[Eusk/​Cast] San­ti Diez Uriar­te­ri ome­nal­dia. Home­na­je a San­ti Diez Uriarte

San­ti falle­ció el 27 de octu­bre de 1997, vic­ti­ma de una enfer­me­dad incu­ra­ble, a los pocos meses de salir de prisión

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — -

15 urte pasa­tu dira zoritxa­rre­ko urria­ren 27 har­ta­tik. San­tik utzi gin­tue­ne­ko egun horretatik.

San­ti, gure kide eta mili­tan­te kon­pro­me­ti­tua. 15 urte joan dira bai­na gure oroi­me­nean eta bihotzean jarraitzen duzu.

San­tik esta­tua­ren esku-har­tze bortxaz­koa eza­gu­tu zuen. Gati­bu zela, espetxee­tan ohi­koa den eta zoritxa­rrez ondo eza­gutzen dugun medi­ku asis­ten­tzia ezak, ager­tu zitzaion min­bi­zia beran­due­gi antze­ma­tea eka­rri zuen. Beran­due­gi zela baze­ki­ten, Martxoan, 92​.art medio, 3. gra­dua onar­tu eta espetxean ez hil­tze­ko kale­ra­tu zuten, San­ti­re­kin egin­da­koa ezku­tatze­ko, egia ezkutatzeko.

Han uti­li­za­do todos los meto­dos y cami­nos para aca­llar la resis­ten­cia. Las últi­mas gene­ra­cio­nes no han cono­ci­do un esce­na­rio de paz.

Espetxee­tan, zein kale, lan­pos­tu eta etxee­tan, zuzen edo zehar­ka, aur­ki­tu bai­tu koka­le­ku bio­len­tziak. Heriotza eta sufri­men­dua izan dira, hamar­ka­da ezber­di­ne­tan, aska­ta­su­na lor­tzea amets izan dugun guz­tion bidai­de. Zoritxa­rre­ko bidaidea.

San­ti­re­kin egin nahi izan zuten beza­la, his­to­ria alde­ran­tziz kon­ta­tu­ta, gure oroi­me­na lau­so­tu eta Egia osoa izku­ta­tu nahi digu­te, harik eta gure herri kon­tzien­tzia eza­ba­tu arte. Harik eta gare­na iza­tea­ri uzten dio­gun arte.

Nues­tro pue­blo nece­si­ta la ver­dad, toda la ver­dad, res­pec­to al con­flic­to polí­ti­co y sus con­se­cuen­cias. Saber la ver­dad faci­li­ta­ra el camino hacia un esce­na­rio demaocratico.

Gra­cias a San­ti y al igual que el, los y las que die­ron la vida, nos lle­va­ran hacia la liber­tad . Burua ten­te ibil­tze­ko herri iku­rra eta herri onda­re ditugulako.

Esta­tuen bio­len­tzia­ren ondo­rioz kal­te larriak jasan dituz­ten ehun­ka per­tso­nak esan berri dute­nez, bide erai­kitzai­le eta kon­pon­tzai­lea ire­ki behar dugu errea­li­ta­tea­ren arlo horre­ta­tik ere, Eus­kal Herrian abia­tu­ta­ko pro­ze­sua­ren fase eta epe bakoitzean hel­bu­ru zehatzak bila­tuz eta lortuz.
Ez dugu onar­tu­ko errea­li­ta­tea­ren geu­re kon­ta­ke­ta kon­tuan ez hartzea.
Las razo­nes del con­flic­to son polí­ti­cas y por eso tra­ba­ja­re­mos en lle­gar a un acuer­do demo­cra­ti­co, kon­pon­bi­dea lor­tze­ko lan egin­go dugu.

Eso es lo que defen­de­mos y a favor de ello segui­re­mos luchan­do, por que a nues­tra razon de ser, ese es el úni­co camino que ara, que este sufri­mien­to no se repita.

Belau­nal­diz belau­nal­di aska­ta­su­na­ren amet­sa lor­tzea­rren, San­tik beza­la azken hat­sa ere eman dute­nak gogo­ra eka­rri­ta, gure beti­ko kon­pro­mi­so­ari tin­ko eus­ten diogu.

Urte luze­ta­ko mina edo harro­ta­su­na ezin dira eze­re­zean gera­tu. San­ti­re­kin amets­gaiz­toa eza­gu­tu genuen. Egun, Txu­sen egoe­rak San­ti­re­na gogo­ra ekar­tzen digu eta bera­re­kin egin zute­na berri­ro ger­ta ez dadin, guz­tion kon­pro­me­zuaz Txus eta larri­ki gai­xo dau­den gai­non­tze­ko pre­soak kale­ratzea lor­tu behar dugu.

Hau guz­tia­gai­tik bil­du gara gaur­koan hemen. Eta nola ez, San­ti­ri gure agu­rrik beroe­na eskaintzera.

Gora San­ti!

Gora Eus­kal pre­so eta iheslariak!

Gora eus­kal herria askatuta!

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *