CUP: «Això no és un res­cat, és un (altre) roba­to­ri a la ciu­ta­da­nia»- LLi​ber​tat​.Cat

«Això no és un res­cat, és un (altre) roba­to­ri al con­junt de la ciu­ta­da­nia». Així ha valo­rat la Can­di­da­tu­ra d’U­ni­tat Popu­lar (CUP) el fet que el Govern de la Gene­ra­li­tat de Cata­lun­ya hagi deci­dit dema­nar 5.023 mili­ons d’eu­ros del fons de liqui­di­tat auto­nò­mic. A més, en el con­junt dels Paï­sos Cata­lans tam­bé el País Valen­cià tam­bé ha dema­na­tel res­cat i les Illes estan en risc.

Per la CUP, això no és cap casua­li­tat ja que «la situa­ció d’espoli i la degra­da­ció de la ges­tió de les clas­ses domi­nants regio­nals ha por­tat els seus res­pec­tius governs a aques­ta situació».

En aquest sen­tit, fa una cri­da a la mobi­litza­ció i a l’organització popu­lars «per com­ba­tre i tre­ba­llar en favor d’un nou para­dig­ma social i polí­tic que no per­me­ti que les per­so­nes tre­ba­lla­do­res siguem objec­te d’aquesta esta­fa social i aques­ta esta­fa nacional».

Segons la CUP, el govern cata­là ha pres una deci­sió «una vega­da més no en fun­ció de les neces­si­tats dels seus ciu­ta­dans i ciu­ta­da­nes sinó en fun­ció dels seus inter­es­sos i dels de les oli­gar­quies espan­yo­la i europea».

El pro­ble­ma, l’es­po­li fis­cal i social

La for­ma­ció recor­da que el pro­ble­ma és l’es­po­li fis­cal, i lamen­ta que «tot i que, com a poble, gene­rem prou ingres­sos com per no haver de tenir un govern amb pro­ble­mes cons­tants de tre­so­re­ria, CiU segueix obs­ti­na­da en l’estratègia de la depen­dèn­cia, tant d’Espanya com dels grans capitals».

Aquest fet, per la CUP, posa de mani­fest que CiU «no vol ni ini­ciar el camí cap a la lli­ber­tat polí­ti­ca ni tam­poc vol inquie­tar aquells qui acu­mu­len la rique­sa que entre tots generem».

«Tant l’espoli fis­cal com l’espoli social que patim la majo­ria de cata­lans i cata­la­nes és el que està gene­rant aquests pro­ble­mes de liqui­di­tat. I fer front a les cau­ses de fons del pro­ble­ma serà l’única mane­ra de solu­cio­nar-lo», sentencia.

«La situa­ció és d’ex­tre­ma gravetat»

Tot ple­gat ha por­tat el por­ta­veu nacio­nal de la CUP Marc Sallas a afir­mar que «la situa­ció és d’ex­tre­ma gra­ve­tat», per­què «el grau de sub­mis­sió i col·laboració (i impuls fins i tot) del nos­tre govern amb polí­ti­ques cla­ra­ment lesi­ves pels inter­es­sos de la majo­ria de cata­lans i cata­la­nes està arri­bant a extrems insuportables”.

I és, recor­da la CUP, «no només som aquells que gene­rem els ingres­sos els que els hem d’anar a pido­lar a qui ens els pren sinó que, a sobre, ens impo­sen dures con­di­cions ‑apro­va­des, per cert, amb els vots de CiU- i, per si no fos prou, pre­te­nen cobrar-nos inter­es­sos». A més, el govern espan­yol dis­po­sa­rà, a par­tir d’ara, de meca­nis­mes d’intervenció polí­ti­ca direc­ta a Catalunya.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *