[Cat/​Cast] Que s’estengui la fla­ma de la revolta!

Cata­lan

Fa mesos, anys, el CSA Can Vies, ja esta­va en perill de des­allot­ja­ment. Va ser lla­vors quan el CSA va come­nçar una cam­pan­ya de suports. Dema­na­ven escrits a cada enti­tat, per a posar veu i imat­ges a un vídeo que al cap de poques set­ma­nes va veu­re la llum. Des d’Endavant-Sants vam escriu­re això:

Un Cen­tre, sen­se un cen­tre, un punt de tro­ba­da, per­dem un punt de refe­rèn­cia de mol­tes de les llui­tes del barri, per­dem un espai físic on reu­nir-nos, tro­bar-nos, deba­tre, dei­xar-hi mate­rials, on assa­jar, on apren­dre i, potser més impor­tant, desaprendre’n d’altres imposades.

És Social. Ho és per defi­ni­ció, doncs és un espai que no obeeix a les lleis del mer­cat sal­vat­ge que només entén la lògi­ca anti­so­cial del diner, on cada bé té un preu i sen­se els diners no els pots tenir. Sen­se aques­ta fun­ció social, avui, la majo­ria de pro­jec­tes que han pas­sat per Can Vies, potser mai hagues­sin vist la llum, des de grups de tea­tre i músi­ca que hi han tro­bat lloc d’assaig, col•lectius que s’hi han reunit, o la prò­pia Bur­xa que hi té la seva redac­ció. Des­allot­jar Can Vies és des­allot­jar un pro­jec­te social de barri, com no n’hi ha cap. Ni en cap cen­tre cívic de l’Ajuntament acos­tu­mat a tute­lar-ne l’activitat, ni en cap local pri­vat i ple de bones volun­tats, però neces­si­tat del diner per a ser mate­ria­litzat o sustentat.

És Auto­ges­tio­nat, l’autogestió com a valor més enllà de la cul­tu­ra del con­sum d’allò que altres en ofe­rei­xen. L’autogestió és el “fem-ho nosal­tres matei­xes”, és l’error i l’aprenentatge dia­ri per esde­ve­nir encert i expe­rièn­cia, és valo­rar cada pas del camí, cons­cient del que t’ha cos­tat. D’aprendre a pen­sar que és el que volem, sen­se espe­rar que algú de fora et vin­gui a impo­sar res, a dir-te que és el que tu has de voler.

És Can, és casa. Durant aquests anys, Can Vies ha fet pos­si­ble allò que per a tants joves era un mal­son, eman­ci­par-se, esde­ve­nir per­so­nes ple­nes, que han deci­dit dedi­car part dels millors anys de la seva vida a cons­truir un món, ja no dife­rent, sinó anta­go­nis­ta. Un sos­tre on allot­jar dis­si­dèn­cia, com­pro­mís i vita­li­tat per a un barri que amb els anys que por­ta obert Can Vies ha pas­sat de creu­re que els oku­pes por­ten ban­yes, cua i escu­pen sofre, a l’actualitat on, cada dia més gent ha deci­dit por­tar les matei­xes ban­yes, cua i esco­pir sofre sobre bancs, immo­bi­lià­ries, i els polí­tics que han arruï­nat cen­te­nars de vides, des­no­nat famí­lies men­tre els grans cul­pa­bles de tot això eren res­ca­tats pel diner públic.

I són Vies, son mol­tes vies, son molts camins fets i per a recó­rrer, els camins d’aquells que hi han cres­cut, dels que s’han fet grans, dels que es volen fer vells al cos­tat d’aquest pro­jec­te impres­cin­di­ble per al barri per a dife­rents gene­ra­cions de veï­nes. És el camí que junts hem reco­rre­gut durant tants anys i que ha for­jat com­pli­ci­tats rebels. És el camí de la llui­ta i llui­ta fent camí. Si des­allot­gen Can Vies, tin­gueu clar que segui­rem fent via i fent des­ca­rri­lar el sistema.

Com ja hem dit, d’aquest text en fa més d’un any i poques comes i punts hem de reto­car. Ara ja vist amb pers­pec­ti­va de 17 anys de llui­ta al barri, és quan més força pren la rei­vin­di­ca­ció de la fei­na feta per Can Vies, per la seva gent i els seus col•lectius, fei­na que des de la PUA a la darre­ra part dels anys ’90 i des del 2001 des d’Endavant hem acom­pan­yat sem­pre que ens ha sigut pos­si­ble des de la modès­tia i cons­cients de les nos­tres limi­ta­cions huma­nes i mate­rials. Una fei­na col­ze a col­ze, que no només s’ha dut a ter­me dins les qua­tre parets, que amb el temps van esde­ve­nir vuit (amb l’ocupació de la Cape­lla). Una fei­na que hem vis­cut al carrer, els dotzes d’octubre, en les res­pos­tes a cime­res de l’Europa del Capi­tal, al maleït Fòrum de les cul­tu­res i l’especulació, en la defen­sa de tants altres cen­tres socials ame­naçats, en el nai­xe­ment, expan­sió, refun­da­ció i con­so­li­da­ció de La Bur­xa, en la Fes­ta Major Alter­na­ti­va, la de Can Man­te­ga, les del apar­ca­ment del Mer­cat, la del Carrer de Sants tallat durant hores, les del Parc de l’Espanya Indus­trial, i tan­tes altres com­pli­ci­tats que hem for­jat en espais comuns. Ha estat aques­ta com­pli­ci­tat, la que ens ha fet evo­lu­cio­nar a totes, a nosal­tres cap a elles i d’elles cap a nosal­tres. Una evo­lu­ció que neces­si­tem expli­car, per enten­dre que si bé fa 17 anys ja hi havia com­panys de les JIR i de la PUA dins el CSA i per tant l’esquerra inde­pen­den­tis­ta sem­pre ha estat al cos­tat d’aquesta ocu­pa­ció, han estat les res­pec­ti­ves evo­lu­cions les que han fet pos­si­ble que aquest tre­ball con­junt hagi lli­mat dife­rèn­cies, i avui Can Vies sigui tant un espai dels i les inde­pen­den­tis­tes d’esquerres com el Casal Inde­pen­den­tis­ta (motor de barri durant més de 17 anys), sigui un espai obert a les acti­vi­tats de l’esquerra alter­na­ti­va, con­tes­ta­ria i de con­tra­po­der. Un apre­nen­tat­ge comú, que el Cen­tre Social ha tei­xit amb molts altres col•lectius, per­so­nes i colles, un tei­xit que ha for­jat dotze­nes, cen­te­nars i segur més d’un miler acti­vis­tes de diver­ses famí­lies polí­ti­ques que aquests dies han sor­tit al carrer a pro­tes­tar des del carrer i des dels bal­cons per l’enderroc d’una pro­jec­te que ja ha mar­cat la vida de més d’una gene­ra­ció de veïns.

L’esclat de la revolta

Fa dis­set anys, al barri de Sants ja hi havia qui denun­cia­va la bom­bo­lla immo­bi­lià­ria, i aquests eren els de l’Hamsa i Can Vies, la Gata­da, la Fres­ca, la Mora­da i tants altres noms. Gent que mal­grat la repres­sió ha man­tin­gut el dis­curs men­tre l’opulència omplia comp­tes corrents de cons­truc­to­res, direc­tius de ban­ca, con­sells d’administració, i del Palau de la Músi­ca, anys d’indiferència d’aquells que des de posi­cions benes­tants de la clas­se mit­ja­na, inven­ta­da pel crè­dit, eren inca­paços de veu­re el tsu­na­mi. Avui, 17 anys des­prés, dos o tres bom­bo­lles des­prés, cen­te­nars de des­no­na­ments per impa­ga­ment de crè­dit o del llo­guer des­prés, mili­ons d’aturades i pre­cà­ries des­près, aquest xar­xa de com­pli­ci­tats ha fet cada cop els nusos més petits atra­pant cada cop més gent dins la soli­da­ri­tat. És aquest el con­text, en el que l’administració plan­te­ja una nego­cia­ció far­sa, on l’objectiu pri­mer és acon­se­guir la nega­ti­va del cen­tre social per a donar via lliu­re a les exca­va­do­res i porres, sen­se cal­cu­lar que 17 anys d’història, dotze­nes de col•lectius, milers de per­so­nes ja for­ma­ven part de Can Vies i que els con­di­cio­nants socials de fa 17 anys, no són els d’avui, que l’enderrocament de Can Vies és la gota que fa ves­sar un got i que res s’explica per sepa­rat en com­par­ti­ments aïllats, que en l’esclat de la revol­ta els con­di­cio­nants han estat tant o més impor­tants que el mateix ende­rro­ca­ment. Que el segrest d’urnes del mul­ti­re­fe­rèn­dum, la fi de la cam­pan­ya elec­to­ral del Par­la­ment Euro­peu del No Futur, la cri­si del sis­te­ma de repre­sen­ta­ció polí­ti­ca i la hipo­cre­sia dels qui fa pocs anys gover­na­ven Bar­ce­lo­na i la Gene­ra­li­tat, que son els matei­xos que ges­tio­na­ven TMB, usa­ven bales de goma, empre­so­na­ves anti­fei­xis­tes i apa­llis­sa­ven impu­ne­ment a la comis­sa­ria de Les Corts. La llui­ta de Can Vies no és la llui­ta de qua­tre nens de papà, que fan de l’ocupació l’aventura juve­nil a la que tant sovint els mit­jans de comu­ni­ca­ció ens tenen acos­tu­ma­des per a que repe­tim en ter­tú­lies de bar, mer­cat i perru­que­ria. La llui­ta de Can Vies és la llui­ta per l’emancipació dels pre­ca­ris en un con­text durís­sim de cri­si eco­nò­mi­ca, de cri­si del sis­te­ma capi­ta­lis­ta. La llui­ta dels qui cada cop tenen menys a per­dre con­tra aquells qui tenen tot el que ens han robat, i per tant l’expressió d’una ràbia acu­mu­la­da durant anys. Una ràbia que a hores d’ara supera els carrers del barri, que ha sal­tat a altres barris i viles de Bar­ce­lo­na, que s’estén per les xar­xes arreu dels Paï­sos Cata­lans. Llocs on no hi ha Can Vies, ni potser oku­pes, però on si hi ha cri­si capi­ta­lis­ta, reta­lla­des, atur, des­no­na­ments, esta­fa­des per les pre­fe­rents i mol­ta mala hòs­tia acu­mu­la­da. Posant de relleu que el con­flic­te té una arrel polí­ti­ca i que cal­dran solu­cions polí­ti­ques, amb o sen­se els polí­tics. I tot i que sabem que la llui­ta al carrer no es tor­na­rà Can Vies, sabem del cert que de la matei­xa mane­ra que les barri­ca­des dels 12 d’octubres no atu­ra­ven els actes fei­xis­tes d’aquell any però van fer pos­si­ble fer-los fora del barri, que les barri­ca­des en res­pos­ta al des­allot­ja­ment de La Mora­da, van atu­rar l’ofensiva sobre Can Vies fa més de deu anys, les barri­ca­des d’avui són les que atu­ren l’ofensiva con­tra l’Ateneu de l’Eixample, són les barri­ca­des d’avui les que posen el toc d’alerta aquells quí avui estan pen­sant en noves refor­mes labo­rals, en reduir pres­ta­cions socials, reta­lla­des en sani­tat i edu­ca­ció, i apu­jant-se el sou a TMB a pensar‑s’ho dues vega­des. En defi­ni­ti­va, la llui­ta de 17 anys de Can Vies no ha estat la llui­ta pel sos­tre d’un grup de per­so­nes, ni enti­tats, ha estat sobre­tot el sos­tre d’una llui­ta anta­go­nis­ta i de con­tra­po­der, que avui, man­cat de sos­tre ha sor­tit al carrer a donar la cara des de l’anonimat. Fer lec­tu­res d’aquest epi­so­di amb la cal­cu­la­do­ra a la mà, sumant con­te­ni­dors, vidres o vehi­cles, entrar al joc dels laments, con­dem­nes morals, o de man­ca de poli­cia en deter­mi­nats moments és seguir negant l’arrel del con­flic­te. Apa­gant avui un foc a Sants, només cal­drà res­tar a l’espera de saber en quin altre carrer, barri, fàbri­ca o uni­ver­si­tat el got està a punt de ves­sar altre cop.

Que cre­min els seus pri­vi­le­gis, que s’estengui la fla­ma de la revol­ta arreu dels Paï­sos Catalans!

Enda­vant OSAN Sants

Cas­te­llano

Hace meses, años, el CSA Can Vías, ya esta­ba en peli­gro de des­alo­jo. Fue enton­ces cuan­do el CSA empe­zó una cam­pa­ña de apo­yos. Pedían escri­tos a cada enti­dad, para poner voz e imá­ge­nes a un vídeo que a la cabe­za de pocas sema­nas vio la luz. Des­de Enda­vant-Sants escri­bi­mos esto:

Un Cen­tro, sin un cen­tro, un pun­to de encuen­tro, per­de­mos un pun­to de refe­ren­cia de muchas de las luchas del barrio, per­de­mos un espa­cio físi­co don­de reu­nir­nos, encon­trar­nos, deba­tir, dejar mate­ria­les, don­de ensa­yar, don­de apren­der y, qui­zás más impor­tan­te, des­pren­der­se de otros impuestas.

Es Social. Lo es por defi­ni­ción, pues es un espa­cio que no obe­de­ce a las leyes del mer­ca­do sal­va­je que sólo entien­de la lógi­ca anti­so­cial del dine­ro, don­de cada bien tie­ne un pre­cio y sin el dine­ro no los pue­des tener. Sin esta fun­ción social, hoy, la mayo­ría de pro­yec­tos que han pasa­do por Can Vías, qui­zás nun­ca hubie­ran vis­to la luz, des­de gru­pos de tea­tro y músi­ca que han encon­tra­do lugar de ensa­yo, colec­ti­vos que se han reu­ni­do, o la pro­pia Bur­xa que tie­ne su redac­ción. Des­alo­jar Can Vías es des­alo­jar un pro­yec­to social de barrio, como no hay cabe­za. Ni en nin­gún cen­tro cívi­co del Ayun­ta­mien­to acos­tum­bra­do a tute­lar la acti­vi­dad, ni en nin­gún local pri­va­do y pleno de bue­nas volun­ta­des, pero nece­si­dad del dine­ro para ser mate­ria­li­za­do o sustentado.

Es Auto­ges­tio­na­do, la auto­ges­tión como valor más allá de la cul­tu­ra del con­su­mo de aque­llo que otros ofre­cen. La auto­ges­tión es lo “hagá­mos­lo noso­tros mis­mas”, es el error y el apren­di­za­je dia­rio para acon­te­cer acier­to y expe­rien­cia, es valo­rar cada paso del camino, cons­cien­te del que te ha cos­ta­do. De apren­der a pen­sar que es el que que­re­mos, sin espe­rar que alguien de fue­ra te ven­ga a impo­ner nada, a decir­te que es el que tú tie­nes que querer.

Es Can, es casa. Duran­te estos años, Can Vías ha hecho posi­ble aque­llo que para tan­tos jóve­nes era una pesa­di­lla, eman­ci­par­se, acon­te­cer per­so­nas lle­nas, que han deci­di­do dedi­car par­te de los mejo­res años de su vida a cons­truir un mun­do, ya no dife­ren­te, sino anta­go­nis­ta. Un techo don­de alo­jar disi­den­cia, com­pro­mi­so y vita­li­dad para un barrio que con los años que trae abier­to Can Vías ha pasa­do de creer que los oku­pas traen cuer­nos, cola y escu­pen azu­fre, a la actua­li­dad dón­de, cada día más gen­te ha deci­di­do traer los mis­mos cuer­nos, cola y escu­pir azu­fre sobre ban­cos, inmo­bi­lia­rias, y los polí­ti­cos que han arrui­na­do cen­te­na­res de vidas, desahu­cia­do fami­lias mien­tras los gran­des cul­pa­bles de todo esto eran res­ca­ta­dos por el dine­ro público.

Y son Vías, sue­ño muchas vías, sue­ño muchos cami­nos hechos y para reco­rrer, los cami­nos de aque­llos que han cre­ci­do, de los que se han hecho gran­des, de los que se quie­ren hacer vie­jos jun­to a este pro­yec­to impres­cin­di­ble para el barrio para dife­ren­tes gene­ra­cio­nes de veci­nas. Es el camino que jun­tos hemos reco­rri­do duran­te tan­tos años y que ha for­ja­do com­pli­ci­da­des rebel­des. Es el camino de la lucha y lucha hacien­do camino. Si des­alo­jan Can Vías, ten­gáis cla­ro que segui­re­mos hacien­do vía y hacien­do des­ca­rri­lar el sistema.

Cómo ya hemos dicho, de este tex­to hace más de un año y pocas comas y pun­tos tene­mos que reto­car. Aho­ra ya #ver con pers­pec­ti­va de 17 años de lucha al barrio, es cuan­do más bas­tan­te toma la rei­vin­di­ca­ción del tra­ba­jo hecho por Can Vías, por su gen­te y sus colec­ti­vos, tra­ba­jo que des­de la PÚA a la últi­ma par­te de los años ’90 y des­de el 2001 des­de Ade­lan­te hemos acom­pa­ña­do siem­pre que nos ha sido posi­ble des­de la modes­tia y cons­cien­tes de nues­tras limi­ta­cio­nes huma­nas y mate­ria­les. Un tra­ba­jo codo a codo, que no sólo se ha lle­va­do a cabo den­tro de las cua­tro pare­des, que con el tiem­po acon­te­cie­ron ocho (con la ocu­pa­ción de la Capi­lla). Un tra­ba­jo que hemos vivi­do en la calle, los *dotzes de octu­bre, en las res­pues­tas a cum­bres de la Euro­pa del Capi­tal, al mal­di­to Foro de las cul­tu­ras y la espe­cu­la­ción, en la defen­sa de tan­tos otros cen­tros socia­les ame­na­za­dos, en el naci­mien­to, expan­sión, refun­da­ción y con­so­li­da­ción de La Bur­xa, en la Fies­ta Mayor Alter­na­ti­va, la de Can Man­te­qui­lla, las del apar­ca­mien­to del Mer­ca­do, la de la Calle de Sants cor­ta­do duran­te horas, las del Par­que del Espa­ña Indus­trial, y tan­tas otras com­pli­ci­da­des que hemos for­ja­do en espa­cios comu­nes. Ha sido esta com­pli­ci­dad, la que nos ha hecho evo­lu­cio­nar a todas, a noso­tros hacia ellas y de ellas hacia noso­tros. Una evo­lu­ción que nece­si­ta­mos expli­car, para enten­der que si bien hace 17 años ya había com­pa­ñe­ros de las JIR y de la PÚA den­tro del CSA y por lo tan­to la izquier­da inde­pen­den­tis­ta siem­pre ha esta­do jun­to a esta ocu­pa­ción, han sido las res­pec­ti­vas evo­lu­cio­nes las que han hecho posi­ble que este tra­ba­jo con­jun­to haya lima­do dife­ren­cias, y hoy Can Vías sea tan­to un espa­cio de los y las inde­pen­den­tis­tas de izquier­das como el Casal Inde­pen­den­tis­ta (motor de barrio duran­te más de 17 años), sea un espa­cio abier­to a las acti­vi­da­des de la izquier­da alter­na­ti­va, con­tes­ta­ría y de con­tra­po­der. Un apren­di­za­je común, que el Cen­tro Social ha teji­do con otros muchos colec­ti­vos, per­so­nas y pan­di­llas, un teji­do que ha for­ja­do doce­nas, cen­te­na­res y segu­ro más de un millar acti­vis­tas de varias fami­lias polí­ti­cas que estos días han sali­do a la calle a pro­tes­tar des­de la calle y des­de los bal­co­nes por el escom­bro de una pro­yec­te que ya ha mar­ca­do la vida de más de una gene­ra­ción de vecinos.

El esta­lli­do de la revuelta

Hace die­ci­sie­te años, en el barrio de Sants ya había quién denun­cia­ba la bur­bu­ja inmo­bi­lia­ria, y estos eran los del Ham­sa y Can Vías, la Gata­da, la Fres­ca, la Mora­da y tan­tos otros nom­bres. Gen­te que a pesar de la repre­sión ha man­te­ni­do el dis­cur­so mien­tras la opu­len­cia lle­na­ba cuen­tas corrien­tes de cons­truc­to­ras, direc­ti­vos de ban­ca, con­se­jos de admi­nis­tra­ción, y del Palau de la Músi­ca, años de indi­fe­ren­cia de aque­llos que des­de posi­cio­nes de bien­es­tar de la cla­se media, inven­ta­da por el cré­di­to, eran inca­pa­ces de ver el tsu­na­mi. Hoy, 17 años des­pués, dos o tres bur­bu­jas des­pués, cen­te­na­res de desahu­cios por impa­go de cré­di­to o del alqui­ler des­pués, millo­nes de para­das y pre­ca­rias des­pren­di­do, este red de com­pli­ci­da­des ha hecho cada vez los nudos más peque­ños atra­pan­do cada vez más gen­te den­tro de la soli­da­ri­dad. Es este el con­tex­to, en el que la admi­nis­tra­ción plan­tea una nego­cia­ción far­sa, don­de el obje­ti­vo pri­me­ro es con­se­guir la nega­ti­va del cen­tro social para dar vía libre a las exca­va­do­ras y porras, sin cal­cu­lar que 17 años de his­to­ria, doce­nas de colec­ti­vos, miles de per­so­nas ya for­ma­ban par­te de Can Vías y que los con­di­cio­nan­tes socia­les de hace 17 años, no son los de hoy, que el derri­bo de Can Vías es la gota que hace derra­mar un vaso y que nada se expli­ca por sepa­ra­do en com­par­ti­men­tos ais­la­dos, que en el esta­lli­do de la revuel­ta los con­di­cio­nan­tes han sido tan­to o más impor­tan­tes que el mis­mo derri­bo. Que el secues­tro de urnas del mul­ti­re­fe­rèn­dum, el fin de la cam­pa­ña elec­to­ral del Par­la­men­to Euro­peo del No Futu­ro, la cri­sis del sis­te­ma de repre­sen­ta­ción polí­ti­ca y la hipo­cre­sía de quie­nes hace pocos años gober­na­ban Bar­ce­lo­na y la Gene­ra­li­tat, que sue­ño los mis­mos que ges­tio­na­ban TMB, usa­ban balas de goma, encar­ce­la­bas anti­fas­cis­tas y apa­lea­ban impu­ne­men­te a la comi­sa­ría de Las Cor­tes. La lucha de Can Vías no es la lucha de cua­tro niños de papá, que hacen de la ocu­pa­ción la aven­tu­ra juve­nil a la que tan­to a menu­do #los medios nos tie­nen acos­tum­bra­das para que repe­ti­mos en ter­tu­lias de bar, mer­ca­do y pelu­que­ría. La lucha de Can Vías es la lucha por la eman­ci­pa­ción de los pre­ca­rios en un con­tex­to durí­si­mo de cri­sis eco­nó­mi­ca, de cri­sis del sis­te­ma capi­ta­lis­ta. La lucha de quie­nes cada vez tie­nen menos a per­der con­tra aque­llos quie­nes tie­nen todo el que nos han roba­do, y por lo tan­to la expre­sión de una rabia acu­mu­la­da duran­te años. Una rabia que a estas altu­ras supera las calles del barrio, que ha sal­ta­do en otros barrios y villas de Bar­ce­lo­na, que se extien­de por las redes en todo los Paí­ses Cata­la­nes. Luga­res don­de no hay *Can Vías, ni qui­zás oku­pas, pero don­de si hay cri­sis capi­ta­lis­ta, recor­tes, paro, desahu­cios, esta­fa­das por las pre­fe­ren­tes y mucha mala hos­tia acu­mu­la­da. Ponien­do de rele­vo que el con­flic­to tie­ne una raíz polí­ti­ca y que harán fal­ta solu­cio­nes polí­ti­cas, con o sin los polí­ti­cos. Y a pesar de que sabe­mos que la lucha en la calle no se vol­ve­rá Can Vías, sabe­mos del cier­to que del mis­mo modo que las barri­ca­das de los 12 de octu­bres no para­ban los actos fas­cis­tas de aquel año pero hicie­ron posi­ble echar­los del barrio, que las barri­ca­das en res­pues­ta al des­alo­jo de La Mora­da, para­ron la ofen­si­va sobre *Can Vías hace más de diez años, las barri­ca­das de hoy son las que paran la ofen­si­va con­tra el Ate­neo del Ensan­che, son las barri­ca­das de hoy las que ponen el toque de aler­ta aque­llos que hoy están pen­san­do en nue­vas refor­mas labo­ra­les, al redu­cir pres­ta­cio­nes socia­les, recor­tes en sani­dad y edu­ca­ción, y subién­do­se el suel­do a TMB a pen­sár­se­lo dos veces. En defi­ni­ti­va, la lucha de 17 años de Can Vías no ha sido la lucha por el techo de un gru­po de per­so­nas, ni enti­da­des, ha sido sobre todo el techo de una lucha anta­go­nis­ta y de con­tra­po­der, que hoy, care­ci­do de techo ha sali­do a la calle a dar la cara des­de el ano­ni­ma­to. Hacer lec­tu­ras de este epi­so­dio con la cal­cu­la­do­ra a la mano, suman­do con­te­ne­do­res, vidrios o vehícu­los, entrar al jue­go de los lamen­tos, con­de­nas mora­les, o de caren­cia de poli­cía en deter­mi­na­dos momen­tos es seguir negan­do la raíz del con­flic­to. Apa­gan­do hoy un fue­go en Sants, sólo habrá que res­tar a la espe­ra de saber en qué otra calle, barrio, fábri­ca o uni­ver­si­dad el vaso está a pun­to de derra­mar otro golpe.

Que que­men sus pri­vi­le­gios, que se extien­da la lla­ma de la revuel­ta en todo los Paí­ses Catalanes!

Enda­vant OSAN Sants

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *