[Cast/​Eusk] Fuen­tes de Bil­bo de ver­de con­tra el TAV

Hace tres años 20 ríos apa­re­cie­ron ver­des como denun­cia del impac­to del Tren de Alta Velo­ci­dad en las aguas (afec­ción a acui­fe­ros, seca­do de fuen­tes, ver­ti­dos de tóxicos,…).

Las fuen­tes de la pla­za cir­cu­lar y de la pla­za elíp­ti­ca de Bil­bao se han teñi­do de ver­de fos­fo­ri­to por­que Bil­bao se ha lle­na­do de tóxi­cos, de per­so­na­jes tóxi­cos. Per­so­na­jes que son res­pon­sa­bles de este vene­no­so mode­lo eco­nó­mi­co, y en con­cre­to son los impul­so­res del pro­yec­to del TAV cuyas obras no solo des­tru­yen la tie­rra sino que son un dis­pen­dio que ha con­tri­bui­do a la cri­sis económica.

- Están nues­tros tóxi­cos pre­si­den­tes de los gobier­nos espa­ñol y vas­co que están eje­cu­tan­do el TAV y pre­fie­ren cor­tar los gas­tos social­men­te úti­les en lugar de parar ya esta inú­til obra.

- Han veni­do altos tóxi­cos car­gos de ins­ti­tu­cio­nes euro­peas, cuyo mer­ca­do úni­co capi­ta­lis­ta es el que pide el des­plie­gue del TAV, entre ellos el pre­si­den­te del BEI [Wer­ner Hoyer], que con­ce­de pres­tá­mos mil millo­na­rios para ase­gu­rar­se de que pro­yec­tos como el TAV hipo­te­can el pais entero.

-No fal­tan repre­sen­tan­tes de mul­ti­na­cio­na­les tóxi­cas como Iber­dro­la y Sie­mens cuyo lobby de pre­sión está en el ori­gen del pro­gra­ma de Redes Transeu­ro­peas de Trans­por­te. Pre­sión que siguen hacien­do en anti­de­mo­crá­ti­cos foros de con­cha­beo como el de hoy.

-Foro cuya tóxi­ci­dad des­bor­da con la pre­sen­cia de la direc­to­ra del Fon­do Mone­ta­rio Inter­na­cio­nal, que duran­te déca­das a empu­ja­do a la rui­na pai­ses por todo el mun­do para poner­los al ser­vi­cio del poder Monetario.

Eus­ke­ra
Orain dela hiru urte hogei erre­ka kolo­rez­ta­tu geni­tuen Abia­du­ra Han­di­ko Tre­nak ure­tan era­gi­ten dituen kal­teak salatze­ko (akui­fe­ro eta itu­rriak sikatzea, isur­ke­ta toxikoak,…).

Bil­bo per­tso­nai toxi­koz bete dela eta, Bil­bo­ko pla­za biri­bi­le­ko eta pla­za elip­ti­ko­ko itu­rriak ber­de fos­fo­ri­to kolo­rea har­tu du. Orain­go egoe­ra­ra era­man gai­tuz­ten eta gaur egun oke­rre­ra jarraitzen duen poli­ti­ka anti­so­zia­la­ren ardu­ra­dun eta bul­tzatzai­le diren Glo­bal Forum Spai­ne­ko per­tso­naia toxi­koak. (Hauek ez beza­la kolo­rez­tatze­ko era­bi­li­ta­ko pro­duk­tua ez da kutsakorra).

Abia­du­ra Han­di­ko Tre­na beza­la­ko azpie­gi­tu­ra han­diak eta eko­no­mia ere­du zapal­tzai­lea bul­tzatzen dute­nak dira eto­rri direna:

-AHT burutzen ari diren geu­re espai­niar eta eus­kal gober­nue­ta­ko lehen­da­ka­ri «kutsa­ko­rrak» ditu­gu ber­tan eta bide­ra­ga­rria ez den lan hau gera­tu beha­rrean, nahia­go dituz­te gas­tu sozia­lak moztu.

-Ins­ti­tu­zio euro­pea­rre­ko kar­gu toxi­ko altuak ere eto­rri dira, zein­tzuen mer­ka­tu kapi­ta­lis­ta baka­rrak AHTa eskatzen duen eta mila­ka mili­oie­ta­ko mai­le­guak ari diren ema­ten, AHT beza­la­ko proiek­tuak, nazioa zorpetzeko.

-Ber­tan ditu­gu Iber­dro­la eta Sie­mens beza­la­ko mul­ti­na­zio­nal toxi­koen ordez­ka­riak, non, beraien pre­sio lobb­ya­ren oina­rria, Garraio Sare Transeu­ro­pea­rra­ren egi­ta­rauean dagoen. Gaur­koa­ren pare­ko foro anti­de­mo­kra­ti­koe­tan egin­da­ko presioa.

-Eta urte­tan, nazio uga­ri­ren zor­petzea mun­du guz­tian zehar bul­tzatzen ari­tu den, Nazioar­te­ko Diru Fun­tse­ko zuzen­da­ria­ren eto­rre­ra­re­kin, zer esa­nik ez; Diru bote­rea­ren zer­bitzu­ra eza­rri nahi gaitu.
OHARRA: Ibaiak tin­datze­ko fluo­res­zei­na sodi­koa era­bi­li da, horrek ez die inola­ko kal­te­rik egi­ten ez ura­ri eta izadiari.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *