[Cast/​Eusk/​Franc] Los pres@s vasc@s en el esta­do francés

Hoy que­re­mos pre­sen­tar un infor­me que está com­ple­ta­do por datos, núme­ros, nom­bres y tes­ti­mo­nios. Y todo ello, con­fir­ma lo que ya hemos denun­cia­do varias veces: el esta­do fran­cés tie­ne una res­pon­sa­bi­li­dad direc­ta en la cues­tión de las y los pre­sos polí­ti­cos vascos.

El esta­do de nues­tros fami­lia­res y alle­ga­dos varía cons­tan­te­men­te (deten­cio­nes, con­de­nas, tras­la­dos, liber­ta­des…) por lo que, los datos que se encuen­tran en este infor­me son los datos de prin­ci­pios de este mes.

605 pre­sas y pre­sos polí­ti­cos vas­cos for­man el colec­ti­vo, y de ellos 136 se encuen­tran en las pri­sio­nes del esta­do francés.

33 fami­lias de ipar Eus­kal Herria tie­nen al menos un fami­liar en pri­sión, y algu­nos tie­nen has­ta dos o tres fami­lia­res pre­sos. En total, son 40 los pre­sos y pre­sas los que tie­nen la fami­lia en ipar Eus­kal Herria.

Cien­tos de fami­lia­res y alle­ga­dos, de las y los pre­sos polí­ti­cos vas­cos, lle­nan las carre­te­ras todos los fines de sema­na, para poder ver a sus fami­lia­res duran­te unos minu­tos. En lo que va de año, la dis­per­sión ya ha cau­sa­do 12 acci­den­tes y 35 acci­den­ta­dos; y la pre­sión, el can­san­cio y los pro­ble­mas eco­nó­mi­cos se hacen notar.

La dis­per­sión, el ale­ja­mien­to, los lar­gos perio­dos de pre­ven­ti­vos, la cade­na per­pe­tua, el ais­la­mien­to y los malos tra­tos son las medi­das de excep­ción que hoy en día sufren nues­tros fami­lia­res por par­te del esta­do francés.

De los 40 pre­sos que tie­nen la fami­lia aquí, 3 tie­nen apli­ca­da la «per­pé­tui­té» (la cade­na per­pe­tua); la cual se apli­ca tam­bién en Espa­ña, con la doc­tri­na 1972006. Estos 3 pre­sos que tie­nen apli­ca­da la per­pé­tui­té lle­van 22 años en pri­sión. Entre ellos se encuen­tra Ion Kepa Parot, al cual dene­ga­ron la liber­tad con­di­cio­nal por ter­ce­ra vez, la sema­na pasa­da. 18 de estos 40 pre­sos y pre­sas tie­nen una con­de­na de más de 20 años, y 20 lle­van más de 10 años en prisión.

144 kiló­me­tros de ida y otros tan­to de vuel­ta ya son bas­tan­tes, dema­sia­dos. Estos son los kiló­me­tros a la cár­cel más cer­ca­na (Mont-de-Mar­san). Enton­ces, ¿qué decir, de la per­so­na que tie­ne a su fami­liar en Cha­lons-en-Cham­pag­ne (950 km), o en Lyon, o al sur de España?

Todos estos datos que hemos comen­ta­do, son deta­lla­dos en en infor­me que pre­sen­ta­mos hoy aquí, y que os invi­ta­mos a leer.

Esta polí­ti­ca peni­ten­cia­ria que no res­pe­ta los dere­chos huma­nos es apli­ca­da en el esta­do fran­cés, más que nun­ca. Toda­vía no ha admi­ti­do que en sus cár­ce­les se encuen­tran pre­sas y pre­sos polí­ti­cos. No ha apli­ca­do sus pro­pias leyes. Sigue en el camino de la repre­sión, sin que­re­ra­cep­tar su res­pon­sa­bi­li­dad y escu­dan­do­se en el esta­do español.

Pero, nos encon­tra­mos en un nue­vo tiem­po, y gra­cias al tra­ba­jo de mucha gen­te, hemos sali­do del silen­cio que qui­sie­ron crear. La mayo­ría de la socie­dad vas­ca apo­ya nues­tras rei­vin­di­ca­cio­nes, y cada vez son más los apo­yos que tenemos.

Los que aho­ra están ais­la­dos son los esta­dos, y por ello noso­tros debe­mos exi­gir que se res­pe­ten nues­tros dere­chos y los de nues­tros fami­lia­res. Está es nues­tra oportunidad.

Por todo esto, que­re­mos sub­ra­yar la impor­tan­cia de la mani­fes­ta­ción que ha lla­ma­do Herri­ra, para el 10 de noviem­bre en Baio­na y que­re­mos hacer el lla­ma­mien­to a toda la socie­dad vas­ca a que par­ti­ci­pe en esta mani­fes­ta­ción, como lo hare­mos noso­tros, los fami­lia­res y allegados.

Es impres­cin­di­ble remar­car la impor­ta­cia que tie­ne esta cita. Esta­mos hablan­do de los dere­chos de nues­tros fami­lia­res y alle­ga­dos. Y es que en el esta­do fran­cés siguen vul­ne­ran­do sus dere­chos. Por ello, es nece­sa­rio que noso­tros deje­mos cla­ro al esta­do fran­cés cua­les son nues­tras rei­vin­di­ca­cio­nes: que res­pe­ten los dere­chos de nues­tros fami­lia­res y alle­ga­dos, y tam­bién los nues­tros y que los trai­gan a Eus­kal Herria y a sus casas. Por otra par­te, que­re­mos repe­tir que hace­mos nues­tro el mani­fies­to de esta movi­li­za­ción y las rei­vin­di­ca­cio­nes que se hacen en ella.

Así pues, espe­ra­mos reu­nir­nos con todos voso­tros el 10 de noviem­bre, en la pla­za de los Vas­cos, en Baiona.

Acér­ca­te a la paz!

Eus­ke­ra

Gaur, datuak, zen­ba­kiak, ize­nak eta tes­ti­gan­tzak bil­tzen dituen txos­ten bat aur­kez­ten dizue­gu. Honek due­la urteak eta urteak salatzen dugu­na era­kus­ten du: esta­tu fran­tse­sa­ren par­te har­tze zuze­na eus­kal pre­so poli­ti­koen arazoan.

Eus­kal pre­so poli­ti­koen errea­li­ta­tea eten­ga­be mugitzen ari denez (atxi­lo­ke­tak, kon­de­nak, tras­la­doak, askatzeak…), hila­be­te honen has­ta­pe­na­ren argaz­ki bat da dosie­rra hori.

605 eus­kal pre­so poli­ti­koen artean, 136 Fran­tzia­ko kar­tze­le­tan aur­kitzen dira.

33 ipar Eus­kal Herri­ko fami­lik gutxie­nez seni­de bat dau­ka­te pre­so, batzuk biz­pahi­ru. 40 pre­sok hemen dau­ka­te familia.

Ipar Eus­kal Herri­ko ehun­da­ka herri­tar, eus­kal pre­soen seni­de edo­ta lagu­nak, saka­ba­na­ke­ta­ren erre­pi­deak har­tzen dituz­te aste guz­ti­tan. 35 seni­dek 12 istri­pu izan dituz­te jada­nik aur­ten, eta nekea, pre­sioa eta ara­zo eko­no­mi­koak izu­ga­rriak dira.

Saka­ba­na­ke­ta eta urrun­ke­ta, pre­ben­ti­bo luze-luzeak eta bizi oso­ra­ko zigo­rrak, bakar­tzea, iso­la­men­du poli­ti­koa eta tra­tu txa­rrak dira, gaur egun ere, esta­tu fran­tse­sak gure seni­deei apli­katzen diz­kien sal­bues­pen­ko neurriak.

Aipatzen ditu­gun 40 pre­soen artean, 3 «per­pé­tui­té» (bizi oso­ra­ko zigo­rra­ren) neu­rri­pean dau­de, zei­na bere­zi­ki gogo­rra den fran­tziar esta­tuan. Espa­nian ere bizi oso­ra­ko espetxe zigo­rra ahal­bi­detzen duen 1972006 dok­tri­na pali­katzen die­te gure seni­deei. Fran­tziar esta­tu­ko espetxee­tan 22 urte pre­so dara­matza­te aipa­tu hiru seni­de hauek. Haien artean den Ion Kepa Paro­ti hiru­ga­rren aldi­kotz bal­din­tza­pe­ko aska­ta­su­na­ren esku­bi­dea uka­tu dio­te joan den astean. 18k 20 urte baino gehia­go­ko kon­de­na dau­ka­te, eta 20 pre­so dau­de due­la 10 urte baino gehia­go kartzeletan.

144 kilo­me­tro bisi­ta­ra joa­te­ko (eta hain­bes­te itzul­tze­ko) asko da jada­nik, gehie­gi. Horre­tan dugu pre­so hur­bi­le­na (Mont-de-Mar­san). Orduan zer esan Cha­lons-en-Cham­pag­nen dagoe­naz (950 km), Lyon aldean edo Espai­na­ko hegoaldean?

Datu guz­ti horiek zehaz­tuak dira arre­taz ira­kur­tze­ra gon­bi­datzen zai­tuz­te­gun txos­ten honetan.

Esku­bi­deen urra­ke­ta poli­ti­ka hori beti eta inoiz baino gehia­go martxan da fran­tziar esta­tuan. Honek orain­dik ere bere kar­tze­le­tan pre­so poli­ti­koen exis­ten­zia eta gataz­kan duen par­te har­tze zuze­na ez ditu orain­dik aitor­tu. Eta ez ditu orain­dik bere lege pro­pioak apli­ka­tu. Begien bis­ta­koa dena ukatzen segi­tuz, erre­pre­sioa­ren bidean tematzen da espai­nar esta­tua­ren gibe­lean ezku­ta­tuz ardu­rak har­tze­ko tenorean.

Bai­na, aro berri batean aur­kitzen gira eta jen­de asko­ren lana­ri esker, gu itotze­ko anto­la­tu zuten isil­ta­su­na­tik azke­nean ate­ra gira. Gero eta akto­re gehia­gok bat egi­ten du gure alda­rri­ka­pe­ne­kin – haien artean gaur­ko gober­nua­ren kolo­re poli­ti­koa duten hau­tetsi ainitzek ere – ara­zo horren kon­pon­tzea pro­ze­suan ain­tzi­natze­ko ezin­bes­te­koa baita.

Esta­tuak dira orain iso­la­tuak dire­nak, eta honek jus­ti­zia­ren bidea har­tze­ra eta denon esku­bi­deak erres­petze­ra behar­tze­ko auke­ra pare­ga­be baten ain­tzi­nean kokatzen gai­tu. Gure esku da orain!

Guz­ti hone­ga­tik, aza­roa­ren 10erako Herri­ra mugi­men­duak Baio­nan dei­tu duen mani­fes­ta­zioa­ren garran­tzia azpi­ma­rra­tu nahi dugu eta eus­kal jen­dar­te guz­tia­ri, guk egin­go dugun beza­la, mobi­li­za­zio horre­tan par­te har­tze­ko dei egin nahi diogu.

Beha­rrez­koa da hitzor­du honi behar duen garran­tzia ema­tea. Gure seni­de eta lagu­nen esku­bi­deei buruz ari gara. Izan ere, esta­tu fran­tse­sean ere euren esku­bi­deak eten­ga­be urratzen jarraitzen dute, eta Fran­tzia­ko gober­nua­ri argi eta gar­bi adie­ra­zi behar dio­gu zein den gure eskae­ra: gure eta gure seni­de eta lagu­nen esku­bi­deak erres­pe­tatzea eta gure seni­de eta lagu­nak etxean iza­tea. Era berean, Aza­roak 10eko mobi­li­za­zioa­ren mani­fes­tua­re­kin eta ber­tan egi­ten diren alda­rri­ka­pe­ne­kin bat egi­ten dugu­la ere adie­ra­zi nahi genuke.

Gau­zak hone­la, guz­tiok aza­roa­ren 10ean, 15:30ean, Baio­na­ko Eus­kal­du­nen pla­zan elkar­tzea espe­ro dugu.

Hur­bil­du bakera!

Fran­cés

Nous vous pré­sen­tons aujourd’hui un dos­sier qui mon­tre, par des faits, des chif­fres, des noms et des témoig­na­ges ce que nous déno­nçons depuis des années: l’implication de l’État fra­nçais dans la pro­blé­ma­ti­que des pri­son­niers poli­ti­ques basques.

La réa­li­té des pri­son­niers poli­ti­ques bas­ques étant cons­tam­ment en mou­ve­ment (arres­ta­tions, con­dam­na­tions, libé­ra­tions…), ce dos­sier repré­sen­te une pho­to­graphie de la situa­tion au début de ce mois.

Sur les plus de 605 pri­son­niers poli­ti­ques bas­ques, 136 hom­mes et fem­mes se trou­vent aujourd’hui dans des pri­sons de l’État français.

33 fami­lles du Pays Bas­que Nord ont au moins un pri­son­nier, cer­tai­nes deux ou trois. 40 pri­son­nier-e‑s ont leur fami­lle ici.

Des cen­tai­nes d’habitants du Pays Bas­que nord, parents et amis de pri­son­nier-e‑s poli­ti­ques bas­ques pren­nent cha­que semai­ne les rou­tes de la dis­per­sion. 12 acci­dents ont déjà eu lieu cet­te année, et la fati­gue, la pres­sion, les dif­fi­cul­tés finan­ciè­res sont énormes.

La dis­per­sion et l’éloignement, les pré­ven­ti­ves inter­mi­na­bles et les con­dam­na­tions allon­gées au maxi­mum, l’isolement et les mau­vais trai­te­ments, sont, aujourd’hui enco­re, les mesu­res d’exception que l’État fra­nçais appli­que aux pri­son­nier-e‑s basques.

Sur les 40 pri­son­niers dont nous par­lons, 3 sont sous le coup de la per­pé­tui­té (mesu­re inhu­mai­ne et uni­que en Euro­pe, même si l’Espagne par­vient au même résul­tat avec la doc­tri­ne appe­lée “Parot”). Tous les 3 sont empri­son­nés depuis 22 ans. Par­mi eux Ion Kepa Parot qui s’est vu refu­ser la con­di­tion­ne­lle pour la troi­siè­me fois la semai­ne der­niè­re. 18 ont des con­dam­na­tions de plus de 20 ans. 20 sont incar­cé­rés depuis plus de 10 ans.

144 kilo­mè­tres aller, c’est déjà beau­coup pour fai­re la visi­te. C’est la dis­tan­ce à laque­lle se trou­ve le pri­son­nier le plus pro­che (Mont-de-Mar­san). Que dire de ceux qui se trou­vent à Châ­lons-en-Cham­pag­ne (950 km), du côté de Lyon ou au sud de l’Espagne?

Tous ces élé­ments sont détai­llés dans ce dos­sier, nous vous invi­tons à le lire attentivement.

Cet­te poli­ti­que de vio­la­tion des droits est tou­jours en vigueur, l’État fra­nçais n’a tou­jours pas recon­nu l’existence de pri­son­niers poli­ti­ques dans ses pri­sons ni son impli­ca­tion direc­te dans le con­flit. Et il n’applique tou­jours pas ses pro­pres lois. Con­ti­nuant de nier l’évidence, il per­sis­te, com­me nous l’avons enco­re vu ce week-end, dans la voie répres­si­ve, se cachant derriè­re l’État espag­nol quand il s’agit de pren­dre ses responsabilités.

Mais les temps ont chan­gé, et grâ­ce au tra­vail d’un grand nom­bre de gens, nous som­mes enfin sor­tis du silen­ce avec lequel ils nous étouf­faient. Un nom­bre tou­jours plus impor­tant d’acteurs poli­ti­ques et sociaux, par­mi les­quels de nom­breux élus de la même couleur poli­ti­que que le gou­ver­ne­ment en pla­ce, fait sien­nes nos reven­di­ca­tions, car il est évi­dent que le pro­ces­sus n’avancera qu’avec la réso­lu­tion de cet­te situa­tion, celle des pri­son­nier-e‑s et la notre.

Ce sont les États qui sont iso­lés main­te­nant, et cela nous pla­ce devant une occa­sion sans parei­lle de les obli­ger à pren­dre la voie de la jus­ti­ce et de fai­re res­pec­ter nos droits. Cela ne dépend que de nous maintenant.

Pour tou­tes ces rai­sons, nous vou­lons sou­lig­ner l’importance de la mani­fes­ta­tion orga­ni­sée par Herri­ra le 10 novem­bre à Bayon­ne et vou­lons appe­ler l’ensemble de la socié­té à venir, com­me nous le ferons, y participer.

Il est indis­pen­sa­ble de don­ner à ce ren­dez-vous l’importance qu’il méri­te. Ce sont des droits de nos parents et amis que nous par­lons. Ils sont pié­ti­nés cha­que jour dans l’Etat fra­nçais, et nous vou­lons envo­yer un mes­sa­ge clair au gou­ver­ne­ment fra­nçais: nous vou­lons le res­pect des droits et nous vou­lons le retour à la mai­son de nos pro­ches. Nous affir­mons éga­le­ment par­ta­ger tota­le­ment les reven­di­ca­tions expri­mées dans le mani­fes­te d’appel à la mani­fes­ta­tion du 10 novembre.

Nous vous y don­nons donc rendez-vous.

Hur­bil­du bakera!

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *