Aska­pe­na pone en mar­cha las Bri­ga­das Inter­na­cio­na­lis­tas del 2014

Aska­pe­na pone en mar­cha las Bri­ga­das para el verano del año 2014. El pla­zo para apun­tar­se es des­de el 20 de Enero has­ta el 30 de Marzo.

Entre los des­ti­nos de este año, está la opción de acer­car­se a los pro­ce­sos de poder popu­lar abier­tos en Vene­zue­la, Uru­guay, Boli­via o Argen­ti­na. Tam­bién podre­mos cono­cer las luchas de resis­ten­cia en los terri­to­rios ocu­pa­dos del Sáha­ra Occi­den­tal o de Palestina.

Tam­bién, por pri­me­ra vez este año, se orga­ni­zan bri­ga­das a Pais­sos Cata­lans, Cas­ti­la y Ara­gón a cono­cer los pro­ce­sos de libe­ra­ción social y nacio­nal abier­tos en estos pueblos.

Des­de Aska­pe­na nos invi­tan una vez más a vivir esta expe­rien­cia, a cono­cer las luchas de dis­tin­tos pue­blos en lucha por la liber­tad y la dignidad.

Para apun­tar­se hay que enviar un mail a la direc­ción brigadak@​askapena.​org antes del 30 de Marzo.


Negua­ren hotze­na iris­tear bada ere, ohar­tu ordu­ko uda­ra gai­nean izan­go dugu, eguz­kia, bero­ta­su­na… eta herrien arte­ko xamur­ta­su­na bizitze­ko auke­ra. Bada­toz eta Aska­pe­na­ren #Brigadak14

Herri Bote­rea oina­rri­tu­ta­ko Argen­ti­na, Uru­guay, Vene­zue­la eta Boi­li­via­ko pro­ze­suak edo Pales­ti­na eta Saha­rar lurral­de oku­pa­tue­ta­ko erre­sis­ten­tzia borro­kak lehen esku­tik eza­gu­tu­ko ditugu.

Aur­ten gai­ne­ran Bri­ga­da berriak anto­la­tu ditu­gu. Lehen aldiz Pai­sos Cata­lans, Ara­goi eta Gaz­te­la ere izan­go ditu­gu hel­mu­ga. Euro­pa­ko herri lan­gi­le ezber­di­nen antze­ra aska­pen sozial eta nazio­na­la­ren alde borro­kan ari diren herriak ditu­gu hauek, erre­pre­sio gor­di­na pai­ra­tu eta herri bote­rea­ren erai­kun­tzan lan egi­ten dutenak.

Aska­pe­na­tik bes­te behin espe­rien­tzia hau bizitze­ra gon­bi­da­tu nahi zai­tu­gu, lurral­de oku­pa­tue­ta­ko tes­ti­gan­tzak entzun, lan­gi­leen esku dau­den lan­te­gi berres­ku­ra­tuak iku­si, herri bote­rean oina­rri­tu­ta­ko auzoen egu­ne­ro­ko­ta­su­naz ika­si eta ber­ta­ko errea­li­ta­tea lehen esku­tik eza­gutze­ra. Zure­kin bate­ra borro­kan ari garen herrion arte­ko harre­ma­nak iru­nez, mun­du­ra zabal­du­ko den sare inter­na­zio­na­lis­ta erai­ki­ko dugulako.

Ani­ma­tu eta zatoz gure­kin uda­ra hone­tan gure herria­ren aska­pe­nean borro­kan ari gare­non arte­ko harre­ma­nak eraikitzera.

Ize­na ema­te­ko idatzi martxoa­ren 30a baino lehen brigadak@​askapena.​org hel­bi­de­ra eta jarri­ko gara zure­kin harremanetan.

Elka­rre­kin herrion borro­kak iru­te­ra goaz!

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *