[Cast/​Cat/​Eusk/​Gal] [Video] Des­obe­dien­cia y lucha con­tra la #Mar­caEs­pa­ñaLas bases sobre las que se asien­ta la #Mar­caEs­pa­ña son las mis­mas sobre las que se asen­ta­ba el coli­seo romano “Pan y Cir­co”. Esta Mar­ca no es más que una ilu­sión, más cuan­do vemos que cada vez hay menos pan para la mayo­ría y peor cir­co. Y un cir­co basa­do en el eli­tis­mo, cada vez más hirien­te vien­do las desor­bi­ta­das pri­mas que cobran los depor­tis­tas o los ter­tu­lia­nos de la caver­na mediática.
En estos tiem­pos don­de la Selec­ción Espa­ño­la pre­ten­de repre­sen­tar al Esta­do espa­ñol no podrían hacer­lo de mejor mane­ra: cobran­do desor­bi­ta­dos suel­dos y pri­mas, sobre un cam­po de jue­go rega­do de cadá­ve­res de las cla­ses popu­la­res; en el que se podrá cono­cer como el Mun­dial de la ver­güen­za y la resis­ten­cia popu­lar. Y cuan­do el pan está ran­cio y el cir­co hue­le a san­gre solo que­da una vía: el auto­ri­ta­ris­mo, negan­do el dere­cho a deci­dir del pue­blo y de los pue­blos; el dere­cho a deci­dir­lo todo libremente.
Noso­tras, las orga­ni­za­cio­nes juve­ni­les inde­pen­den­tis­tas, socia­lis­tas y femi­nis­tas de los pue­blos opri­mi­dos por el Esta­do Espa­ñol, apa­re­ce­mos hoy para seña­lar las bases en las que se asien­ta el pro­yec­to de la Mar­ca Espa­ña: vio­len­cia, mani­pu­la­ción y opresión.
La ver­da­de­ra #Mar­caEs­pa­ña no es más que la impo­si­ción que han ejer­ci­do sobre los pue­blos, las cla­ses popu­la­res y los cuer­pos: sub­yu­ga­ción y más sub­yu­ga­ción. El Esta­do espa­ñol no solo pre­ser­va sino que refuer­za la esen­cia fas­cis­ta y opre­so­ra que supues­ta­men­te había muer­to en su tran­si­ción, o más bien transacción.
Es así que hoy, las y los jóve­nes de los pue­blos opri­mi­dos bajo el sím­bo­lo de la Mar­ca Espa­ña, sufri­mos con espe­cial viru­len­cia el des­em­pleo estruc­tu­ral, la pre­ca­rie­dad labo­ral, la even­tua­li­dad y emi­gra­ción, eti­que­tas nor­ma­li­za­das en la pren­sa sis­té­mi­ca pero que noso­tras no que­re­mos dejar de denun­ciar y seña­lar como for­mas de vio­len­cia y some­ti­mien­to, a las que hay que aña­dir el terror de la dura ofen­si­va patriar­cal que sufri­mos las mujeres.
Las cla­ses popu­la­res han sido des­po­ja­das de la heren­cia con­quis­ta­da por la lucha de las abue­las y bisa­bue­las, per­dién­do­lo todo, inclu­so el mie­do. Así, gra­cias a nues­tra lucha el mie­do está cam­bian­do de ban­do; y epi­so­dios ejem­pla­res como las luchas y resis­ten­cias en los muni­ci­pios y barrios de los pue­blos bajo juris­dic­ción del Esta­do espa­ñol, y que lle­nan los noti­cia­rios a dia­rio de movi­li­za­cio­nes, auto­or­ga­ni­za­ción y barri­ca­das, lo dejan cla­ro. En el momen­to que no tene­mos nada que per­der, se abren las con­di­cio­nes para ganar­lo todo. La juven­tud en cada uno de nues­tros pue­blos hemos uni­do fuer­zas, gra­cias a la impres­cin­di­ble soli­da­ri­dad inter­na­cio­na­lis­ta y el tra­ba­jo entre todas, somos incluso
Las jóve­nes segui­re­mos man­te­nién­do­nos fir­mes y actuan­do fren­te a toda impo­si­ción de la Mar­ca Espa­ña. Es épo­ca de mise­ria social, pero sobre todo es épo­ca de orga­ni­za­ción, y de estra­te­gia. Las jóve­nes lo tene­mos cla­ro: ¡des­obe­de­ce­re­mos, abor­ta­re­mos sus leyes opre­si­vas! Con la lucha, sem­bra­re­mos la inde­pen­den­cia, el socia­lis­mo y el femi­nis­mo en nues­tros pueblos.


[Cata­là]


Desobe­dièn­cia i llui­ta con­tra la #Mar­caEs­pa­ña
Les bases sobre les quals s’assenteix la #Mar­caEs­pa­ña són les matei­xes sobre les quals s’assentava el coli­seu romà “Pa i Circ”. Aques­ta Mar­ca no és més que una il•lusió, més quan veiem que cada vega­da hi ha menys pa per a la majo­ria i pit­jor circ. I un circ basat en l’elitisme, cada vega­da més feri­dor veient les desor­bi­ta­des pri­mes que cobren els espor­tis­tes o els comen­ta­ris­tes de la caver­na medià­ti­ca. En aquest temps on la Selec­ció Espan­yo­la pre­tén repre­sen­tar a l’Estat espan­yol no podrien fer-ho de millor mane­ra: cobrant sous i pri­mes desor­bi­tats, sobre un camp de joc regat de cadà­vers de les clas­ses popu­lars; en el qual es podrà conèi­xer com el Mun­dial de la ver­gon­ya i la resis­tèn­cia popu­lar. I quan el pa està ran­ci i el circ fa olor de sang sola­ment que­da una via: l’autoritarisme, negant el dret a deci­dir del poble i dels pobles; el dret a deci­dir-ho tot lliurement.
Nosal­tres, les orga­nitza­cions juve­nils inde­pen­den­tis­tes, socia­lis­tes i femi­nis­tes dels pobles opri­mits per l’Estat Espan­yol, apa­rei­xem avui per assen­ya­lar les bases en les quals s’assenta el pro­jec­te de la “Mar­ca Espa­ña”: vio­lèn­cia, mani­pu­la­ció i opressió.
La veri­ta­ble #Mar­caEs­pa­ña no és més que la impo­si­ció que han exer­cit sobre els pobles, les clas­ses popu­lars i el pro­pi cos: sub­ju­ga­ció i més sub­ju­ga­ció. L’Estat espan­yol no sola­ment pre­ser­va sinó que refo­rça l’essència fei­xis­ta i opres­so­ra que supo­sa­da­ment havia mort en la seva transició, o més aviat transacció.
És així que avui, les i els joves dels pobles opri­mits sota el sím­bol de la “Mar­ca Espa­ña”, sofrim amb espe­cial viru­lèn­cia la des­ocu­pa­ció estruc­tu­ral, la pre­ca­rie­tat labo­ral, l’eventualitat i emi­gra­ció, eti­que­tes nor­ma­litza­des en la prem­sa del sis­te­ma però que nosal­tres no volem dei­xar de denun­ciar i assen­ya­lar com a for­mes de vio­lèn­cia i sub­mis­sió, a les quals cal afe­gir el terror de la dura ofen­si­va patriar­cal que sofrim les dones.
Les clas­ses popu­lars han estat des­pu­lla­des de l’herència con­quis­ta­da per la llui­ta de les àvies i besà­vies, per­dent-ho tot, fins i tot la por. Així, grà­cies a la llui­ta la por està can­viant de bàn­dol; i epi­so­dis exem­plars com les llui­tes i resis­tèn­cies en els muni­ci­pis i barris dels pobles sota juris­dic­ció de l’Estat espan­yol, i que omplen els noti­cia­ris dià­ria­ment de mobi­litza­cions, auto­or­ga­nitza­ció i barri­ca­des, ho dei­xen clar. En el moment que no tenim res a per­dre, s’obren les con­di­cions per guan­yar-ho tot. La joven­tut en cadas­cun dels nos­tres pobles hem unit for­ces, grà­cies a la impres­cin­di­ble soli­da­ri­tat inter­na­cio­na­lis­ta i el tre­ball entre totes, som fins i tot més forts: ¡sere­mos su peor pesadilla!
Les joves segui­rem man­te­nint-nos fer­mes i actuant enfront de tota impo­si­ció de la “Mar­ca Espa­ña”. És èpo­ca de misè­ria social, però sobre­tot és èpo­ca d’organització, i d’estratègia. Les joves ho tenim clar: desobei­rem, avor­ta­rem les seves lleis opre­so­res. Amb la llui­ta, sem­bra­rem la inde­pen­dèn­cia, el socia­lis­me i el femi­nis­me als nos­tres pobles.
[Eus­ka­ra]
#Mar­caEs­pa­ña­ri des­obe­dien­tzia eta borroka

Koli­seo erro­ma­ta­rre­ko “Ogia eta Zir­kua” egun­go #Mar­caEs­pa­ña erai­ki den oina­rri bera­ren baitan
erai­kia zegoen. Mar­ka hau ez da ilu­sio huts bat bes­te­rik eta gero eta argia­go dago gero eta ogi
gutxia­go dugu­la eta hau gero eta zir­ku han­dia­goa bila­katzen dabi­le­la. Eli­tis­moan oinarritutako
zir­kua, gero eta min­ga­rria­goak diren kiro­la­rien sol­da­ta gehi­ga­rrie­kin edo­ta koba media­ti­koan bizi
diren ter­tu­lia­noe­ne­kin. Une hone­tan, #Mar­caEs­pa­ña horren ordez­ka­ritza Bra­si­len da; Espainiako
Selek­zioa da Esta­tu espai­nia­rra mun­du osoa­ren aurrean ordez­katzen dabi­le­na, ezin hobe­to gainera;
neu­rri­ga­be­ko sol­da­ta eta sariak pol­tsi­ko­ratzen, herri­ta­rren hilotzez hor­ni­tu­ta­ko zelaie­tan jokatuz;
lotsa­ren eta erre­sis­ten­tzia herri­ta­rra­ren era­kus­le izan­go den Mun­dia­lean. Eta ogia uste­la denean eta
zir­kua hilotzez betea dagoe­nean bide baka­rra geratzen zaie: auto­ri­ta­ris­moa, herrien eta herritarren
era­ba­kitze esku­bi­dea uka­tuz, guz­tiok guz­tia libre­ki erabakitzeko.
Guk, Esta­tu espai­nia­rrak zapal­tzen dituen herrie­ta­ko gaz­te anto­la­kun­de inde­pen­den­tis­ta, sozialista
eta femi­nis­ta­ko kideok, indar­ke­rian, mani­pu­la­zioan eta zapal­kun­tzan oika­rri­tu­ta­ko dagoen
#Mar­caEs­pa­ña salatze­ko eki­me­na buru­tu dugu. Bene­ta­ko #Mar­caEs­pa­ña herrie­ki­ko eta
herri­ta­rre­ki­ko eta gor­putze­ki­ko inpo­sa­ke­tan oina­rritzen da, men­de­ratzean. Esta­tu espainiarraren
esen­tzian faxis­mo eta jazar­pe­na dago, ustez tran­tsi­zioa­re­kin amai­tu zen horretan.
Hala, egun #Mar­caEs­pa­ñak zapal­tzen dituen herrie­ta­ko gaz­teok lan­ga­be­zia estrukturala,
pre­ka­rie­ta­tea eta migra­zioa inoiz baino gogo­rra­go bizi dugu. Heda­bi­deek gaitz hauek normaltasun
batez azal­tzen diz­ki­gu­ten arren, guk hauek ez dugu seku­la hauek salatzea­ri utzi­ko, ez eta indarkeria
eta men­pean har­tze­ko tres­ne­ria dire­la ohiu­katzea­ri utzi­ko ere. Guz­ti honi gai­ne­ra ema­ku­me gazteok
bizi dugun patriar­ka­tua­ren ofen­tsi­ba gehi­tu behar diogu.
Lan­gi­le kla­seak gure aiton-amo­nek izan­da­ko garai­pe­nen heren­tzia­rik gabe utzi gai­tuz­te eta hala,
guz­tia gal­du dugu, bai­ta bel­du­rra ere. Eta orain, borro­ka­ri esker, bel­du­rra ban­doz aldatzen ari da;
Horren adi­bi­de dira Esta­tu espai­nia­rra­ren bai­tan egu­nez egun ema­ten diren mobi­li­za­zio, autogestio
ekin­tza eta borro­kak. Gaz­teok, bakoitzak bere herri­tik, inda­rrak batu eta elkartasun
inter­na­zio­na­lis­ta­ri eta guz­tion artean egin­da­ko lana­ri esker, gero eta indar­tsua­goak gara eta etsaiaren
amets gaiz­toa bihur­tu­ko gara!
#Mar­caEs­pa­ña­ren inpo­si­zio eta era­so guz­tien aurren irmo eta akti­bo jarrai­tu­ko dugu. Miseria
sozia­la­ren garaia da, bai­na batez ere, anto­latze­ko eta borro­katze­ko garaia da. Guk argi dugu:
zapal­kun­tzan oina­rri­tu­ta­ko legeak abor­ta­tu­ko ditu­gu, des­obe­dien­tzia egi­nen die­gu! Borrokaz
inde­pen­den­tzia, sozia­lis­moa eta femi­nis­moa erein­go dugu geu­re herrie­tan.
[Gale­go]
Des­obe­dien­cia e loi­ta con­tra a #Mar­caEs­pa­ña

As bases sobre as que se asen­ta a #Mar­caEs­pa­ña son as mes­mas sobre as que se asen­ta­ba o coli­seo romano “Pan e Cir­co”. Esta mar­ca non é máis que unha ilu­sión, e máis can­do vemos que cada vez hai menos pan para a maio­ría e peor cir­co. Un cir­co basea­do no eli­tis­mo, cada vez máis ferin­te, dadas as desor­bi­ta­das pri­mas que cobran os depor­tis­tas ou os ter­tu­lia­nos da caver­na mediá­ti­ca. Nes­tes tem­pos onde a Selec­ción Espa­ño­la pre­ten­de repre­sen­tar o Esta­do espa­ñol, non pode­rían face­lo de mellor manei­ra: cobran­do desor­bi­ta­dos sol­dos e pri­mas, sobre un cam­po de xogo rega­do de cada­lei­tos das cla­ses popu­la­res, no que se pode­rá coñe­cer como o Mun­dial da ver­go­ña e a resis­ten­cia popu­lar. E can­do o pan está ran­cio e o cir­co chei­ra a san­gue só que­da unha vía: o auto­ri­ta­ris­mo, negan­do o derei­to a deci­dir do pobo e dos pobos: o derei­to a deci­di­lo todo de for­ma libre.
Nós, as orga­ni­za­cións xuve­nís inde­pen­den­tis­tas, socia­lis­tas e femi­nis­tas dos pobos opri­mi­dos polo Esta­do espa­ñol, apa­re­ce­mos hoxe para sina­lar as bases nas que se asen­ta o pro­xec­to da Mar­ca Espa­ña: vio­len­cia, mani­pu­la­ción e opresión.
A ver­da­dei­ra #Mar­caEs­pa­ña non é máis que a impo­si­ción que exer­ce­ron sobre os pobos, as cla­ses popu­la­res e os cor­pos: some­te­men­to e máis some­te­men­to. O Esta­do espa­ñol non só pre­ser­va, senón que refor­za a esen­cia fas­cis­ta e opre­so­ra que supos­ta­men­te morre­ra na súa tran­si­ción, ou máis ben transacción.
Así, hoxe, as mozas dos pobos opri­mi­dos bai­xo o sím­bo­lo da Mar­ca Espa­ña sufri­mos con espe­cial viru­len­cia o des­em­pre­go estru­tu­ral, a pre­ca­rie­da­de labo­ral, a even­tua­li­da­de e a emi­gra­ción, eti­que­tas nor­ma­li­za­das na pren­sas sis­té­mi­ca, mais que nós non que­re­mos dei­xar de denun­ciar e sina­lar como for­mas de vio­len­cia e some­te­men­to, ás que hai que enga­dir o terror da dura ofen­si­va patriar­cal que sufri­mos as mulleres.
As cla­ses popu­la­res foron des­po­suí­das da her­dan­za con­quis­ta­da pola loi­ta das avoas e bisa­voas, per­dén­doo todo, mes­mo o medo. Así, gra­zas á nosa loi­ta, o medo está a cam­biar de ban­do, e déi­xano cla­ro epi­so­dios exem­pla­res como as loi­tas e resis­ten­cias nos muni­ci­pios e barrios dos pobos bai­xo xuris­di­ción do Esta­do espa­ñol que enchen os noti­cia­rios a dia­rio de mobi­li­za­cións, auto­or­ga­ni­za­ción e barri­ca­das. No momen­to en que non temos nada que per­der, ábren­se as con­di­cións para gaña­lo todo. A moci­da­de de cada un dos nosos pobos uni­mos for­zas, coa que, gra­zas á impres­cin­dí­bel soli­da­rie­da­de inter­na­cio­na­lis­ta e o tra­ba­llo entre todas, mes­mo somos máis for­tes: sere­mos o seu peor pesadelo!
As mozas segui­re­mos man­tén­do­nos fir­mes e actuan­do fron­te a toda impo­si­ción da Mar­ca Espa­ña. É tem­po de mise­ria social, mais sobre todo, é tem­po de orga­ni­za­ción e de estra­te­xia. As mozas témo­lo cla­ro: des­obe­de­ce­re­mos, abor­ta­re­mos as súas leis opre­si­vas! Coa loi­ta semen­ta­re­mos a inde­pen­den­cia, o socia­lis­mo e o femi­nis­mo nos nosos pobos.
Isca! – Bri­ga – Ernai – Arran – Pur­na – Yes­ca – Jaleo!!! – Darreu – Aza­rug – Inekaren 

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *