[Cat/​Cast] La CUP deci­deix no con­có­rrer a les elec­cions europees

Cata­lan

Des­prés de diver­ses set­ma­nes de debat intern i de con­sul­tar-ho amb el movi­ment popu­lar del país a tra­vés d’un cin­quan­te­na d’as­sem­blees ober­tes, final­ment avui la CUP ha deci­dit no con­có­rrer a les elec­cions euro­pees del pro­per 25 de maig. La deci­sió s’ha pres al Con­sell Polí­tic de la CUP, que és el màxim òrgan de deli­be­ra­ció i deci­sió polí­ti­ca entre Assem­blees Nacio­nals i que està com­post per repre­sen­tants de cadas­cu­na de les Terri­to­rials de la formació.

La deci­sió de no con­có­rrer a aques­tes elec­cions euro­pees res­pon al fet que la CUP no ha obser­vat una deman­da espe­cí­fi­ca per part de la majo­ria de l’es­que­rra inde­pen­den­tis­ta ni dels movi­ments popu­lars a l’ho­ra de inter­ve­nir en el Par­la­ment Euro­peu. La Unió Euro­pea és un espai anti­de­mo­crà­tic que impo­sa la pri­va­titza­ció dels ser­veis públics, la dic­ta­du­ra del deu­te i la pre­ser­va­ció del inter­es­sos del capi­tal i dels estats. Davant el cada vega­da major des­crè­dit de la Unió Euro­pea i davant la man­ca d’u­na agen­da polí­ti­ca con­cre­ta per part del movi­ment popu­lar a apor­tar a les ins­ti­tu­cions euro­pees, a dife­rèn­cia d’al­tres movi­ments d’a­lli­be­ra­ment d’al­tres nacions de l’es­tat, la CUP ha deci­dit en aques­ta oca­sió no acu­dir a aques­ta com­tes­sa elec­to­ral per denun­ciar aquest sis­te­ma opac i antidemocràtic.

En els pro­pers mesos, la CUP segui­rà prio­ritzant el tre­ball polí­tic basat en l’im­puls d’i­ni­cia­ti­ves popu­lars àmplies orien­ta­des a refo­rçar el pro­jec­te de la uni­tat popu­lar. Avui aquest tre­ball polí­tic és prio­ri­ta­ri per la CUP.

Més enllà d’ha­ver deci­dit la no pre­sen­ta­ció d’u­na can­di­da­tu­ra elec­to­ral a les pro­pe­res elec­cions euro­pees, la CUP aca­ba­rà de per­fi­lar pro­pe­ra­ment el paper que la for­ma­ció pot tenir en el con­text de la campanya.

Cas­te­llano

Des­pués de varias sema­nas de deba­te interno y de con­sul­tar­lo con el movi­mien­to popu­lar del país a tra­vés de un cin­cuen­te­na de asam­bleas abier­tas, final­men­te hoy la CUP ha deci­di­do no con­cu­rrir a las elec­cio­nes euro­peas del cer­cano 25 de mayo. La deci­sión se ha toma­do al Con­se­jo Polí­ti­co de la CUP, que es el máxi­mo órgano de deli­be­ra­ción y deci­sión polí­ti­ca entre Asam­bleas Nacio­na­les y que está com­pues­to por repre­sen­tan­tes de cada una de las Terri­to­ria­les de la formación.

La deci­sión de no con­cu­rrir a estas elec­cio­nes euro­peas res­pon­de al hecho que la CUP no ha obser­va­do una deman­da espe­cí­fi­ca por par­te de la mayo­ría de la izquier­da inde­pen­den­tis­ta ni de los movi­mien­tos popu­la­res a la hora de inter­ve­nir en el Par­la­men­to Euro­peo. La Unión Euro­pea es un espa­cio anti­de­mo­crá­ti­co que impo­ne la pri­va­ti­za­ción de los ser­vi­cios públi­cos, la dic­ta­du­ra de la deu­da y la pre­ser­va­ción del intere­ses del capi­tal y de los esta­dos. Ante el cada vez mayor des­cré­di­to de la Unión Euro­pea y ante la caren­cia de una agen­da polí­ti­ca con­cre­ta por par­te del movi­mien­to popu­lar a apor­tar a las ins­ti­tu­cio­nes euro­peas, a dife­ren­cia otros movi­mien­tos de libe­ra­ción otras nacio­nes del esta­do, la CUP ha deci­di­do en esta oca­sión no acu­dir a esta cita elec­to­ral para denun­ciar este sis­te­ma opa­co y antidemocrático.

En los pró­xi­mos meses, la CUP segui­rá prio­ri­zan­do el tra­ba­jo polí­ti­co basa­do en el impul­so de ini­cia­ti­vas popu­la­res amplias orien­ta­das a refor­zar el pro­yec­to de la uni­dad popu­lar. Hoy este tra­ba­jo polí­ti­co es prio­ri­ta­rio por la CUP.

Más allá de haber deci­di­do la no pre­sen­ta­ción de una can­di­da­tu­ra elec­to­ral a las pró­xi­mas elec­cio­nes euro­peas, la CUP aca­ba­rá de per­fi­lar pró­xi­ma­men­te el papel que la for­ma­ción pue­de tener en el con­tex­to de la campaña.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *