[Fotos] Mani­fes­ta­ción en Tafa­lla por la liber­tad de Inés del Rio

Ayer por la tar­de se cele­bró una mani­fes­ta­ción en Tafa­lla para recla­mar la liber­tad de Inés del Río.
Los miem­bros de Herri­ra de Tafa­lla Alaitz Gon­za­lez e Inge Men­do­za leye­ron el siguien­te comunicado

[Eus­ka­raz]

Eske­rrik asko guz­tioi etortzeagatik,

Tama­lez gaur­koan ere, oina­rriz­ko esku­bi­de baten urra­ke­tak, zan­pa­ke­tak, bil­tzen gai­tu hemen.

Pla­za hone­tan bil­du­ta­ko herri­tar orok gure gaitsez­pe­na ozen eta gar­bi adie­ra­zi nahi dio­gu Espai­nia­ko Esta­tua­ri, urtee­tan zehar har­tu­ta­ko jarre­ra­ren­ga­tik eta gaur egun ere, era­kus­ten jarraitzen duen jarre­ra inmobilistarengatik.

Azke­nal­dian esa­ten egon garen beza­la, Pilo­ta beraien tei­la­tue­tan dagoen hone­tan, Estras­bur­go­ko sen­ten­tziak Eus­kal Herri guz­tia astin­du zuen uda honen hasieran.
Ebaz­pen honek, egoe­ra berri bat ire­ki du. Inesen kasuan eman­da­ko ebaz­pe­nak, Ines bereha­la aska­tu behar dela ez ezik, dok­tri­na hau esku­bi­de urratzai­lea dela eta ez legez­koa dela dio.

Urteo­tan zehar mila­ka eta mila­ka herri­ta­rrek kalee­tan, asan­bla­de­tan, jai zein mobi­li­za­zio uga­ri­tan ohiu­ka­tu­ta­koa, esan­da­koa, azke­nean, Estras­bur­go­raino hel­du eta baietza eman digu­te, egia dela :

- EGIA DELA 1972006 dok­ti­na, Parot dok­tri­na, giza esku­bi­deak zuzen­ki, bor­tiz­ki, larri urratzen dituela.

- EGIA DELA , men­de­kua bilatzen duen neu­rri poli­ti­ko bat dela.

- EGIA DELA legez­koa ez den eus­kal pre­so poli­ti­koen bizi oso­ra­ko zigo­rra due­la helburu.

- EGIA DELA , Inesen­gan­dik hasi­ta, pre­so mor­doek iada kalean behar­ko luketela

Tafa­lla­ta­rrok, eus­kal herri­tar askok eta askok beza­la, ilu­sioz eta itxa­ro­pe­nez betea jaso genuen berria. Orduek, egu­nek, aurre­ra egin aha­la ordea, argi gera­tu zitzai­gun zein den Esta­tuak honen aurrean har­tu­ta­ko jarrera.
Sen­ten­tziak, Espai­niar gober­nua­ren itxi­ke­ria­re­kin egin zuen topo, eta Ines kar­tze­lan man­ten­tzeaz gain, dok­tri­na honek inda­rrean jarraitzen du, kon­de­na bete­rik duten 66 eus­kal pre­sok, ez legez­ko eran kar­tze­lan jarraitzen dutelarik.

Ines, uztai­la hone­tan 25 urte gar­tze­lan egin ditue­nak, aspal­di behar­ko luke gure artean, ta Inesek beza­la, hamai­ka pre­sok. Gure Ines, ice­berg baten pun­ta bes­te­rik ez da. Ta Espai­niar Esta­tua, nahiz­tae­zean ize­berg horren kon­tra ema­nen duen itsa­son­tzia. Argi dau­ka­gu, guz­tiok gogoan dau­ka­gun peli­ku­la horre­tan beza­la, Espai­niar esta­tuak bere Tri­bu­nal Supre­mo, Tri­bu­nal Cons­ti­tu­cio­nal, Audien­cia Nacio­nal ta san­tu guzie­kin hon­do­ra­tu­ko den Tita­tin­ca dela. Ez izan zalan­tza­rik , azken momen­tu­raino hel­du­ko dio­te­la bere abes­tia jotze ta kan­tatzea­ri. Bai­na jakin bada­ki­gu lagu­nok, itsa­son­tzi har­ta­ko musi­ka tal­dea­ren antze­ra, azken momen­tu­raino itsu­rak eta nor­mal­ta­su­na adie­ra­zi nahien ere, hon­do­ra­tu, hon­do­ra­tu­ko dire­la. Ez dau­ka­gu horren inon­go zalantzarik.

Herri­ta­rrok ordea, ezin gara hon­do­ratze hori noiz ger­ta­tu­ko ikus­le soi­len antze­ra gel­di­rik geratu.
Inoiz eza­gu­tu gabe­ko auke­rak eka­rri ditu egoe­ra berriak gurera.
Esku­bi­de gale­rak, asko­ren sufri­men­dua eta baz­ter­ke­riak atzean utzi, eta irten­bi­de jus­tu eta ego­kiak erai­kitze­ko para­da itze­la dau­ka­gu denok.

Bakea eta solu­zioak erai­kitzen lagun­du­ko duen egoe­ra berria behar dugu: per­tso­na guz- tien giza esku­bi­deak erres­pe­tatzea, eta esklu­sio oro des­ager­tzea. Beha­rri­zan honen tra- barik han­die­na kar­tze­la poli­ti­ka da gaur egun, ehu­na­ka per­tso­nen giza esku­bi­deak baz­ter­tzen ditue­la­ko, esklu­sioa eta men­de­kua bilatzen ditue­la­ko eta sufri­men­dua­ren soka luzatzen ari delako.
1972006 dok­tri­na, aurrean dau­ka­gun lan anda­na­ren erakusle,zati bat bes­te­rik ez da, ta soi­lik herria astin­duz, gaur­koan beza­la hemen bil­duz, enkar­te­la­de­tan par­te har­tuz, jaie­tan aldarrikatuz….lortuko dugu des­ager­tzea , ber­tan behe­ra uztea , eta lehen­bait lehen, Ines gure artean izatea.

Uda zein udaz­ken beroa dator­ki­gu, momen­tuak dago­ki­gun mai­lan ego­te­ko unea, urteo­tan zehar ari­tu izan garen beza­la. Guk lanean jarrai­tu­ko dugu gogoz, kom­pro­me­zuz zein ilu­sioz, bai­na argi dau­ka­gu Herri­ra ez dela deus herria gabe. Guz­tion inda­rra, gogo zein gri­ña behar dugu, beraz, adi izan mobi­li­za­zio zein deial­di ezberdinetara.

Gober­nuek beraien eskue­tan duten hone­tan kar­tze­la poli­ti­ka­ren gil­tza, pilo­ta beraien tei­la­tuan dagoe­la, Gu geu gara gober­nuak pau­suak ema­te­ra mugitze­ko gil­tza. Bakea eta kon­pon­bi­dea erai­kitze­ko, pre­so eta ihes­la­rien egoe­ra­ri irten­bi­dea ema­te­ko, eta Inese­kin hasi­ta, eus­kal pre­so eta ihes­la­ri guziak herri­ra ekartzeko !!!

Azke­nik, besar­ka­da haun­di bat hela­ra­zi nahi­ko genio­ke Josu Uri­betxe­be­rria­ri, larri gai­xo, gose gre­ba bat hasi due­na , ta hamai­ka gar­tze­le­tan bere ere­dua­ri jarrai­tuz, ekin dio­ten gose gre­ba guztiei.

Ani­mo, ta ez etsi !
Ines herrira !!
Eus­kal pre­so ta ihes­la­riak herrira !


[Cas­te­llano]

Por des­gra­cia, vuel­ve a ser la nega­ción, la con­cul­ca­ción de unos dere­chos, lo que nos ha reu­ni­do hoy aquí.

Todos y todas las pre­sen­tes no que­re­mos sino demos­trar alto y cla­ro nues­tro recha­zo más rotun­do a las medi­das que el Esta­do espa­ñol ha toma­do y sigue toman­do a día de hoy en con­tra de los y las pre­sas en Eus­kal Herria.

Como hemos esta­do dicien­do últi­ma­men­te, en ésta en la que la pelo­ta está en su teja­do, la sen­ten­cia de Estras­bur­go sacu­dió toda Eus­kal Herria a prin­ci­pios de éste verano. Sin nin­gu­na duda de que ésta ha sido una muy bue­na noti­cia, que se ha abier­to la puer­ta a un nue­vo esce­na­rio, a una nue­va situa­ción. En el caso de Inés, dic­ta la inme­dia­ta pues­ta en liber­tad de Inés, así como que esta doc­tri­na vul­ne­ra dere­chos huma­nos y que no es legal.

Por fin, lo que miles y miles de ciu­da­da­nos y ciu­da­da­nas vas­cas han anun­cia­do y com­par­ti­do en asam­bleas, fies­tas y movi­li­za­cio­nes ha lle­ga­do a Estras­bur­go y nos dan la razón, que sí:

- Que sí , que la doc­tri­na 1972006, la doc­tri­na Parot, vul­ne­ra los dere­chos humanos

- Que sí, que es una medi­da polí­ti­ca que no bus­ca sino la ven­gan­za y el castigo.

- Que sí, que tie­ne como fin la cade­na per­pe­túa ile­gal de muchos pre­sos y presas

- Que sí, que empe­zan­do por Ines, muchí­si­mos pre­sos y pre­sas debe­rían estar ya en la calle.

Las y los tafa­lle­ses, como muchos y muchas per­so­nas más en toda Eus­kal Herria, reci­bi­mos la noti­cia lle­nos de espe­ran­za e ilu­sión. Una espe­ran­za e ilu­sión que con el tras­cur­so de las horas y los días, se fue dan­do de fren­te con la acti­tud adop­ta­da por el esta­do Español.
Ines no sólo sigue en la cár­cel, sino que ésta doc­tri­na sigue en vigor y 66 pre­sos y pre­sas que ya han cum­pli­do su con­de­na, siguen en la cár­cel de mane­ra no legal.

Ines, que este julio ha hecho 25 años lejos de todos noso­tros, hace ya mucho que debe­ría estar aquí. Y al igual que Inés, muchos más. Nues­tra Inés es la pun­ta del ice­berg, y el Esta­do espa­ñol, el bar­co que está abo­ca­do inevi­ta­ble­men­te a cho­car con­tra ese ice­berg. Tene­mos muy cla­ro, que como en aque­lla pelí­cu­la que todos y todas recor­da­mos, el Esta­do espa­ñol es el Tita­nic que está con­de­na­do a hun­dir­se con todos sus Tri­bu­na­les Cosn­ti­tu­cio­na­les, Supre­mos , Audien­cias Nacio­na­les y demás san­tos que arras­tre tras de sí. No ten­gáis nin­gu­na duda de que toca­rán su can­ción has­ta el mis­mí­si­mo final, aun con el agua al cue­llo. Pero todos recor­da­mos, ami­gos y ami­gas, como aca­bó la ban­da de ese bar­co, que por mucho inten­tar demos­trar nor­ma­li­dad y el “aquí no pasa nada”, el bar­co hun­dir, se hun­dió y se hundirá.

Noso­tros en cam­bio, no pode­mos dedi­car­nos a mirar como sim­ples espec­ta­do­res des­de nues­tras cómo­das butacas.

Esta nue­va situa­ción ha traí­do con­si­go una opor­tu­ni­dad nun­ca vis­ta. La opor­tu­ni­dad de aca­bar con dere­chos per­di­dos y sufri­mien­to, así como la de cons­truir una sali­da jus­ta y adecuada.

Aca­bar con la doc­tri­na 1972006, es sólo uno de los muchos fren­tes que tene­mos abier­tos. Y sólo median­te la movi­li­za­ción, reu­nién­do­nos como hoy aquí, par­ti­ci­pan­do en las enkar­te­la­das, rei­vin­di­can­do en nues­tras fies­tas… con­se­gui­re­mos que des­apa­rez­ca, y el tiem­po más bre­ve posi­ble, que Inés vuel­va a Tafalla.

Nos vie­ne un verano y un oto­ño calen­ti­to, el momen­to de estar a la altu­ra de las cir­cuns­tan­cias, tan­to como lo hemos esta­do siem­pre a lo lar­go de los años. Noso­tras, en Herri­ra, segui­re­mos tra­ba­jan­do lle­nos de ilu­sión y com­pro­mi­so, pero tene­mos muy cla­ro que Herri­ra no es nada sin “herria”, sin el pue­blo. Nece­si­ta­mos de las ganas, fuer­zas y com­pro­mi­so de todas y todos, por lo que estad aten­tos a las pró­xi­mas movilizaciones.

Los Esta­dos ten­drán en sus manos la lla­ve de la polí­ti­ca peni­ten­cia­ria, y la pelo­ta esta­rá en su teja­do, pero somos todos noso­tros la lla­ve, la cla­ve, para que éstos den los pasos, para cons­truir la solu­ción, para dar­le sali­da a la situa­ción de los pre­sos y refu­gia­dos.¡ Somos la lla­ve para que empe­zan­do por Ines, todas y todos vuel­van a casa!

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *