[Gal/​Cast] Víti­mas dos enga­nos ban­cá­rios ocu­pam sedes do NG Banco

No caso da Corunha, a ocu­paçom e as cons­tan­tes pala­vras de ordem das pes­soas par­ti­ci­pan­tes obri­gá­rom a fechar a sede da rua Nova. Ana Cedei­ra, em repre­sen­taçom das pes­soas mobi­li­za­das, decla­rou que que­rem que os ban­quei­ros e a Jun­ta enten­dam que o cole­ti­vo está mais uni­do e mobi­li­za­do que nun­ca, e que que­rem soluçons já, que pas­sam por­que se lhes devol­va o dinhei­ro blo­quea­do nas con­tas des­sa e dou­tras enti­da­des financeiras.

Tam­bém em Com­pos­te­la con­se­guí­rom ace­der às ins­ta­laçons da sede cen­tral de Nova Gali­cia Ban­co, para exi­gir a devo­luçom de 100 % das suas pou­pa­nças, e gri­tan­do «Aqui está a cova de Ali Babá».

O guar­da de segu­ra­nça da empre­sa nom con­se­guiu con­ter as e os inte­gran­tes da Pla­ta­for­ma de atin­gi­dos polas pre­fe­ren­tes na comar­ca de Com­pos­te­la. A segu­ra­nça pri­va­da ameaçou com umha denún­cia e ligou à polí­cia espanho­la, que se des­lo­cou ao lugar onde se des­en­vol­via o pro­tes­to coletivo.

Tal como na Corunha, o por­ta-voz da pla­ta­for­ma em Com­pos­te­la, José Palá­cio, decla­rou que a prin­ci­pal deman­da é «uma soluçom polí­ti­ca», atra­vés da inter­ve­nçom do Minis­té­rio da Eco­no­mia ou do pró­prio pre­si­den­te do Governo espanhol se for preciso.

«Neces­si­ta­mos umha soluçom satis­fa­tó­ria por­que somos afo­rra­do­res e nom podem tra­tar-nos como se fôs­se­mos uns inves­ti­do­res», acres­cen­tou o porta-voz.

A pla­ta­for­ma con­fir­mou a sua assis­tên­cia à mani­fes­taçom pro­gra­ma­da para amanhá em Sam Gen­jo, que terá cará­ter nacio­nal com repre­sen­tan­tes toda a Gali­za. A escolha do local expli­cá­rom-na os pró­prios afe­ta­dos: «É o lugar onde pas­sam férias mui­tos dos res­pon­sá­veis da ban­ca espanhola».


Castellano

En el caso de Corunha, la ocu­pa­ción y las cons­tan­tes con­sig­nas de las per­so­nas par­ti­ci­pan­tes obli­ga­ron a cerrar la sede de la Rua Nova. Ana Cedei­ra, en repre­sen­ta­ción de las per­so­nas movi­li­za­das, decla­ró que quie­ren que l os ban­que­ros y la Jun­ta entien­dan que el colec­ti­vo está más uni­do y movi­li­za­do que nun­ca, y que quie­ren solu­cio­nes ya, que pasan por­que se les devuel­va el dine­ro blo­quea­do en las cuen­tas de esa y de otras enti­da­des financieras.

Tam­bién en Com­pos­te­la con­si­guie­ron acce­der a las ins­ta­la­cio­nes de la sede cen­tral de Nova Gali­cia Ban­co, para exi­gir la devo­lu­ción de 100% de sus aho­rros, y gri­tan­do «Aquí está la cue­va de Alí Babá».

El guar­da de segu­ri­dad de la empre­sa no con­si­guió con­te­ner a las y los inte­gran­tes de la Pla­ta­for­ma de afec­ta­dos por las pre­fe a la poli­cía espa­ño­la, que se des­pla­zó al lugar don­de se desa­rro­lla­ba la pro­tes­ta colectiva.

Tal como en Corunha, el por­ta­voz de la Pla­ta­for­ma en Com­pos­te­la, José Pala­cio, decla­ró que la prin­ci­pal deman­da es «una solu­ción polí­ti­ca», a tra­vés de la inter­ven­ción del Minis­te­rio de Eco­no­mía o del pro­pio pre­si­den­te del Gobierno espa­ñol si fue­ra preciso.

«Nece­si­ta­mos una solu­ción satis­fac­to­ria por­que somos aho­rra­do­res y no pue­den tra­tar­nos como si fué­se­mos inver­so­res», aña­dió el portavoz.

La Pla­ta­for­ma con­fir­mó su asis­ten­cia la mani­fes­ta­ción pro­gra­ma­da para maña­na en San Gen­jo, que ten­drá carác­ter nacio­nal con repre­sen­tan­tes de toda Gali­za. La elec­ción del local la expli­ca­ron los pro­pios afec­ta­dos:» Es es lugar don­de pasan los vera­nos muchos de los res­pon­sa­bles de la ban­ca española».

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *