[Gal/​Cast] Comu­ni­ca­do do CPIG (Pres@s Galeg@s)perante o 17 de abril

Gale­go

Des­de o Colec­ti­vo de Presos/​as Inde­pen­den­tis­tas Galegos/​as apro­vei­ta­mos a pro­xi­mi­da­de do 17 de Abril, jor­na­da de apoio á lui­ta dos/​as presos/​as políticos/​as, para tras­la­dar várias refle­xons de intere­se para o Movi­men­to inde­pen­den­tis­ta, e par­ti­cu­lar­men­te para o espaço soli­dá­rio gale­go no caminho con­jun­to que esta­mos a fazer cara o res­pei­to dos direi­tos que nos corres­pon­de até a liber­da­de dos mili­tan­tes gale­gos encarcerados.

Nas cadeias espanho­las leva­mos anos enfren­tan­do umha polí­ti­ca peni­ten­ciá­ria; mui­tas vezes denun­cia­da e conhe­ci­da polo movi­men­to popu­lar gale­go, carac­te­ri­za­da pola dis­per­som, o régi­me FIES, res­tri­cçons e a soe­da­de polí­ti­ca impos­ta que bus­ca rom­per os víncu­los entre nós e com o nos­so Movi­men­to político.

O Esta­do Espanhol man­tem a ten­ta­ti­va per­ma­nen­te e ampla­men­te fra­cas­sa­da de des­truiçom pes­soal, pre­ten­den­do a renún­cia á nos­sa iden­ti­da­de e ao pro­jec­to com­ba­ten­te ao que per­ten­ce­mos. A chan­ta­gem, a pres­som indi­vi­dua­li­za­da e o acos­so tam­bem fam par­te des­sa estrá­te­gia de gue­rra car­ce­rá­ria con­tra alguns mili­tan­tes. O Esta­do pre­ten­de a clau­di­caçom polí­ti­ca a cám­bio de algumhas migalhas como seriam cer­tas melho­ras den­tro ou o pos­sí­vel acer­ca­men­to a umha pris­som na Galiza.

O CPIG recha­za as saí­das indi­vi­dua­lis­tas para os pre­sos inde­pen­den­tis­tas. As opçons pes­soais uni­la­te­ra­is suponhem unha des­leal­da­de á diná­mi­ca colec­ti­va, for­ta­le­cen­do a mes­ma polí­ti­ca peni­tén­cia­ria que segui­mos a sofrer nas cadeias espanho­las. Dei­xa­mos bem cla­ra a nos­sa opo­siçom a qual­quer “vía Nan­cla­res” gale­ga, exi­gin­do o tras­la­do a umha pris­som em
terri­tó­rio gale­go e o agru­pa­men­to do nos­so Colec­ti­vo, sem con­diçons, nem con­tra-par­ti­da polí­ti­ca algumha, tal e como rei­vin­di­ca­mos nas pro­tes­tas mensais.

Os com­ba­ten­tes pre­sos, orga­ni­za­dos no CPIG, recla­ma­mos de novo ao con­jun­to do inde­pen­den­tis­mo gale­go, ás orga­ni­zaçons soli­dá­rias e demo­crá­ti­cas a con­ti­nui­da­de no tra­balho per­ma­nen­te de denún­cia, apoio e res­pal­do ás nos­sas rei­vin­di­caçons, acom­panhan­do ao CPIG na nos­sa lui­ta, lon­ga e dífi­cil, mais que sem dúvi­da, entre tod@s, venceremos!

A lui­ta é o úni­co caminho!

Inde­pen­dên­cia!

Tra­duc­ción La Haine-Galiza

Cas­te­llano

Des­de el Colec­ti­vo de Presos/​as Inde­pèn­den­tis­tas Galegos/​as apro­ve­cha­mos la pro­xi­mi­dad del 17 de abril, jor­na­da de apo­yo a la lucha de los pres@s polític@s, para tras­la­dar varias refle­xio­nes de inte­rés para el Movi­mien­to inde­pen­den­tis­ta, y par­ti­cu­lar­men­te para el espa­cio soli­da­rio gale­go en el camino con­jun­to que esta­mos desa­rro­llan­do res­pec­to a los dere­chos que nos corres­pon­den has­ta la liber­tad de l@s mili­tan­tes galeg@s encarcelad@s.

En las cár­ce­les espa­ño­las lle­va­mos años enfren­tan­do una polí­ti­ca peni­ten­cia­ria; muchas veces denun­ciai­da y cono­ci­da por el movi­mien­to popu­lar gale­go, carac­te­ri­za­da por la dis­per­sión, el régi­men FIES, res­tric­cio­nes y la sole­dad polí­ti­ca impues­ta que bus­ca rom­per los víncu­los entre nosotr@s y con nues­tro Movi­mien­to político.

El Esta­do Espa­ñol man­tie­ne la inten­ción per­ma­nen­te y amplia­men­te fra­ca­sa­da de des­truc­ción per­son­zal, pre­ten­dien­do la renun­cia a nues­tra iden­ti­dad y al pro­yec­to com­ba­tien­te al que per­te­ne­ce­mos. El chan­ta­je, la pre­sión indi­vi­dua­li­za­da y el aco­so tam­bién for­man par­te de esa estra­te­gia de gue­rra car­ce­la­ria con­tra algu­nos mili­tan­tes. El Esta­do pre­ten­de la clau­di­ca­ción polí­ti­ca a cam­bio de algu­nas miga­jas como serían cier­tas mejo­ras den­tro o un posi­ble acer­ca­mien­to a una pri­sión en Galiza.

El CPIG recha­za las sali­das indi­vi­dua­lis­tas para los pre­sos inde­pen­den­tis­tas. Las opcio­nes per­so­na­les uni­la­te­ra­les supo­nen una des­leal­dad a la diná­mi­ca colec­ti­va, for­ta­le­cien­do la mis­ma polí­ti­ca peni­ten­cia­ria que segui­mos sufrien­do en las cár­ce­les espa­ño­las. Deja­mos bien cla­ra nues­tra opo­si­ción a cual­quier «Vía Nan­cla­res» gale­ga, exi­gien­do el tras­la­do a una pri­sión en terri­to­rio gale­go y el agru­pa­mien­to de nues­tro Colec­ti­vo, sin con­di­cio­nes, ni con­tra-par­ti­da polí­ti­ca algu­na, tal y como rei­vin­di­ca­mos en las pro­tes­tas mensuales.

L@s com­ba­tien­tes pres@s orga­ni­za­dos en el CPIG, recla­ma­mos de nue­vo al con­jun­to del inde­pen­den­tis­mo gxa­le­go, a las orga­ni­za­cio­nes soli­da­rias y demo­crá­ti­cas la con­ti­nui­dad en el tra­ba­jo per­ma­nen­te de denun­cia, apo­yo y res­pal­do a nues­tras rei­vin­di­ca­cio­nes, acom­pa­ñan­do al CPIG en nues­tra lucha, lar­ga y difí­cil, pero que sin duda, entre tod@s, venceremos!

A lui­ta é o úni­co caminho!!
Independência!

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *