Bar­deak herria­re­nak, inpe­ria­lis­tak kan­po­ra!!!- Askapena

Bar­dee­ta­ko tiro ere­mua­ren aur­ka­ko 25.en martxa­ren ari­ra Aska­pe­nak hona­koa adie­ra­zi nahi luke, igan­dean izan­go den martxa­re­kin bat egi­tea­re­kin bate­ra. Lehe­nik eta behin, gogoan izan behar genu­ke, Bar­dee­ta­ko tiro ere­mua 1951ean, Fran­ko dik­ta­doe­reaak eza­rri zuela,ekainaren 9a hain zuzen. Aska­pe­na­tik tiro ere­mu honen izae­ra eta garran­tzia inpe­ria­lis­ta sala­tu nahi genu­ke, herri boron­da­te­ren gai­ne­ko, nahiz natur edo giza kal­teen ingu­ru­ko ira­kur­ke­tak gai­ne­ra­ko era­gi­leen esku­tan utziz. Urte guz­ti haue­tan mila­ka tiro fro­ga egin dira ber­tan, AEBen defen­tsak esa­te bate­ra­ko, 1987an Euro­pan egi­ni­ko fro­gen %70 bar­dee­tan buru­tu zuten. NATO­ko itu­na­ren ara­be­ra, bere par­tai­de den edo­nork era­bil ditzaz­ke ere­muok, gerra edo inba­sioak pres­ta­tu ahal izateko.

Oso adie­raz­ga­rria da bes­tal­de, era­so inpe­ria­lis­tak ger­ta­tu baino lehen eta bitar­tean, fro­ga mili­tar hauek area­gotzea, hala era­kus­ten dute Bos­nia, Afga­nis­tan, Irak edo Libia­ko era­so inpe­ria­lis­tek. Gai­ne­ra, ezin ahaz­tu, 2008an Espai­niar gober­nuak, kon­tra­tua­ri jarrai­pe­na eman zio­la 30 urtez. Hone­ga­tik, Eus­kal Herrian ezin ditu­gu onar­tu sarras­ki hauen kon­pli­ze edo zuze­ne­ko era­gi­leak, ez ditu­gu gure artean edu­ki nahi.

Era­so Inpe­ria­lis­ta­rik ez!

Bar­deak herriarenak!

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *