[Cast/​Eusk] Ave Oku­pi­na Purisima!

Epis­to­la 1,

Ya son 26 años des­de que nues­tra que­ri­da capi­lla Gas­teiz­ko Gaz­tetxea ha ido lle­van­do a cabo los divi­nos prin­ci­pios de Occu­pa­tium, Asam­blea­rium, Auto­ges­tio­num. Dejó atrás la infer­nal coche­ra del obis­pa­do para poder hacer cul­to a esos tres prin­ci­pios. Según los blas­fe­mos y here­jes del Opus Dei son nues­tras sim­ples vidas las que nos empu­jan hacia la san­ti­dad. Des­de Oku­pus Dei cree­mos y con­fia­mos que la peno­sa situa­ción de la juven­tud de hoy en día es quien nos obli­ga a la oku­pa­ción y auto­ges­tión. Opus dei sig­ni­fi­ca “la obra del señor”; para noso­tras, en cam­bio, Oku­pus dei hace refe­ren­cia a la nece­si­dad de la luz celes­tial de la oku­pa­ción; la cual es obli­ga­to­ria rea­li­zar median­te lar­gos rezos y tareas dia­rias. Bile­ras inter­mi­na­bles, con­cier­tos, deba­tes, char­las, … una ofer­ta social y cul­tu­ral muy vario­pin­ta al fin y al cabo.

Gra­cias a Oku­pus Dei vemos hacer­se reali­dad algu­nos de nues­tros sue­ños, y logra­re­mos hacer fren­te a esos dia­blos que cola­bo­ran en man­te­ner el kapi­ta­lis­mo. Debe­mos denun­ciar al mons­truo de la espe­cu­la­ción, tra­ba­jan­do siem­pre de modo auto­ges­tio­na­do y con la ayu­da de la oku­pa­ción. Hay que derro­tar la jerar­quía impues­ta por Bel­ce­bú, crean­do una línea igua­li­ta­ria que nos incum­ba a todas a la hora de tomar deci­sio­nes. Ese es nues­tro obje­ti­vo y nun­ca nos can­sa­re­mos de repe­tir­lo, por­que no hay vida posi­ble sin auto­ges­tión ni okupación!

Por otro lado, ¿cómo enten­der el Gaz­tetxe sin Alde Zaha­rra? El barrio lle­na de orgu­llo nues­tra alma, esas bile­ras inter­mi­na­bles, esa vidi­lla que se crea en casa esqui­na, … Pero de nue­vo son aque­llos demo­nios infer­na­les los que quie­ren arrui­nar la mul­ti­cul­tu­ra­li­dad, con­vi­ven­cia y la vidi­lla ante­po­nien­do sus pro­pios intere­ses. Es un cla­ro ejem­plo de ello las esca­le­ras mecá­ni­cas del can­tón de Semi­na­rio Vie­jo o la ame­na­za de des­alo­jo que sufre la casa oku­pa de San Fran. Aun así, nues­tra manía de no parar quie­tas será la que haga fren­te a estos ata­ques y la que nos empu­ja­rá a seguir dan­do la kaka por otro mode­lo de barrio.

Ya han pasa­do muchos años des­de que se dio vida a la sede prin­ci­pal del movi­mien­to popu­lar y oku­pa de la humil­de villa de Gas­teiz. Este sue­ño rea­li­za­do hubie­se sido impo­si­ble sin la ayu­da de aque­llas auzo­ki­des y colec­ti­vos que deci­die­ron negar el camino del peca­do y fue­ron fie­les a nues­tra doc­tri­na. Es un mila­gro poder dis­fru­tar del tra­ba­jo y com­pa­ñía de toda esta bue­na gen­te. No pode­mos olvi­dar a las com­pa­ñe­ras del barrio oku­pa­do de Erre­ka­leor, que tam­bién sufren otra ame­na­za de des­alo­jo; des­de aquí que­re­mos enviar­les nues­tro cari­ño y soli­da­ri­dad más fuer­te! Biba zuek!

Vol­ve­mos a repe­tir que ya han pasa­do 26 años des­de que tira­mos aquel por­tón, pero dan­do un vis­ta­zo a nues­tro alre­de­dor da la sen­sa­ción de que nos hemos aden­tra­do en una máqui­na para retro­ce­der en el tiem­po. Nos están extir­pan­do esos pocos dere­chos que se logra­ron median­te lar­gas luchas, así como el dere­cho a deci­dir sobre nues­tros cuer­pos, la liber­tad de expre­sión, … Están empu­jan­do la juven­tud hacia la mise­ria y el desempleo.

Para fina­li­zar, que­re­mos man­dar un fuer­te beso a nues­tro com­pa­ñe­ro Ekaitz Sama­nie­go , las y los pre­sos polí­ti­cos encar­ce­la­dos y tam­bién a todas esas per­so­nas que están a espe­ra de juicio.

Como hemos men­cio­na­do ante­rior­men­te, ya son 26 años des­de que 300 fie­les deci­die­ron abrir estas puer­tas, y es por ello por lo que se vie­nen días de cele­bra­ción y jol­go­rio a nues­tra que­ri­da casa embru­ja­da. Podre­mos dis­fru­tar de miles de acti­vi­da­des dife­ren­tes estos días. Por lo tan­to, des­de Oku­pus Dei hace­mos lla­ma­mien­to a toda bue­na cre­yen­te y fiel a nues­tra doc­tri­na a tomar par­te en nues­tra pró­xi­ma euca­ris­tía, las puer­tas del Gaz­tetxe siguen abier­tas! Ven y reza jun­to con todas noso­tras! Ea ea ea gaztetxea!

In nomi­ne oku­pa­ti, auto­ges­tio­ni et sen­ti­do comu­ni, OKUPUS DEI!!


Eus­ke­ra
Epis­to­la 1,

Gure kapi­lla den Gas­teiz­ko Gaz­tetxeak 26 urte bete berri ditu Occu­pa­tium, Asan­blea­rium Auto­ges­tio­num prin­tzi­pio dibi­noak prak­ti­kan jar­tzen hasi zene­tik. Apez­pi­kua­re­na zen kotxe­ra ziz­trin eta infer­nal horre­kin buka­tu eta urtez urte eta emo­zioz emo­zio hiru prin­tzi­pio horiei men egin dio­gu. Nor­be­ra­ren bizitza arrun­tak san­tu­ta­su­ne­ra era­ma­ten due­la dio­te Opus Dei­ko blas­fe­mo eta here­jeek. Guk Oku­pus Dei­tik ordea, gaz­teon egoe­ra tamal­ga­rriak oku­pa­zio eta auto­ges­tio­ra bul­tzatzen gai­tue­na­ren ideia­ri zorrotz jarraitzen dio­gu. Opus Dei hitzak Jain­koa­ren obra deritzo, guretzat ordea, Oku­pus Dei, oku­pa­zioa­ren argi zeles­tia­la­ren beha­rra da. Guk egu­ne­ro­ko otoitza­ren eta ilu­sioz sor­tu eta bul­tza­tu beha­rre­koa. Bile­ra amai­ga­been, kon­tzer­tuen, ezta­bai­den, hitzal­dien, eta, azken finean, ekin­tza kul­tu­ral eta sozial bario­pin­toen bidez gure dok­tri­na errea­li­ta­tean plazaratuz.

Oku­pus Dei-ri esker gure ametsak errea­li­ta­te bihur­tzen ditu­gu, eta aurre egin­go die­gu kapi­ta­lis­moa­ren man­ten­tzea ahal­bi­detzen duten dea­bruei. Espe­ku­la­zioa­ren muns­troa oku­pa­zio dibi­noa­ren bidez sala­tuz eta era­ba­te­ko modu auto­ges­tio­na­tuan proiek­tuak aurre­ra era­ma­nez. Bel­ze­buk eza­rri­ta­ko hie­rar­kia sozia­la­re­kin beti­ko amai­tu behar dugu, eta era­ba­kiak denok bil­tzen gai­tuen mai­la anitzean har­tzea­ren alde­ko apus­tua egin. Hori da gure hau­tua eta ez gara neka­tu­ko behin eta berriz erre­pi­katzeaz, oku­pa­zio eta auto­ges­tio barik ez bai­ta­go bizitzerik!

Bes­tal­de, nola uler deza­ke­gu Gaz­tetxea Alde Zaha­rrik gabe? Auzoak gure ari­ma harro­ta­su­nez betetzen du, txo­ko guz­tie­ta­tik eten­ga­bean sor­tzen den bizitzak, auzo­ko komu­ni­ta­te ezber­di­nak kez betetzen dituz­te bile­ra amai­ga­beak… Orain­dik ere honen guz­tia­ren etor­ki­zu­na kolo­kan jarri nahi dute infer­nu­ko zori­gaiz­toek, berriz ere auzoak dituen beha­rren gai­ne­tik beraien intere­sak babes­tu baino ez dute egi­ten. Kul­tu­rar­te­ko­ta­su­na, bizi­ki­detza eta oro­ko­rrean auzo­ko bizitza zapuz­tu nahi dute, horren adi­bi­de dira Semi­na­rio Zaha­rre­ko kan­toian erai­kitzen ari diren eskai­le­ra meka­ni­koak edo­ta San Fran etxe oku­pa­tuak jasan berri dituen des­alo­jo mehatxuak. Bai­na auzoan badu­gu gel­di­rik ez ego­te­ko dugun mania han­di bat, eta mehatxu eta inpo­sa­ke­ten gai­ne­tik bes­te ere­du baten alde kaka ema­ten jarrai­tu­ko dugu.

Gas­teiz­ko oku­pa­zio eta herri mugi­men­dua­ren kapi­lla nagu­sia aspal­di­da­nik dago bizi­rik Alde Zaha­rre­ko mui­noan. Gau­za­tu­ta­ko amets hura ezi­nez­koa izan­go litza­te­ke urtean joan eta eto­rri beka­tua­ren bidea uka­tu eta gure­kin bat ibi­li diren ingu­ru­ko kolek­ti­bo eta auzo­ki­de fidel horiek gabe. Izan ere, Gaz­tetxea­ren bes­te mira­rie­ta­ko bat jen­de ezber­di­nen arte­ko elkar­la­nak sor­tu­ta­koa izan da. Ezin dugu ahaz­tu gure­kin elkar­la­nean dabi­len Erre­ka­leor auzo oku­pa­tuak bizi duen des­alo­jo arris­kua, hemen­dik gure elkar­ta­sun kei­nu­rik beroe­na, biba zuek!

26 urte pasa dira atea bota genue­ne­tik, eta badi­ru­di den­bo­ra maki­na batean sar­tu eta urteak atze­ra egi­ten ari gare­la. Borro­ka luzeen bidez lor­tu­ri­ko esku­bi­de murritz horiek bor­tiz­ki ken­tzen ari dira; hala nola abor­tatze­ko esku­bi­dea, adie­raz­pen aska­ta­su­na… Gaur egun­go sis­te­mak gaz­te­ria mise­ria eta lan­ga­be­zia­ra bultzatuz.

Hala­ber muxu saku­ka­da erral­doi bat bida­li nahi genio­ke gure lagu­na den Ekaitz Sama­nie­go­ri, kar­tze­lan dau­den eus­kal pre­so poli­ti­koei eta bai­ta epai­ke­ta­ren zain dau­den auzi­pe­ra­tu guztiei.

Bada, orain, lehen aipa­tu beza­la, ospa­ki­zun egu­nak datoz Mui­no­ko Enera, 26 urte pasa dira Gas­teiz­ko 300 bat fide­lek gaz­tetxe­ko atea zabal­du zute­ne­tik eta hori ez da txantxa. Egun hauek eki­me­nez bete­ko ditu­gu, eta artean, hitzal­diak, kon­tzer­tuak, baz­ka­riak… egon­go dira.

Oku­pus Dei­tik, gure euka­ris­tian par­te har­tze­ko gon­bi­da­pe­na luzatzen dio­gu gure dok­tri­nan sines­ten duen per­tso­na fidel eta intere­sa­tu oro­ri. Gaz­tetxe­ko ateek zaba­lik dirau­te! Zatoz eta otoi eza­zu gure­kin bate­ra! Ea Ea Ea Gaztetxea!

In nomi­ne oku­pa­ti, auto­ges­tio­ni, et sen­ti­do comu­ni OKUPUS DEI!!

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *