Des­tru­yen la huer­ta soli­da­ria de Aran­tza­di y 4 dete­ni­dos más

El mar­tes 4 de sep­tiem­bre antes de las ocho de la maña­na, con noc­tur­ni­dad, ale­vo­sia y un sig­ni­fi­ca­ti­vo des­plie­gue poli­cial, el bull­do­cer ha entra­do en la huer­ta comu­nal en la que fue­se huer­ta de Javie­ri­co Alda­ya, para des­tro­zar todo el tra­ba­jo rea­li­za­do por las cien­tos de per­so­nas que acu­die­ron el saba­do a la Fies­tac­ción orga­ni­za­da por el colec­ti­vo Aran­za­di Auzo­la­nean. Los polí­ti­cos de esta ciu­dad siguen sin escu­char la volun­tad de las per­so­nas que, con su tra­ba­jo y su impor­tan­te pre­sen­cia estos últi­mos días pese a las obras, recla­man un Aran­tza­di real­men­te hor­tí­co­la, sin cana­les absur­dos ni gas­to injustificable.
Ayer ya hubo tres dete­ni­dos por tra­tar de para­li­zar los tra­ba­jos de des­tro­zo en el mean­dro. Hoy otras tres per­so­nas han sido dete­ni­das, dos al subir a una máqui­na tra­tan­do de impe­dir que el peso de la maqui­na arra­sa­se con la vida que empe­za­ba a cre­cer otra vez en la huer­ta (que dona­ba los ali­men­tos a los come­do­res socia­les). Otro com­pa­ñe­ro sim­ple­men­te tra­ta­ba de acce­der a la zona en la que se esta­ba pro­du­cien­do la des­truc­ción y ha sido blo­quea­do y arrestado.

Esta tar­de se sigue invi­tan­do a la gen­te a venir a la meren­do­lac­ción a la huer­ta Alda­ya a par­tir de las 6 de la tar­de. Varios artis­tas loca­les nos delei­ta­rán con su música.

Irai­lak lau dituen astear­te hone­tan eta goi­ze­ko zor­tziak baino lehen zire­la, azpi­ke­riaz, gauez eta poli­zia­ren pre­sen­tzia esan­gu­ratsua­ren lagun­tzaz, bull­do­ze­rra Javie­ri­co Alda­ya­ren baratzeen gunean zegoen herri-baratzean sar­tu da, zer­ta­ra­ko eta Aran­tza­di Auzo­la­nean tal­deak larun­ba­tean anto­la­tu zuen Fes­tae­kin­tza­ra ber­ta­ra­tu­ta­ko ehun­ka lagu­nen lana sun­tsitze­ko. Beren lana­ren eta egu­no­tan obrak gora­behe­ra beren pre­sen­tzia garran­tzitsua­ren bidez Aran­tza­di bene­tan baratze-gune izan dadin ‑zen­tzu­ga­be­ko ubi­de­rik eta ezin jus­ti­fi­ka­tuz­ko gas­tu­rik gabe- alda­rri­katzen duten lagu­nen boron­da­tea­ri entzun­gor egi­ten dio­te orain­dik hiri hone­ta­ko politikariek.

Atzo hiru lagun atxi­lo­tu zituz­ten mean­droa txi­kitze­ko lanak gel­dia­raz­ten saiatzea­ga­tik. Gaur bes­te hiru atxi­lo­ke­ta izan dira: horie­ta­ko bi maki­nak baratzean berriz haz­ten hasia zen bizitza sun­tsi ez zezan egin­da­ko aha­le­gi­ne­tan (gogo­ra deza­gun bizitza hori jan­to­ki sozia­le­ta­ra zihoa­la). Bes­te lagun bat sun­tsi­ke­ta ger­tatzen ari zen toki­ra bes­te­rik gabe hur­bil­tzen saiatzen ari zela­rik gel­dia­ra­zi eta atxi­lo­tu egin dute.

Dena den, orain­dik ere herri­tar guz­tiak gon­bi­datzen ditu­gu arratsal­de hone­tan 6etatik aurre­ra egi­te­koa den aska­rie­kin­tza­ra. Ber­ta­ko zen­bait artis­tak beren musi­kaz goza­ra­zi­ko gaituzte.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *