[Gal/​Cast] Seis estu­dan­tes deti­das pola Polí­cia Espanho­la em Com­pos­te­la- Ceivar

Gale­go
A ope­raçom poli­cial começou no meio-dia de hoje quan­do vários polí­cias deti­vè­rom ao pri­mei­ro estu­dan­te e con­ti­nuou até as qua­tro da tarde.
À hora de redaçom des­ta nova som já seis as estu­dan­tes que estám deti­das na Comis­sa­ria da Polí­cia Espanho­la de Com­pos­te­la. Todas as pes­soas deti­das per­ten­cem a cole­ti­vos estu­dian­tis e sabe-se que umha delas é mili­tan­te de Agir, qua­tro de Xei­ra e outra do Cole­ti­vo de Estu­dan­tes Liber­tá­rios (CEL).
Segun­do infor­ma a impren­sa e mem­bros das orga­ni­zaçons estu­dan­tis é mui­to pro­vá­vel que as dete­nçons este­jam rela­cio­na­das com a mani­fes­taçom dos marinhei­ros do cer­co que tivo lugar na capi­tal do País o pas­sa­do 11 de Março. Polo momen­to as estu­dan­tes estám a ser assis­ti­das por um advo­ga­do de ofí­cio e cal­cu­la-se que manhá ou pas­sa­do serám pos­tas ante o juíz.
Assim mes­mo um estu­dan­te foi des­lo­ca­do até o Pon­to de Ante­nçon Con­ti­nua­da (PAC) devi­do a que duran­te o seu arres­to um polí­cia forçou-lhe a mao.
Con­cen­traçom solidária
Nes­ta mes­ma tar­de auto-con­vo­cou-se umha con­cen­traçom soli­dá­ria no Toral des­de as 20:30 da tar­de. Cen­tos de pes­soas reuniu-se para recla­mar a liber­da­de das deti­das e o ato con­cluiu com umha mani­fes­taçom polas ruas da zona velha e que se ache­gou até a Comis­sa­ria don­de estám as estudantes.
Des­de Cei­var que­re­mos nova­men­te mos­trar a nos­sa soli­da­rie­da­de com as reta­lia­das e denun­ciar umha vez mais a cri­mi­na­li­zaçom que se está a exer­cer indis­cri­mi­na­da­men­te sobre os movi­men­tos populares.
BASTA JÁ DE REPRESSOM CONTRA O NOSSO POVO!

Cas­te­llano
La ope­ra­ción poli­cial comen­zó al medio-día de hoy cuan­do varios poli­cías detu­vie­ron al pri­mer estu­dian­te y con­ti­nuó has­ta las cua­tro de la tarde.
A la hora de la redac­ción de esta noti­cia son ya seis estu­dian­tes que están dete­ni­das en la Comi­sa­ría de la Poli­cía Espa­ño­la de Com­pos­te­la. Todas las per­so­nas dete­ni­das per­te­ne­cen a colec­ti­vos estu­dian­ti­les y se sabe que una de ellas es mili­tan­te de Agir, cua­tro de Xei­ra, y otra del Colec­ti­vo de Estu­dian­tes Liber­ta­rios (CEL).
Según infor­ma la pren­sa y miem­bros de las orga­ni­za­cio­nes estu­dian­ti­les es muy pro­ba­ble que las deten­cio­nes estén rela­cio­na­das con la mani­fes­ta­ción de los mari­ne­ros de cer­co que tuvo lugar en la capi­tal del País el pasa­do 11 de Mar­zo. Por el momen­to las estu­diann­tes están sien­do asis­ti­das por un abo­ga­do de ofi­cio y se cal­cu­la que maña­na o pasa­do serán pues­tas ante el juez.
Así mis­mo un estu­dian­te fue tras­la­da­do has­ta el Pun­to de Aten­ción Con­ti­nua­da (PAC) debi­do a que duran­te su arres­to un polí­cia le for­zó la mano.
Con­cen­tra­ción solidaria
Esta mis­ma tar­de se auto­con­vo­có una con­cen­tra­ción soli­da­ria en el Toral des­de las 20:30 de la tar­de. Cien­tos de per­so­nas se reu­nie­ron para recla­mar la liber­tad de las dete­ni­dias y el acto con­clu­yó con una mani­fes­ta­ción por las calles de la zona vie­ja, y ade­más se acer­có has­ta la Comi­sa­ría don­de están las estudiantes.
Des­de Cei­var que­re­mos de nue­vo mos­trar nues­tra soli­da­ri­dad con las repre­sa­lia­das y denun­ciar una vez más la cri­mi­na­li­za­ción que se está ejer­cien­do indis­cri­mi­na­da­men­te sobre los movi­mien­tos populares.
BASTA JÁ DE REPRESSOM CONTRA O NOSSO POVO!

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *