[Cat/​Cast] L’Esquerra Inde­pen­den­tis­ta davant l’immobilisme del Con­grés Espanyol

Cata­lan

Davant la nega­ti­va del Con­grés dels dipu­tats Espan­yol al tras­pàs de Com­pe­tèn­cies a la Gene­ra­li­tat per tal de realitzar la con­sul­ta sobi­ra­nis­ta del 9 de novem­bre, l’Esquerra Inde­pen­den­tis­ta volem expres­sar, un cop més i amb més èmfa­si que mai, la nos­tra fer­ma volun­tat i com­pro­mís amb el poble cata­là per tal de deci­dir sobre el futur d’una part del nos­tre territori.

Ente­nem que aques­ta pri­me­ra nega­ti­va de l’Estat Espan­yol a que una part del poble cata­là exer­cei­xi el seu dret a vot obre les por­tes cap al camí que sem­pre hem defen­sat des del nos­tre movi­ment: un camí mar­cat per la desobe­dièn­cia com a úni­ca via per asso­lir els drets nacio­nals, socials i de gène­re per al con­junt de les clas­ses popu­lars, no només de la Comu­ni­tat Autò­no­ma de Cata­lun­ya, sinó de tots els Paï­sos Catalans.

La nega­ti­va del Con­grés ens reafir­ma en la nos­tra posi­ció de que els nos­tres drets no els asso­li­rem dema­nant res a nin­gú, sinó que el pro­cés d’emancipació de les clas­ses popu­lars cata­la­nes vin­drà, exclu­si­va­ment, de la mobi­litza­ció i cons­cien­cia­ció d’aquestes. Així, cal emfa­titzar que el fet de que l’Estat es negui al dret a deci­dir d’una part del país no només posa de mani­fest que no exis­teix pac­te pos­si­ble sinó que visua­litza, un cop més, el con­flic­te demo­crà­tic entre un poble que cada vega­da està exi­gint més inter­ven­ció polí­ti­ca direc­ta, i unes elits eco­nò­mi­ques i polí­ti­ques que li neguen la seva sobi­ra­nia i el seu dret a autogovernar-se.

Aquest últim fet només és un nou afe­git a la cons­ta­ta­ció de que des de l’encaix a l’Estat Espan­yol no exis­teix una via pos­si­ble per a exer­cir la demo­crà­cia; la demo­crà­cia real, ente­sa com a govern del poble, que ens per­me­ti deci­dir sobre totes les qües­tions de la nos­tra vida. Així, fem explí­cit, un cop més, que la desobe­dièn­cia i la orga­nitza­ció seran les úni­ques vies pos­si­bles per a acon­se­guir la inde­pen­dèn­cia ple­na, que no hem d’anar a dema­nar res a nin­gú, sinó que úni­ca­ment a tra­vés del nos­tre pro­pi tre­ball i llui­ta acon­se­gui­rem la inde­pen­dèn­cia real que ens per­me­ti, per dig­ni­tat, can­viar-ho tot.

Aler­ta Solidària
ARRAN
Can­di­da­tu­ra d’Unitat Popular
Coor­di­na­do­ra Obre­ra Sindical
Enda­vant – Orga­nitza­ció Socia­lis­ta d’Alliberament Nacional
Movi­ment en Defen­sa de la Terra
Sin­di­cat d’Estudiants dels Paï­sos Catalans


Cas­te­llano

Ante la nega­ti­va del Con­gre­so de los dipu­tados Espa­ñol al tras­pa­so de Com­pe­ten­cias a la Gene­ra­li­tat para rea­li­zar la con­sul­ta sobe­ra­nis­ta del 9 de noviem­bre, la Izquier­da Inde­pen­den­tis­ta que­re­mos expre­sar, un gol­pe más y con más énfa­sis que nun­ca, nues­tra fir­me volun­tad y com­pro­mi­so con el pue­blo cata­lán para deci­dir sobre el futu­ro de una par­te de nues­tro territorio.

Enten­de­mos que esta pri­me­ra nega­ti­va del Esta­do Espa­ñol a que una par­te del pue­blo cata­lán ejer­za su dere­cho en voto abre las puer­tas hacia el camino que siem­pre hemos defen­di­do des­de nues­tro movi­mien­to: un camino mar­ca­do por la des­obe­dien­cia como úni­ca vía para lograr los dere­chos nacio­na­les, socia­les y de géne­ro para el con­jun­to de las cla­ses popu­la­res, no sólo de la Comu­ni­tat Autó­no­ma de Cata­lu­ña, sino de todos los Paï­sos Catalans.

La nega­ti­va del Con­gre­so nos reafir­ma en nues­tra posi­ción de que nues­tros dere­chos no los logra­re­mos pidien­do nada a nadie, sino que el pro­ce­so de eman­ci­pa­ción de las cla­ses popu­la­res cata­la­nas ven­drá, exclu­si­va­men­te, de la movi­li­za­ción y con­cien­cia­ción de estas. Así, hay que enfa­ti­zar que el hecho de que el Esta­do se nie­gue al dere­cho a deci­dir de una par­te del país no sólo pone de mani­fies­to que no exis­te pac­to posi­ble sino que visua­li­za, un gol­pe más, el con­flic­to demo­crá­ti­co entre un pue­blo que cada vez está exi­gien­do más inter­ven­ción polí­ti­ca direc­ta, y unas éli­tes eco­nó­mi­cas y polí­ti­cas que le nie­gan su sobe­ra­nía y su dere­cho a autogobernarse.

Este últi­mo hecho sólo es un nue­vo aña­di­do a la cons­ta­ta­ción de que des­de la ensam­bla­du­ra a la Sido Espan­yol no exis­te una vía posi­ble para ejer­cer la demo­cra­cia; la demo­cra­cia real, enten­te como gobierno del pue­blo, que nos per­mi­ta deci­dir sobre todas las cues­tio­nes de nues­tra vida. Así, estiér­col explí­ci­to, un gol­pe más, que la des­obe­dien­cia y la orga­ni­za­ción serán las úni­cas vías posi­bles para con­se­guir la inde­pen­den­cia lle­na, que no tene­mos que ir a pedir nada a nadie, sino que úni­ca­men­te a tra­vés de nues­tro pro­pio tra­ba­jo y lucha con­se­gui­re­mos la inde­pen­den­cia real que nos per­mi­ta, por dig­ni­dad, cam­biar­lo todo.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *