[Cast/​Cat] Sí a la inde­pen­dèn­cia, sí a la desobediència

[Cas­te­llano]

Sí a la inde­pen­den­cia , sí a la desobediencia

Las orga­ni­za­cio­nes de la Izquier­da Inde­pen­den­tis­ta que­re­mos mani­fes­tar­nos ante la con­vo­ca­to­ria del Refe­rén­dum de Auto­de­ter­mi­na­ción en la Comu­ni­dad Autó­no­ma de Cata­lu­ña y la ofen­si­va recen­tra­li­za­do­ra por par­te del Esta­do espa­ñol en los Paí­ses Catalanes .

En pri­mer lugar , denun­cia­mos las agre­sio­nes que el Esta­do espa­ñol está prac­ti­can­do con­tra las cla­ses popu­la­res de los Paí­ses Cata­la­nes que se con­cre­tan en los ata­ques a la len­gua y cul­tu­ra cata­la­nas , a la edu­ca­ción , la sani­dad, los ser­vi­cios públi­cos , y una mayor recen­tra­li­za­ción del poder esta­tal vacian­do de con­te­ni­do las exiguas estruc­tu­ras autonómicas .

Esta ofen­si­va , que en el aspec­to eco­nó­mi­co y social cuen­ta con la cola­bo­ra­ción y com­pli­ci­dad de todas las admi­nis­tra­cio­nes auto­nó­mi­cas , se pro­du­ce en el con­tex­to de la cri­sis capi­ta­lis­ta y la impo­si­ción como sali­da de la dic­ta­du­ra de la deu­da y la aus­te­ri­dad , en el que ha sido una ope­ra­ción de trans­fe­ren­cia de rique­za colec­ti­va en manos del capi­tal y de secues­tro de la demo­cra­cia y sobe­ra­nía de los pueblos .

En el aspec­to nacio­nal , el pro­ce­so recen­tra­li­za­dor pre­ten­de la ani­qui­la­ción nacio­nal de los Paí­ses Cata­la­nes y se ins­cri­be en el con­tex­to de un inten­to de cerrar el con­flic­to nacio­nal median­te una rees­truc­tu­ra­ción del esta­do que liqui­de las auto­no­mías del País Valen­ciano y las Islas y per­mi­ta recon­du­cir el pro­ce­so en el Prin­ci­pa­do hacia un nue­vo acuer­do de subor­di­na­ción en España .

La res­pues­ta popu­lar a esta ofen­si­va recen­tra­li­za­do­ra está mos­tran­do un cada vez mayor des­per­tar de la con­cien­cia en los Paí­ses Cata­la­nes . En las Islas , ha vivi­do una inten­sa movi­li­za­ción por par­te de los docen­tes y de toda la pobla­ción ante las impo­si­cio­nes con­tra la len­gua y la edu­ca­ción. En el País Valen­ciano , la Pri­ma­ve­ra Valen­cia­na , la denun­cia per­ma­nen­te de la corrup­ción , la defen­sa de la len­gua y la lucha de los tra­ba­ja­do­res de RTVV ante el cie­rre de Canal 9 . Y en Cata­lu­ña tam­bién se ha vivi­do una inten­sa movi­li­za­ción con­tra los recor­tes y sobre todo un cre­ci­mien­to del inde­pen­den­tis­mo que ha for­za­do la con­vo­ca­to­ria de un Refe­rén­dum de Autodeterminación .

La izquier­da inde­pen­den­tis­ta tra­ba­ja por la libe­ra­ción de toda nues­tra nación , los Paí­ses Cata­la­nes y defien­de ante esta ofen­si­va la acción con­jun­ta con­tra los ata­ques espa­ño­lis­tas a todo el terri­to­rio como eje cen­tral de su actua­ción polí­ti­ca , hacien­do con­ver­ger las luchas y el avan­ce de las opcio­nes de libe­ra­ción nacio­nal , social y de géne­ro . No hacer­lo sería favo­re­cer la divi­sión y el des­cuar­ti­za­mien­to y ani­qui­la­ción nacio­nal que per­si­gue el Esta­do espa­ñol. Nin­gu­na par­te de nues­tro país es mone­da de cam­bio , ni nin­gún paso en la libe­ra­ción se hará favo­re­cien­do o per­mi­tien­do los ata­ques a nues­tra nación .

Por otra par­te, las orga­ni­za­cio­nes fir­man­tes denun­cia­mos que la pre­gun­ta que ha plan­tea­do el Pre­si­den­te de la Gene­ra­li­dad de Cata­lu­ña no es la que ha defen­di­do el movi­mien­to popu­lar inde­pen­den­tis­ta con todas las movi­li­za­cio­nes de los últi­mos años . No es una pre­gun­ta bina­ria , cla­ra y explí­ci­ta sobre la inde­pen­den­cia . Es un enga­ño a todos los sec­to­res popu­la­res que se han movi­li­za­do en los últi­mos años exi­gien­do un refe­rén­dum de auto­de­ter­mi­na­ción , y supo­ne una con­ce­sión al auto­no­mis­mo en dar aire a una opción inter­me­dia entre el sta­tus quo y la inde­pen­den­cia . Ade­más , sus­ci­ta serias dudas sobre el reco­no­ci­mien­to de su vali­dez a nivel inter­na­cio­nal . Sin embar­go , pre­gun­tar a una par­te de los Paí­ses Cata­la­nes sobre la Inde­pen­den­cia repre­sen­ta un desa­fío demo­crá­ti­co hacia el Esta­do español.

La izquier­da inde­pen­den­tis­ta se opon­drá a cual­quier inten­to de cerrar en fal­so este con­flic­to median­te una nue­va rela­ción bila­te­ral entre Cata­lu­ña y el Esta­do , que ade­más pue­da favo­re­cer la liqui­da­ción de hecho de la auto­no­mía en el res­to de los Paí­ses Cata­la­nes bajo ocu­pa­ción española .

Denun­cia­mos tam­bién que el Esta­do espa­ñol ya ha anun­cia­do que no está dis­pues­to a per­mi­tir que una par­te de los Paí­ses Cata­la­nes pue­da deci­dir sobre la Inde­pen­den­cia , esce­na­rio ante el cual sólo con la des­obe­dien­cia y la movi­li­za­ción popu­lar se podrá garan­ti­zar la volun­tad popu­lar , des­bor­dan­do tan­to la lega­li­dad espa­ño­la y el mar­co auto­nó­mi­co como la subor­di­na­ción del pro­ce­so a las fuer­zas polí­ti­cas que repre­sen­tan los intere­ses éli­tes socia­les y polí­ti­cas que pre­ten­den un nue­vo pac­to con España .

Tra­ba­ja­re­mos pues para que se pue­da mate­ria­li­zar el refe­rén­dum des­obe­de­cien­do la prohi­bi­ción espa­ño­la , y empla­za­mos todas las orga­ni­za­cio­nes del sobe­ra­nis­mo y los movi­mien­tos popu­la­res a aglu­ti­nar fuer­zas para la cele­bra­ción del refe­rén­dum , y a impe­dir manio­bras que secues­tren el dere­cho a la autodeterminación .

CUP, Arran, SEPC, COS, Aler­ta Soli­dà­ria, Enda­vant i MDT

[Cata­lá]

Sí a la inde­pen­dèn­cia, sí a la desobediència

Les orga­nitza­cions de l’Es­que­rra Inde­pen­den­tis­ta volem mani­fes­tar-nos davant la con­vo­ca­tò­ria del Refe­rèn­dum d’Au­to­de­ter­mi­na­ció a la Comu­ni­tat Autò­no­ma de Cata­lun­ya i l’o­fen­si­va recen­tra­litza­do­ra per part de l’Es­tat espan­yol als Paï­sos Catalans.

En pri­mer lloc, denun­ciem les agres­sions que l’Es­tat espan­yol està prac­ti­cant con­tra les clas­ses popu­lars dels Paï­sos Cata­lans que es con­cre­ten en els atacs a la llen­gua i cul­tu­ra cata­la­nes, a l’e­du­ca­ció, la sani­tat, els ser­veis públics, i una major recen­tra­litza­ció del poder esta­tal bui­dant de con­tin­gut les min­ses estruc­tu­res autonòmiques.

Aques­ta ofen­si­va, que en l’as­pec­te eco­nò­mic i social comp­ta amb la col·laboració i com­pli­ci­tat de totes les admi­nis­tra­cions auto­nò­mi­ques, es pro­dueix en el con­text de la cri­si capi­ta­lis­ta i la impo­si­ció com a sor­ti­da de la dic­ta­du­ra del deu­te i l’aus­te­ri­tat, en el que ha estat una ope­ra­ció de trans­fe­rèn­cia de rique­sa col·lectiva a mans del capi­tal i de segrest de la demo­crà­cia i sobi­ra­nia dels pobles.

En l’as­pec­te nacio­nal, el pro­cés recen­tra­litza­dor pre­tén l’a­no­rrea­ment nacio­nal dels Paï­sos Cata­lans i s’ins­criu en el con­text d’un intent de tan­car el con­flic­te nacio­nal mit­ja­nçant una rees­truc­tu­ra­ció de l’es­tat que liqui­di les auto­no­mies del País Valen­cià i les Illes i per­me­ti recon­duir el pro­cés al Prin­ci­pat cap a un nou acord de subor­di­na­ció a Espanya.

La res­pos­ta popu­lar a aques­ta ofen­si­va recen­tra­litza­do­ra està mos­trant un cada vega­da major des­vetlla­ment de la cons­cièn­cia als Paï­sos Cata­lans. A les Illes, ha vis­cut una inten­sa mobi­litza­ció per part dels docents i de tota la pobla­ció davant les impo­si­cions con­tra la llen­gua i l’e­du­ca­ció. Al País Valen­cià, la Pri­ma­ve­ra Valen­cia­na, la denún­cia per­ma­nent de la corrup­ció, la defen­sa de la llen­gua i la llui­ta dels tre­ba­lla­dors de RTVV davant del tan­ca­ment de Canal 9. I a Cata­lun­ya tam­bé s’ha vis­cut una inten­sa mobi­litza­ció con­tra les reta­lla­des i sobre­tot un crei­xe­ment de l’in­de­pen­den­tis­me que ha forçat la con­vo­ca­tò­ria d’un Refe­rèn­dum d’Autodeterminació.

L’es­que­rra inde­pen­den­tis­ta tre­ba­lla per l’alliberament de tota la nos­tra nació, els Paï­sos Cata­lans i defen­sa davant aques­ta ofen­si­va l’acció con­jun­ta con­tra els atacs espan­yo­lis­tes arreu del terri­to­ri com eix cen­tral de la seva actua­ció polí­ti­ca, fent con­ver­gir les llui­tes i l’a­va­nç de les opcions d’a­lli­be­ra­ment nacio­nal, social i de gène­re. No fer-ho seria afa­vo­rir la divi­sió i l’es­quar­te­ra­ment i ani­qui­la­ció nacio­nal que per­se­gueix l’Es­tat espan­yol. Cap part del nos­tre país és mone­da de can­vi, ni cap pas en l’a­lli­be­ra­ment es farà afa­vo­rint o per­me­tent els atacs a la nos­tra nació.

Per altra ban­da, les orga­nitza­cions sig­nants denun­ciem que la pre­gun­ta que ha plan­te­jat el Pre­si­dent de la Gene­ra­li­tat de Cata­lun­ya no és la que ha defen­sat el movi­ment popu­lar inde­pen­den­tis­ta amb totes les mobi­litza­cions dels darrers anys. No és una pre­gun­ta binà­ria, cla­ra i explí­ci­ta sobre la inde­pen­dèn­cia. És un engany a tots els sec­tors popu­lars que s’han mobi­litzat en els darrers anys exi­gint un refe­rèn­dum d’autodeterminació, i supo­sa una con­ces­sió a l’au­to­no­mis­me en donar aire a una opció inter­mit­ja entre l’estatus quo i la inde­pen­dèn­cia. A més, sus­ci­ta dub­tes serio­sos sobre el reco­nei­xe­ment de la seva vali­de­sa a nivell inter­na­cio­nal. Tan­ma­teix, pre­gun­tar a una part dels Paï­sos Cata­lans sobre la Inde­pen­dèn­cia repre­sen­ta un desa­fia­ment demo­crà­tic vers l’Es­tat espanyol.

L’es­que­rra inde­pen­den­tis­ta s’o­po­sa­rà a qual­se­vol intent de tan­car en fals aquest con­flic­te mit­ja­nçant una nova rela­ció bila­te­ral entre Cata­lun­ya i l’Estat, que a més pugui afa­vo­rir la liqui­da­ció de fet de l’autonomia a la res­ta dels Paï­sos Cata­lans sota ocu­pa­ció espanyola.

Denun­ciem tam­bé que l’Es­tat espan­yol ja ha anun­ciat que no està dis­po­sat a per­me­tre que una part dels Paï­sos Cata­lans pugui deci­dir sobre la Inde­pen­dèn­cia, esce­na­ri davant del qual només amb la desobe­dièn­cia i la mobi­litza­ció popu­lar es podrà garan­tir la volun­tat popu­lar, des­bor­dant tant la lega­li­tat espan­yo­la i el marc auto­nò­mic com la subor­di­na­ció del pro­cés a les for­ces polí­ti­ques que repre­sen­ten els inter­es­sos elits socials i polí­ti­ques que pre­te­nen un nou pac­te amb Espanya.

Tre­ba­lla­rem doncs per­què es pugui mate­ria­litzar el refe­rèn­dum desobeint la prohi­bi­ció espan­yo­la, i empla­cem totes les orga­nitza­cions del sobi­ra­nis­me i els movi­ments popu­lars a aglu­ti­nar for­ces per la cele­bra­ció del refe­rèn­dum, i a impe­dir manio­bres que segres­tin el dret a l’autodeterminació.

CUP, Arran, SEPC, COS, Aler­ta Soli­dà­ria, Enda­vant i MDT

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *