[Fotos] Mani­fes­ta­ción en Tafa­lla por la liber­tad de Inés del Rio

Ayer por la tar­de se cele­bró una mani­fes­ta­ción en Tafa­lla para recla­mar la liber­tad de Inés del Río.
Los miem­bros de Herri­ra de Tafa­lla Alaitz Gon­za­lez e Inge Men­do­za leye­ron el siguien­te comunicado

[Eus­ka­raz]

Eske­rrik asko guz­tioi etortzeagatik,

Tama­lez gaur­koan ere, oina­rriz­ko esku­bi­de baten urra­ke­tak, zan­pa­ke­tak, bil­tzen gai­tu hemen.

Pla­za hone­tan bil­du­ta­ko herri­tar orok gure gaitsez­pe­na ozen eta gar­bi adie­ra­zi nahi dio­gu Espai­nia­ko Esta­tua­ri, urtee­tan zehar har­tu­ta­ko jarre­ra­ren­ga­tik eta gaur egun ere, era­kus­ten jarraitzen duen jarre­ra inmobilistarengatik.

Azke­nal­dian esa­ten egon garen beza­la, Pilo­ta beraien tei­la­tue­tan dagoen hone­tan, Estras­bur­go­ko sen­ten­tziak Eus­kal Herri guz­tia astin­du zuen uda honen hasieran.
Ebaz­pen honek, egoe­ra berri bat ire­ki du. Inesen kasuan eman­da­ko ebaz­pe­nak, Ines bereha­la aska­tu behar dela ez ezik, dok­tri­na hau esku­bi­de urratzai­lea dela eta ez legez­koa dela dio.

Urteo­tan zehar mila­ka eta mila­ka herri­ta­rrek kalee­tan, asan­bla­de­tan, jai zein mobi­li­za­zio uga­ri­tan ohiu­ka­tu­ta­koa, esan­da­koa, azke­nean, Estras­bur­go­raino hel­du eta baietza eman digu­te, egia dela :

- EGIA DELA 1972006 dok­ti­na, Parot dok­tri­na, giza esku­bi­deak zuzen­ki, bor­tiz­ki, larri urratzen dituela.

- EGIA DELA , men­de­kua bilatzen duen neu­rri poli­ti­ko bat dela.

- EGIA DELA legez­koa ez den eus­kal pre­so poli­ti­koen bizi oso­ra­ko zigo­rra due­la helburu.

- EGIA DELA , Inesen­gan­dik hasi­ta, pre­so mor­doek iada kalean behar­ko luketela

Tafa­lla­ta­rrok, eus­kal herri­tar askok eta askok beza­la, ilu­sioz eta itxa­ro­pe­nez betea jaso genuen berria. Orduek, egu­nek, aurre­ra egin aha­la ordea, argi gera­tu zitzai­gun zein den Esta­tuak honen aurrean har­tu­ta­ko jarrera.
Sen­ten­tziak, Espai­niar gober­nua­ren itxi­ke­ria­re­kin egin zuen topo, eta Ines kar­tze­lan man­ten­tzeaz gain, dok­tri­na honek inda­rrean jarraitzen du, kon­de­na bete­rik duten 66 eus­kal pre­sok, ez legez­ko eran kar­tze­lan jarraitzen dutelarik.

Ines, uztai­la hone­tan 25 urte gar­tze­lan egin ditue­nak, aspal­di behar­ko luke gure artean, ta Inesek beza­la, hamai­ka pre­sok. Gure Ines, ice­berg baten pun­ta bes­te­rik ez da. Ta Espai­niar Esta­tua, nahiz­tae­zean ize­berg horren kon­tra ema­nen duen itsa­son­tzia. Argi dau­ka­gu, guz­tiok gogoan dau­ka­gun peli­ku­la horre­tan beza­la, Espai­niar esta­tuak bere Tri­bu­nal Supre­mo, Tri­bu­nal Cons­ti­tu­cio­nal, Audien­cia Nacio­nal ta san­tu guzie­kin hon­do­ra­tu­ko den Tita­tin­ca dela. Ez izan zalan­tza­rik , azken momen­tu­raino hel­du­ko dio­te­la bere abes­tia jotze ta kan­tatzea­ri. Bai­na jakin bada­ki­gu lagu­nok, itsa­son­tzi har­ta­ko musi­ka tal­dea­ren antze­ra, azken momen­tu­raino itsu­rak eta nor­mal­ta­su­na adie­ra­zi nahien ere, hon­do­ra­tu, hon­do­ra­tu­ko dire­la. Ez dau­ka­gu horren inon­go zalantzarik.

Herri­ta­rrok ordea, ezin gara hon­do­ratze hori noiz ger­ta­tu­ko ikus­le soi­len antze­ra gel­di­rik geratu.
Inoiz eza­gu­tu gabe­ko auke­rak eka­rri ditu egoe­ra berriak gurera.
Esku­bi­de gale­rak, asko­ren sufri­men­dua eta baz­ter­ke­riak atzean utzi, eta irten­bi­de jus­tu eta ego­kiak erai­kitze­ko para­da itze­la dau­ka­gu denok.

Bakea eta solu­zioak erai­kitzen lagun­du­ko duen egoe­ra berria behar dugu: per­tso­na guz- tien giza esku­bi­deak erres­pe­tatzea, eta esklu­sio oro des­ager­tzea. Beha­rri­zan honen tra- barik han­die­na kar­tze­la poli­ti­ka da gaur egun, ehu­na­ka per­tso­nen giza esku­bi­deak baz­ter­tzen ditue­la­ko, esklu­sioa eta men­de­kua bilatzen ditue­la­ko eta sufri­men­dua­ren soka luzatzen ari delako.
1972006 dok­tri­na, aurrean dau­ka­gun lan anda­na­ren erakusle,zati bat bes­te­rik ez da, ta soi­lik herria astin­duz, gaur­koan beza­la hemen bil­duz, enkar­te­la­de­tan par­te har­tuz, jaie­tan aldarrikatuz….lortuko dugu des­ager­tzea , ber­tan behe­ra uztea , eta lehen­bait lehen, Ines gure artean izatea.

Uda zein udaz­ken beroa dator­ki­gu, momen­tuak dago­ki­gun mai­lan ego­te­ko unea, urteo­tan zehar ari­tu izan garen beza­la. Guk lanean jarrai­tu­ko dugu gogoz, kom­pro­me­zuz zein ilu­sioz, bai­na argi dau­ka­gu Herri­ra ez dela deus herria gabe. Guz­tion inda­rra, gogo zein gri­ña behar dugu, beraz, adi izan mobi­li­za­zio zein deial­di ezberdinetara.

Gober­nuek beraien eskue­tan duten hone­tan kar­tze­la poli­ti­ka­ren gil­tza, pilo­ta beraien tei­la­tuan dagoe­la, Gu geu gara gober­nuak pau­suak ema­te­ra mugitze­ko gil­tza. Bakea eta kon­pon­bi­dea erai­kitze­ko, pre­so eta ihes­la­rien egoe­ra­ri irten­bi­dea ema­te­ko, eta Inese­kin hasi­ta, eus­kal pre­so eta ihes­la­ri guziak herri­ra ekartzeko !!!

Azke­nik, besar­ka­da haun­di bat hela­ra­zi nahi­ko genio­ke Josu Uri­betxe­be­rria­ri, larri gai­xo, gose gre­ba bat hasi due­na , ta hamai­ka gar­tze­le­tan bere ere­dua­ri jarrai­tuz, ekin dio­ten gose gre­ba guztiei.

Ani­mo, ta ez etsi !
Ines herrira !!
Eus­kal pre­so ta ihes­la­riak herrira !


[Cas­te­llano]

Por des­gra­cia, vuel­ve a ser la nega­ción, la con­cul­ca­ción de unos dere­chos, lo que nos ha reu­ni­do hoy aquí.

Todos y todas las pre­sen­tes no que­re­mos sino demos­trar alto y cla­ro nues­tro recha­zo más rotun­do a las medi­das que el Esta­do espa­ñol ha toma­do y sigue toman­do a día de hoy en con­tra de los y las pre­sas en Eus­kal Herria.

Como hemos esta­do dicien­do últi­ma­men­te, en ésta en la que la pelo­ta está en su teja­do, la sen­ten­cia de Estras­bur­go sacu­dió toda Eus­kal Herria a prin­ci­pios de éste verano. Sin nin­gu­na duda de que ésta ha sido una muy bue­na noti­cia, que se ha abier­to la puer­ta a un nue­vo esce­na­rio, a una nue­va situa­ción. En el caso de Inés, dic­ta la inme­dia­ta pues­ta en liber­tad de Inés, así como que esta doc­tri­na vul­ne­ra dere­chos huma­nos y que no es legal.

Por fin, lo que miles y miles de ciu­da­da­nos y ciu­da­da­nas vas­cas han anun­cia­do y com­par­ti­do en asam­bleas, fies­tas y movi­li­za­cio­nes ha lle­ga­do a Estras­bur­go y nos dan la razón, que sí:

- Que sí , que la doc­tri­na 1972006, la doc­tri­na Parot, vul­ne­ra los dere­chos humanos

- Que sí, que es una medi­da polí­ti­ca que no bus­ca sino la ven­gan­za y el castigo.

- Que sí, que tie­ne como fin la cade­na per­pe­túa ile­gal de muchos pre­sos y presas

- Que sí, que empe­zan­do por Ines, muchí­si­mos pre­sos y pre­sas debe­rían estar ya en la calle.

Las y los tafa­lle­ses, como muchos y muchas per­so­nas más en toda Eus­kal Herria, reci­bi­mos la noti­cia lle­nos de espe­ran­za e ilu­sión. Una espe­ran­za e ilu­sión que con el tras­cur­so de las horas y los días, se fue dan­do de fren­te con la acti­tud adop­ta­da por el esta­do Español.
Ines no sólo sigue en la cár­cel, sino que ésta doc­tri­na sigue en vigor y 66 pre­sos y pre­sas que ya han cum­pli­do su con­de­na, siguen en la cár­cel de mane­ra no legal.

Ines, que este julio ha hecho 25 años lejos de todos noso­tros, hace ya mucho que debe­ría estar aquí. Y al igual que Inés, muchos más. Nues­tra Inés es la pun­ta del ice­berg, y el Esta­do espa­ñol, el bar­co que está abo­ca­do inevi­ta­ble­men­te a cho­car con­tra ese ice­berg. Tene­mos muy cla­ro, que como en aque­lla pelí­cu­la que todos y todas recor­da­mos, el Esta­do espa­ñol es el Tita­nic que está con­de­na­do a hun­dir­se con todos sus Tri­bu­na­les Cosn­ti­tu­cio­na­les, Supre­mos , Audien­cias Nacio­na­les y demás san­tos que arras­tre tras de sí. No ten­gáis nin­gu­na duda de que toca­rán su can­ción has­ta el mis­mí­si­mo final, aun con el agua al cue­llo. Pero todos recor­da­mos, ami­gos y ami­gas, como aca­bó la ban­da de ese bar­co, que por mucho inten­tar demos­trar nor­ma­li­dad y el “aquí no pasa nada”, el bar­co hun­dir, se hun­dió y se hundirá.

Noso­tros en cam­bio, no pode­mos dedi­car­nos a mirar como sim­ples espec­ta­do­res des­de nues­tras cómo­das butacas.

Esta nue­va situa­ción ha traí­do con­si­go una opor­tu­ni­dad nun­ca vis­ta. La opor­tu­ni­dad de aca­bar con dere­chos per­di­dos y sufri­mien­to, así como la de cons­truir una sali­da jus­ta y adecuada.

Aca­bar con la doc­tri­na 1972006, es sólo uno de los muchos fren­tes que tene­mos abier­tos. Y sólo median­te la movi­li­za­ción, reu­nién­do­nos como hoy aquí, par­ti­ci­pan­do en las enkar­te­la­das, rei­vin­di­can­do en nues­tras fies­tas… con­se­gui­re­mos que des­apa­rez­ca, y el tiem­po más bre­ve posi­ble, que Inés vuel­va a Tafalla.

Nos vie­ne un verano y un oto­ño calen­ti­to, el momen­to de estar a la altu­ra de las cir­cuns­tan­cias, tan­to como lo hemos esta­do siem­pre a lo lar­go de los años. Noso­tras, en Herri­ra, segui­re­mos tra­ba­jan­do lle­nos de ilu­sión y com­pro­mi­so, pero tene­mos muy cla­ro que Herri­ra no es nada sin “herria”, sin el pue­blo. Nece­si­ta­mos de las ganas, fuer­zas y com­pro­mi­so de todas y todos, por lo que estad aten­tos a las pró­xi­mas movilizaciones.

Los Esta­dos ten­drán en sus manos la lla­ve de la polí­ti­ca peni­ten­cia­ria, y la pelo­ta esta­rá en su teja­do, pero somos todos noso­tros la lla­ve, la cla­ve, para que éstos den los pasos, para cons­truir la solu­ción, para dar­le sali­da a la situa­ción de los pre­sos y refu­gia­dos.¡ Somos la lla­ve para que empe­zan­do por Ines, todas y todos vuel­van a casa!

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *