CUP: «Això no és un res­cat, és un (altre) roba­to­ri a la ciu­ta­da­nia»- LLi​ber​tat​.Cat

«Això no és un res­cat, és un (altre) roba­to­ri al con­junt de la ciu­ta­da­nia». Així ha valo­rat la Can­di­da­tu­ra d’U­ni­tat Popu­lar (CUP) el fet que el Govern de la Gene­ra­li­tat de Cata­lun­ya hagi deci­dit dema­nar 5.023 mili­ons d’eu­ros del fons de liqui­di­tat auto­nò­mic. A més, en el con­junt dels Paï­sos Cata­lans tam­bé el País Valen­cià tam­bé ha dema­na­tel res­cat i les Illes estan en risc.

Per la CUP, això no és cap casua­li­tat ja que «la situa­ció d’espoli i la degra­da­ció de la ges­tió de les clas­ses domi­nants regio­nals ha por­tat els seus res­pec­tius governs a aques­ta situació».

En aquest sen­tit, fa una cri­da a la mobi­litza­ció i a l’organització popu­lars «per com­ba­tre i tre­ba­llar en favor d’un nou para­dig­ma social i polí­tic que no per­me­ti que les per­so­nes tre­ba­lla­do­res siguem objec­te d’aquesta esta­fa social i aques­ta esta­fa nacional».

Segons la CUP, el govern cata­là ha pres una deci­sió «una vega­da més no en fun­ció de les neces­si­tats dels seus ciu­ta­dans i ciu­ta­da­nes sinó en fun­ció dels seus inter­es­sos i dels de les oli­gar­quies espan­yo­la i europea».

El pro­ble­ma, l’es­po­li fis­cal i social

La for­ma­ció recor­da que el pro­ble­ma és l’es­po­li fis­cal, i lamen­ta que «tot i que, com a poble, gene­rem prou ingres­sos com per no haver de tenir un govern amb pro­ble­mes cons­tants de tre­so­re­ria, CiU segueix obs­ti­na­da en l’estratègia de la depen­dèn­cia, tant d’Espanya com dels grans capitals».

Aquest fet, per la CUP, posa de mani­fest que CiU «no vol ni ini­ciar el camí cap a la lli­ber­tat polí­ti­ca ni tam­poc vol inquie­tar aquells qui acu­mu­len la rique­sa que entre tots generem».

«Tant l’espoli fis­cal com l’espoli social que patim la majo­ria de cata­lans i cata­la­nes és el que està gene­rant aquests pro­ble­mes de liqui­di­tat. I fer front a les cau­ses de fons del pro­ble­ma serà l’única mane­ra de solu­cio­nar-lo», sentencia.

«La situa­ció és d’ex­tre­ma gravetat»

Tot ple­gat ha por­tat el por­ta­veu nacio­nal de la CUP Marc Sallas a afir­mar que «la situa­ció és d’ex­tre­ma gra­ve­tat», per­què «el grau de sub­mis­sió i col·laboració (i impuls fins i tot) del nos­tre govern amb polí­ti­ques cla­ra­ment lesi­ves pels inter­es­sos de la majo­ria de cata­lans i cata­la­nes està arri­bant a extrems insuportables”.

I és, recor­da la CUP, «no només som aquells que gene­rem els ingres­sos els que els hem d’anar a pido­lar a qui ens els pren sinó que, a sobre, ens impo­sen dures con­di­cions ‑apro­va­des, per cert, amb els vots de CiU- i, per si no fos prou, pre­te­nen cobrar-nos inter­es­sos». A més, el govern espan­yol dis­po­sa­rà, a par­tir d’ara, de meca­nis­mes d’intervenció polí­ti­ca direc­ta a Catalunya.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *