II. Mar­cha en bici des­obe­dien­te con­tra el TAV- Mugitu

“Del día 25 de julio al 2 de agos­to se rea­li­za­rá la II. Mar­cha en bici des­obe­dien­te con­tra el TAV que reco­rre­rá nume­ro­sas loca­li­da­des y comar­cas de Biz­kaia bajo el lema “Herri­rik herri, txi­ki­zioa­ren aur­ka mugi!”. Peda­lean­do de pue­blo a pue­blo esta ini­cia­ti­va de Mugi­tu! Mugi­men­dua se desa­rro­lla­rá para mani­fes­tar el recha­zo al TAV y para unir­se con las per­so­nas y los colec­ti­vos que resis­ten a la des­fi­gu­ra­ción de nues­tro terri­to­rio, de nues­tros pue­blos y barrios, rea­li­zan­do encuen­tros con la pobla­ción direc­ta­men­te afec­ta­da y las ini­cia­ti­vas de lucha sur­gi­das en defen­sa de la tie­rra y por una reapro­pia­ción colec­ti­va fren­te a dife­ren­tes pro­yec­tos destructivos.

La mar­cha comen­za­rá en Duran­gal­dea y en un reco­rri­do de 8 días se acer­ca­rá a Arra­tia, Txo­rie­rri, Urdai­bai, Uri­be Kos­ta, Ezke­rral­dea, las Encar­ta­cio­nes y Hego-Uri­be, para fina­li­zar en Bil­bo. La cons­truc­ción del TAV es real­men­te un pro­yec­to cos­to­so, des­truc­ti­vo e inne­ce­sa­rio. Tras sie­te años de obras, se han pro­du­ci­do daños irre­ver­si­bles en muchos kiló­me­tros del tra­za­do de la “Y vas­ca”, al tiem­po que han recor­ta­do los gas­tos socia­les y pre­ca­ri­za­do las con­di­cio­nes de vida de la mayo­ría de la pobla­ción a favor del derro­che de recur­sos públi­cos en una infra­es­truc­tu­ra desa­rro­llis­ta e impues­ta como el TAV, que ni deman­da­mos ni nece­si­ta­mos. Sin embar­go, el tema del TAV para nada es un capí­tu­lo cerra­do, sino que se va dibu­jan­do un pano­ra­ma caó­ti­co que pue­de lle­var este con­tes­ta­do pro­yec­to al colap­so: así, jun­to a los casos de corrup­ción y los con­ti­nuos sobre­cos­tes de la obra, últi­ma­men­te han sido foco de aten­ción el via­duc­to inú­til­men­te cons­trui­do en Basau­ri, el fre­na­zo a las obras en muchos tra­mos de Biz­kaia, y el oscu­ran­tis­mo de los gobier­nos ante los pro­ble­mas de finan­cia­ción de las enor­mes obras pen­dien­tes en el nudo de Elo­rrio-Ber­ga­ra, en el tra­mo Atxon­do-Aba­di­ño o en los acce­sos a las capi­ta­les… ¿Qué nos están ocultando? […]

EGITARAUA /​Pro­gra­ma:
UZTAILAK 25: DURANGO-ELORRIO-ATXONDO

‑12’30: Martxa­ren hase­ra eki­tal­dia eta irtee­ra. Duran­go­ko Andra Mari pla­zan /​Acto ini­cial de la mar­cha. ‑13’30: Gaz­te­lu auzo­ra bisi­ta (Duran­go-Bea­sain auto­bi­dea­ren obrak kal­te­tu­ri­ko base­rri auzoa)
‑14’30: Aba­di­ño. Bazkaria.
‑16’00: Aba­di­ño­tik abiatzen gara.
‑16’30: San­ti­xa auzo­ko jai­xe­tan gel­diu­nea (Atxon­do)
‑17’00: Elorrio.
‑17’30: AHTak Elo­rrion kal­te­tu­ri­ko base­rri­tar Aitor Solo­za­ba­le­kin enkontrua.
‑18’30: Atxon­do (Apa­ta). “AHTrik EZ! Herriak Bizi­rik!”. AHTren aur­ka­ko ekitaldia.
– 20’00: Afaria.
‑21’00: Mahain­gu­rua Atxon­do­ko Gaz­tetxean: “AHTren aur­ka­ko borro­ka: ira­ga­na eta geroa”, Dabid Cobos (Atxon­do­ko alka­te Ohia), Mila Elor­za (AHT Gel­di­tu! Elkar­la­na) eta Luis Iriar­te (AHT Gel­di­tu! Nafa­rroa) /​Mesa redon­da sobre el pasa­do y el futu­ro de la lucha con­tra el TAV.

Larun­ba­ta 26: ATXONDO-ZORNOTZA-DIMA

-9’30: Irtee­ra Atxon­do­tik (Apa­ta).
‑10’30: Euba.
‑11’30: Zor­notza. Hamaiketakoa.
‑12’30: Boroa: Zen­tral ter­mi­koa­ren gataz­ka­ri buruz infor­ma­zioa “Zor­notza Bizi­rik!” tal­dea­ren esku­tik /​Infor­ma­ción sobre el con­flic­to de la cen­tral térmica.
‑13’30: Legi­netxe: zor­notza­rrek AHTren aur­ka erre­sis­ten­tzia eki­me­na egin zuten.
‑14′30: Lemoa. Lemo­rie­ta auzoa
‑15′00: Baz­ka­ria Lemoa­ko gaztetxean
‑17′30: Lemoa­ko Elo­rria­ga­ra bisi­ta (oinez)
‑18’30: Igo­rre. Ongi etorria.
‑19’30: Arta­di Mintegia
‑20’30: Dima. Afa­ria Gaz­tetxean eta martxan bil­du­ta­ko jen­dea­ren arte­ko aur­kez­pen batza­rra /​Asam­blea de pre­sen­ta­ción de las per­so­nas reu­ni­das en la marcha.

Igan­dea 27: DIMA-GALDAKAO-LARRABETZU-GERNIKA

‑9’30: Irtee­ra Dimatik.
‑11’00: Usantsolo
‑11’30: Bekea AHTak kal­te­tu­ri­ko auzo­ra bisi­ta eta hamaiketakoa.
‑12’30: Gal­da­kao. Ongi-etorria.
‑14’00: Larra­betzu. Bazkaria.
‑16’00: PTPri buruz­ko sola­sal­dia Txe­ma Pico-rekin /​Ter­tu­lia sobre el PTP.
‑17’30: Larra­betzu­tik abiatzen gara.
‑18’45: Muxi­ka. “Auzo­ko” base­rri­ra bisita.
‑20’00: Ger­ni­ka. Pasi­le­kun ongi-etorria.
‑20’40: Afaria
‑22’00: Kon­tzer­tua Ger­ni­ka­ko Astra‑n.

Aste­le­he­na 28: GERNIKA-BAKIO-LEMOIZ
‑9’30: Irtee­ra Ger­ni­ka­ko Astratik.
‑10’30: Suka­rrie­ta Erro­ton­dan): “Gug­genheim 2” egi­tas­moak kal­te­tu­ri­ko ingu­ru­ra bisi­ta infor­ma­ti­boa /​Visi­ta infor­ma­ti­va al lugar afec­ta­do por el pro­yec­to del “Gug­genheim 2”
‑12’00: Ber­meon Lame­ra­ko Kios­koan ongi-eto­rria eta hamaiketakoa.
‑14’30: Bakio. Ahoz­tar Zelaie­ta­re­kin hiri­gin­tza espe­ku­latzai­lea­ren aur­ka­ko paseo infor­ma­ti­boa /​Paseo infor­ma­ti­vo sobre el urba­nis­mo espe­cu­la­ti­vo con Ahoz­tar Zelaie­ta (autor de “Los jóve­nes buru­ki­des del PNV”).
‑15’30: Bazkaria
‑17’00: Bakio­tik abiatzen gara.
‑18’00: Lemoiz­ko zen­tral nuklea­rra­ren hon­da­ki­nak eta azal­pe­nak /​Pano­rá­mi­ca sobre las rui­nas de la Cen­tral Nuclear de Lemoiz en la cala de Basor­das y explicaciones.
‑19’00: Lemoiz.
‑20’00: Afaria.
‑21’00: Mahain­gu­rua: “Lemoiz: borro­ka anti­nu­klea­rra­ren muga­rri”, Car­los Alon­so (Komi­te anti­nu­klea­rrak), Torre Alto­na­ga “Medius”, Juantxo Este­ba­rantz eta Talaia Elkar­tea (Lemoiz­ko bizi­la­gu­nak) /​Mesa redon­da sobre “Lemoiz: un ejem­plo de lucha antinuclear”.

Astear­tea 29: LEMOIZ-GETXO-SANTURTZI

‑9’30: Lemoiz­tik abiatzen gara.
‑10’00: Armin­tza. BIMEP ener­gia ins­ta­la­zioaz azal­pen informatiboa.
‑11’00: Plen­tzia. Uri­be Kos­ta­ko harre­ra eki­tal­dia Asti­lle­ro plazan.
‑11’20: Plen­tzia­ko tren gel­to­kian, Txi­pio­ko padu­ra: garai­pen baten kon­ta­ke­ta, “Txi­pio bai” tal­dea­ren esku­tik. ‑12’00: Txi­ki­zioa Barri­kan (Barri­ka­ko sarreran).
‑12’20: Sope­la­ko gaso­lin­de­gi­tik pasa­ko da.
‑12’35: Azko­rri­ko basoa­ren sarre­ran Sope­la­tik eto­rri­ta: Muga fisi­ko eta natu­ra­lak, erre­pi­de berria­ren ingu­ru­ko azal­pe­nak. Azko­rri­ko basoa eza­gutzen oinez.
‑13’15: TOSU­tik ez dira pasa­ko! Eki­me­na Tosu­ko lan­dan (Getxo­ko Andra Mari)
‑14’00: Baz­ka­ri herri­koia TOSUn, Andra Mari­ko bizi­la­gu­nen eskutik.
‑16’00: Martxa jarrai­tu, buel­ta Algortatik.
‑16’30: Por­tu zaha­rra, txon­bo herri­koia sirenoarekin.
‑17’30: Dra­ga­rik ez! Azal­pentxoa (Por­tu zaharrean)
‑18’30: Itzul­bal­tze­ta­ko San­ta Euge­nia pla­zan, Getxo­ko egoe­ra urba­nis­ti­koa­ren azal­pe­na. Eta jokoak
‑19’30: Martxa­ri ongi-eto­rria Ezke­rral­dean (puen­te kolgantean).
‑20’00: San­tur­tzi­ko “La Kelo” Gaz­tetxean. Afaria.

Asteaz­ke­na 30: SANTURTZI-MUSKIZ-ZALLA

‑10’00: San­tur­tzi­tik irteera.
‑11’00: Zier­be­na: Super­por­tua­ren ero­ke­ria, azalpenak.
‑13’00: Mus­kiz: Petro­nor Coke plan­ta… nego­zio zikiña!
‑14’00: Baz­ka­ria Muskizen.
‑16’00: Mus­ki­ze­tik abiatzen gara.
‑18’00: Zalla: Enkar­te­rrie­ta­ko Frac­king EZ tal­dea­re­kin solasaldia.
‑20’00: Afaria.
‑21’00: Hitzal­di-tai­le­rra: “Erre­sis­ten­tzia eta ekin­tza zuze­na meto­doak”, Itoiz­ko Soli­da­rio baten eskutik.

Oste­gu­na 31: ZALLA-BARAKALDO-SESTAO
‑9’30: Zalla­tik irteera.
‑10’00: “Las Lagunas”eko hon­da­kin­de­gi txo­ki­koaz azalpenak.
‑12’00: Alon­so­te­gi: Zabal­gar­bi erraus­kai­lua­ren aur­ka­ko bisi­ta informatiboa.
‑14’00: Bara­kal­do. Baz­ka­ria Gaztetxean.
‑17’00: Bara­kal­do­ko Ezpitsu­ko padu­ren defen­tsan egin zen borro­kaz azalpena.
‑18’00: “AHTren dirua, gas­tu sozia­len­tzat”: Berriotxoak taldearekin.
‑19’30: Ses­tao. Ongi-eto­rria Txir­bi­le­nea Gaztetxean.
‑20’00: Hitzal­dia /​Char­la de Salha­ke­ta “Con­tra las refor­mas pena­les del gobierno”. Txiribilenean.
‑22’30: Antzer­kia: SOS­te­mi­ble, Txi­flan­do tal­dea­ren esku­tik Txir­bi­le­nean /​Tea­tro

Abuz­tuak 1 Osti­ra­la: SESTAO-BILBO-BASAURI
‑10’00: Ses­tao­tik irtee­ra (Txir­bi­le­nea).
‑11’00: Bil­bo: Deus­tu­ko Erre­be­ra­tik abia­tu­ta (Zorrotzau­rre), Bil­bao Metro­po­li­ta­noa­ren hiri­gin­tza pla­nen azal­pen kri­ti­koa eta hirian barre­na itzu­lia, Ande­ka Larrea­ren esku­tik /​Vuel­ta por la ciu­dad y expo­si­ción crí­ti­ca de los pla­nes urba­nís­ti­cos del Bil­bao Metro­po­li­tano, con Ande­ka Larrea (co-autor de “Bil­bao y su doble” y del libro sobre “Eus­kal Hiria”).
‑13’30: Baz­ka­ria “Bilbi”ko plazan.
‑15’30: Bil­bo­tik irteera.
‑16’00: Arrigorriaga.
‑16’30: San Migel: AHTren obrak gelditu!
‑17’30: Basauri.
‑18’00: Bizi­kle­ta martxa­ren balo­ra­zio batza­rra, Basau­ri­ko Gaztetxean.
‑20’30: Kon­tzen­tra­zioa Basau­ri­ko Ben­ta­ko plazan.
‑21’30: Afaria
‑23′00: Kon­tzer­tua Basau­ri­ko Gaztetxean.

Abuz­tuak 2 larun­ba­ta: BASAURI-BILBO:

‑10’30: Irtee­ra Basauritik.
‑12’00: Bil­bo­ko Moyua pla­za­tik: AZKEN KILOMETROA OINEZ /​ULTIMO KILOMETRO ANDANDO A PIÉ.

OHARRAK /​NOTAS
DURANGORA BIZIKLETAK UZTAILAREN 25EAN GARRAIATZEKO/
TRANSPORTE DE BICICLETAS EL 25 DE JULIO HASTA DURANGO

‑Donos­tia­tik: Goi­ze­ko 9’30etan bizi­kle­tak fur­go­ne­ta han­di batean kar­ga­tu­ko dira Easo pla­za­ko tren gel­to­ki ondoan. Tre­na 9’50tan abiatzen da (Eus­ko­Tren).
‑Iru­ñea­tik: Fur­go­ne­tan goi­ze­ko 9’30etan auto­bus gel­to­ki­tik abia­tu­ko da. Bidaia anto­latze­ko aldez aurre­tik abi­sa­tu 628243066 tlf­no­ra /​Avi­sar con ante­la­ción para orga­ni­zar el transporte.

ERAMATEKO MATERIALA /​MATERIAL A LLEVAR

Lo zakua, este­ri­lla, aldatze­ko arro­pa eta biz­kar-zorro han­di bat era­man behar dira (hori dena lagun­tza fur­go­ne­tan era­man eta eta­pa­ren bukae­ran itzu­li­ko da). Bes­tal­de, egu­nean zehar beha­rrez­koa dugu­na biz­kar-zorro txi­ki batean txi­rrin­du­lan era­man behar da. Ordez­ko kama­ra bat, partxeak eta puz­gai­lua era­ma­tea ongi dago. Kas­koa nahi­taez­koa da /​Ade­más de una mochi­lla gran­de con saco de dor­mir, este­ri­lla y ropa para cam­biar­se (ésta se trans­por­ta­rá en la fur­go­ne­ta de apo­yo y será entre­ga­da al final de cada eta­pa), con­vie­ne traer una mochi­lla peque­ña o alfor­ja para lle­var duran­te la eta­pa lo que nece­si­te­mos duran­te el día. Está bien lle­var una cáma­ra de repues­to, par­ches e hin­cha­dor. Es obli­ga­to­rio el uso del casco.

ERRATZA IBILGAILUA /​COCHE ESCOBA

‑Fur­go­ne­ta han­di baten lagun­tza izan­go da, matxu­ra kasue­tan. Hau­rrak ere era­man dai­tez­ke ibil­gai­luan (5 eser­le­ku libre, alde­zau­rre­tik abi­sa­tu )/​Con­ta­re­mos con una fur­go­ne­ta gran­de de apo­yo (en caso de ave­rías…). Tam­bién pue­den via­jar niñ@s en el vehícu­lo (5 pla­zas libres, avi­sar con antelación).

JATORDUAK /​MANUTENCION

‑55 euro: Bizi­kle­ta martxa oso­ko gosa­riak, moka­duak, baz­ka­riak eta afa­riak (8 egu­ne­ko txar­te­la) /​Bono de 55 euros para todas las comi­das, desa­yu­nos y cenas de la mar­cha (8 días).
‑30 euro: 4 egu­ne­ra­ko txar­te­la /​Bono para 4 jornadas
‑10 euro: egun bate­koa /​para un día 5 euro: otor­du bat /​una comida

HARREMANETARAKO /​CONTACTO: TLFNOA: 654480589 mugituaht@​gmail.​com

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *