[Fotos y Video] [Cast/​Eusk] Pro­tes­ta con­tra el TAV ante el con­se­jo del gobierno vas­co en Mira­mar- Mugitu!Hoy jue­ves 28 de agos­to, Mugi­tu! (movi­mien­to de des­obe­dien­cia civil con­tra el TAV) ha rea­li­za­do en Donos­tia una pro­tes­ta-kale­ji­ra con­tra el TAV para lle­var la denun­cia de esta des­truc­ti­va y des­pil­fa­rra­do­ra infra­es­truc­tu­ra al pri­mer con­se­jo anual del Gobierno Vas­co en el Pala­cio Mira­mar. La pro­tes­ta ha par­ti­do a las 11h des­de el kios­ko del Bou­le­vard enca­be­za­da por un “TAV-TIBURON” mon­ta­do por el lehen­da­ka­ri Urku­llu para denun­ciar la lógi­ca depre­da­do­ra de este macro-pro­yec­to des­pil­fa­rra­dor de recur­sos y des­truc­tor del territorio.

El TAV es real­men­te un pro­yec­to depre­da­dor de los recur­sos públi­cos y del terri­to­rio. Tras sie­te años de obras, se han pro­du­ci­do daños irre­ver­si­bles en muchos kiló­me­tros de la “Y vas­ca”, lle­nán­do­se los bol­si­llos con la impo­si­ción de esta gigan­tes­ca obra de hor­mi­gón. Ade­más, el Gobierno Vas­co ocul­ta el bru­tal endeu­da­mien­to públi­co que con­lle­va el TAV, los con­ti­nuos sobre­cos­tes de la obra y los casos de corrup­ción: entre otros ejem­plos, ha pre­sio­na­do a los ayun­ta­mien­tos para que per­mi­tan la ins­ta­la­ción de plan­tas de hor­mi­gón ile­ga­les, mira hacia otro lado ante el des­pro­pó­si­to del via­duc­to cons­trui­do inú­til­men­te en Basau­ri, y mues­tra un gran oscu­ran­tis­mo ante la enor­mi­dad de los gas­tos aún pen­dien­tes… De mane­ra que el TAV ha pro­vo­ca­do más des­truc­ción del terri­to­rio, más recor­tes socia­les y más pre­ca­ri­za­ción de las con­di­cio­nes de vida de la mayo­ría de la pobla­ción, a favor del derro­che de recur­sos eco­nó­mi­cos en una infra­es­truc­tu­ra eli­tis­ta e impues­ta que ni deman­da­mos ni necesitamos.

Asi mis­mo lla­ma­mos a dar un nue­vo impul­so a la lucha con­tra el TAV y a la des­obe­dien­cia, con­ti­nuan­do la lucha en defen­sa de la tie­rra y por un pro­fun­do cam­bio del mode­lo social.

Mugi­tu! Mugimendua

Eus­ke­ra


Mugi­tu! Mugi­men­duak dei­tu­ta, hamar­na­ka lagu­nek AHTren aur­ka­ko pro­tes­ta-kale­ji­ra egin dute gaur Donos­tian Jaur­la­ritzak Mira­mar jau­re­gian ospa­tu ohi duen urte­ko lehen gober­nu-kon­tsei­lua­ren aurrean azpie­gi­tu­ra xahutzai­le eta txi­kitzai­le horre­ki­ko arbuioa adieratzeko.
Goi­ze­ko 11etan bule­ba­rre­ko kios­ko­tik abia­tu da pro­tes­ta-martxa, “AHT-MARRAZO” han­di bat era­man dugu­la­rik Mira­ma­rre­ra, Urku­llu lehen­da­ka­ria gai­nean jarri­ta, era hone­tan AHTren egi­tas­mo erral­doia­ren logi­ka depre­datzai­lea iru­di­ka­tu eta balia­bi­deen xahu­ke­ta nahiz lurral­deen sun­tsi­ke­ta salatzeko.
Kontxan zebi­len jen­de uga­rik irri­pa­rrez har­tu du pro­tes­ta, mani­fes­ta­riek pan­kar­tak jarri dituz­te hon­dar­tza­ko baran­di­llan eta esku-orri uga­ri bana­tu dira. Mira­ma­rre­ra hel­du­ta, Ertzai­nek jau­re­gi­ra sar­tzea era­gotzi dute, eta ordu laur­den batez ber­tan segi­tu dugu pro­tes­tan AHTren aur­ka­ko ohiu eta kan­tuak eginez.

Gaur­ko pro­tes­ta­re­kin, AHTa balia­bi­de publi­koen eta lurral­dea­ren egi­tas­mo depre­datzai­lea dela sala­tu dugu.

Obrak hasi zire­ne­tik, zaz­pi urte iga­ro dire­nean, kal­te atze­rae­zi­nak era­gin dituz­te “Eus­kal Y”-aren tra­za­dua­ren kilo­me­tro asko­tan, eta gutxien­go baten mese­de­tan patri­kak betetzen jarraitzen dute por­la­nez­ko egi­tas­mo erral­doia­ren ezar­pe­na­re­kin. Horren­bes­tez, lurral­dea hon­da­tu, gas­tu sozia­lak murriz­tu eta jen­dar­tea­ren bizi-bal­din­tza kas­ka­rrak oker­tu dira, herri­ta­rren gehien­goak behar eta nahi ez duen AHTren inpo­si­zioa­ren ondorioz.

Horrez gain, AHTak sor­tu duen zor­petze publi­koa ezku­tatzen ari da Jaur­la­ritza, obra­ren eten­ga­be­ko gain-kos­tuak eta ustel­ke­ria kasuak beza­la­xe: horren leku­ko, por­la­na egi­te­ko legez­kan­po­ko hain­bat ins­ta­la­zio jar­tzea­rren uda­letxeak pre­sio­na­tu ditu, Basau­rin alpe­rrik erai­ki duten bia­duk­toa­ren afe­ra­ren aurrean ezi­ku­sia­re­na egi­ten du, eta AHTra­ko orain­dik egi­te­ke dau­den gas­tu itze­len ingu­ruan ilun­ke­ria nabar­me­na era­kus­ten du.

Hori dena­ga­tik, AHTren logi­ka depre­datzai­lea salatze­ko, Urku­llu lehen­da­ka­ria gai­nean jarri­ta duen AHT-MARRAZO han­di bat era­man dugu Mira­ma­rre­ra. Eta AHTren aur­ka­ko borro­ka­ri eta des­obe­dien­tzia­ri bul­tza­da berri bat ema­te­ko alda­rria zabal­du nahi dugu bide­ne­bar, lurra­ren defen­tsan nahiz gizar­te ere­du berri baten alde.
LAKUAKO MARRAZOEI HORTZAK ERAKUTSI, AHTrik EZ!

Mugi­tu! Mugimendua

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *