[Cat/​Cast] Que s’estengui la fla­ma de la revolta!

Cata­lan

Fa mesos, anys, el CSA Can Vies, ja esta­va en perill de des­allot­ja­ment. Va ser lla­vors quan el CSA va come­nçar una cam­pan­ya de suports. Dema­na­ven escrits a cada enti­tat, per a posar veu i imat­ges a un vídeo que al cap de poques set­ma­nes va veu­re la llum. Des d’Endavant-Sants vam escriu­re això:

Un Cen­tre, sen­se un cen­tre, un punt de tro­ba­da, per­dem un punt de refe­rèn­cia de mol­tes de les llui­tes del barri, per­dem un espai físic on reu­nir-nos, tro­bar-nos, deba­tre, dei­xar-hi mate­rials, on assa­jar, on apren­dre i, potser més impor­tant, desaprendre’n d’altres imposades.

És Social. Ho és per defi­ni­ció, doncs és un espai que no obeeix a les lleis del mer­cat sal­vat­ge que només entén la lògi­ca anti­so­cial del diner, on cada bé té un preu i sen­se els diners no els pots tenir. Sen­se aques­ta fun­ció social, avui, la majo­ria de pro­jec­tes que han pas­sat per Can Vies, potser mai hagues­sin vist la llum, des de grups de tea­tre i músi­ca que hi han tro­bat lloc d’assaig, col•lectius que s’hi han reunit, o la prò­pia Bur­xa que hi té la seva redac­ció. Des­allot­jar Can Vies és des­allot­jar un pro­jec­te social de barri, com no n’hi ha cap. Ni en cap cen­tre cívic de l’Ajuntament acos­tu­mat a tute­lar-ne l’activitat, ni en cap local pri­vat i ple de bones volun­tats, però neces­si­tat del diner per a ser mate­ria­litzat o sustentat.

És Auto­ges­tio­nat, l’autogestió com a valor més enllà de la cul­tu­ra del con­sum d’allò que altres en ofe­rei­xen. L’autogestió és el “fem-ho nosal­tres matei­xes”, és l’error i l’aprenentatge dia­ri per esde­ve­nir encert i expe­rièn­cia, és valo­rar cada pas del camí, cons­cient del que t’ha cos­tat. D’aprendre a pen­sar que és el que volem, sen­se espe­rar que algú de fora et vin­gui a impo­sar res, a dir-te que és el que tu has de voler.

És Can, és casa. Durant aquests anys, Can Vies ha fet pos­si­ble allò que per a tants joves era un mal­son, eman­ci­par-se, esde­ve­nir per­so­nes ple­nes, que han deci­dit dedi­car part dels millors anys de la seva vida a cons­truir un món, ja no dife­rent, sinó anta­go­nis­ta. Un sos­tre on allot­jar dis­si­dèn­cia, com­pro­mís i vita­li­tat per a un barri que amb els anys que por­ta obert Can Vies ha pas­sat de creu­re que els oku­pes por­ten ban­yes, cua i escu­pen sofre, a l’actualitat on, cada dia més gent ha deci­dit por­tar les matei­xes ban­yes, cua i esco­pir sofre sobre bancs, immo­bi­lià­ries, i els polí­tics que han arruï­nat cen­te­nars de vides, des­no­nat famí­lies men­tre els grans cul­pa­bles de tot això eren res­ca­tats pel diner públic.

I són Vies, son mol­tes vies, son molts camins fets i per a recó­rrer, els camins d’aquells que hi han cres­cut, dels que s’han fet grans, dels que es volen fer vells al cos­tat d’aquest pro­jec­te impres­cin­di­ble per al barri per a dife­rents gene­ra­cions de veï­nes. És el camí que junts hem reco­rre­gut durant tants anys i que ha for­jat com­pli­ci­tats rebels. És el camí de la llui­ta i llui­ta fent camí. Si des­allot­gen Can Vies, tin­gueu clar que segui­rem fent via i fent des­ca­rri­lar el sistema.

Com ja hem dit, d’aquest text en fa més d’un any i poques comes i punts hem de reto­car. Ara ja vist amb pers­pec­ti­va de 17 anys de llui­ta al barri, és quan més força pren la rei­vin­di­ca­ció de la fei­na feta per Can Vies, per la seva gent i els seus col•lectius, fei­na que des de la PUA a la darre­ra part dels anys ’90 i des del 2001 des d’Endavant hem acom­pan­yat sem­pre que ens ha sigut pos­si­ble des de la modès­tia i cons­cients de les nos­tres limi­ta­cions huma­nes i mate­rials. Una fei­na col­ze a col­ze, que no només s’ha dut a ter­me dins les qua­tre parets, que amb el temps van esde­ve­nir vuit (amb l’ocupació de la Cape­lla). Una fei­na que hem vis­cut al carrer, els dotzes d’octubre, en les res­pos­tes a cime­res de l’Europa del Capi­tal, al maleït Fòrum de les cul­tu­res i l’especulació, en la defen­sa de tants altres cen­tres socials ame­naçats, en el nai­xe­ment, expan­sió, refun­da­ció i con­so­li­da­ció de La Bur­xa, en la Fes­ta Major Alter­na­ti­va, la de Can Man­te­ga, les del apar­ca­ment del Mer­cat, la del Carrer de Sants tallat durant hores, les del Parc de l’Espanya Indus­trial, i tan­tes altres com­pli­ci­tats que hem for­jat en espais comuns. Ha estat aques­ta com­pli­ci­tat, la que ens ha fet evo­lu­cio­nar a totes, a nosal­tres cap a elles i d’elles cap a nosal­tres. Una evo­lu­ció que neces­si­tem expli­car, per enten­dre que si bé fa 17 anys ja hi havia com­panys de les JIR i de la PUA dins el CSA i per tant l’esquerra inde­pen­den­tis­ta sem­pre ha estat al cos­tat d’aquesta ocu­pa­ció, han estat les res­pec­ti­ves evo­lu­cions les que han fet pos­si­ble que aquest tre­ball con­junt hagi lli­mat dife­rèn­cies, i avui Can Vies sigui tant un espai dels i les inde­pen­den­tis­tes d’esquerres com el Casal Inde­pen­den­tis­ta (motor de barri durant més de 17 anys), sigui un espai obert a les acti­vi­tats de l’esquerra alter­na­ti­va, con­tes­ta­ria i de con­tra­po­der. Un apre­nen­tat­ge comú, que el Cen­tre Social ha tei­xit amb molts altres col•lectius, per­so­nes i colles, un tei­xit que ha for­jat dotze­nes, cen­te­nars i segur més d’un miler acti­vis­tes de diver­ses famí­lies polí­ti­ques que aquests dies han sor­tit al carrer a pro­tes­tar des del carrer i des dels bal­cons per l’enderroc d’una pro­jec­te que ja ha mar­cat la vida de més d’una gene­ra­ció de veïns.

L’esclat de la revolta

Fa dis­set anys, al barri de Sants ja hi havia qui denun­cia­va la bom­bo­lla immo­bi­lià­ria, i aquests eren els de l’Hamsa i Can Vies, la Gata­da, la Fres­ca, la Mora­da i tants altres noms. Gent que mal­grat la repres­sió ha man­tin­gut el dis­curs men­tre l’opulència omplia comp­tes corrents de cons­truc­to­res, direc­tius de ban­ca, con­sells d’administració, i del Palau de la Músi­ca, anys d’indiferència d’aquells que des de posi­cions benes­tants de la clas­se mit­ja­na, inven­ta­da pel crè­dit, eren inca­paços de veu­re el tsu­na­mi. Avui, 17 anys des­prés, dos o tres bom­bo­lles des­prés, cen­te­nars de des­no­na­ments per impa­ga­ment de crè­dit o del llo­guer des­prés, mili­ons d’aturades i pre­cà­ries des­près, aquest xar­xa de com­pli­ci­tats ha fet cada cop els nusos més petits atra­pant cada cop més gent dins la soli­da­ri­tat. És aquest el con­text, en el que l’administració plan­te­ja una nego­cia­ció far­sa, on l’objectiu pri­mer és acon­se­guir la nega­ti­va del cen­tre social per a donar via lliu­re a les exca­va­do­res i porres, sen­se cal­cu­lar que 17 anys d’història, dotze­nes de col•lectius, milers de per­so­nes ja for­ma­ven part de Can Vies i que els con­di­cio­nants socials de fa 17 anys, no són els d’avui, que l’enderrocament de Can Vies és la gota que fa ves­sar un got i que res s’explica per sepa­rat en com­par­ti­ments aïllats, que en l’esclat de la revol­ta els con­di­cio­nants han estat tant o més impor­tants que el mateix ende­rro­ca­ment. Que el segrest d’urnes del mul­ti­re­fe­rèn­dum, la fi de la cam­pan­ya elec­to­ral del Par­la­ment Euro­peu del No Futur, la cri­si del sis­te­ma de repre­sen­ta­ció polí­ti­ca i la hipo­cre­sia dels qui fa pocs anys gover­na­ven Bar­ce­lo­na i la Gene­ra­li­tat, que son els matei­xos que ges­tio­na­ven TMB, usa­ven bales de goma, empre­so­na­ves anti­fei­xis­tes i apa­llis­sa­ven impu­ne­ment a la comis­sa­ria de Les Corts. La llui­ta de Can Vies no és la llui­ta de qua­tre nens de papà, que fan de l’ocupació l’aventura juve­nil a la que tant sovint els mit­jans de comu­ni­ca­ció ens tenen acos­tu­ma­des per a que repe­tim en ter­tú­lies de bar, mer­cat i perru­que­ria. La llui­ta de Can Vies és la llui­ta per l’emancipació dels pre­ca­ris en un con­text durís­sim de cri­si eco­nò­mi­ca, de cri­si del sis­te­ma capi­ta­lis­ta. La llui­ta dels qui cada cop tenen menys a per­dre con­tra aquells qui tenen tot el que ens han robat, i per tant l’expressió d’una ràbia acu­mu­la­da durant anys. Una ràbia que a hores d’ara supera els carrers del barri, que ha sal­tat a altres barris i viles de Bar­ce­lo­na, que s’estén per les xar­xes arreu dels Paï­sos Cata­lans. Llocs on no hi ha Can Vies, ni potser oku­pes, però on si hi ha cri­si capi­ta­lis­ta, reta­lla­des, atur, des­no­na­ments, esta­fa­des per les pre­fe­rents i mol­ta mala hòs­tia acu­mu­la­da. Posant de relleu que el con­flic­te té una arrel polí­ti­ca i que cal­dran solu­cions polí­ti­ques, amb o sen­se els polí­tics. I tot i que sabem que la llui­ta al carrer no es tor­na­rà Can Vies, sabem del cert que de la matei­xa mane­ra que les barri­ca­des dels 12 d’octubres no atu­ra­ven els actes fei­xis­tes d’aquell any però van fer pos­si­ble fer-los fora del barri, que les barri­ca­des en res­pos­ta al des­allot­ja­ment de La Mora­da, van atu­rar l’ofensiva sobre Can Vies fa més de deu anys, les barri­ca­des d’avui són les que atu­ren l’ofensiva con­tra l’Ateneu de l’Eixample, són les barri­ca­des d’avui les que posen el toc d’alerta aquells quí avui estan pen­sant en noves refor­mes labo­rals, en reduir pres­ta­cions socials, reta­lla­des en sani­tat i edu­ca­ció, i apu­jant-se el sou a TMB a pensar‑s’ho dues vega­des. En defi­ni­ti­va, la llui­ta de 17 anys de Can Vies no ha estat la llui­ta pel sos­tre d’un grup de per­so­nes, ni enti­tats, ha estat sobre­tot el sos­tre d’una llui­ta anta­go­nis­ta i de con­tra­po­der, que avui, man­cat de sos­tre ha sor­tit al carrer a donar la cara des de l’anonimat. Fer lec­tu­res d’aquest epi­so­di amb la cal­cu­la­do­ra a la mà, sumant con­te­ni­dors, vidres o vehi­cles, entrar al joc dels laments, con­dem­nes morals, o de man­ca de poli­cia en deter­mi­nats moments és seguir negant l’arrel del con­flic­te. Apa­gant avui un foc a Sants, només cal­drà res­tar a l’espera de saber en quin altre carrer, barri, fàbri­ca o uni­ver­si­tat el got està a punt de ves­sar altre cop.

Que cre­min els seus pri­vi­le­gis, que s’estengui la fla­ma de la revol­ta arreu dels Paï­sos Catalans!

Enda­vant OSAN Sants

Cas­te­llano

Hace meses, años, el CSA Can Vías, ya esta­ba en peli­gro de des­alo­jo. Fue enton­ces cuan­do el CSA empe­zó una cam­pa­ña de apo­yos. Pedían escri­tos a cada enti­dad, para poner voz e imá­ge­nes a un vídeo que a la cabe­za de pocas sema­nas vio la luz. Des­de Enda­vant-Sants escri­bi­mos esto:

Un Cen­tro, sin un cen­tro, un pun­to de encuen­tro, per­de­mos un pun­to de refe­ren­cia de muchas de las luchas del barrio, per­de­mos un espa­cio físi­co don­de reu­nir­nos, encon­trar­nos, deba­tir, dejar mate­ria­les, don­de ensa­yar, don­de apren­der y, qui­zás más impor­tan­te, des­pren­der­se de otros impuestas.

Es Social. Lo es por defi­ni­ción, pues es un espa­cio que no obe­de­ce a las leyes del mer­ca­do sal­va­je que sólo entien­de la lógi­ca anti­so­cial del dine­ro, don­de cada bien tie­ne un pre­cio y sin el dine­ro no los pue­des tener. Sin esta fun­ción social, hoy, la mayo­ría de pro­yec­tos que han pasa­do por Can Vías, qui­zás nun­ca hubie­ran vis­to la luz, des­de gru­pos de tea­tro y músi­ca que han encon­tra­do lugar de ensa­yo, colec­ti­vos que se han reu­ni­do, o la pro­pia Bur­xa que tie­ne su redac­ción. Des­alo­jar Can Vías es des­alo­jar un pro­yec­to social de barrio, como no hay cabe­za. Ni en nin­gún cen­tro cívi­co del Ayun­ta­mien­to acos­tum­bra­do a tute­lar la acti­vi­dad, ni en nin­gún local pri­va­do y pleno de bue­nas volun­ta­des, pero nece­si­dad del dine­ro para ser mate­ria­li­za­do o sustentado.

Es Auto­ges­tio­na­do, la auto­ges­tión como valor más allá de la cul­tu­ra del con­su­mo de aque­llo que otros ofre­cen. La auto­ges­tión es lo “hagá­mos­lo noso­tros mis­mas”, es el error y el apren­di­za­je dia­rio para acon­te­cer acier­to y expe­rien­cia, es valo­rar cada paso del camino, cons­cien­te del que te ha cos­ta­do. De apren­der a pen­sar que es el que que­re­mos, sin espe­rar que alguien de fue­ra te ven­ga a impo­ner nada, a decir­te que es el que tú tie­nes que querer.

Es Can, es casa. Duran­te estos años, Can Vías ha hecho posi­ble aque­llo que para tan­tos jóve­nes era una pesa­di­lla, eman­ci­par­se, acon­te­cer per­so­nas lle­nas, que han deci­di­do dedi­car par­te de los mejo­res años de su vida a cons­truir un mun­do, ya no dife­ren­te, sino anta­go­nis­ta. Un techo don­de alo­jar disi­den­cia, com­pro­mi­so y vita­li­dad para un barrio que con los años que trae abier­to Can Vías ha pasa­do de creer que los oku­pas traen cuer­nos, cola y escu­pen azu­fre, a la actua­li­dad dón­de, cada día más gen­te ha deci­di­do traer los mis­mos cuer­nos, cola y escu­pir azu­fre sobre ban­cos, inmo­bi­lia­rias, y los polí­ti­cos que han arrui­na­do cen­te­na­res de vidas, desahu­cia­do fami­lias mien­tras los gran­des cul­pa­bles de todo esto eran res­ca­ta­dos por el dine­ro público.

Y son Vías, sue­ño muchas vías, sue­ño muchos cami­nos hechos y para reco­rrer, los cami­nos de aque­llos que han cre­ci­do, de los que se han hecho gran­des, de los que se quie­ren hacer vie­jos jun­to a este pro­yec­to impres­cin­di­ble para el barrio para dife­ren­tes gene­ra­cio­nes de veci­nas. Es el camino que jun­tos hemos reco­rri­do duran­te tan­tos años y que ha for­ja­do com­pli­ci­da­des rebel­des. Es el camino de la lucha y lucha hacien­do camino. Si des­alo­jan Can Vías, ten­gáis cla­ro que segui­re­mos hacien­do vía y hacien­do des­ca­rri­lar el sistema.

Cómo ya hemos dicho, de este tex­to hace más de un año y pocas comas y pun­tos tene­mos que reto­car. Aho­ra ya #ver con pers­pec­ti­va de 17 años de lucha al barrio, es cuan­do más bas­tan­te toma la rei­vin­di­ca­ción del tra­ba­jo hecho por Can Vías, por su gen­te y sus colec­ti­vos, tra­ba­jo que des­de la PÚA a la últi­ma par­te de los años ’90 y des­de el 2001 des­de Ade­lan­te hemos acom­pa­ña­do siem­pre que nos ha sido posi­ble des­de la modes­tia y cons­cien­tes de nues­tras limi­ta­cio­nes huma­nas y mate­ria­les. Un tra­ba­jo codo a codo, que no sólo se ha lle­va­do a cabo den­tro de las cua­tro pare­des, que con el tiem­po acon­te­cie­ron ocho (con la ocu­pa­ción de la Capi­lla). Un tra­ba­jo que hemos vivi­do en la calle, los *dotzes de octu­bre, en las res­pues­tas a cum­bres de la Euro­pa del Capi­tal, al mal­di­to Foro de las cul­tu­ras y la espe­cu­la­ción, en la defen­sa de tan­tos otros cen­tros socia­les ame­na­za­dos, en el naci­mien­to, expan­sión, refun­da­ción y con­so­li­da­ción de La Bur­xa, en la Fies­ta Mayor Alter­na­ti­va, la de Can Man­te­qui­lla, las del apar­ca­mien­to del Mer­ca­do, la de la Calle de Sants cor­ta­do duran­te horas, las del Par­que del Espa­ña Indus­trial, y tan­tas otras com­pli­ci­da­des que hemos for­ja­do en espa­cios comu­nes. Ha sido esta com­pli­ci­dad, la que nos ha hecho evo­lu­cio­nar a todas, a noso­tros hacia ellas y de ellas hacia noso­tros. Una evo­lu­ción que nece­si­ta­mos expli­car, para enten­der que si bien hace 17 años ya había com­pa­ñe­ros de las JIR y de la PÚA den­tro del CSA y por lo tan­to la izquier­da inde­pen­den­tis­ta siem­pre ha esta­do jun­to a esta ocu­pa­ción, han sido las res­pec­ti­vas evo­lu­cio­nes las que han hecho posi­ble que este tra­ba­jo con­jun­to haya lima­do dife­ren­cias, y hoy Can Vías sea tan­to un espa­cio de los y las inde­pen­den­tis­tas de izquier­das como el Casal Inde­pen­den­tis­ta (motor de barrio duran­te más de 17 años), sea un espa­cio abier­to a las acti­vi­da­des de la izquier­da alter­na­ti­va, con­tes­ta­ría y de con­tra­po­der. Un apren­di­za­je común, que el Cen­tro Social ha teji­do con otros muchos colec­ti­vos, per­so­nas y pan­di­llas, un teji­do que ha for­ja­do doce­nas, cen­te­na­res y segu­ro más de un millar acti­vis­tas de varias fami­lias polí­ti­cas que estos días han sali­do a la calle a pro­tes­tar des­de la calle y des­de los bal­co­nes por el escom­bro de una pro­yec­te que ya ha mar­ca­do la vida de más de una gene­ra­ción de vecinos.

El esta­lli­do de la revuelta

Hace die­ci­sie­te años, en el barrio de Sants ya había quién denun­cia­ba la bur­bu­ja inmo­bi­lia­ria, y estos eran los del Ham­sa y Can Vías, la Gata­da, la Fres­ca, la Mora­da y tan­tos otros nom­bres. Gen­te que a pesar de la repre­sión ha man­te­ni­do el dis­cur­so mien­tras la opu­len­cia lle­na­ba cuen­tas corrien­tes de cons­truc­to­ras, direc­ti­vos de ban­ca, con­se­jos de admi­nis­tra­ción, y del Palau de la Músi­ca, años de indi­fe­ren­cia de aque­llos que des­de posi­cio­nes de bien­es­tar de la cla­se media, inven­ta­da por el cré­di­to, eran inca­pa­ces de ver el tsu­na­mi. Hoy, 17 años des­pués, dos o tres bur­bu­jas des­pués, cen­te­na­res de desahu­cios por impa­go de cré­di­to o del alqui­ler des­pués, millo­nes de para­das y pre­ca­rias des­pren­di­do, este red de com­pli­ci­da­des ha hecho cada vez los nudos más peque­ños atra­pan­do cada vez más gen­te den­tro de la soli­da­ri­dad. Es este el con­tex­to, en el que la admi­nis­tra­ción plan­tea una nego­cia­ción far­sa, don­de el obje­ti­vo pri­me­ro es con­se­guir la nega­ti­va del cen­tro social para dar vía libre a las exca­va­do­ras y porras, sin cal­cu­lar que 17 años de his­to­ria, doce­nas de colec­ti­vos, miles de per­so­nas ya for­ma­ban par­te de Can Vías y que los con­di­cio­nan­tes socia­les de hace 17 años, no son los de hoy, que el derri­bo de Can Vías es la gota que hace derra­mar un vaso y que nada se expli­ca por sepa­ra­do en com­par­ti­men­tos ais­la­dos, que en el esta­lli­do de la revuel­ta los con­di­cio­nan­tes han sido tan­to o más impor­tan­tes que el mis­mo derri­bo. Que el secues­tro de urnas del mul­ti­re­fe­rèn­dum, el fin de la cam­pa­ña elec­to­ral del Par­la­men­to Euro­peo del No Futu­ro, la cri­sis del sis­te­ma de repre­sen­ta­ción polí­ti­ca y la hipo­cre­sía de quie­nes hace pocos años gober­na­ban Bar­ce­lo­na y la Gene­ra­li­tat, que sue­ño los mis­mos que ges­tio­na­ban TMB, usa­ban balas de goma, encar­ce­la­bas anti­fas­cis­tas y apa­lea­ban impu­ne­men­te a la comi­sa­ría de Las Cor­tes. La lucha de Can Vías no es la lucha de cua­tro niños de papá, que hacen de la ocu­pa­ción la aven­tu­ra juve­nil a la que tan­to a menu­do #los medios nos tie­nen acos­tum­bra­das para que repe­ti­mos en ter­tu­lias de bar, mer­ca­do y pelu­que­ría. La lucha de Can Vías es la lucha por la eman­ci­pa­ción de los pre­ca­rios en un con­tex­to durí­si­mo de cri­sis eco­nó­mi­ca, de cri­sis del sis­te­ma capi­ta­lis­ta. La lucha de quie­nes cada vez tie­nen menos a per­der con­tra aque­llos quie­nes tie­nen todo el que nos han roba­do, y por lo tan­to la expre­sión de una rabia acu­mu­la­da duran­te años. Una rabia que a estas altu­ras supera las calles del barrio, que ha sal­ta­do en otros barrios y villas de Bar­ce­lo­na, que se extien­de por las redes en todo los Paí­ses Cata­la­nes. Luga­res don­de no hay *Can Vías, ni qui­zás oku­pas, pero don­de si hay cri­sis capi­ta­lis­ta, recor­tes, paro, desahu­cios, esta­fa­das por las pre­fe­ren­tes y mucha mala hos­tia acu­mu­la­da. Ponien­do de rele­vo que el con­flic­to tie­ne una raíz polí­ti­ca y que harán fal­ta solu­cio­nes polí­ti­cas, con o sin los polí­ti­cos. Y a pesar de que sabe­mos que la lucha en la calle no se vol­ve­rá Can Vías, sabe­mos del cier­to que del mis­mo modo que las barri­ca­das de los 12 de octu­bres no para­ban los actos fas­cis­tas de aquel año pero hicie­ron posi­ble echar­los del barrio, que las barri­ca­das en res­pues­ta al des­alo­jo de La Mora­da, para­ron la ofen­si­va sobre *Can Vías hace más de diez años, las barri­ca­das de hoy son las que paran la ofen­si­va con­tra el Ate­neo del Ensan­che, son las barri­ca­das de hoy las que ponen el toque de aler­ta aque­llos que hoy están pen­san­do en nue­vas refor­mas labo­ra­les, al redu­cir pres­ta­cio­nes socia­les, recor­tes en sani­dad y edu­ca­ción, y subién­do­se el suel­do a TMB a pen­sár­se­lo dos veces. En defi­ni­ti­va, la lucha de 17 años de Can Vías no ha sido la lucha por el techo de un gru­po de per­so­nas, ni enti­da­des, ha sido sobre todo el techo de una lucha anta­go­nis­ta y de con­tra­po­der, que hoy, care­ci­do de techo ha sali­do a la calle a dar la cara des­de el ano­ni­ma­to. Hacer lec­tu­ras de este epi­so­dio con la cal­cu­la­do­ra a la mano, suman­do con­te­ne­do­res, vidrios o vehícu­los, entrar al jue­go de los lamen­tos, con­de­nas mora­les, o de caren­cia de poli­cía en deter­mi­na­dos momen­tos es seguir negan­do la raíz del con­flic­to. Apa­gan­do hoy un fue­go en Sants, sólo habrá que res­tar a la espe­ra de saber en qué otra calle, barrio, fábri­ca o uni­ver­si­dad el vaso está a pun­to de derra­mar otro golpe.

Que que­men sus pri­vi­le­gios, que se extien­da la lla­ma de la revuel­ta en todo los Paí­ses Catalanes!

Enda­vant OSAN Sants

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *