[Cat/​Cast] La CUP deci­deix no con­có­rrer a les elec­cions europees

Cata­lan

Des­prés de diver­ses set­ma­nes de debat intern i de con­sul­tar-ho amb el movi­ment popu­lar del país a tra­vés d’un cin­quan­te­na d’as­sem­blees ober­tes, final­ment avui la CUP ha deci­dit no con­có­rrer a les elec­cions euro­pees del pro­per 25 de maig. La deci­sió s’ha pres al Con­sell Polí­tic de la CUP, que és el màxim òrgan de deli­be­ra­ció i deci­sió polí­ti­ca entre Assem­blees Nacio­nals i que està com­post per repre­sen­tants de cadas­cu­na de les Terri­to­rials de la formació.

La deci­sió de no con­có­rrer a aques­tes elec­cions euro­pees res­pon al fet que la CUP no ha obser­vat una deman­da espe­cí­fi­ca per part de la majo­ria de l’es­que­rra inde­pen­den­tis­ta ni dels movi­ments popu­lars a l’ho­ra de inter­ve­nir en el Par­la­ment Euro­peu. La Unió Euro­pea és un espai anti­de­mo­crà­tic que impo­sa la pri­va­titza­ció dels ser­veis públics, la dic­ta­du­ra del deu­te i la pre­ser­va­ció del inter­es­sos del capi­tal i dels estats. Davant el cada vega­da major des­crè­dit de la Unió Euro­pea i davant la man­ca d’u­na agen­da polí­ti­ca con­cre­ta per part del movi­ment popu­lar a apor­tar a les ins­ti­tu­cions euro­pees, a dife­rèn­cia d’al­tres movi­ments d’a­lli­be­ra­ment d’al­tres nacions de l’es­tat, la CUP ha deci­dit en aques­ta oca­sió no acu­dir a aques­ta com­tes­sa elec­to­ral per denun­ciar aquest sis­te­ma opac i antidemocràtic.

En els pro­pers mesos, la CUP segui­rà prio­ritzant el tre­ball polí­tic basat en l’im­puls d’i­ni­cia­ti­ves popu­lars àmplies orien­ta­des a refo­rçar el pro­jec­te de la uni­tat popu­lar. Avui aquest tre­ball polí­tic és prio­ri­ta­ri per la CUP.

Més enllà d’ha­ver deci­dit la no pre­sen­ta­ció d’u­na can­di­da­tu­ra elec­to­ral a les pro­pe­res elec­cions euro­pees, la CUP aca­ba­rà de per­fi­lar pro­pe­ra­ment el paper que la for­ma­ció pot tenir en el con­text de la campanya.

Cas­te­llano

Des­pués de varias sema­nas de deba­te interno y de con­sul­tar­lo con el movi­mien­to popu­lar del país a tra­vés de un cin­cuen­te­na de asam­bleas abier­tas, final­men­te hoy la CUP ha deci­di­do no con­cu­rrir a las elec­cio­nes euro­peas del cer­cano 25 de mayo. La deci­sión se ha toma­do al Con­se­jo Polí­ti­co de la CUP, que es el máxi­mo órgano de deli­be­ra­ción y deci­sión polí­ti­ca entre Asam­bleas Nacio­na­les y que está com­pues­to por repre­sen­tan­tes de cada una de las Terri­to­ria­les de la formación.

La deci­sión de no con­cu­rrir a estas elec­cio­nes euro­peas res­pon­de al hecho que la CUP no ha obser­va­do una deman­da espe­cí­fi­ca por par­te de la mayo­ría de la izquier­da inde­pen­den­tis­ta ni de los movi­mien­tos popu­la­res a la hora de inter­ve­nir en el Par­la­men­to Euro­peo. La Unión Euro­pea es un espa­cio anti­de­mo­crá­ti­co que impo­ne la pri­va­ti­za­ción de los ser­vi­cios públi­cos, la dic­ta­du­ra de la deu­da y la pre­ser­va­ción del intere­ses del capi­tal y de los esta­dos. Ante el cada vez mayor des­cré­di­to de la Unión Euro­pea y ante la caren­cia de una agen­da polí­ti­ca con­cre­ta por par­te del movi­mien­to popu­lar a apor­tar a las ins­ti­tu­cio­nes euro­peas, a dife­ren­cia otros movi­mien­tos de libe­ra­ción otras nacio­nes del esta­do, la CUP ha deci­di­do en esta oca­sión no acu­dir a esta cita elec­to­ral para denun­ciar este sis­te­ma opa­co y antidemocrático.

En los pró­xi­mos meses, la CUP segui­rá prio­ri­zan­do el tra­ba­jo polí­ti­co basa­do en el impul­so de ini­cia­ti­vas popu­la­res amplias orien­ta­das a refor­zar el pro­yec­to de la uni­dad popu­lar. Hoy este tra­ba­jo polí­ti­co es prio­ri­ta­rio por la CUP.

Más allá de haber deci­di­do la no pre­sen­ta­ción de una can­di­da­tu­ra elec­to­ral a las pró­xi­mas elec­cio­nes euro­peas, la CUP aca­ba­rá de per­fi­lar pró­xi­ma­men­te el papel que la for­ma­ción pue­de tener en el con­tex­to de la campaña.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *