­ti­cas que el 12 de diciem­bre de 2013 acor­da­ron la fecha de la pre­gun­ta. «CiU se sitúa fue­ra del acuer­do y en con­tra del man­da­to popu­lar cuan­do afir­ma que aca­ta­rá la prohi­bi­ción del TC» ase­gu­ra Marc *Sallas, del secre­ta­ria­do nacio­nal de la CUP. «Hemos escu­cha­do a ERC posi­cio­nar­se a favor de hacer el refe­rén­dum pese a la prohi­bi­ción, pero nos preo­cu­pa que diri­gen­tes de CiU y miem­bros del gobierno ase­gu­ren que se ten­drá que aca­tar la prohi­bi­ción del TC o que ICV afir­me que el refe­rén­dum “será de andar por casa” si no hay el per­mi­so del Esta­do». «Estas decla­ra­cio­nes están fue­ra del acuer­do por el refe­rén­dum» alerta.

La CUP siem­pre ha defen­di­do que el refe­rén­dum sólo era posi­ble a tra­vés de la «des­obe­dien­cia civil e ins­ti­tu­cio­nal», ante las impo­si­cio­nes del Estado
Por este moti­vo la CUP par­ti­ci­pa­rá de los actos de la fies­ta con el lema «9N: gana­mos el refe­rén­dum, gana­mos la inde­pen­den­cia para cam­biar­lo todo.»

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *